Oud 18-08-2003, 16:34
BiL@L
BiL@L is offline
Een keerpunt in de geschiedenis. De val van het athe´sme...

Door Harun Yahya, vertaald door Abdul-Jabbar van de Ven

Er bestaan veel betekenende keerpunten in de geschiedenis van de mensheid en wij leven nu in 1 daarvan. Sommigen noemen het globalisatie en sommigen zeggen dat dit het ontstaan is van de "informatie eeuw". Dat is waar, maar er is echter nog een belangrijker concept dan deze twee. Hoewel sommigen zich er niet bewust van zijn, zijn er grote vooruitgangen geboekt in de wetenschap en in de filosofie in de laatste 20 tot 25 jaar. Athe´sme, dat sinds de 19e eeuw geheerst heeft over de wereld van wetenschap en filosofie, is nu op een onvermijdelijke manier aan het instorten.

Natuurlijk heeft het athe´sme, het idee dat het bestaan van God verwerpt, altijd al bestaan vanaf de oudheid. Maar de opkomst van dit idee begon in feite pas in de 18e eeuw in Europa, met de verspreiding en de politieke invloed van de filosofie op sommige antireligieuze denkers. Materialisten zoals Diderot en Baron d'Holbach stelden voor dat het universum een opeenhoping van materie was dat altijd had bestaan en dat er niets anders bestond naast materie. In de 19e eeuw verspreidde het athe´sme zich nog verder. Denkers zoals Marx, Engels, Nietzsche, Durkheim of Freud pasten athe´stische gedachtegoed toe op verschillende gebieden van de wetenschap en filosofie.

De grootste steun voor het athe´sme kwam van Charles Darwin, die het idee van schepping verwierp en een theorie van evolutie voorlegde om het tegen te gaan. Het Darwinisme gaf, naar men veronderstelt, een wetenschappelijk antwoord op de vraag die athe´sten voor eeuwen verbijsterd had doen staan: "Hoe zijn mensen e.a. levende wezens ontstaan?" Deze theorie overtuigde een groot aantal mensen van haar bewering dat er een mechanisme in de natuur aanwezig was dat levenloze materie tot leven bracht en miljoenen verschillende levende soorten er uit voortbracht.

Tegen het einde van de 19e eeuw formuleerden athe´sten een wereldvisie waarvan zij dachten dat die alles verklaarde: ze ontkenden dat het universum was geschapen door te zeggen dat het geen begin had maar altijd al bestaan had. Ze beweerden dat het universum geen doel had, maar dat haar orde en evenwicht het resultaat waren van toeval; ze geloofden dat Marx of Durkheim de geschiedenis en sociologie verklaard hadden en dat Freud de psychologie verklaard had op basis van athe´stische vermoedens.

Deze denkbeelden werden later echter in de 20e eeuw uitgeschakeld door wetenschappelijke, politieke en sociale ontwikkelingen. Vele en verscheidene ontdekkingen op het gebied van astronomie, biologie, psychologie en sociale wetenschappen hebben de fundamenten van alle athe´stische veronderstellingen nietig verklaard.

In zijn boek, "God: The evidence, The reconcilation of faith and reason in a postsecualar world", schrijft de Amerikaanse geleerde Patrick Glynn van de George Washington Universiteit: "De laatste twintig jaar van onderzoek hebben bijna alle belangrijke veronderstellingen en voorspellingen van een eerdere generatie moderne, seculiere en athe´stische denkers aangaande de kwestie God omvergeworpen. Moderne denkers veronderstelden dat de wetenschap zou onthullen dat het universum eeuwig willekeurig en onge´nspireerd is. Maar in plaats daarvan heeft het onverwachte nieuwe lagen van ingewikkelde orde ontdekt, die getuigen van een bijna onvoorstelbaar meester-ontwerp. Moderne psychologen voorspelden dat religie zou worden ontmaskerd als een neurose en iets dat te boven zou zijn gekomen; in plaats daarvan is het op empirische wijze aangetoond dat religieuze toewijding een vitaal onderdeel is van de fundamentele geestelijke gezondheid... "

"Weinigen lijken zich dit te realiseren, maar het zou nu duidelijk moeten zijn: in de loop van een eeuw zijn de rollen in het grote debat tussen wetenschap en geloof volledig omgedraaid. Meteen na Darwin konden athe´sten en agnostici (ontkenning van de Schepper omdat je twijfelt over Zijn bestaan) als Huxley en Russel wijzen naar wat een solide massa toetsbare theorie leek te zijn, die aantoonde dat het leven en het universum totaal toevallig waren. Veel wetenschappers en intellectuelen blijven deze wereldvisie aanhangen. Maar ze moeten zichzelf steeds vaker in bijna absurde bochten wringen om het te verdedigen. Vandaag de dag wijzen de concrete gegevens sterk in de richting van de Godhypothese." (Patrick Glynn; "God: The evidence, The reconciliation of faith and reason in a postsecualar world", Prima Publishing, California, 1997, pag. 19, 20 en 53.)

