Oud 29-06-2001, 13:05
Klager
Klager is offline
Ja, sorry. Ook ik heb de CTRL-C / CTRL-V knoppen ontdekt.
Maar ik kwam dus een stukje tekst tegen op het i-net ( www.overgave.nl ) en ik wil weten hoe jullie daar tegenover staan.

Het stukje in cursief is eigenlijk het belangrijks. Het stukje in de 2e quote (normaal) is meer een toelichting. je hoeft het niet te lezen, mag wel .

En voor de forumbazen is de keus: sluiten of open laten (en meedoen)

Citaat:
Bismi-Llahi al-Rahmani al-Rahiem, (In naam van Allah de Barmhartige, de Genadevolle)


De Europese mentaliteit aangaande de islamÖ..Wees alles, maar alstublieft gťťn moslim!

Door Murad Hofman (voormalig Duitse diplomaat)

Laat me jullie, ter introductie, meenemen naar de hedendaagse religieuze supermarkt van Europa. Tegenwoordig treffen we het oude vertrouwde Katholieke en Protestantse (Calvinistisch of Luthers) aan naast antroposofie met zijn populaire geloof in reÔncarnatie, of de meer vleselijke satanische culten tot en met sekten die hun religieuze besef proberen op te wekken door middel van verdovende middelen. Dergelijke fenomenen van decadentie die de terugval van de rol van de kerk als instituut in de westerse samenleving vergezellen, worden zeer tolerant onthaald.

Jongemannen, met kaalgeschoren hoofden, die publiekelijk Hara Krishna bezingen en prijzen of de bekeerde ingewijden van de hindoe Baghwan beweging wekken geen agressie op. Als een filmster als Richard Gere boeddhist wordt, worden er geen vragen gesteld. Het is juist zo dat wanneer je zou besluiten een sjamaan te worden, in de traditie van de Dakota indianen, dat je dan veel sympathie en interesse kunt verwachten van zowel televisiezenders als van milieuactivisten.

Vandaag de dag kun je in Europa een neo-marxist zijn of een neo-thomist, een onconfessionele mysticus en overtuigd astroloog, een agnost of een atheÔst en niemand die het wat uitmaakt.

Er is alleen ťťn ding wat je beter niet kunt zijn: een moslim!

Het is in feite zo dat het moderne pluralisme en de schijnbaar grenzeloze tolerantie als sneeuw voor de zon verdwijnen als men tegenover een moslim staat. Gebruiken en gewoonten die makkelijk zijn en die van anderen worden geaccepteerd, worden als ze uitgevoerd worden door een moslim ineens veroordeeld als zijnde fanatiek, primitief en achterlijk. Als het om Che Guevara gaat dan is een baard progressief, als het om een moslim gaat dan is dezelfde baard reactionair. Maria wordt nooit en te nimmer afgebeeld zonder bedekte haren. Maar als een moslimvrouw een hoofddoek draagt wordt ze in Frankrijk van school gestuurd.

Als je nog twijfels hebt aangaande deze kwestie, probeer dan maar eens een moskee te bouwen in Frankrijk of in Duitsland. Tenzij je ongewoon veel geluk hebt, zul je naar de rechtbank moeten stappen voor iedere afzonderlijke stap in het benodigde administratieve proces. Waarschijnlijk zul je de rechtzaak winnen en zul je toestemming krijgen om de moskee te bouwen ergens achter de rails waarover heen goederenwagons denderen of vlakbij een slachthuis. Er zal geruzied worden met de autoriteiten over iedere meter waarmee men van plan is de minaret te verhogen. Op hetzelfde moment zul je horen over de cementfabrieken, ja en ook over de gasketelsÖdat deze wel in het Europese landschapsbeeld passenÖmaar minarettenÖnee.

Als je nog meer informatie wilt over deze verontrustende situatie, kijk dan maar eens naar de manier waarop de Westerse media verslag doen van terrorisme en oorlogsvoering.

Destijds haalde niemand het in zijn hoofd om Adolf Hitler te kwalificeren als een katholiek of Stalin als een orthodoxe christen; noch werd Franco ooit betiteld als een Ďkatholiekeí fascist of Karadjic als een Ďorthodoxe christelijkeí oorlogsvoerder. Maar als er iemand uit de moslimwereld -wie dan ook- de wapens opneemt, dan wordt hij direct afgeschilderd als een Ďfanatieke moslimí, ook al is hij een atheÔst, een communist, een baíathistische Arabier of een christelijke Palestijn.

Heb je ooit gehoord dat Nagasaki en Hiroshima zijn vernietigd door een Ďchristelijkeí bom? Natuurlijk niet. Maar als een moslimland als Irak of Pakistan ervan wordt verdacht een nucleaire bom te ontwikkelen dan wordt er naar verwezen als Ďde islamitische bomí.

Inderdaad is het zo dat de media bepaalde denigrerende bijvoeglijke naamwoorden als Ďfanatiekí en Ďobscuurí speciaal hebben gereserveerd voor moslims. Terroristische aanslagen in Noord-Ierland of Spanje worden niet begaan door Ďfanatiekeí Protestanten en Katholieken of Basken en Catalanen. Maar als een moslim geweld gebruikt, al is het puur uit zelfverdediging, ligt het voor de hand dat de westerse media hem kwalificeren als een fanaticus.

Citaat:
Het is zo klaar als een klontje. De beschreven haat is echt. Wat heeft dit veroorzaakt? Mijn hypothese is dat de omschreven anti-islam symptomen voortkomen uit een anti-Arabische houding. Ik zal de volgende factoren afzonderlijk bespreken:

1-Hindernismentaliteit en demonisering
2-Kruisvaardersmentaliteit en Kruisvaardersshock
3-Syndromen van belediging en jaloezie
4-Anti-arabisme
5-Bijzondere angsten aangaande de Turken

Hindernismentaliteit en demonisering

Mensen in het Westen zijn zich er nog steeds van bewust dat de islam van de zevende eeuw zich zeer snel verspreidde, tot in alle uithoeken van de toen bekende wereld. Dat het Christendom niet de laatste en eindreligie zou zijn, dat er na Jezus een andere belangrijke profeet zou komen die christenen met miljoenen tegelijk weglokte van hun geloof, was niet in overeenstemming te brengen met het wereldbeeld dat de christenen hadden: het idee alleen al was een gigantische provocatie.

Om niet aan gezichtsverlies te hoeven lijden en niets van zijn geloof in te hoeven leveren verzon de christelijke wereld de legende dat de islam Ďte vuur en te zwaardí was verspreid en dat dit tot in de eeuwigheid op deze wijze door zou gaan. Deze overtuiging is vandaag de dag niet minder levendig, ook al is deze zwaard -en vuurlegende door de wetenschap allang weerlegt.

De tweede strategie van mentale weerstand was smaad en laster, vooral aangaande de profeet van de islam, iets wat tegenwoordig nog steeds geaccepteerd (en toegejuicht) wordt, zoals we zien als we kijken naar de kwestie Salman Rushdie. Niemand die er bij deze zaak aan dacht een beroep te doen op de anti-godslasteringsclausules die er bestaan in het westerse strafrecht.

