Oud 23-01-2004, 13:34
Liss
Avatar van Liss
Liss is offline
Kan iemand me misschien helpen met de volgende opgaven?
Ik weet namelijk niet of ik goed gedaan heb ( de delen die ik gemaakt heb) en loop een beetje vast, snap er niets meer van..
Het is een deel van een PO voor school, aangezien ik het afgelopen half jaar ziek ben geweest, heb ik niet alles gehad.
Alvast heel erg bedankt als je me wilt helpen

Opgave 1
Vennootschap onder firma De Ruyter is per 1 juli 2002 omgezet in een besloten vennootschap.
De B.V. is een rechtspersoon.
1. Wat is een rechtspersoon?
Een onderneming die juridisch gezien als een persoon wordt beschouwd die rechten heeft en verplichtingen kan aangaan. De bestuurder is dan ook niet zelf aansprakelijk voor de handelingen die hij verricht namens de onderneming.

2. Wat is een ondernemingsvorm?
De vorm van een onderneming, bijvoorbeeld een N.V., B.V., eenmanszaak, V.O.F..

3. Leg uit waarom bij de besloten vennootschap en ook bij de N.V. de continuďteit ten aanzien van de financiering met eigen vermogen in de vorm van aandelen beter gewaarborgd is dan bij een vennootschap onder firma.
Omdat de B.V. en de N.V. rechtspersonen zijn en de V.O.F. niet, zo koop je eerder een aandeel van een B.V. of N.V. dan van de V.O.F. omdat je bij de laatste dan ook aansprakelijk bent voor de eventuele schulden en bij de eerste niet. Zo gaat de verkoop van aandelen bij de B.V. en N.V. beter en kunnen ze daardoor voortbestaan en de V.O.F. niet.

4. Leg uit waarom bij de B.V. of N.V. de continuďteit van de leiding beter gewaarborgd is dan bij een eenmanszaak.
De eenmanszaak heeft een eigenaar, als die overlijd dan houdt de eenmanszaak op met bestaan. De B.V. en N.V. hebben meerdere eigenaars, dus als er daar iemand overlijd zitten er altijd nog andere mensen in de leiding en blijft de N.V. of B.V. bestaan.

5. Uit welke drie onderdelen bestaat de jaarrekening?
De balans, de verlies- en winstrekening en de toelichting op de balans en de verlies- en winstrekening.

6. Noem twee verschillen tussen een N.V. en een B.V.
Bij de B.V. staan de aandelen op naam en zo is er van iedere aandeelhouder bekend hoeveel aandelen hij bezit.
Aandelen B.V. zijn niet te koop op de beurs.

In 2003 wordt de onderneming zo groot dat er een raad van commissarissen moet worden ingesteld.
7. Wat is de voornaamste taak van de raad van commissarissen?
Toezicht houden op de gang van zaken in het bedrijf en met name ziet hij toe op het beleid van de directie.

8. Noem ook twee bevoegdheden van deze raad bij grote ondernemingen.
Het vaststellen van de jaarrekening.
Het benoemen en ontslaan van de directie.Opgave 2
Het echtpaar Bakker heeft besloten zich in 2006 blijvend in Spanje te vestigen. Om te bepalen of zij die kunnen betalen, bekijken zij op 1 mei 2006 hun financiële situatie.
Op 1 mei 2002 heeft het echtpaar € 27.000 op een spaarrekening bij een bank gestort.
De bank vergoedt 0,5% samengestelde interest per maand, die steeds aan het einde van elke maand wordt bijgeschreven.

1. Bereken het tegoed op de spaarrekening op 1 mei 2006.
€ 27.000*1,005^48= € 34.303,21

Op 1 mei 2009 zal een verzekeringsmaatschappij € 30.000 aan het echtpaar uitkeren.
Het echtpaar Bakker wil op 1 mei 2006 al over deze uitkering beschikken. De verzekeringsmaatschappij gaat akkoord onder aftrek van 6% samengestelde interest per jaar.