Wetenschap, dat gepresenteerd werd als de steunpilaar van de athe´stische/materialistische filosofie, blijkt het tegenovergestelde te zijn. Zoals een andere schrijver het zegt: "Het strikte materialisme, dat elk doel, keuze en spiritualiteit uit de wereld uitsluit, kan simpelweg de gegevens niet verklaren die binnenstromen vanuit laboratoria en observatoria. (Bryce Christensen, in een bespreking van Gerald Schroeder's boek "The hidden face of God", Booklist, 15 maart 2001.)

Kosmologie; het ineenstorten van het idee van een eeuwig universum en de ontdekking van de schepping.

De eerste klap die het athe´sme in de 20e eeuw kreeg vanuit de wetenschap, kwam op het gebied van de kosmologie. Het idee dat het universum voor altijd had bestaan werd ontkracht en er werd ontdekt dat het een begin had. Met andere woorden: het was wetenschappelijk bewezen dat het uit niets is geschapen.

Dit idee van een eeuwig universum kwam samen met de materialistische filosofie naar de Westerse wereld. Deze filosofie, ontwikkeld in het oude Griekenland, verklaarde dat er niks anders bestaat buiten materie en dat het universum uit de eeuwigheid komt en naar de eeuwigheid gaat. Toen in de middeleeuwen de kerk de Westerse gedachten domineerde, werd het materialisme vergeten. In de moderne periode werden Westerse wetenschappers en filosofen echter verteerd door een nieuwsgierigheid naar deze oude Griekse origine en bliezen de interesse naar het materialisme nieuw leven in.

De eerste persoon die in de moderne tijd een materialistisch inzicht van het universum voorstelde, was de beroemde Duitse filosoof Immanuel Kant, hoewel hij geen materialist was in de filosofische betekenis van het woord. Kant stelde zich dat het universum eeuwig was en dat elke mogelijkheid alleen gerealiseerd kon worden binnen deze eeuwigheid. Met het aanbreken van de 19e eeuw werd het algemeen aangenomen dat het universum geen begin had en dat er geen moment van schepping was. Daarna kwam dit idee, vol passie overgenomen door dialectische materialisten als Karl Marx en Friedrich Engels, de 20e eeuw binnen.

Dit denkbeeld is altijd verenigbaar geweest met het athe´sme. Dit is zo omdat wanneer je accepteert dat het universum een begin had, dit zou betekenen dat God geschapen had en de enige manier om dit denkbeeld tegen te spreken was door te beweren dat het universum eeuwig was, hoewel deze bewering niet gebaseerd was op de wetenschap. Een hardnekkige aanhanger van deze bewering was Georges Politzer, die door zijn boek "Principes fondamentaux de Philosophie" (De fundamentele principes van de filosofie) in de eerste helft van de 20e eeuw uiterst bekend werd als een aanmoediger van het materialisme en Marxisme. Terwijl hij uitging van de juistheid van het model van een eeuwig universum, verzette Politzer zich tegen het idee van een schepping: "Het universum was geen geschapen object en als dat het geval zou zijn dan zou het in een ogenblik door God geschapen moeten zijn en tot ontstaan zijn gebracht vanuit niets. Om de schepping toe te geven, moet men ten eerste het bestaan toegeven van een moment dat het universum niet bestond en dat iets voortkwam uit het niets. Dit is iets wat de wetenschap niet kan aanvaarden." (Georges Politzer, "Principes fondamentaux de Philosophie", Editions Sociales, Paris, 1954, pag. 84.)

Door het idee van een eeuwig universum te steunen tegen dat van de schepping, dacht Politzer dat hij de wetenschap aan zijn kant had. Het werd echter vlug daarna bewezen dat het universum een begin had, zoals Politzer daar op zinspeelde met zijn woorden: "Als dat het geval zou zijn, dan moeten we het bestaan van een Schepper accepteren."

Dit bewijs kwam als resultaat van de "Big Bang" theorie, wellicht het belangrijkste concept in de astronomie van de 20e eeuw.

De Big Bang theorie werd geformuleerd na een reeks ontdekkingen. In 1929 merkte de Amerikaanse sterrenkundige Edwin Hubble op dat de sterrenstelsels zich onafgebroken van elkaar af bewogen en dat het universum aan het uitdijen was. Als de tijdvloed in een uitdijend universum omgekeerd zou worden, dan zou naar voren komen dat het hele universum uit 1 enkel punt moet zijn gekomen. Sterrenkundigen die de juistheid van Hubble's ontdekking beoordeelden, werden geconfronteerd met het feit dat dit ene punt een "metafysische" toestand van de werkelijkheid was, waarin zich een oneindige zwaartekracht bevond zonder massa. Massa en tijd ontstonden door de explosie van dit massaloze punt. Met andere woorden: het universum is geschapen uit niets.

Aan de andere kant hebben die sterrenkundigen die vastberaden zijn om zich vast te blijven klampen aan de materialistische filosofie, met haar fundamentele idee van een eeuwig universum, geprobeerd vol te blijven houden tegen de Big Bang theorie en het idee van een eeuwig universum in stand te houden. De reden van deze poging kan gevonden worden in de woorden van Arthur Eddington, een bekende materialistische natuurkundige, die zei: "Filosofisch gezien is het idee van een plotseling begin van de huidige orde van de natuur weerzinwekkend voor mij." (S. Jaki, "Cosmos and Creator", Regnery Gateway, Chicago, 1980, pag. 54.)