Kruisvaardersmentaliteit en shock

Als je een beetje lak afkrabt van het vernis van de Europese samenleving, zal je ontdekken dat vlak onder het oppervlak nooit genezen littekens zitten en kwaadaardige drijfveren die dateren uit de tijd van de Kruisvaarders. Inderdaad is het trauma dat de Kruisvaarders nalieten in het Westen groter dan in het Oosten.

Eťn trauma ontstond door de shock die de Kruisvaarders opliepen toen ze zich realiseerden dat de veronderstelde barbaarse en heidense moslims veel beschaafder waren en ontwikkelder, en veel verder vooruit waren in de natuurwetenschappen dan zijzelf. Ondanks dit is de beweegkracht en retoriek die achter de Kruistochten zaten tot op de dag van vandaag staande gehouden.

Vanaf de achttiende eeuw overtuigde de Europese man, met zijn arrogantie, zichzelf ervan dat hij de standaard voor alles was en dat zijn superieure manier van denken hem zou verzekeren van de ultieme vrede, welvaart en geluk als nooit eerder bereikt in de menselijke geschiedenis. Het is verbazingwekkend dat twee wrede wereldoorlogen, waarin atoomwapens niet geschuwd werden, de Holocaust en het Stalinisme deze overtuiging niet op zijn grondvesten heeft doen schudden.

Daarentegen overtuigde de westerse man zichzelf ervan dat zijn beschaving, het zogenaamde Ďproject van moderniteit (oftewel Ďthe American way of liveí) de allerbeste was; dť ultieme beschaving, het kan niet anders of het zou wereldwijd overgenomen worden.

Zijn internationale rechtssysteem, zijn codes van mensenrechten, zijn economische systeem, zijn wetenschappelijke benadering en zijn filosofie a la Ludwig Wittgenstein, worden gezien als essentiŽle ingrediŽnten van een opkomende mondiale media-cultuur in de V.S. en Europa.

Het is niet te ver gezocht de westerse beschaving te beschouwen als een verplicht model voor de rest van de wereld, want velen in AziŽ, Afrika en Zuid-Amerika- om maar niet te spreken van de islamitische wereld- proberen als een gek de westerse levensstijl te imiteren. Eetgewoontes, schoonheidsidealen voor zowel vrouwen als mannen, de vrijetijdsindeling, architectuur en muziek, noem maar iets en het zal neigen in de richting van het westerse model.

Wat er bij deze trend van globalisering bij komt kijken is het weren van religieuze aspecten uit het publieke leven. Nu al hebben de typische westerse man en vrouw geen antenne meer voor religieuze fenomenen. Ze zien hun eigen religie een trage dood sterven. Dit gaat op zoín natuurlijke en geleidelijke wijze dat men veronderstelt dat het de islam net zo zal vergaan en dat ook deze langzaam dood zal bloeden. Ze hebben dan ook geen gewetensbezwaren om het tempo van dit proces eigenhandig wat op te voeren.

Ondanks het feit dat vele Nobelprijswinnende natuurkundigen zeer religieus zijn, wordt intelligentie en religiositeit toch nog gezien als onverenigbaar. Dit houdt in dat een moslim er vrij vanzelfsprekend van verdacht wordt niet al te slim te zijn.

Syndromen van belediging en jaloezie

Tegen deze achtergrond bezien is de islam -die maar niet wil verdwijnen, maar daarentegen juist opkomt- een provocatie, en zo niet een belediging. Stel je voor! Deze achterlijke moslims verwerpen vele van de zegeningen van de westerse samenleving en gaan zelfs zo ver dat ze de islam presenteren als een alternatief model, zelfs voor in de eenentwintigste eeuw! Erger nog, de meeste Europeanen die zich tot de islam bekeren zijn academisch geschoolden, intellectuelen en wetenschappers. Hoe kunnen dezen nu hun rug toekeren naar hun eigen cultuur?

Wat het nog een graad verergert, is dat historisch onderzoek naar de fundamenten van het christelijke dogma heeft geleid tot opmerkelijke ontwikkelingen binnen in zowel de Katholieke als de Protestante kerken. Om een voorbeeld te noemen, is het nu vastgesteld dat -in tegenstelling tot de onbetwistbare authenticiteit van de Koran- de meeste gedeelten van het Nieuwe Testament onbetrouwbare bronnen zijn, met op zijn minst tussenvoegsels van veel latere data.

Nog belangrijker: Vele christelijke theologieprofessoren geven toe dat het een vergissing is geweest in 325, bij de eerste Oecumenische Concilie van Nicea, om Jezus te omschrijven als "God die ťťn is met de Vader". Als een gevolg hiervan zijn er redelijk wat christelijke geestelijken met hun gevolg die, na een vertraging van 1600 jaar, nu ongeveer hetzelfde over Jezus geloven als wat de Koran over hem verhaalt.

Kun je je voorstellen wat er in een hoofd omgaat, als iemand zich realiseert dat het volk dat hij gewend was te verachten -de moslims- vanaf het begin gelijk had?

Anti-arabisme

Ook is het opvallend dat de doorsnee Europeaan de islam ziet als een Arabische religie, ook al vormen de Arabieren een minderheid binnen de islamitische wereld. Als een gevolg hiervan worden alle vooroordelen die men koestert tegen Arabieren- dat zijn er heel veel- naar de islam doorgesluisd. Om een beeld te krijgen van deze vooroordelen zou men naar een Hollywood film moeten kijken waarvan het verhaal zich afspeelt in de Arabische wereld. Zonder uitzondering worden de Arabieren uitgebeeld als luie lafaarden, die altijd bereid zijn om iemand van achteren aan te vallen, zeer naÔef zijn en -niet te vergeten- fanatiek Overal waar de islam concreet opduikt in zoín film, wordt het afgeschilderd als een religie voor de simpele religieuze zielen.

Angst voor de Turken

Tot zoín 250 jaar geleden was de Turkse bedreiging, in de vorm van de Ottomaanse sultans, voor Europa een reŽle en constant aanwezige factor.

Vandaag de dag staan Turkse arbeiders niet met kromme zwaarden, pijlen en bogen bij de Oostenrijkse grens, maar met visa en werkvergunningen. Afgezien hiervan stuiten ze op reacties die veroorzaakt worden door de angst voor de Turkse agressie van lang geleden. Met hun visum komen ze niet alleen naar Wenen maar ook naar Berlijn, en wel in zulke grote aantallen dat simpele mensen in Duitsland en de Benelux zich af beginnen te vragen of ze nog wel hun eigen nationale gebruiken kunnen handhaven zonder Turks te leren. Geen wonder, hun reactie is emotioneel, vooral als het gaat over mensen die weigeren alcohol te drinken. Zulke mensen zijn levende verwijten en zijn hoe dan ook fanatiek, dat is toch zo?

Het probleem dat zich aandiende bij de grijpbare minderheden van Europa werd acuter toen zij de meest onbegrepen religie ter wereld- de islam- gingen representeren. "Representeren" wil niet zeggen dat de Turkse arbeiders afkomstig uit het gebied van de Zwarte Zee of Oost-AnatoliŽ allen in staat zijn om de islam waarheidsgetrouw af te schilderen of om het uit te kunnen leggen aan hun Nederlandse of Belgische buren.