2. Bereken de contante waarde van de uitkering op 1 mei 2006.
€ 30.000*0,06^3= € 6,48 ??

Het echtpaar Bakker heeft in het verleden een 6,5% annuďteitenlening afgesloten met een looptijd van 15 jaar. Op 1 mei 2006 bedraagt de schuldrest van deze lening € 11.048,91 en de resterende looptijd 5 jaar. De annuďteit wordt elk jaar op 30 april voldaan en bedraagt
€ 2.658,75.

3. Leg uit waarom het aflossingsbestanddeel van de annuďteit elke periode toeneemt.

4. Bereken de aflossing en het interestdeel dat per 30 april 2007 betaald moet worden en bereken de schuldrest die dan overblijft.

5. Bereken het bedrag dat de Bakkers de komende 5 jaar in totaal aan de annuďteiten zou moeten betalen en het bedrag dat zij hierbij in totaal aan rente zullen betalen.

Het echtpaar Bakker wil het spaartegoed en de uitkering van de verzekeringsmaatschappij op 1 mei 2006 gebruiken om de annuďteitenlening vervroegd af te lossen. De boete voor het te vroeg aflossen is 2% over het te vroeg afgeloste bedrag.
Het bedrag dat overblijft wordt op een bankrekening gestort.

6. Bereken het bedrag dat het echtpaar Bakker op 1 mei 2006, na de vervroegde aflossing en de betaling van de boete, nog op deze bankrekening kan storten.Opgave 3
Transportonderneming Speedy B.V. heeft op 31 december 2004 12 identieke vrachtauto’s in gebruik. Deze vrachtauto’s zijn allemaal op dezelfde datum aangeschaft.
De economische levensduur van de vrachtauto’s wordt geschat op 10 jaar.
De restwaarde per vrachtauto wordt begroot op € 50.000.
De totale aanschafwaarde heeft € 4.200.000 bedragen.

In de boekhouding van Speedy B.V. per 31 december 2004 komen onder andere de volgende rekeningen voor:
Vrachtauto’s € 4.200.000 debet op de balans
Afschrijving vrachtauto’s € 900.000 credit op de balans
Afschrijvingskosten vrachtauto’s

1. Wat is de betekenis van de rekening ‘afschrijving van vrachtauto’s’ en het bedrag van
€ 900.000 hierop?
Dat bedrag is al afgeschreven, het is een deel van de balans waarop de ondernemer zeg maar spaart voor de aankoop van nieuwe vrachtauto’s.

2. Op welk financieel overzicht komt de rekening ‘afschrijvingskosten vrachtauto’s’ voor?

Op de vrachtauto’s wordt afgeschreven met gelijke bedragen per jaar. Over delen van een jaar wordt naar evenredigheid afgeschreven.

3. Bereken de jaarlijkse totale afschrijving op de vrachtauto’s.


4. Bereken het jaarlijkse afschrijvingspercentage.

5. Bereken hoelang de onderneming de vrachtauto’s op 31 december 2004 in gebruik heeft.

Op 30 april 2005 wordt een van de vrachtauto’s total-loss gereden. De afschrijving over de eerste maanden van 2005 van de total-loss gereden vrachtauto wordt per 30 april 2005 geboekt.

6. Bereken de afschrijving op deze auto over deze maanden in 2005.

7. Bereken de boekwaarde van de total-loss gereden vrachtauto op het moment van het ongeluk, nadat de afschrijving over de eerste maanden van 2005 is verwerkt.

Van de verzekeringsmaatschappij wordt bericht ontvangen dat in verband met de total-loss gereden vrachtauto € 285.000 zal worden uitgekeerd.

8. Bereken de winst of het verlies dat op de total-loss gereden vrachtauto wordt geleden, rekening houdend met het bericht van de verzekeringsmaatschappij.Opgave 4
De balans per 31 december 2001 van N.V. Balgzand te Den Helder ziet er als volgt uit.