Maar ondanks het feit dat de Big Bang theorie weerzinwekkend is voor materialisten, is deze theorie steeds opnieuw bevestigd door concrete wetenschappelijke ontdekkingen.

In hun observaties die zij in de jaren zestig van de 20e eeuw verrichtten, ontdekten twee wetenschappers, Arno Penzias en Robert Wilson, de radioactieve overblijfselen van de explosie (kosmische achtergrond straling). Deze observaties werden in de jaren negentig geverifieerd door de COBE-satelliet (Cosmic Background Explorer).

Geconfronteerd met al deze feiten, zijn de athe´sten in een hoek gedrukt. Anthony Flew, een athe´stische professor in de filosofie aan de Universiteit van Reading en de schrijver van "Atheistic humanism", legt deze interessante bekentenis af: "Het is algemeen bekend dat bekennen goed is voor de ziel. Ik zal daarom beginnen door te bekennen dat de Stratonicische athe´st in verlegenheid zou moeten worden gebracht door de hedendaagse kosmologische consensus. Want het lijkt erop dat de kosmologen een wetenschappelijk bewijs leveren voor datgene waar St. Thomas van beweerde dat het filosofisch niet bewezen kon worden; namelijk dat het universum een begin heeft. Zo lang men op gerieflijke wijze over het universum kan denken als iets dat niet alleen zonder einde is maar ook zonder begin, blijft het gemakkelijk om als argument aan te voeren dat haar brute bestaan en alles wat er wordt aangetroffen, haar meest fundamentele kenmerken geaccepteerd zouden moeten worden als de verklarende uitersten/grondprincipes/eindresultaten. Hoewel ik geloof het nog steeds correct blijft, is het zeker ook niet gemakkelijk of geriefelijk om deze mening vol te blijven houden ten overstaan van het Big Bang verhaal." (Henry Margenau, Roy Abraham Vargesse, "Cosmos, Bios, Theos", La Salle IL: Open Court Publishing, 1992, pag. 241.)

Een voorbeeld van de athe´stische reactie op de Big Bang theorie, kan men zien in een artikel dat in 1989 geschreven is door John Maddox, de redacteur van "Nature", 1 van de meest bekende materialistisch-wetenschappelijke tijdschriften. In dat artikel, genaamd "Down with the Big Bang" (Weg met de Big bang), schreef Maddox dat de Big Bang "filosofisch onaanvaardbaar" is, omdat "mensen die in de schepping geloven en personen van dezelfde overtuigingen...een uitvoerige rechtvaardiging vinden in de doctrine van de Big Bang." Hij voorspelde ook "dat het onwaarschijnlijk is dat de Big Bang het volgende decennium zal overleven." (John Maddox, "Down with the Big Bang", Nature, deel 340, 1989, pag. 378.)

Ondanks Maddox' hoop heeft de Big Bang aan geloofwaardigheid gewonnen en zijn er vele ontdekkingen gedaan die de schepping van het universum bewijzen.

Sommige materialisten hebben een relatief logisch denkbeeld over deze kwestie. De Engelse materialistische natuurkundige H.P. Lipson accepteert bijvoorbeeld met tegenzin het wetenschappelijke feit van de schepping. Zo schrijft hij: "Ik denk...dat we moeten toegeven dat de enige acceptabele uitleg de schepping is.

Ik weet dat dit een gruwel is voor natuurkundigen, zoals het in feite ook voor mij is, maar we moeten niet iets verwerpen waar we niet van houden, wanneer het bewijs dat is voortgekomen uit proeven het ondersteunt." (H.P. Lipson, A physicist looks at evolution", Physics Bulletin, deel 138, 1980, pag. 138.)

De slotconclusie waartoe de moderne sterrenkunde uiteindelijk is gekomen is dit: tijd en materie zijn geschapen door een Eeuwige en Machtige Schepper, Die onafhankelijk van hen beiden (tijd en materie) is.

De Eeuwige Macht Die het universum heeft geschapen waarin wij leven is Allah, Die de Bezitter is van de oneindige Macht, Kennis en Wijsheid.

Natuurkunde en astronomie; de ineenstorting van het idee van een willekeurig universum en de ontdekking van het antropische principe.

Een tweede athe´stische dogma dat onjuist is gebleken in de 20e eeuw door ontdekkingen in de astronomie, is het idee van een willekeurig universum. Het denkbeeld dat de materie in het universum, de hemellichamen en de wetten die de relatie tussen hen bepalen geen doel heeft, maar het resultaat is van toeval, heeft op drastische wijze aan geloofwaardigheid ingeboet.

Voor het eerst sinds de jaren '70 (d.w.z.:1970) zijn wetenschappers het feit gaan toegeven dat de hele natuurkundige balans van het universum op een zeer fijne manier is ingesteld, in voordeel van het menselijke leven. Met de vooruitgang van onderzoek is er ontdekt dat de natuurkundige, chemische en biologische wetten van het universum, de fundamentele krachten zoals de structuur van atomen en elementen allemaal precies zo geordend zijn zoals ze behoren te zijn voor menselijk leven. Westerse wetenschappers hebben dit buitengewone ontwerp het "antropische principe" genoemd. Dat wil zeggen: elk aspect van het universum is ontworpen met oog op menselijk leven.