Integendeel. Voor velen van hen wordt de islam pas echt belangrijk zodra ze in Europa zijn en maakt het deel uit van hun identiteit en steekt het hen een hart onder de riem als men gediscrimineerd wordt. Het resultaat hiervan is segregatie en meer confrontaties.

Natuurlijk moeten we toegeven dat de mogelijkheid voor de Europeaan om naast een moslim te wonen, naast de mogelijkheid over hem te lezen of hem te zien in Antalya of Agadir, bestaande vooroordelen tegen de islam heeft uitgeroeid, maar ook zijn weer andere hier juist door versterkt.

Als we het hebben over werkelijke integratie, dan hebben de Europeanen weinig bijgedragen toen ze probeerden de moslimimmigrant in Engeland, Frankrijk en Duitsland aan te spreken en aan te moedigen om een zogenaamde Ďmoderne moslimí te worden of om een ĎEuropese islamí te ontwikkelen. Deze slogan, gepropageerd door de zogenaamde Ďculturele moslimsí als professor Bassam Tibi, slaat op moslims die zich een heleboel van Europa eigen maken en maar een klein beetje van de islam.

Sommige Duitse partijfunctionarissen hebben lokale Alevieten naar voren gebracht om als model te dienen voor zoín prettige, onschadelijke islam. Mensen die geen moskeeŽn bouwen, die niet bidden of vasten tijdens werkuren, die hun haar niet bedekken of op bedevaart gaan, maar wijn en bier drinken. Zulke mensen leveren natuurlijk geen problemen op voor de integratie. Overbodig om te vermelden is dat zulke voorstellen hebben geleid tot meer, en niet tot minder, mogelijke confrontaties in Duitsland, zowel tussen Turken onderling als tussen Turken en Duitsers.

Ze schijnen zich niet te realiseren -en dat is triest- dat moslimjongeren bijna overal ter wereld oproepen tot het invoeren van een islamitische democratie, met de nadruk op Ďislamitischí en Ďdemocratieí.

In tegenstelling tot de antiwesterse retoriek die weerklinkt in hun toespraken, richten deze bewegingen zich slechts op hervormingen binnen hun eigen landen. In plaats van een aanval op Europa voor te bereiden, koesteren de leiders van deze bewegingen Europa vanwege diens rechtssysteem, bescherming van de mensenrechten, absentie van censuur in de media en vanwege de godsdienstvrijheid -zaken die in eigen land meestal ontbreken vanwege de daar regerende dictatoriale regimes. Moslims die in Europa studeerden namen namelijk ideeŽn mee naar huis.

De consequenties van deze Europese mentaliteit voor de moslimwereld zijn verstrekkend en zeer ernstig.

Wat staat er moslims nog meer te wachten door de negatieve Europese houding ten opzichte van de islam? Kijk bijvoorbeeld naar de Europese houding aangaande het conflict in Algerije. Of naar Europaís antwoord op TsjetsjeniŽ. In het Europese Parlement zou deze anti-islamitische mentaliteit doorslaggevend kunnen zijn bij het stemmen over de toelating van Turkije. Bovendien beheerst dit de Westerse, en in het bijzonder, de Amerikaanse Midden-Oosten politiek.

Dit is zo van belang dat er iets tegen gedaan moet worden, maar wat?

Een confrontatie tussen Europa en de moslimwereld rondom de Middellandse Zee zou ook desastreus zijn en moet hoe dan ook voorkomen worden. Hoe dan? Moeten de moslims maar wegtrekken uit Europa, met meer dan zestien miljoen mensen, een nieuwe Hijra (emigratie) inluidend? En waar naartoe?

Dit is ook geen oplossing.

Er is slechts ťťn redelijke reactie op wat ik hierboven tentoonspreidde. Wij moeten ons allen, omdat het ons allen aangaat, persoonlijk inzetten om stap voor stap de westerse opinie omtrent de islam om te vormen. Dit is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan, het vooronderstelt van de kant van de moslims dat zij de spiritualiteit, tolerantie en andere weldaden van hun geloof openlijk naar voren brengen.

En beide kanten moeten alle mogelijkheden tot serieuze dialoog met beide handen aangrijpen. Het einddoel voor deze dialoog zou echter verder moeten gaan dan het bereiken van tolerantie. Zoals Johan Wolfgang Von Goethe het verwoordde: "Tolerantie zou slechts een overgangsfase moeten zijn die leidt naar volledige acceptatie: Het louter dulden is een vorm van belediging".
Dank u
Met citaat reageren
Advertentie
Oud 29-06-2001, 13:26
McCaine
Avatar van McCaine
McCaine is offline
Deze heb je al eens gepost. Ik verzoek je t te houden op die ouwe discussie, anders moet ik ook steeds weer t zelfde replyen...
__________________
In Memoriam: Matthew Shepard(1976-1998)-Wake up, meet reality! mccaine.blogspot.com|geengodengeenmeesters.blogspot.com
Met citaat reageren
Oud 29-06-2001, 14:49
Prada
Prada is offline
Citaat:
McCaine schreef:
Deze heb je al eens gepost. Ik verzoek je t te houden op die ouwe discussie, anders moet ik ook steeds weer t zelfde replyen...

URL please?

__________________
Timeo Danaos et dona ferentes...
Met citaat reageren
Oud 29-06-2001, 16:51
Hell Spawn
Hell Spawn is offline
Islam is ťťn van de grootste wereldgodsdiensten die op alle continenten voorkomt en zeker 1,5 miljard aanhangers heeft. Ongeveer 1 miljard van hen leven in 60 onafhankelijke, islamitische landen die zich over AziŽ, Europa en Afrika uitstrekken. De overgebleven 500 a 600 miljoen moslims, ongeveer een derde van de totale islamitische natie, leven in landen waarin niet-moslims de meerderheid vormen. Van de 1,5 miljard moslims zijn 240 miljoen van Arabische oorsprong.


Veel westerlingen zijn islamofoob. Ik denk dat veel mensen bang zijn voor de islam omdat dit zo een krachtige godsdienst is. De islam is namelijk een universele godienst waarbij de moslims zich onderwerpen aan de Ene. De islam is toegankelijk is voor ieder mens. De principes van de islam zijn zo sterk dat de islam naar alle waarschijnlijk alle andere religies zal wegconcurreren. Het Christendom kan hierin niet tegenop vanwege de onbegrijpelijke triniteitsleer (Vader, Zoon en Heilige Geest, gods is drie personen)en de vele fouten en tegenstrijdigheden in de Bijbel. Steeds meer christen verlaten hun geloof omdat ze het niet begrijpen.

De joden hebben het over God Israels, deze gods is er alleen voor de joden. Deze twee religies zijn er zich van bewust dat de islam veel consistenter is, en moslims een enorme kracht geeft.
Dit komt voornamelijk door het eenheidsdenken en universaliteit.

