Scholieren.com forum

Scholieren.com forum (https://forum.scholieren.com/index.php)
-   Nieuws, Achtergronden & Wetenschap (https://forum.scholieren.com/forumdisplay.php?f=40)
-   -   BRIEF.. van Mohammed B AAN HIRSHI ALI (https://forum.scholieren.com/showthread.php?t=1007165)

IGRA 08-11-2004 09:18

BRIEF.. van Mohammed B AAN HIRSHI ALI
 
Brief van Mohammed B. aan Hirsi Ali


Gepubliceerd op vrijdag 05 november 2004


Hieronder volgt de letterlijke tekst van de brief die de verdachte van de moord bij het lichaam van Theo van Gogh achterliet, gericht aan Ayaan Hirsi Ali.
OPEN BRIEF AAN HIRSHI ALI
In Naam van Allah de BaRmhartige, de Genadevolle.
Vrede en zegeningen op de Emir van de Mujahideen, de lachende doder Mohammed Rasoeloe Allah (Sala Allaho alaihie wa Sallam), zijn familie en metgezellen en degenen die hen oprecht volgen tot aan de Dag des Oordeels. Er is geen agressie behalve tegen de agressors.

Het volgende:
Vrede en zegeningen op ieder die de Leiding volgt. Dit is een open brief aan een ongelovig fundamentalist, Ayaan Hirshi Ali, van de Thaghoet partij VVD. Geachte mevrouw Hirshi Ali,
Sinds uw aantreden in de politieKe arena van Nederland bent u constant bezig om de Moslims en de Islam te erroriseren met uw uitlatingen. U bent hiermee niet de eerste en zal ook niet de laatste zijn die zich hebben aangesloten bij de kruistocht tegen de Islam. U heeft met uw afvalligheid niet alleen de Waarheid de rug toegekeerd, maar u marcheert ook nog eens langs de ranken van de soldaten van het kwaad. U steekt uw vijandigheid tegen de Islam niet onder stoelen of banken en hiervoor bent u door uw meesters beloond met een zetel in het parlement. Zij hebben in u een medestander gevonden in hun kruistocht tegen de Islam en de Moslims. Een medestander die hen alle ''kruit'' aanreikt zodat zij hun handen niet zelf vuil hoeven te maken. Aangezien u verblindt bent door de brandende ongelovigheid die in uw woedt, bent u niet in staat om in te zien dat uw slechts een instrument bent van de ware vijanden van de Islam.

U wordt gebruikt om allerlei vijandigheden over de Islam en de meest edele mens, Mohammed Rasoeloe Alla (Salla Allaho aleihie wa Sallam), uit te spuien. Dit alles mevrouw Hirshi Ali neem ik u niet kwalijk, als soldaat van het kwaad doet u slechts uw werk. Het feit dat u zo openlijk uw kwaad uit kunt spuien is niet aan uzelf te danken, maar aan de Islamitische Ummah. Zij heeft haar taak van verzetten tegen het onrecht en het kwaad laten liggen en ligt haar roes uit te slapen. Al uw vijandelijkheden tegen de Islam is dus alleen de Islamitische Ummah kwalijk te nemen.
Deze brief is Insha Allah een poging om uw kwaad voor eens en altijd het zwijgen op te doen leggen. Deze geschreven woorden zullen Insha Allah uw masker doen laten vallen.

Ik zou graag willen beginnen bij uw onlangs opgegooide voorstel om de Moslims te screenen op hun ideologie bij sollicitaties.
Uw voorstel is zeer interessant, temeer daar de invoering hiervan het rotte gezicht van uw politieke meesters tevoorschijn laat komen (wanneer het natuurlijk eerlijk op hen zou worden getoetst en zij openlijk hun ware ideologie kenbaar maken).
Het is een feit dat de Nederlandse politiek gedomineerd wordt door vele Joden die een produkt zijn van de Talmud leerinstellingen; zo ook uw politieke partijgenoten.

Aangezien u altijd ''de hand in eigen boezem'' propageert, zullen we dus uw voorstel in uw eigen politieke omgeving toetsen. Dezelfde politiek die met haar beleid zich heeft aangesloten bij het terrorisme tegen de Islam en Moslims.

Ik zou u graag de volgende vragen willen stellen:
Wat vindt u van het feit dat van Aartsen een ideologie aanhangt waarin niet-Joden als niet-mensen worden gezien?