We kunnen de fundamentele punten van het antropische principe als volgt samenvatten:
 • De snelheid van de eerste uitbreiding van het universum (de kracht van de Big Bang explosie) had precies de snelheid die het moest hebben. Volgens berekeningen van wetenschappers is het zo, dat wanneer de uitbreidingssnelheid meer dan 1 op 1 miljard van een miljardste, was afgeweken van haar eigenlijke snelheid, het universum dan ofwel opnieuw in elkaar zou zijn geklapt voordat het ooit haar huidige omvang zou hebben bereikt, of anders in elke richting was gespat zodat het nooit meer te verenigen was geweest. Anders gezegd: zelfs op het allereerste moment van het bestaan van het universum was er een haarfijne berekening met de nauwkeurigheid van een miljardste van een miljard.
 • De vier natuurkundige krachten in het universum (zwaartekracht, zwakke nucleaire kracht, sterke nucleaire kracht en elektromagnetische kracht) zijn allemaal op het niveau dat noodzakelijk is om een geordend universum te hebben en leven te kunnen laten bestaan. Zelfs bij de kleinste afwijking in de krachten (bijvoorbeeld 1 op de 10 tot de macht 39, d.w.z. een 10 met 39 nullen of 1 op de 10 tot de macht 28, dat wil grofweg uitgerekend zeggen: 1 op een miljardste van een miljard miljard miljard), zou het universum alleen maar zijn samengesteld uit straling of uit geen ander element dan waterstof.
 • Er zijn vele andere nauwkeurige regelingen die de aarde ideaal maken voor menselijk leven: de grootte van de zon, haar afstand van de aarde, de unieke natuurkundige en chemische eigenschappen van water, de golflengte van de zonnestralen, de manier waarop de atmosfeer van de aarde de gassen vasthoudt die ademhaling mogelijk maken, of het magnetische veld van de aarde dat op ideale wijze geschikt is voor menselijk leven. (Zie voor meer informatie over dit onderwerp: Harun Yahya's boek "The Creation of the Universe", Al-Attique Publishers, 2001)

Deze gevoelige balans is 1 van de opvallendste ontdekkingen van de moderne astrofysica. De bekende sterrenkundige Paul Davies schrijft in de laatste paragraaf van zijn boek, "The cosmic blueprint" (De kosmische blauwdruk): "De indruk van het ontwerp is overweldigend." (Paul Davies, "The cosmic blueprint", London: Penguin Books, 1987, pag 203.)

In een artikel in het tijdschrift "Nature", schrijft de astrofysicus W. Press: "Er is een grandioos ontwerp in het universum, dat de ontwikkeling van intelligent leven bevordert." (W. Press, "A place for Teleology?", Nature, deel 320, 1986, s.315.)

Het interessante hieraan is, dat de meerderheid van de wetenschappers die deze ontdekkingen hebben gedaan, de materialistische overtuiging aanhingen en ongewild tot deze conclusie kwamen. Zij ondernamen hun wetenschappelijke onderzoeken niet in de hoop een bewijs te vinden voor het bestaan van God. Maar de meeste van hen, zo niet allemaal, kwamen ondanks hun tegenzin, tot deze conclusie als de enige uitleg voor het buitengewone ontwerp van het universum.

In zijn boek, "The Symbiotic universe", bekent de Amerikaanse sterrenkundige George Greenstein dit feit: "Hoe kan dit mogelijkerwijs gebeurd zijn? (d.w.z. dat de natuurkundige wetten zichzelf tot leven wekken). Wanneer we al het bewijs bekijken, komt constant de gedachte in me op dat 1 of andere bovennatuurlijke instantie, of liever gezegd Instantie, erbij betrokken moet zijn. Is het mogelijk dat we plotseling, zonder daartoe de bedoeling te hebben, zijn gestuit op wetenschappelijk bewijs voor het bestaan van een "Opperwezen"? Was het God die eraan te pas kwam en zo zorgzaam de kosmos heeft geschapen in ons voordeel? (George Greenstein, "The Symbiotic universe", pag. 27.)

Door zijn vraag te beginnen met: "Is het mogelijk...", probeert Greenstein, een athe´st, het duidelijke feit te negeren dat hij is tegengekomen. Maar vele wetenschappers die de vraag benaderd hebben zonder vooroordelen, erkennen dat het universum speciaal voor het menselijke leven is geschapen. Materialisme wordt nu gezien als een foutief geloof, dat buiten het rijk van de wetenschap staat. De Amerikaanse geneticus Robert Griffiths erkent dit feit, wanneer hij zegt: "Als we een athe´st nodig hebben voor een debat, ga ik naar de filosofieafdeling. Aan de natuurkundeafdeling heb ik dan niet veel." (Hugh Ross, "The Creator and the cosmos", pag. 123.)