Bedragen x € 1.000
Debet zijde van de balans.
Terreinen 6.000
Gebouwen en machines 4000
Afschrijving geb. en mach. -1000
3.000
Grondstoffen 1.200
voorraad pruduct 1.600
debiteuren 1.500
kas en giro 200
13.500

Credit zijde van de balans
Aandelenvermogen 6.000
Aandelen in portefeuille -1.000
5.000
Reserves 1.800
Voorzieningen 1.000
6% onderhandse lening 1.000
Bank (rekening-courant) 1.700
Crediteuren 2.500
Winstsaldo 500
13.500


- De post winstsaldo betreft de winst ná belasting. Van dit bedrag zal 60% aan de aandeelhouders in contanten worden uitgekeerd, de rest zal worden toegevoegd aan de reserves.
- De verwachte vennootschapbelasting over de winst van 2001 ad € 350.000 is opgenomen onder voorzieningen; dit bedrag moet in 2001 worden betaald. De rest van de voorzieningen dient voor in de verre toekomst noodzakelijk onderhoud van gebouwen en machines.
- De onderhandse lening zal in het jaar 2006 moeten worden afgelost.
- De aandelen zijn nominaal € 100 per stuk.

1. Noem behalve winstinhouding nog twee manieren waarop de reserves kunnen zijn ontstaan.
Agioreserve, door uitgifte van aandelen boven pari.
Herwaarderingsreserve, de ondernemer houdt rekening met prijsstijgingen van activa.

2. Noem 3 motieven van een N.V. om winstreserves aan te leggen.
Het financieren van de expansie van de N.V.
De aflossing van vreemd vermogen.
Vergroting van het weerstandsvermogen.

3. Wat verstaat men onder een bestemmingsreserve en geef twee voorbeelden.
Reserves op de balans die al een bestemming hebben, men weet waarvoor ze gebruikt gaan worden. Bijvoorbeeld uitbreidingsreserves of reserve nieuwbouw.

4. Bereken de grootte van het eigen vermogen per 31 december 2001 (na winstverdeling).

5. Bereken de grootte van het aantal geplaatste aandelen per 31-12-2001.

6. Bereken de waarde van het eigen vermogen per aandeel.

7. Bereken de grootte van het kort vreemd vermogen per 31-12-2001 (na winstverdeling).

8. Bepaal hoeveel aandelen er geplaatst moeten worden tegen een koers van € 125 om de onderhandse lening af te kunnen lossen.

9. Hoe heet de winstuitkering die de aandeelhouders ontvangen?
Dividend.

10. Bereken deze winstuitkering per aandeel.

Laatst gewijzigd op 23-01-2004 om 21:28.
Met citaat reageren
Advertentie
Oud 24-01-2004, 13:47
Makaveli
Avatar van Makaveli
Makaveli is offline
Ik zal de antwoorden geven:

Opgave 1.1:
Een rechtspersoon is een organisatie (geen mensen) die zelfstandig rechten en plichten kunnen hebben en daarbij niet afhankelijk zijn van het bestaan van bepaalde personen.

Opgave 1.2:
De juridische vorm die een bedrijf heeft gekozen, bijv. Eenmanszaak, VOF, BV, NV, vereniging of stichting.

Opgave 1.3:
fout in antwoord: De aandelen van een BV zijn niet vrij verhandelbaar, alleen aan andere aandeelhouders of de BV zelf.
De financiering is bij een BV of NV beter, omdat zij meer vreemd vermogen aan kunnen trekken dan een eenmanzaak of VOF. Dit komt dat een BV of NV een grotere bestaanszekerheid hebben.

Opgave 1.4:
ik zou in je antwoord formuleren dat de meerdere eigenaars de aandeelhouders zijn. Voor de rest goed.

Opgave 1.5:
Is goed.