Baba Mezie 114a-114b: Alleen Joden zijn mensen (''Alleen jullie zijn mensen genoemd''). Zie ook Kerlthoth 6b ondr sub-kop (''Oll of anointing'') en Barakath 56a, waarin Gentile (niet-Joden) vrouwen dieren worden genoemd ('vrouwtjes-ezels'').

Yebamoth 92a: Alle Gentile kinderen zijn dieren.
Wat vindt u van het feit dat er een burgemeester in Amsterdam aan het roer staat, die een ideologie aanhangt waarin Joden tegen niet-Joden mogen liegen?

Baba Kamma 113a: Joden mogen leugens (''listen'') gebruiken om een Gentile te misleiden.

Wat vindt u van het feit dat u deeluitmaakt van een regering die de Staat steunt met een ideologie dat genocide bepleit?

Sofarim 15, regel 10 (Minor Tarcctates): Dit is de uitspraak van rabbijn Simom ben Yohai: Tod shebe goyyim herog (''Zelfs de beste van de Gentiles zouden gedood moeten worden'').
Aangezien u een voorvechtster bent voor gelijke rechten, zult u waarschijnlijk (nadat deze kennis tot u is gekomen) bij uw Joodse meesters in de kamer pleiten om de leerstellingen van de Talmud te verwerpen. U zult er waarschijnlijk ook meteen werk van maken om dit ook bij de Joodse gemeenschap van Nederland te bepleiten.

Uw optreden verraadt zo nu en dan uw laffe moed waarmee u aandacht vraagt vooor uw strijdt. Zo heeft u de laffe moed gehad om Islamitische kinderen op school te vragen om een keuze te maken tussen hun Schepper en de grondwet. Het antwoord van deze jonge reine zielen heeft u meteen gebruikt om argumenten te bedenken om uw kruistocht te rechtvaardigen. U heeft met al deze vijandelijkheden een boemerang losgelaten en u weet dat het slechts een kwestie van tijd is voordat deze boemerang uw lot zal bezegelen.

U krijgt de kans echter, mevrouw Hirshi Ali, om uw gelijk voor eens en altijd in de bladzijdes in te kerven:
Er is n zekerheid in het hele bestaan van de schepping; en dat is dat alles zijn einde kent. Een kind dat ter wereld komt en met zijn eerste levenskreten zijn aanwezigheid in dit universum vult, zal uiteindelijk met een doodskreet deze wereld verlaten. Een grasspriet die uit de donkere aarde zijn kop opsteekt en die vervolgens door het zonlicht wordt gestreeld en door het neervallende regen wordt gevoed, zal uiteindelijk verwelken en tot stof vergaan. De dood. mevrouw Hirshi Ali, is het gemeenschappelijke thema van alles wat bestaat. U, ik en de rest van de schepping kunnen ons niet aan deze waarheid loskoppelen.

Er zal een Dag komen waarop de ene ziel de andere ziel niets kan baten. Een Dag dat gepaard gaat met verschrikkelijk martellingen en kwellingen. Een Dag dat de onrechtvaardigen afschuwelijke kreten uit hun longen persen. Kreten, mevrouw Hirshi Ali, die rillingen over iemands rug zullen veroorzaken; dat de haren op de hoofden rechtovereind doet staan. Mensen zullen dronken worden gezien (van angst) terwijl zij niet dronken zijn. ANGST zal op die Grote Dag de
atmosfeer vullen:

Wanneer de zon opgerold wordt.
En wanneer de sterren vallen.
En wanneer de bergen bewogen worden.
En wanneer de drachtige kamelen achtergelaten worden.
En wanneer de zeen tot koken gebracht worden.
En wanneer de zielen verenigd worden.
En wanneer het levend begraven meisje ondervraagd wordt.
Voor welke zonde zij gedood werd.
En wanneer de bladen opengeslagen worden.
En wanneer de hemel afgestroopt wordt.
En wanneer de Djahim (de Hel) ontstoken wordt.
En wanneer het Paradijs nabij gebracht wordt.
Dan weet een ziel wat zij verricht heeft. (81:1-14)