In zijn boek "Natures Destiny: How the laws of biology reveal purpose in the universe" (Het lot van de natuur: Hoe de wetmatigheden van de biologie een doel in het universum onthullen), dat onderzoekt hoe natuurkundige, chemische en biologische wetmatigheden op verbazingwekkende wijze zijn gecalculeerd op een ideale manier met oog op de benodigdheden voor menselijk leven, schrijft de bekende moleculaire bioloog Michael Denton: "Het nieuwe beeld dat naar voren is gekomen in de astronomie van de 20e eeuw, geeft een dramatische uitdaging aan de veronderstelling welke binnen wetenschappelijke kringen heerste tijdens het grootste deel van de laatste vier eeuwen: dat leven een randverschijnsel en een louter toevallig fenomeen is in het kosmische stelstel." (Michael Denton, "Natures Destiny: How the laws of biology reveal purpose in the universe", New York, The free press, 1998, pag. 14.)

In het kort: het idee van een toevallig universum, wellicht de belangrijkste steunpilaar van het athe´sme, is onjuist gebleken. Wetenschappers spreken nu openlijk over de ineenstorting van het materialisme. (Paul Davies en John Gribbin, "The matter myth", Simon & Schuster, New York, 1992, pag. 10.) De veronderstelling waarvan Allah de onjuistheid heeft bekend gemaakt in de Qor-aan: "En Wij hebben de hemel en de aarde en wat daartussen is niet voor niets geschapen. Dat is een vermoeden van degenen die ongelovig zijn..." [38:27], is door de wetenschap in de jaren '70 (1970) als onjuist bewezen.

De kwantumfysica en de ontdekking van de Goddelijke Wijsheid.

EÚn van de gebieden van de wetenschap die de materialistische mythe verbrijzelt en positief bewijs levert voor het the´sme, is de kwantumfysica.

De kwantumfysica heeft te maken met de kleinste deeltjes materie, wat het "subatomische rijk" genoemd wordt. Op school leert iedereen dat materie is samengesteld uit atomen. Atomen zijn samengesteld uit een nucleus (kern), en verschillende elektronen die daar omheen draaien. Een vreemd feit is dat al deze deeltjes slechts zo'n 0.0001 procent van het atoom vormen. Met andere woorden: een atoom is iets dat voor 99.9999 procent 'leeg' is.

Een zelfs nog interessanter feit is dat wanneer de kern en de elektronen verder worden onderzocht, men ontdekt heeft dat die gemaakt zijn van veel kleinere deeltjes, die "quarks" heten, en dat deze quarks geen deeltjes zijn in de natuurkundige betekenis, maar gewoon energie.

Deze ontdekking heeft het klassieke onderscheid tussen materie en energie gebroken. Het blijkt nu dat er in het materiele universum alleen maar energie bestaat. Wat we materie noemen is gewoon "bevroren energie".

Er is zelfs een nog intrigerender feit: de quarks, die energiepakketjes, handelen op zo'n manier dat ze omschreven kunnen worden als "bewust". De natuurkundige Freeman Dyson, zei bij het in ontvangst nemen van de "Templeton Prize": "Atomen zijn vreemd spul, zich eerder gedragende als actieve tussenpersonen dan als willoze substanties. Zij maken mogelijkheden volgens de wetten van de kwantummechanica. Het blijkt dat verstand, als we dat omschrijven als de capaciteit om keuzes te maken, tot op bepaalde hoogte inherent is aan elke atoom." (Zoals is geciteerd in het boek "The hidden face of God", geschreven door Gerald Schroeder, Touchstone, New York, 2001, pag. 7.)

Wat dit betekent is dat er informatie achter materie zit. Informatie dat het materiele rijk voorgaat. Gerarld Schroeder, een MIT-wetenschapper die zowel met natuurkunde als ook biologie heeft gewerkt en auteur is van het beroemde boek "The science of God" (De wetenschap over God), maakt een aantal belangrijke opmerkingen over dit onderwerp. In zijn recentere boek, "The hidden face of God: Science reveals the ultimate truth" (Het verborgen gezicht van God: De wetenschap onthult de uiteindelijke waarheid) (2001), legt Schroeder uit dat kwantumfysica, samen met andere takken van wetenschap, het gereedschap is om een universele wijsheid te ontdekken die achter de materiele wereld zit. Zoals hij het stelt: "Het heeft de mensheid duizenden jaren gekost voordat een Einstein ontdekte dat, hoe bizar het ook mag lijken, de basis van materie energie is; dat materie in feite gecondenseerde energie is. Het kan nog iets langer duren voordat we ontdekken dat er een 'non-ding' bestaat dat zelfs nog fundamenteler is dan energie en dat de basis vormt van energie, welke op haar beurt weer de basis vormt van materie." (Gerald Schroeder, "The hidden face of God", pag. 8.)

John Archibald, een professor in natuurkunde aan de Princeton University en ontvanger van de "Einstein Award" heeft hetzelfde feit uitgelegd toen hij zei dat de "bit" (binaire cijfer) aanleiding geeft tot de 'it', de substantie van materie. (Ibid.) Volgens Schroeder heeft dit een "diepgaande betekenis": "De materie/energie relaties, de kwantum golffuncties, hebben een diepgaande betekenis. De wetenschap kan weleens de bewustwording naderen dat het gehele universum een uitdrukking is van informatie, wijsheid, een gedachte, net zoals atomen tastbare uitdrukkingen zijn van iets vluchtigs als energie." (Ibid., pag. 28.)