Opgave 1.6:
Verschillen:
- Bij een NV ligt de hoogste macht bij de vergadering van aandeelhouders bij een BV bij de aandeelhouders.
- Aandeelhouders van een BV staan ingeschreven in een aandeelhouders register en in een NV ontvangen de aandeelhouders een aandeelbewijs.
- Bij een NV zijn de aandelen vrij verhandelbaar, bij een BV zijn de aandelen te verkopen aan andere aandeelhouders of de BV zelf.

Opgave 1.7:
1: Toezicht op het beleid van het bestuur
2: Advies aan het bestuur

Opgave 1.8:
Is goed.

Ik moet even iets anders gaan doen, ik maak het op een ander tijdstip wel af...
Met citaat reageren
Oud 24-01-2004, 19:37
Quxan
Quxan is offline
Kben begonnen met reeks 2

Opgave 2.1:
Correct

Opgave 2.2
25188.57849 =30000/((1+0.06)^3)

Opgave 2.3
Je betaald elke periode eenzelfde bedrag terug, maar de intrest wordt berekend op het resterende bedrag (en deze wordt telkens kleiner), hierdoor moet het aflossingsbestanddeel groter worden

Opgave 2.4 en 2.5
Hierbij het best een kapitaalaflossingsschema gebruiken
Kheb er hier een opgesteld, de antwoorden kun je er nu gewoon uit aflezen
Ontleend bedrag 24999.34582 =2658.75*((1-(1/(1+0.065))^15)/0.065)

Jaar ___Annuďteit ____Schuldrest _____Intrest ________Kapitaalaflossing
1996 __2658,75 _____24999,34582 ___1624,957478 ___1033,792522
1997 __2658,75 _____23965,5533 ____1557,760964 ___1100,989036
1998 __2658,75 _____22864,56426 ___1486,196677 ___1172,553323
1999 __2658,75 _____21692,01094 ___1409,980711 ___1248,769289
2000 __2658,75 _____20443,24165 ___1328,810707 ___1329,939293
2001 __2658,75 _____19113,30236 ___1242,364653 ___1416,385347
2002 __2658,75 _____17696,91701 ___1150,299606 ___1508,450394
2003 __2658,75 _____16188,46662 ___1052,25033 ____1606,49967
2004 __2658,75 _____14581,96695 ___947,8278516 ___1710,922148
2005 __2658,75 _____12871,0448 ____836,6179119 ___1822,132088
2006 __2658,75 _____11048,91271 ___718,1793262 ___1940,570674
2007 __2658,75 _____9108,342037 ___592,0422324 ___2066,707768
2008 __2658,75 _____7041,634269 ___457,7062275 ___2201,043772
2009 __2658,75 _____4840,590497 ___314,6383823 ___2344,111618
2010 __2658,75 _____2496,478879 ___162,2711271 ___2496,478873

Opgave 2.6
Spaartegoed 2006: 34303,20735
+Uitkering verzekering 2006: 25188,57849
-Vervroegde aflossing & boete 2006: 11269,89096 (11048,91271*1,02)(deze ben ik niet zeker)
_________________________________________
=48221,89488
Met citaat reageren
Oud 25-01-2004, 20:13
Liss
Avatar van Liss
Liss is offline
Heel erg bedankt Makaveli en Quxan, ben al weer een stukje verder zo
Met citaat reageren
Advertentie
Reageren

Topictools Zoek in deze topic
Zoek in deze topic:

Geavanceerd zoeken

Regels voor berichten
Je mag geen nieuwe topics starten
Je mag niet reageren op berichten
Je mag geen bijlagen versturen
Je mag niet je berichten bewerken

BB code is Aan
Smileys zijn Aan
[IMG]-code is Aan
HTML-code is Uit

Spring naar

Soortgelijke topics
Forum Topic Reacties Laatste bericht
Huiswerkvragen: Cultuur, Maatschappij & Economie M&O
lucenzo
1 13-12-2012 20:54
Huiswerkvragen: Cultuur, Maatschappij & Economie M&O --> Oefenen boekhouden
Bas Braadpan
1 06-04-2006 18:52


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 12:38.