Op die Dag vlucht de mens van zijn broeder.
En van zijn moeder en zijn vader.
En van zijn vrouw en zijn kinderen.
Een ieder van hen zal op die Dag een bezigheid hebben die hem
genoeg is.
Gezichten (van de ongelovigen) zullen op die Dag met stof bedekt
zijn.
En een duisternis zal hen omhullen.
Zij zijn degenen die de zondige ongelovigen zijn (80:34-42)
U als ongelovige extremist gelooft natuurlijk niet in de bovenstaande beschreven scne. Voor u is het bovenstaande slechts een verzonnen dramatisch stukje uit een Boek zoals velen. En toch, mevrouw Hirshi Ali, durf ik mijn leven ervoor te wagen om te beweren dat het ANGSTZWEET u uitbreekt wanneer u dit leest.

U, als ongelovige fundamentalist, gelooft natuurlijk dat er geen Oppermacht is die het hele universum bestuurt. U gelooft niet dat uw hart, waarmee u de waarheid verwerpt, vr elke tik toestemming moet vragen aan deze Oppermacht om te kloppen.
U gelooft niet dat uw tong waarmee u de Leiding van deze Oppermacht ontkent onderhevig is aan Zijn wetten.
U gelooft niet dat leven en dood door deze Oppermacht wordt
geschonken.

Als u daadwerkelijk in dit alles gelooft, dan moet de volgende uitdaging voor u geen belemmering zijn. Ik daag u met deze brief dan ook uit om uw gelijk te bewijzen. U hoeft er niet veel voor te doen:

Mevrouw Hirshi Ali: WENST de DOOD als u werkelijk van uw gelijk OVERTUIGD bent.

Neemt u deze uitdaging niet aan; weet dan dat mijn Meester, de Meest verhevene, u heeft ontmasterd als een onrechtpleegster.
'Wenst dan de dood, als jullie waarachtig zijn.' Maar zij zullen hem (de dood) nooit wensen, vanwege wat hun handen (aan zonden) hebben voortgebracht. En Allah is Alwetend over de onrechtplegers. (2:94-95).

Om te voorkomen dat mij hetzelfde zou kunnen worden verweten als u, zal ik deze wens vr u wensen: Mijn Rabb, schenk ons de dood om ons te verblijden met het martelaarschap.
Allahoemma Amien.

Mevrouw Ayaan Hirshi Ali en de rest van de extremistische ongelovigen: de Islam heeft de vele vijandigheden en onderdrukkingen in de Geschiedenis doorstaan. Telkens wanneer de druk op de Islam werd opgevoerd is hierdoor slechts het vuur van het geloof aangewakkerd. De Islam is als een afgestorven plant, die de jarenlange druk en extreem hoge temperaturen tot een diamant wordt gevormd. Een afgestorven plant dat door de grillen van de tijd gevormd wordt tot de sterkste edelsteen op deze aarde. Een edelsteen waarop de hardste moker zich kapot slaat.

AYAAN HIRSHI ALI JE ZAL JEZELF STUK SLAAN OP DE ISLAM!
U en uw kompanen weten heel goed dat de huidige Islamitische jeugd een ruwe diamant is dat slechts moet worden geslepen, zodat het haar aldoordringend licht van de Waarheid kan verspreiden. Uw intellectuele terrorisme zal dit niet tegenhouden, integendeel het zal dit alleen maar bespoedigen. De Islam zal zegevieren door het bloed van de martelaren. Het zal haar licht verspreiden in elk donkere hoek van deze aarde en het zal het kwaad desnoods met het zwaard terugdrijven naar zijn duistere hol.

Deze losgebarsten strijd is anders dan alle voorgaande strijden. De ongelovige fundamentalisten zijn ermee begonnen en Insha Allah zullen de ware gelovigen deze eindigen. Er zal geen genade voor de onrechtplegers zijn, slechts het zwaard wordt tegen hen opgeheven. Geen discussie, geen demonstraties, geen optochten, geen petities: slechts de DOOD zal de Waarheid van de Leugen doen scheiden.

Zeg: ''Voorwaar, de dood die jullie trachten te voorkomen zal jullie zeker vinden, daarna zullen jullie worden teruggevoerd naar de Kenner van het onwaarneembare en Hij zal jullie dan mededelen wat jullie plachten te doen.'' (62:8).

En zoals een groot Profeet ooit heeft gezegd:
''En ik weet zeker dat jij, O Pharao, ten onder gaat.''
(17:102).