Ik denk niet dat westerlingen begrip zullen hebben voor de islam en deze ooit volledig zullen accepteren. Ik verwacht eerder dat de tegenstand tegen moslims in Europa eerder groter zal worden. De anti-islam houding zit te diep in de Europeanen.[Dit bericht is aangepast door Hell Spawn (29-06-2001).]
Met citaat reageren
Oud 29-06-2001, 17:07
Klager
Klager is offline
Citaat:
McCaine schreef:
Deze heb je al eens gepost. Ik verzoek je t te houden op die ouwe discussie, anders moet ik ook steeds weer t zelfde replyen...

je hoeft niet meteen zo boos te reply-en
Ik heb deze nog nooit gepost hoor
wel een ander, maar niet deze, en het ging ook niet over hetzelfde
Met citaat reageren
Oud 29-06-2001, 19:41
Optima
Avatar van Optima
Optima is offline


het is dat ik me interesseer in de Islam, maar..dit staat voor mij niet echt open voor discussie
ik zal er eens rustig de tijd voor nemen
voor de geinteresseerden: leef je uit
__________________
When I eventually met Mr Right I had no idea that his first name was Always..
Met citaat reageren
Oud 30-06-2001, 12:59
JoŽl
Avatar van JoŽl
JoŽl is offline
Citaat:
Klager schreef:
Als je nog twijfels hebt aangaande deze kwestie, probeer dan maar eens een moskee te bouwen in Frankrijk of in Duitsland. Tenzij je ongewoon veel geluk hebt, zul je naar de rechtbank moeten stappen voor iedere afzonderlijke stap in het benodigde administratieve proces. Waarschijnlijk zul je de rechtzaak winnen en zul je toestemming krijgen om de moskee te bouwen ergens achter de rails waarover heen goederenwagons denderen of vlakbij een slachthuis. Er zal geruzied worden met de autoriteiten over iedere meter waarmee men van plan is de minaret te verhogen. Op hetzelfde moment zul je horen over de cementfabrieken, ja en ook over de gasketelsÖdat deze wel in het Europese landschapsbeeld passenÖmaar minarettenÖnee.
Nou, ja... Dit is dus EEN EN AL GEZEIK. Sorry hoor, maar ik vind het echt triest dat Moslims hierover gaan zeiken. Frankrijk is sowieso geen religieus land, en het christendom wordt in Frankrijk NET ZO GOED als een sekte beschouwd. En in Egypte moet je ook naar het ministerie (nee, dat is niet de locale overheid) stappen om een kerk te bouwen. Kom hier ook een in Den Haag een kijkje nemen trouwens. Optima, ik ga jouw woordje ff gebruiken ik vond um wel leuk.

Reality check:

Als je in een land als Saudi Arabia een christelijke bijeenkomst in een huis houdt met 5 personen, is er een speciale godsdienst politie die een inval kan doen. Ben je buitenlander, dan ga je het land uit, ben je inlander, dan gaat je kop eraf.

Er wordt gezegd dat je in Frankrijk zo moeilijk een moskee kunt bouwen. Moet je een in Teheran gaan proberen ťťn kerk te bouwen. Dat lukt das al helemaal niet.

Top 20 van landen met het minste godsdienst vrijheid:
[list=1][*]Saudi Arabia (Islamitisch)[*]Laos[*]Afganistan (Islamitisch)[*]China[*]Noord Korea[*]Vietnam[*]Turkmenistan (Islamitisch)[*]Iran (Islamitisch)[*]Egypte (Islamitisch)[*]Maldiven (Islamitisch)[*]Yemen (Islamitisch)[*]Comoro Islands (Islamitisch)[*]Libya (Islamitisch)[*]Tunesia (Islamitisch)[*]Somalia (Islamitisch)[*]Colombia[*]Morocco (Islamitisch)[*]Pakistan (Islamitisch)[*]Zuid Sudan (Islamitisch)[*]Bhutan (Islamitisch)[*]Quatar (Islamitisch)[/list=a]

Lijkt me niet echt veel toelichting bij nodig, toch?

Citaat:
Klager schreef:
Destijds haalde niemand het in zijn hoofd om Adolf Hitler te kwalificeren als een katholiek of Stalin als een orthodoxe christen; noch werd Franco ooit betiteld als een Ďkatholiekeí fascist of Karadjic als een Ďorthodoxe christelijkeí oorlogsvoerder. Maar als er iemand uit de moslimwereld -wie dan ook- de wapens opneemt, dan wordt hij direct afgeschilderd als een Ďfanatieke moslimí, ook al is hij een atheÔst, een communist, een baíathistische Arabier of een christelijke Palestijn.
Hmmm... Worden hier ook nog voorbeelden bij genoemd?

Citaat:
Klager schreef:
Heb je ooit gehoord dat Nagasaki en Hiroshima zijn vernietigd door een Ďchristelijkeí bom? Natuurlijk niet. Maar als een moslimland als Irak of Pakistan ervan wordt verdacht een nucleaire bom te ontwikkelen dan wordt er naar verwezen als Ďde islamitische bomí.
Een bom is sowieso niet religieus. Ik denk niet dat het de bedoeling is (als ze bestaan) van Allah of God om atoombommen op elkaar te gaan lopen gooien. Ik heb nog nooit in een krantenartikel of in het nieuws het woord "islamitische" gevolgd zien/horen worden door het woord "bom". Jij wel?
__________________
There are only 10 kind of people in the world: those who understand binary and those who don't.
Met citaat reageren
Oud 30-06-2001, 13:56
Isa
Avatar van Isa
Isa is offline
Citaat:
JoŽl schreef:
Een bom is sowieso niet religieus. Ik denk niet dat het de bedoeling is (als ze bestaan) van Allah of God om atoombommen op elkaar te gaan lopen gooien. Ik heb nog nooit in een krantenartikel of in het nieuws het woord "islamitische" gevolgd zien/horen worden door het woord "bom". Jij wel?

nou, er zijn zat voorbeelden in de Torah te vinden waarbij God een volk helpt (Israel geloof ik) om een ander volk dat niet in hem gelooft uit te roeien.

maar in die tijd waren er nog geen bommen uitgevonden.


Met citaat reageren
Oud 30-06-2001, 14:02
JoŽl
Avatar van JoŽl
JoŽl is offline
Citaat:
Kenny McCormick schreef:
nou, er zijn zat voorbeelden in de Torah te vinden waarbij God een volk helpt (Israel geloof ik) om een ander volk dat niet in hem gelooft uit te roeien.
Maar dat is dan niet OMDAT dat volk niet in Hem gelooft.

(dacht ik)
__________________
There are only 10 kind of people in the world: those who understand binary and those who don't.
Met citaat reageren
Oud 30-06-2001, 14:37
Mirage2000
Mirage2000 is offline
[quote]Kenny McCormick schreef:
[b]
Citaat:
JoŽl schreef:
Een bom is sowieso niet religieus. Ik denk niet dat het de bedoeling is (als ze bestaan) van Allah of God om atoombommen op elkaar te gaan lopen gooien. Ik heb nog nooit in een krantenartikel of in het nieuws het woord "islamitische" gevolgd zien/horen worden door het woord "bom". Jij wel?