De wijsheid is zo'n alwetend 'ding' dat het gehele universum omvat (met zijn kennis): "EÚn enkel bewustzijn, een universele wijsheid, vervult het universum. De ontdekkingen van de wetenschap, zij die de kwantum aard zoeken van subatomische materie, hebben ons naar het punt van een verbluffend besef gebracht: alles wat bestaat is de uitdrukking van deze wijsheid. In de laboratoria ervaren we het als informatie die zich eerst natuurkundig verbond als energie en daarna condenseerde tot de vorm van materie. Elk deeltje, alles dat bestaat, van atoom tot mens, blijkt een niveau van informatie en wijsheid weer te geven." (Ibid., pag xi.)

Dit betekent dat het materiele universum geen doelloze en chaotische hoop atomen is, zoals de athe´stische/materialistische leerstelling veronderstelt, maar in plaats daarvan een manifestatie is van wijsheid welke al voor het universum bestond en welke absolute soevereiniteit heeft over alles dat bestaat. In Schroeder's woorden is het "alsof een metafysische substraat op al het natuurkundige werd ingeprent." (Ibid., 48.)

Deze ontdekking verplettert de hele materialistische mythe en onthult dat het materiele universum dat we zien slechts een schaduw is van een bovenzinnelijk, Absoluut "Wezen". Dus, zoals Schroeder het uitlegt, is de kwantumfysica het punt geworden waar wetenschap en theologie elkaar ontmoeten: "De eeuwenoude theologische visie op het universum is dat het gehele bestaan de manifestatie is van een bovenzinnelijke wijsheid, met als manifestatie daarvan een universeel bewustzijn. Wanneer ik het woord "wijsheid" vervang door "informatie", begint de theologie te klinken als kwantumfysica. We kunnen wel eens getuige zijn van de wetenschappelijke samenvloeiing van het natuurkundige met het spirituele. (Ibid., xii)

De kwantum is werkelijk het punt waar wetenschap en theologie elkaar ontmoeten. Het feit dat het gehele universum door een wijsheid vervuld is, is een geheim dat 14 eeuwen geleden in de Qor-aan was geopenbaard: "Voorwaar, jullie God is alleen Allah, er is geen god dan Hij. Hij omvat alle zaken met (Zijn) kennis. [20:98]

De natuurwetenschappen: de ineenstorting van het Darwinisme en de overwinning van het intelligente ontwerp.

Zoals we in het begin al zeiden, was 1 van de belangrijkste steun voor de opkomst van het athe´sme tot haar hoogtepunt in de 19e eeuw, Darwin's evolutietheorie. Met zijn bewering dat de oorsprong van mensen en alle andere levende dingen lag in natuurlijke mechanismen zonder bewustzijn, gaf het Darwinisme de athe´sten de gelegenheid waar zij al eeuwen naar op zoek waren. Daarom werd Darwin's theorie overgenomen door de meest gedreven athe´sten van die tijd en athe´stische denkers als Marx en Engels verklaarden deze theorie tot de basis van hun filosofie. Sinds die tijd heeft de relatie tussen het Darwinisme en het athe´sme voort geduurd.

Maar tegelijkertijd is deze grootste steun voor het athe´sme het dogma dat de grootste klap heeft ontvangen van wetenschappelijke ontdekkingen in de 20e eeuw. De ontdekkingen door verscheidene takken van wetenschap, zoals de paleontologie, biochemie, anatomie en genetica, hebben de evolutietheorie vanuit verschillende invalshoeken verpletterd (zie o.a. het boek "Evolution Deceit", van de schrijver van dit artikel). We hebben dit feit veel uitgebreider behandeld in verscheidene andere boeken en publicaties, maar we kunnen het hier als volgt samenvatten:
 • Paleontologie: Darwin's theorie steunt op de veronderstelling dat alle soorten voortkomen uit 1 enkele, gemeenschappelijke voorouder en dat ze over een lange tijdsperiode van elkaar zijn gaan verschillen door kleine, geleidelijke veranderingen. Het wordt aangenomen dat de bewijzen hiervoor ontdekt zullen worden in de fossiele afdrukken; de versteende overblijfselen van de levende dingen. Maar het onderzoek dat gedurende de 20e eeuw naar fossielen is verricht, heeft een volkomen ander beeld opgeleverd. Er is zelfs geen fossiel gevonden van 1 enkele tussensoort waar geen twijfel over bestaat, die bewijs zou leveren voor het geloof in geleidelijke evolutie van soorten. Bovendien lijkt elke taxon (of taxonomie; wetenschappelijke studie van classificatie en systematiek/theorie en praktijk van het classificeren van organismen) plotseling te zijn in de fossiele afdrukken en er is geen spoor gevonden van enige eerdere voorouders. Vooral het fenomeen dat bekend staat als de "Cambrian Explosian" is interessant. In deze vroege, geologische periode, verschenen bijna alle "phyla" (hoofdgroepen met aanmerkelijk verschillende lichaamsbouw) van het dierenrijk zeer plotseling. Deze plotselinge verschijning van vele verschillende categorieŰn van levende dingen met volkomen verschillende lichaamsstructuren en uiterst ingewikkelde organen en stelsels, waaronder weekdieren, geleedpotigen, echinodermen en (zoals onlangs is ontdekt) zelfs gewervelde dieren, is een grote klap voor het Darwinisme. Want, zoals de evolutionisten het er ook over eens zijn, is voor de plotselinge verschijning van een taxon een bovennatuurlijk ontwerp nodig, en dit betekent schepping.
 • Biologische observaties: Bij het uiteenzetten van zijn theorie, maakte Darwin gebruik van voorbeelden van hoe dierenfokkers verschillende soorten honden en paarden voortbrachten. Hij extrapoleerde (uit iets bekends iets onbekends berekenen) de begrensde veranderingen die hij in deze gevallen waarnam naar het hele natuurlijke rijk en stelde dat elk levend wezen op deze manier tot stand kon zijn gekomen uit een gemeenschappelijke voorouder. Maar Darwin deed deze bewering in de 19e eeuw, toen het niveau van de wetenschappelijke geavanceerdheid laag was. In de 20e eeuw zijn de zaken drastisch veranderd. Decennia van observatie en experimenteren met verschillende diersoorten hebben aangetoond dat de variatie van levende wezens nooit voorbij een bepaalde genetische grens is gegaan. Darwin's grote onwetendheid wordt aangetoond met zijn verklaringen zoals: "Ik zie geen probleem in het feit dat een berenras door natuurlijke selectie in haar gewoontes steeds meer naar het water trekt, met een steeds grotere bek, totdat er een wezen voort werd gebracht dat zo enorm was als een walvis." (Charles Darwin, "The origin of species: A facsimile of the first edition", Harvard University press, 1964, pag. 184.)