Zo willen wij ook gelijknamige woorden gebruiken en deze voor ons uitsturen, zodat de hemelen en de sterren dit nieuws op zullen pikken en dit als een vloedgolf over alle uithoeken van het van het universum zullen verspreiden.

''Ik weet zeker dat jij, O Amerika, ten onder gaat.''
''Ik weet zeker dat jij, O Europa, ten onder gaat.''
''Ik weet zeker dat jij, O Nederland, ten onder gaat.''
''Ik weet zeker dat jij, O Hirshi Ali, ten onder gaat.''
''Ik weet zeker dat jij, O ongelovige fundamentalist, ten onder
gaat.''

Hasboena Allah wa ni3ma alwakeel
Ni3ma alMawla wa Ni3ma anNasseer
Saifu Deen alMuwahhied

Fade of Light 08-11-2004 09:24

Citaat:

IGRA schreef op 08-11-2004 @ 10:18 :
Allah de BaRmhartige

(...)
Hasboena Allah wa ni3ma alwakeel
Ni3ma alMawla wa Ni3ma anNasseer
Saifu Deen alMuwahhied

Allah is zowel BrEeZeR als 1337, zo te zien :cool:

En wat een waslijst, was er een hele poster op theo geplakt ofzo? Kon hij niet gewoon een linkje plaatsen?

http://www.ikmoslimfundamentalistisc...ma/briefje.txt

Vassili 08-11-2004 09:24

Citaat:

Fade of Light schreef op 08-11-2004 @ 10:24 :
Allah is zowel BrEeZeR als 1337, zo te zien :cool:

En wat een waslijst, was er een hele poster op theo geplakt ofzo? Kon hij niet gewoon een linkje plaatsen?

http://www.ikmoslimfundamentalistisc...ma/briefje.txt

:D

nare man 08-11-2004 09:33

Wat een geouwehoer. Maar gevoel voor drama moet je de beste knul toch nageven.

Makali 08-11-2004 09:40

Wat een onbeschaamdheid om soera's hiervoor te gebruiken :o

Een terrorist die breezah kent?Waar moet het heen in deze wereld :rolleyes:

Joostje 08-11-2004 10:20

zoals ik al eerder zei, de breezermoslim komt op :(

Mark Almighty 08-11-2004 10:49

Hij kan het wel mooi zeggen. :o

Makali 08-11-2004 10:59

Citaat:

Mark Almighty schreef op 08-11-2004 @ 11:49 :
Hij kan het wel mooi zeggen. :o
omdat het verdomme grotendeels korancitaten zijn :o

Machiavelli 08-11-2004 11:02

Grappig. :)

Bloedpropje 08-11-2004 11:07

hij zou columnist moeten worden :)

T_ID 08-11-2004 11:09

ik vind het trouwens wel leuk dat MB Hirsi Ali beschuldigd van het voortrekken van Joden, aangezien ze nooit zoiets gezegd heeft.

Verder klinkt het naar "de joden hebben het allemaal gedaan"

Mischien heeft MB wel last van een inferioriteitscomplex, hij lijkt zo allergisch te zijn tegenover andere groepen mensen..

Machiavelli 08-11-2004 11:09

Citaat:

Gespleten Geest schreef op 08-11-2004 @ 12:07 :
hij zou columnist moeten worden :)
Bij de Metro hebben ze mischien nog een plaatsje voor hem.

Joostje 08-11-2004 11:12

Citaat:

Machiavelli schreef op 08-11-2004 @ 12:09 :
Bij de Metro hebben ze mischien nog een plaatsje voor hem.
nu wel ja :)

Rollo Tomasi 08-11-2004 12:10

Citaat:

IGRA schreef op 08-11-2004 @ 10:18 :

Hieronder volgt de letterlijke tekst van de brief die de verdachte van de moord bij het lichaam van Theo van Gogh achterliet, gericht aan Ayaan Hirsi Ali.

Dus? Wat is de bedoeling van deze thread?

Rabbi Daniel 08-11-2004 12:46

Citaat:

Rollo Tomasi schreef op 08-11-2004 @ 13:10 :
Dus? Wat is de bedoeling van deze thread?
Het nieuws verspreiden?

Ben je vergeten wat voor figuur IGRA is?
Zoek maar eens wat oudere topics van hem op.