Ik kan me nog goed herinneren dat toen Pakistan kernproeven had gehouden in de media gesproken werd van islamitische bommen dan van Pakistaanse bommen.
www.refdag.nl/vp/980704vpco.html

Het gebruik van massa-vernietigings wapens zoals jij die aangaf zijn dus niet toegestaan omdat ze onwillekeurige slachtingen aanrichten. Dit is niet van de Islam.
__________________
=zwart wit= tief jij toch op naar je eigen land gepost op 05-03-2005 @ 19:23
Met citaat reageren
Oud 30-06-2001, 19:24
JoŽl
Avatar van JoŽl
JoŽl is offline
Citaat:
Mirage2000 schreef:
Ik kan me nog goed herinneren dat toen Pakistan kernproeven had gehouden in de media gesproken werd van islamitische bommen dan van Pakistaanse bommen.
www.refdag.nl/vp/980704vpco.html

Het gebruik van massa-vernietigings wapens zoals jij die aangaf zijn dus niet toegestaan omdat ze onwillekeurige slachtingen aanrichten. Dit is niet van de Islam.
Mirage, ik heb ut nog ff nagevraagd; tot nu toe is er nog niemand in mijn familie die van het begrip "Islamitische bom" gehoord heeft. We hebben het dus wel over een Nederlandse krant of televisiezender, hŤ? Ik stel voor dat jij het bewijsmateriaal regelt (krant/geluidsopname oid), dan stap ik hoogstpersoonlijk naar de desbetreffende instelling om ervoor te zorgen dat die term nooit meer ten onrechte gebruikt word, ok?

__________________
There are only 10 kind of people in the world: those who understand binary and those who don't.
Met citaat reageren
Oud 01-07-2001, 00:10
Madita
Madita is offline
Citaat:
Kenny McCormick schreef:
[/b]
nou, er zijn zat voorbeelden in de Torah te vinden waarbij God een volk helpt (Israel geloof ik) om een ander volk dat niet in hem gelooft uit te roeien.

maar in die tijd waren er nog geen bommen uitgevonden.

[/B][/QUOTE]

maar dat was uit zelf verdediging, niet om heidenen te bekeren..
Met citaat reageren
Oud 01-07-2001, 22:45
Femme-Fatale
Avatar van Femme-Fatale
Femme-Fatale is offline
Citaat:
Klager schreef:

Als je nog twijfels hebt aangaande deze kwestie, probeer dan maar eens een moskee te bouwen in Frankrijk of in Duitsland. Tenzij je ongewoon veel geluk hebt, zul je naar de rechtbank moeten stappen voor iedere afzonderlijke stap in het benodigde administratieve proces. Waarschijnlijk zul je de rechtzaak winnen en zul je toestemming krijgen om de moskee te bouwen ergens achter de rails waarover heen goederenwagons denderen of vlakbij een slachthuis. Er zal geruzied worden met de autoriteiten over iedere meter waarmee men van plan is de minaret te verhogen. Op hetzelfde moment zul je horen over de cementfabrieken, ja en ook over de gasketelsÖdat deze wel in het Europese landschapsbeeld passenÖmaar minarettenÖnee.
Ik weet niet hoe het zit in frankrijk of duistland maar in Nederland zijn er wel moskeeŽn en accepteren ze wel dat je een hoofdoek draagt en ik heb daar erg veel respect voor. Nederland is een erg tolerant land vind ik.
Met citaat reageren
Oud 02-07-2001, 13:23
Prada
Prada is offline
Citaat:
Danneman schreef:
Is het de bedoeling dat ik hier driekwartier eerst die lap tekst ga zitten lezen?
Dan kun je tenminste een zinnige reply plaatsen; dit is onzin!

__________________
Timeo Danaos et dona ferentes...
Met citaat reageren
Oud 02-07-2001, 15:15
McCaine
Avatar van McCaine
McCaine is offline
Hmmz, ik zie nu dat de URl niet meer bestaat... Toch weet ik heel zeker dat dit al eens eerder gepost is, want ik herinner me mijn reply nog, waarin ik stuk voor stuk ieder deel van de redenatie onderuit haalde. Minder dat die nu weg is :/
__________________
In Memoriam: Matthew Shepard(1976-1998)-Wake up, meet reality! mccaine.blogspot.com|geengodengeenmeesters.blogspot.com
Met citaat reageren
Oud 03-07-2001, 17:18
Rollo Tomasi
Avatar van Rollo Tomasi
Rollo Tomasi is offline
Citaat:
Klager schreef:
of de meer vleselijke satanische culten tot en met sekten die hun religieuze besef proberen op te wekken door middel van verdovende middelen. Dergelijke fenomenen van decadentie die de terugval van de rol van de kerk als instituut in de westerse samenleving vergezellen, worden zeer tolerant onthaald.
Ja hoor. Satanisme en sekten worden zeer tolerant onthaald. Grapjas.

Citaat:
Klager schreef:
Jongemannen, met kaalgeschoren hoofden, die publiekelijk Hara Krishna bezingen en prijzen of de bekeerde ingewijden van de hindoe Baghwan beweging wekken geen agressie op. Als een filmster als Richard Gere boeddhist wordt, worden er geen vragen gesteld. Het is juist zo dat wanneer je zou besluiten een sjamaan te worden, in de traditie van de Dakota indianen, dat je dan veel sympathie en interesse kunt verwachten van zowel televisiezenders als van milieuactivisten.
Ehm, waarom zou iemand hier ook aanstoot aan nemen? Die lui doen geen vlieg kwaad, en hebben respect voor anderen. Natuurlijk zijn de meeste moslims tolerant, maar net zo tolerant als de bovengenoemden? Dacht het niet. En tv-mensen en milieuactivisten zijn sowieso idioten

Verder sluit ik me bij JoŽl aan. Als iemand een moslimfundamentalist wordt genoemd is dat omdat hij z'n Islamitische geloof gebruikt als excuus voor z'n daden. Dit in tegenstelling tot bijv. Hitler en de ETA, die hun ideologie gebruiken om hun daden te verantwoorden.

Face it, je vindt tuig en domme mensen in alle lagen van de samenleving, dit geldt voor moslims, christenen, atheÔsten, communsiten, kapitalisten en weet ik veel wie. De religie/politieke overtuiging speelt geen rol, het wordt hoogstens als excuus gebruikt. 90% van alle mensen zijn dom en kortzichtig.
__________________
Mein Name ist Joachim von Hassel/Ich bin Pilot der Bundeswehr/und sende Ihnen aus meinem Flugzeug/den Funkspruch den niemand hŲrt
Met citaat reageren
Oud 03-07-2001, 18:07
monkey
monkey is offline
Islam sucks
__________________
ik vind jou ook lief...
Met citaat reageren
Oud 03-07-2001, 18:35
JoŽl
Avatar van JoŽl
JoŽl is offline
Citaat:
monkey schreef:
Islam sucks
Hulde!! Fantastische argumentatie!

__________________
There are only 10 kind of people in the world: those who understand binary and those who don't.
Met citaat reageren
Ads door Google
Oud 04-07-2001, 12:58
Rollo Tomasi
Avatar van Rollo Tomasi
Rollo Tomasi is offline
Citaat:
JoŽl schreef:
Hulde!! Fantastische argumentatie!