  Aan de andere kant hebben observaties en experimenten ook aangetoond dat mutaties, die door het Neodarwinisme aan worden geduid als een evolutionair mechanisme, geen nieuwe genetische informatie aan levende wezens toevoegen.
 • De oorsprong van het leven: Darwin sprak over een gezamenlijke voorouder, maar hij heeft nooit vermeld hoe deze eerste gezamenlijke voorouder tot ontstaan kwam. Zijn enige gissing was dat de eerste cel zich gevormd zou kunnen hebben als resultaat van willekeurige chemische reacties "in 1 of andere kleine, warme vijver." (Charles Darwin, "Life and letter of Charles Darwin", deel ||, From Charles Darwin to J.Do Hooker, 29 maart, 1863.) Maar evolutionaire biochemisten die een poging ondernamen om dit gat in het Darwinisme te dichten, kregen te maken met frustratie. Alle observaties en experimenten toonden aan dat het in 1 woord onmogelijk was voor een levende cel om in levenloze materie tot stand te komen door willekeurige, chemische reacties. Zelfs de Engelse, athe´stische Nobelprijswinnaar Fred Hoyle zei dat zo'n scenario "vergelijkbaar is met de kans dat een tornado die over een schroothoop raast een Boeing 747 samen zou kunnen stellen van het materiaal dat er ligt. ("Hoyle on evolution", Nature, deel 294, 12 november 1981, pag. 105.)
 • Intelligent ontwerp: Wetenschappers die cellen bestuderen, de moleculen die de cellen vormen, hun opmerkelijke organisatie in het lichaam en de ingewikkelde ordening en ontwerp in de organen, hebben te maken met bewijs van het feit dat evolutionisten sterk zouden willen verwerpen: namelijk dat de wereld van de levende dingen doordrongen is van ontwerpen die te ingewikkeld zijn om ook maar terug te kunnen vinden in enige technologische uitrusting.

  Ingewikkelde voorbeelden van vormgeving, inclusief onze ogen die veel te superieur zijn om te worden vergeleken met enige camera, de vleugels van vogels die de luchtvaarttechnologie hebben ge´nspireerd, het complexe, ge´ntegreerde systeem van de cellen van levende wezens en de opmerkelijke informatie die ligt opgeslagen in het DNA, hebben de evolutietheorie, die levende wezens beschouwd als het product van stom toeval, ongeldig gemaakt.

Al deze feiten hebben het Darwinisme tegen het einde van de 20e eeuw in een hoek gedrukt. Vandaag de dag begint de theorie van het intelligente ontwerp steeds meer geaccepteerd te worden onder wetenschappers in de VS en andere Westerse landen. Degenen die het idee van het intelligente ontwerp verdedigen, zeggen dat het Darwinisme een grote fout is geweest in de geschiedenis der wetenschap en dat het tot stand kwam als resultaat van het feit dat de materialistische filosofie werd opgedrongen aan het wetenschappelijke paradigma (voorbeeld, modelwoord, schema van verbuiging of vervoeging). Wetenschappelijke ontdekkingen tonen aan dat er een ontwerp zit in levende wezens, welke de schepping bewijst. De wetenschap bewijst kort gezegd wederom dat Allah alle levende dingen heeft geschapen.

Psychologie; de ineenstorting van het Freudianisme en de acceptatie van geloof.