Machiavelli 08-11-2004 12:50

Citaat:

Rabbi Daniel schreef op 08-11-2004 @ 13:46 :
Ben je vergeten wat voor figuur IGRA is?
Zoek maar eens wat oudere topics van hem op.

Zullen we dit soort reacties ook bij elke onzinnige opmerking van jou maken? Jij was/bent ook niet zo'n fris figuur hoor.

Gimme more beer 08-11-2004 13:02

Citaat:

makelville schreef op 08-11-2004 @ 10:40 :
Wat een onbeschaamdheid om soera's hiervoor te gebruiken :o

Een terrorist die breezah kent?Waar moet het heen in deze wereld :rolleyes:

Wat nou, terrorist? We snappen er echt niets meer van, of wel?

oneMen 08-11-2004 13:19

Citaat:

Rabbi Daniel schreef op 08-11-2004 @ 13:46 :
Het nieuws verspreiden?

Ben je vergeten wat voor figuur IGRA is?
Zoek maar eens wat oudere topics van hem op.

Oud nieuws, de brief is al uitvoerig besproken in een ander topic.

Rabbi Daniel 08-11-2004 13:28

Citaat:

Machiavelli schreef op 08-11-2004 @ 13:50 :
Zullen we dit soort reacties ook bij elke onzinnige opmerking van jou maken? Jij was/bent ook niet zo'n fris figuur hoor.
http://forum.scholieren.com/showthre...hreadid=938941
http://forum.scholieren.com/showthre...hreadid=920564
http://forum.scholieren.com/showthre...hreadid=909030
http://forum.scholieren.com/showthre...hreadid=837019
http://forum.scholieren.com/showthre...hreadid=834669
http://forum.scholieren.com/showthre...hreadid=835129
http://forum.scholieren.com/showthre...hreadid=829418
http://forum.scholieren.com/showthre...hreadid=745077
http://forum.scholieren.com/showthre...hreadid=721854
http://forum.scholieren.com/showthre...hreadid=721840

Zoek nu eens net zo'n lijst topics van mij op.
Ik daag je uit, en wacht af. :)

Machiavelli 08-11-2004 13:34

Citaat:

Rabbi Daniel schreef op 08-11-2004 @ 14:28 :
Zoek nu eens net zo'n lijst topics van mij op.
Ik daag je uit, en wacht af. :)

Ik wil best wat zeiktopics/reacties van je opzoeken hoor.

Rabbi Daniel 08-11-2004 13:37

Citaat:

Machiavelli schreef op 08-11-2004 @ 14:34 :
Ik wil best wat zeiktopics/reacties van je opzoeken hoor.
Topics van religieus gewauwel over mijn geloof waar niemand in geinteresseerd is en die spontaan gesloten worden? :p

Machiavelli 08-11-2004 13:39

Citaat:

Rabbi Daniel schreef op 08-11-2004 @ 14:37 :
Topics van religieus gewauwel over mijn geloof waar niemand in geinteresseerd is en die spontaan gesloten worden? :p
Nee, maar is dat het punt? Jij wilt ook niet worden afgerekend op wat jij hier vroeger hebt uitgevreten.
Ik heb je pm trouwens doorgestuurd naar staafmixer.

T_ID 08-11-2004 14:29

offtopic? welke offtopic? :DWat ik me wel afvraag is wat MB bedoelde met "van de Thaghoet partij VVD" zal vast wel een of andere religieuze scheldterm zijn, maar het zou toch wel leuk zijn te weten wat voor verwenzingen je naar je hoofd gegooit krijgt.

nare man 08-11-2004 15:54

Citaat:

Rabbi Daniel schreef op 08-11-2004 @ 14:37 :
Topics van religieus gewauwel over mijn geloof waar niemand in geinteresseerd is en die spontaan gesloten worden? :p
Ach, we hoeven niemand schriftelijk bewijs te leveren van jouw gedrag, zoals het bedreigen van mensen met de dood door ze een staaf door hun kop te rammen, of het doodmaken of weigeren van medische hulp aan verkrachters. Dat ligt iedereen nog zo vers in het geheugen dat die praatjes van jou nu niet meer zoveel indruk maken.