Ja, hij is een belediging voor alle apen!

__________________
Mein Name ist Joachim von Hassel/Ich bin Pilot der Bundeswehr/und sende Ihnen aus meinem Flugzeug/den Funkspruch den niemand hŲrt
Met citaat reageren
Oud 05-07-2001, 14:27
Klager
Klager is offline
Citaat:
charmedkiz schreef:
Ik weet niet hoe het zit in frankrijk of duistland maar in Nederland zijn er wel moskeeŽn en accepteren ze wel dat je een hoofdoek draagt en ik heb daar erg veel respect voor. Nederland is een erg tolerant land vind ik.


Er zijn wel moskeeŽn in NL ja, maar wat is er aan vooraf gegaan? Daar slaat het stukje op

Met citaat reageren
Oud 05-07-2001, 14:29
Klager
Klager is offline
Citaat:
Rollo Tomasi schreef:
Ja, hij is een belediging voor alle apen!

LoL
Met citaat reageren
Oud 06-07-2001, 10:22
Femme-Fatale
Avatar van Femme-Fatale
Femme-Fatale is offline
Citaat:
Klager schreef:
Er zijn wel moskeeŽn in NL ja, maar wat is er aan vooraf gegaan? Daar slaat het stukje op

Wat is er aan vooraf gegaan dan??
Nederland is een veel toleranter en vrijer land dan Turkije ofzo waar je geen hoofddoek mag dragen op de scholen en universiteiten terwijl het hier wel mag, en dan wil jij nog komen zeggen dat Nederlands tegen de islam is? dacht het niet...
Met citaat reageren
Oud 06-07-2001, 22:03
Klager
Klager is offline
Citaat:
charmedkiz schreef:
Wat is er aan vooraf gegaan dan??
Nederland is een veel toleranter en vrijer land dan Turkije ofzo waar je geen hoofddoek mag dragen op de scholen en universiteiten terwijl het hier wel mag, en dan wil jij nog komen zeggen dat Nederlands tegen de islam is? dacht het niet...

We hebben het hier over Europa tegenover de Islam.
En als jij dat vindt, dan open jij een topic met Turkije tegenover ....

Het is toch niet zo dat als iedereen in de sloot springt, dat jij dan ook springt?

Met citaat reageren
Oud 06-07-2001, 22:12
McCaine
Avatar van McCaine
McCaine is offline
Klager : reply dan es op joŽl...
__________________
In Memoriam: Matthew Shepard(1976-1998)-Wake up, meet reality! mccaine.blogspot.com|geengodengeenmeesters.blogspot.com
Met citaat reageren
Oud 06-07-2001, 22:33
Klager
Klager is offline
Citaat:
McCaine schreef:
Klager : reply dan es op joŽl...

Ik verwachtte al zoiets.
ik weet nu ff niet meer wat ik tegen hem moest zeggen. Maar iets schoot me wel te binnen. Ik was toen echter gebant en kon niet reply-en
Met citaat reageren
Advertentie
Oud 06-07-2001, 22:55
McCaine
Avatar van McCaine
McCaine is offline
Citaat:
Klager schreef:
Ik verwachtte al zoiets.
ik weet nu ff niet meer wat ik tegen hem moest zeggen. Maar iets schoot me wel te binnen. Ik was toen echter gebant en kon niet reply-en
Gebanned? waarom dan? (ow nee, das offtopic...) naja, probeer iig dan te replyen, ook goed
__________________
In Memoriam: Matthew Shepard(1976-1998)-Wake up, meet reality! mccaine.blogspot.com|geengodengeenmeesters.blogspot.com
Met citaat reageren
Oud 07-07-2001, 02:17
hotworst
Avatar van hotworst
hotworst is offline
islam zuigt
__________________
This is a dead planet where we are standing on, i dont need to be forgiven !!! || My software never has bugs. It just develops random features.
Met citaat reageren
Oud 07-07-2001, 10:20
Klager
Klager is offline
Citaat:
McCaine schreef:
Gebanned? waarom dan? (ow nee, das offtopic...) naja, probeer iig dan te replyen, ook goed

(ik heb een irri broertje weet je nog wel, Youssef, en die houdt er soms van om s.com te pesten. Hij was erbij toen ze die nacht Feedback gingen onder spammen, maar iedereen eet het: Simon is liev )

Citaat:
hotworst schreef:
islam zuigt
Met citaat reageren
Oud 07-07-2001, 13:53
Verwijderd
Citaat:
Kenny McCormick schreef:
Citaat:
JoŽl schreef:
Een bom is sowieso niet religieus. Ik denk niet dat het de bedoeling is (als ze bestaan) van Allah of God om atoombommen op elkaar te gaan lopen gooien. Ik heb nog nooit in een krantenartikel of in het nieuws het woord "islamitische" gevolgd zien/horen worden door het woord "bom". Jij wel?

nou, er zijn zat voorbeelden in de Torah te vinden waarbij God een volk helpt (Israel geloof ik) om een ander volk dat niet in hem gelooft uit te roeien.

maar in die tijd waren er nog geen bommen uitgevonden.

*kuch*

Sodom & Gomorah

Zo'n lieverdje is die Christelijke God ook niet..
Met citaat reageren
Oud 12-07-2001, 21:25
Prince_AT
Prince_AT is offline
oke ik weet een goed voorbeeld.
toen ik nog in maassluis woonde werd ik iedere zondag (of zaterdag) wakker gemaakt door de luidende klokken van een of andere kerk. In maassluis is er ook een moskee die iedere vrijdag met een luidspreker luid mensen oproepte voor de vrijdag gebed. Ik weet nie of dat nog steeds zo is , want er werd fel geprotesteerd tegen de Azan.

Hoe komt het dat mensen kwaad worden als ze wakker worden door de azan vanuit een moskee en niet als ze wakker worden door de luidende klokken van een kerk?
__________________
2pac rulez, shit aan de rest | *directeur van Stalkers BV.* stalker huren? bel 0900-stalker
Met citaat reageren
Oud 12-07-2001, 21:50
McCaine
Avatar van McCaine
McCaine is offline
Citaat:
Prince_AT schreef:
Hoe komt het dat mensen kwaad worden als ze wakker worden door de azan vanuit een moskee en niet als ze wakker worden door de luidende klokken van een kerk?

Dat komt natuurlijk gewoon doordat de mensen bang zijn voor iets wat ze niet kennen, en dat si dan ook te betreuren. Wat ik de meeste islamieten echter verwijt, is dat ze zich zelf ook net zo gedragen, de meesten van hen reageren net zo agressief en negatief op dingen die ze niet kennen...
__________________
In Memoriam: Matthew Shepard(1976-1998)-Wake up, meet reality! mccaine.blogspot.com|geengodengeenmeesters.blogspot.com
Met citaat reageren
Oud 24-08-2001, 16:52
Mirage2000
Mirage2000 is offline
Citaat:
JoŽl schreef:
Top 20 van landen met het minste godsdienst vrijheid:

1.Saudi Arabia (Islamitisch)
2.Laos
3.Afganistan (Islamitisch)
4.China
5.Noord Korea
6.Vietnam
7.Turkmenistan (Islamitisch)
8.Iran (Islamitisch)
9.Egypte (Islamitisch)
10.Maldiven (Islamitisch)
11.Yemen (Islamitisch)
12.Comoro Islands (Islamitisch)
13.Libya (Islamitisch)
14.Tunesia (Islamitisch)
15.Somalia (Islamitisch)
16.Colombia
17.Morocco (Islamitisch)
18.Pakistan (Islamitisch)
19.Zuid Sudan (Islamitisch)
20.Bhutan (Islamitisch)
21.Quatar (Islamitisch)

Lijkt me niet echt veel toelichting bij nodig, toch?