Suzy Q 08-11-2004 16:07

Dit is de open brief van de vrienden van Theo, aan Mohammed B. :D


Beste Mohammed en vrienden,
Wat vervelend dat het zo gelopen is. We hadden geen idee dat het allemaal zo gevoelig lag. We hebben ons lesje wel geleerd.

Gaat het een beetje met je been?

Laten we vooral proberen de boel bij elkaar te houden, maar met een beetje respect naar elkaar toe lukt dat vast wel. Anders wordt het wr zo'n kliederboel.

Zou je ons wat strakke richtlijnen kunnen geven over wat we wl en niet mogen zeggen?

Dat dit nou potverdorie net tijdens de ramadan moet gebeuren. We zullen ons uiterste best doen om ons meer te verdiepen in jullie geloofsovertuiging om verdere misverstanden te voorkomen.

We schamen ons allemaal kapot. Mohammed. Dat we jou in dit lastige parket hebben gebracht valt ons zeker zeer aan te rekenen. Dit keer zijn we toch cht te ver gegaan. We steken de hand in eigen boezem.

Probeer in godsnaam niet je gevoel voor humor te verliezen, want dat zul je hard nodig hebben, de komende tijd. We hopen dat er in deze open brief geen dingen staan die jou of je geloofsgenoten eventueel zouden kunnen kwetsen. Vergeef ons dat dan, wij zijn ook een beetje in de war.

Nou gozer, kop op, probeer 't van je af te zetten, morgen is er weer een dag en denk er maar aan, wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen.

Sterkte,

Tot schrijfs,

De vrienden van Theo van Gogh

nare man 08-11-2004 16:47

Welke vrienden? :confused:

Machiavelli 08-11-2004 16:49

Citaat:

nare man schreef op 08-11-2004 @ 17:47 :
Welke vrienden? :confused:
:D

De Veroorzaker 08-11-2004 16:51

Citaat:

nare man schreef op 08-11-2004 @ 16:54 :
Ach, we hoeven niemand schriftelijk bewijs te leveren van jouw gedrag, zoals het bedreigen van mensen met de dood door ze een staaf door hun kop te rammen, of het doodmaken of weigeren van medische hulp aan verkrachters. Dat ligt iedereen nog zo vers in het geheugen dat die praatjes van jou nu niet meer zoveel indruk maken.
Ehm dus hij is Fleet Admiral? :o

nare man 08-11-2004 16:51

Citaat:

De Veroorzaker schreef op 08-11-2004 @ 17:51 :
Ehm dus hij is Fleet Admiral? :o
Zie Beleidszaken.

Gimme more beer 08-11-2004 16:52

Citaat:

nare man schreef op 08-11-2004 @ 17:47 :
Welke vrienden? :confused:
Hoezo ad rem?


:D

nare man 08-11-2004 16:53

Droogheid alom. :)

Machiavelli 08-11-2004 16:54

Waarom is dit nog open? De grapjes van nare zijn leuk maar niet leuk genoeg om dit topic open te houden. :)

Gimme more beer 08-11-2004 16:57

Citaat:

Machiavelli schreef op 08-11-2004 @ 17:54 :
Waarom is dit nog open? De grapjes van nare zijn leuk maar niet leuk genoeg om dit topic open te houden. :)
Daar valt over te discussieren.

En daarom is dit topic open.

En natuurlijk om eventuele senseo-problemen op te lossen... Anyone?

Gimme more beer 08-11-2004 16:58

Citaat:

Rabbi Daniel schreef op 08-11-2004 @ 14:37 :
Topics van religieus gewauwel over mijn geloof waar niemand in geinteresseerd is en die spontaan gesloten worden? :p
Als het waar is dat je FA bent, kan ik ook nog wel wat topics van je herinneren.

naam onbekend 08-11-2004 16:59

Citaat:

Gimme more beer schreef op 08-11-2004 @ 17:57 :
Daar valt over te discussieren.

En daarom is dit topic open.

En natuurlijk om eventuele senseo-problemen op te lossen... Anyone?

Hehehehe :D

De Veroorzaker 08-11-2004 17:12

Citaat:

Gimme more beer schreef op 08-11-2004 @ 17:58 :
Als het waar is dat je FA bent, kan ik ook nog wel wat topics van je herinneren.
:D hehe

McCaine 08-11-2004 17:26

http://mies.scholieren.com/~mccaine/...%20A.%20N..jpg


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 05:37.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.