Een zeer onbetrouwbare bron! Je komt met een lijst van 20 landen, vervolgens noem je er 21 op. Sommige dingen kloppen dus echt niet. Bhutan is nog geeneens islamitisch, Zuid- Sudan als land bestaat niet en verder noem je een paar landen die vrij tolerant zijn. Maar in de lijst zie ik de grootste onderdrukkers niet. Birma, Filipijnen, Turkije waar zijn die?
__________________
=zwart wit= tief jij toch op naar je eigen land gepost op 05-03-2005 @ 19:23
Met citaat reageren
Oud 24-08-2001, 20:11
JoŽl
Avatar van JoŽl
JoŽl is offline
Citaat:
Mirage2000 schreef:
Je komt met een lijst van 20 landen, vervolgens noem je er 21 op.
. Een doodszonde!!

Citaat:
Mirage2000 schreef:
Maar in de lijst zie ik de grootste onderdrukkers niet. Birma, Filipijnen, Turkije waar zijn die?
Dat zijn echt niet de ergste hoor.

Maar goed, het gaat om het idee.

Je kunt gewoon niet ontkennen dat je in Afganistan gestenigd word als je iemand tot het Christendom probeert te bekeren.

Of die landen Islamitisch zijn heb ik er zo uit mijn hoofd achter gezet. Sorry als ik het bij eentje te veel heb gezet.

Citaat:
Mirage2000 schreef:
Een zeer onbetrouwbare bron!
http://www.gospelcom.net/od/wwlist.htm

Oordeel zelf.
__________________
There are only 10 kind of people in the world: those who understand binary and those who don't.
Met citaat reageren
Oud 25-08-2001, 10:37
Mirage2000
Mirage2000 is offline
Citaat:
JoŽl schreef:
http://www.gospelcom.net/od/wwlist.htm

Oordeel zelf.
Een pro-christelijke site. Van die moeten we het hebben ja.
__________________
=zwart wit= tief jij toch op naar je eigen land gepost op 05-03-2005 @ 19:23
Met citaat reageren
Oud 25-08-2001, 14:40
McCaine
Avatar van McCaine
McCaine is offline
Citaat:
Mirage2000 schreef:
Een pro-christelijke site. Van die moeten we het hebben ja.
Vandaar. www.overgave.nl is natuurlijk vťťl objectiever...
__________________
In Memoriam: Matthew Shepard(1976-1998)-Wake up, meet reality! mccaine.blogspot.com|geengodengeenmeesters.blogspot.com
Met citaat reageren
Oud 25-08-2001, 15:44
JoŽl
Avatar van JoŽl
JoŽl is offline
Citaat:
Mirage2000 schreef:
Een pro-christelijke site. Van die moeten we het hebben ja.
Ja, als je Moslim bent moet je natuurlijk wel meteen alles wat met het Christendom te maken hebt wantrouwen, ja.
__________________
There are only 10 kind of people in the world: those who understand binary and those who don't.
Met citaat reageren
Ads door Google
Oud 26-08-2001, 15:25
Femme-Fatale
Avatar van Femme-Fatale
Femme-Fatale is offline
Citaat:
JoŽl schreef:
Ja, als je Moslim bent moet je natuurlijk wel meteen alles wat met het Christendom te maken hebt wantrouwen, ja.

Waar slaat dat nou weer op??
Met citaat reageren
Oud 26-08-2001, 15:43
JoŽl
Avatar van JoŽl
JoŽl is offline
Citaat:
charmedkiz schreef:
Waar slaat dat nou weer op??
Was ik de vergeten?
__________________
There are only 10 kind of people in the world: those who understand binary and those who don't.
Met citaat reageren
Oud 26-08-2001, 15:44
JoŽl
Avatar van JoŽl
JoŽl is offline
Citaat:
Mirage2000 schreef:
Een pro-christelijke site. Van die moeten we het hebben ja.
Gaan we net doen alsof jij nooit lappen tekst van een pro Moslim site controlCcontrolVt.
__________________
There are only 10 kind of people in the world: those who understand binary and those who don't.
Met citaat reageren
Oud 27-08-2001, 16:10
JoŽl
Avatar van JoŽl
JoŽl is offline
Citaat:
Mirage2000 schreef:
Heb ik dat ooit ontkend?
Nee.
__________________
There are only 10 kind of people in the world: those who understand binary and those who don't.
Met citaat reageren
Oud 08-02-2002, 20:11
Mujahideen
Mujahideen is offline
Citaat:
McCaine schreef:
Vandaar. www.overgave.nl is natuurlijk vťťl objectiever...

In welk opzicht niet dan?
Met citaat reageren
Oud 08-02-2002, 20:12
Mujahideen
Mujahideen is offline
Citaat:
Hell Spawn schreef:
Islam is ťťn van de grootste wereldgodsdiensten die op alle continenten voorkomt en zeker 1,5 miljard aanhangers heeft. Ongeveer 1 miljard van hen leven in 60 onafhankelijke, islamitische landen die zich over AziŽ, Europa en Afrika uitstrekken. De overgebleven 500 a 600 miljoen moslims, ongeveer een derde van de totale islamitische natie, leven in landen waarin niet-moslims de meerderheid vormen. Van de 1,5 miljard moslims zijn 240 miljoen van Arabische oorsprong.

[Dit bericht is aangepast door Hell Spawn (29-06-2001).]
300 miljoen Arabieren, dacht ik.
Met citaat reageren
Oud 08-02-2002, 20:28
McCaine
Avatar van McCaine
McCaine is offline
Kap eens met het uppen van miljarden jaren oude topics...
__________________
In Memoriam: Matthew Shepard(1976-1998)-Wake up, meet reality! mccaine.blogspot.com|geengodengeenmeesters.blogspot.com
Met citaat reageren
Oud 08-02-2002, 20:52
Mujahideen
Mujahideen is offline
Citaat:
JoŽl schreef:
Reality check:

Als je in een land als Saudi Arabia een christelijke bijeenkomst in een huis houdt met 5 personen, is er een speciale godsdienst politie die een inval kan doen. Ben je buitenlander, dan ga je het land uit, ben je inlander, dan gaat je kop eraf.


Bron?

Citaat:
JoŽl schreef:
Er wordt gezegd dat je in Frankrijk zo moeilijk een moskee kunt bouwen. Moet je een in Teheran gaan proberen ťťn kerk te bouwen. Dat lukt das al helemaal niet.

Die kerken zijn er zeker wel. Iran is een zeer tolerant land tegenover Christenen. Gezien de afname in een land als Iran kijken ze eerst of zo'n kerk wel eigenlijk nodig is. Of het niet alleen geldverspilling is.

Citaat:
JoŽl schreef:
Mirage, ik heb ut nog ff nagevraagd; tot nu toe is er nog niemand in mijn familie die van het begrip "Islamitische bom" gehoord heeft. We hebben het dus wel over een Nederlandse krant of televisiezender, hŤ? Ik stel voor dat jij het bewijsmateriaal regelt (krant/geluidsopname oid), dan stap ik hoogstpersoonlijk naar de desbetreffende instelling om ervoor te zorgen dat die term nooit meer ten onrechte gebruikt word, ok?


Moest dit nog ergens op slaan?

Citaat:
JoŽl schreef:
Een doodszonde!!

Nee, Joel het is geen doodszonde. Het tast wel de waarde van je gegeven aan.

Citaat:
JoŽl schreef:
http://www.gospelcom.net/od/wwlist.htm

Oordeel zelf.

Bah, de naam al. Ik heb nog even op die site gekeken en het was precies zoals ik dacht: onvolledig en daardoor dus totaal niet objectief. Christenen zijn niet de enige die onderdrukt worden en dit is trouwens geen synoniem aan dit:

Citaat:
JoŽl schreef:
Top 20 van landen met het minste godsdienst vrijheid:

Ook worden er geen landen genoemd die dominant Christelijk zijn en die godsdienstige minderheden onderdrukken.
Met citaat reageren
Oud 08-02-2002, 21:19
timonx
timonx is offline
Laat ik het maar kort houden. Het probleem bij moslims is vaak dat ze religie en staat niet kunnen scheiden wat wij dus wel proberen te verwezelijken daarom word er zo over gesproken daarnaast vind ik het allemaal nogal eenzijdig belicht en je weet al meteen wat de schrijver wil bereiken.
Zal me niet verbazen als het zelf een moslim is vraga dezelfde vraag eens aan een hindoeist of jood en je zult een totaal ander antwoord krijgen.
__________________
Het enige waarvoor ik leef is mijn werk. Voor de rest heb ik niets
Met citaat reageren
Oud 08-02-2002, 21:28
JoŽl
Avatar van JoŽl
JoŽl is offline
Citaat:
Mujahideen schreef:
Bron?
Nou jongen, dan geloof je me toch lekker niet?! Moet je echt helemaal zelf weten.

Citaat:
Mujahideen schreef:
Moest dit nog ergens op slaan?
Ja. Ik weet het niet meer precies, aangezien dit topic werkelijk uit de prehistorie ergens geupt is , maar volgens mij klaagde Mirage er over dat er ergens de term "Islamistische bom" zou zijn gevallen.

Citaat:
Mujahideen schreef:
Bah, de naam al.
, er staat het woord "Gospel" in... Vies, hŤ? Je ging zeker met1 over je nek.

Citaat:
Mujahideen schreef:
Ook worden er geen landen genoemd die dominant Christelijk zijn en die godsdienstige minderheden onderdrukken.
Komt misschien omdat er in landen waar over het algemeen de Christelijke moraal een beetje heerst over het algemeen ook meer godsdienstvrijheid is? Ik weet niet hoor, maar misschien ligt het daar aan.

Maar goed. Die site is dus niet objectief. Goed voor je!
__________________
There are only 10 kind of people in the world: those who understand binary and those who don't.
Met citaat reageren
Oud 08-02-2002, 21:34
RegaIk
Avatar van RegaIk
RegaIk is offline
Sjeetje wat is het geil om mijn oude vertrouwde naam weer eens te zien . Dit was een super-up
__________________
Hoi
Met citaat reageren
Oud 08-02-2002, 21:41
JoŽl
Avatar van JoŽl
JoŽl is offline
Citaat:
RegaIk schreef:
Sjeetje wat is het geil om mijn oude vertrouwde naam weer eens te zien . Dit was een super-up
Precies! Ouwe koeien uit de sloot. Net wat we nodig hadden .
__________________
There are only 10 kind of people in the world: those who understand binary and those who don't.
Met citaat reageren
Oud 08-02-2002, 22:08
Mujahideen
Mujahideen is offline
Citaat:
JoŽl schreef:
Nou jongen, dan geloof je me toch lekker niet?! Moet je echt helemaal zelf weten.
Was jij niet diegene, die altijd zeurde om bronnen, als er wordt gezegd dat de Bijbel niet op waarheid berust?


Citaat:
JoŽl schreef:
Ja. Ik weet het niet meer precies, aangezien dit topic werkelijk uit de prehistorie ergens geupt is , maar volgens mij klaagde Mirage er over dat er ergens de term "Islamistische bom" zou zijn gevallen.

Waar sloeg jouw antwoord dan op? Je vroegt het aan je familie ofzo?
Hoe dan ook. Mirage2000 heeft gelijk. In de media werd degelijk gerept over de islamitische bom, zoals ook de Encarta Encyclopedie vermeldt.

Citaat:
JoŽl schreef:
Komt misschien omdat er in landen waar over het algemeen de Christelijke moraal een beetje heerst over het algemeen ook meer godsdienstvrijheid is? Ik weet niet hoor, maar misschien ligt het daar aan.

Christelijke moraal?? . Niks ervan.
Godsdienstvrijheid kent de Bijbel helemaal niet.
Met citaat reageren
Oud 08-02-2002, 22:27
JoŽl
Avatar van JoŽl
JoŽl is offline
Citaat:
Mujahideen schreef:
Christelijke moraal?? . Niks ervan.
Godsdienstvrijheid kent de Bijbel helemaal niet.
Nee hŤ?

Vast niet.

__________________
There are only 10 kind of people in the world: those who understand binary and those who don't.
Met citaat reageren
Advertentie
Reageren

Topictools Zoek in deze topic
Zoek in deze topic:

Geavanceerd zoeken

Regels voor berichten
Je mag geen nieuwe topics starten
Je mag niet reageren op berichten
Je mag geen bijlagen versturen
Je mag niet je berichten bewerken

BB code is Aan
Smileys zijn Aan
[IMG]-code is Aan
HTML-code is Uit

Spring naar

Soortgelijke topics
Forum Topic Reacties Laatste bericht
Levensbeschouwing & Filosofie Islam en Wetenschap
jjorden
26 24-08-2007 01:28
Nieuws, Achtergronden & Wetenschap Moslimziekenhuis
WšrteR
501 14-10-2006 02:57
Nieuws, Achtergronden & Wetenschap Bijna net als wij, de wortels van vreemdelingenhaat
Verwijderd
17 09-09-2006 15:56
Nieuws, Achtergronden & Wetenschap 'Stemmingmakerij over islam onverantwoord'
Verwijderd
159 27-04-2006 01:16
Levensbeschouwing & Filosofie Islam en mensenrechten (lees: UVRM): onverenigbaar
Gatara
120 07-10-2005 12:22
Nieuws, Achtergronden & Wetenschap Islam vs islamisme; wat kan men in democratisch Europa verwachten?
Gatara
463 29-01-2005 14:56


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 18:37.