De vertegenwoordiger van de athe´stische leerstelling in de 19e eeuw op het gebied van psychologie, was de Oostenrijkse psychiater Sigmund Freud. Freud kwam met een psychologische theorie welke het bestaan van de ziel verwierp en de gehele spirituele wereld van mensen in termen van seksuele en soortgelijke hedonistische beweegredenen probeerde te verklaren. Maar Freuds grootste aanval was gericht tegen religie.

In zijn boek, "The future of an illusion" (De toekomst van een illusie), uitgegeven in 1927, stelde hij dat religieus geloof een soort geestelijke ziekte was (een neurose) en dat religieus geloof compleet zou gaan verdwijnen als de mens zich verder zou ontwikkelen. Vanwege de primitieve wetenschappelijke omstandigheden van die tijd, werd deze theorie gepresenteerd zonder het vereiste onderzoek en nasporing en zonder enige wetenschappelijke literatuur of mogelijkheid tot vergelijking en daarom waren deze beweringen uiterst gebrekkig. Waarlijk, als Freud vandaag de dag de mogelijkheid had gehad om zijn stellingen te evalueren, zou hij zelf verrast zijn door de logische gebrekkigheid van zijn beweringen en hij zou de eerste geweest zijn die zulke onzinnige vooronderstellingen zou bekritiseren.

Na Freud ontwikkelde de psychologie zich op een athe´stische basis. Niet alleen Freud, maar ook de stichters van andere stromingen van de psychologie in de 20e eeuw waren fervente athe´sten. Twee voorbeelden hiervan waren B.F. Skinner, de stichter van de behavioristische stroming en Albert Ellis, de stichter van de rationele gemoedstherapie. De wereld van de psychologie verwerd tot een forum voor athe´sme. Een peiling in 1972 onder de leden van de "American Psycology Association" onthulde dat slechts 1.1 procent van de psychologen in het land er enig religieus geloof op na hield. (Edwin R. Wallace, "Psychiatry and religion: A dialogue", in Joseph H. Smith and Susan A. Handelman, eds., Psychoanalysis and religion, John Hopkins University press, Baltimore, 1990, pag. 1005.)

Maar de meeste psychologen die in deze grote misleiding vielen, waren vernietigd door hun eigen psychologische onderzoeken. Het werd bekend dat de fundamentele vooronderstellingen van het Freudianisme door bijna geen enkel wetenschappelijk bewijs ondersteund werd en dat religie bovendien geen geestelijke afwijking was, zoals Freud en een paar andere psychologische theoretici hadden verklaard, maar dat het een basiselement vormt van geestelijke gezondheid. Patrick Glynn vat deze belangrijke ontwikkelingen samen: "Toch is het laatste kwart van de 20e eeuw niet aardig geweest tegen de psychoanalytische visie. Het meest veelzeggende is de ontmaskering geweest van Freuds meningen over religie als volkomen vals. Ironisch genoeg heeft wetenschappelijk onderzoek in de psychologie de laatste 25 jaar aangetoond dat religieus geloof verre van een neurose was of een bron van neuroses, zoals Freud en zijn discipelen beweerden, maar dat het juist 1 van de meest consequente correlaten is van complete geestelijke gezondheid en blijdschap. Studie na studie heeft een krachtige relatie aangetoond tussen religieus geloof en praktijk aan de ene kant en gezonde gedragingen met betrekking tot problemen als zelfmoord, alcohol- en drugsgebruik, echtscheiding, depressies en zelfs, misschien verassend, niveaus van seksuele voldoening binnen het huwelijk, aan de andere kant. Kortom: de empirische gegevens staan loodrecht tegenover de aangenomen "wetenschappelijke" consensus van de psychotherapeutische vaklui." (Patrick Glynn, "God: The evidence, the reconciliation of faith and reason in a postsecular world", Prima publishing, California, 1997, pag. 60-61.)

Tot slot is het, zoals Glynn zegt: "De moderne psychologie aan het einde van de 20e eeuw lijkt zichzelf weer op de hoogte te stellen van de religie." (Ibid. pag. 69.) En zoals hij ook heeft gezegd: "Het is aangetoond dat een puur seculiere kijk op het menselijke leven niet alleen op theoretisch vlak heeft gefaald, maar ook op praktische vlak." (Ibid., pag. 78.)

In andere woorden: het athe´sme is ook op het gebied van de psychologie een zware nederlaag toegebracht.

De geneeskunde: de ontdekking van "hoe de harten rust vinden".

Een andere tak van de wetenschap die geraakt werd door de ineenstorting van de athe´stische veronderstellingen, was de geneeskunde. Volgens resultaten die door David B. Larson en zijn team van het "National institute for healthcare research" verzameld zijn, heeft een vergelijkend onderzoek onder Amerikanen met betrekking tot het bezoek aan een gebedshuis zeer interessante resultaten opgeleverd. Risico's op aderverkalking voor mannen die regelmatig een gebedshuis bezochten, bedroeg slechts 60 procent van dat van mannen die niet regelmatig een gebedshuis bezochten. Onder vrouwen die niet regelmatig een gebedshuis bezochten, was het zelfmoordpercentage twee keer zo hoog als onder mensen die wel regelmatig een gebedshuis bezochten. (Ibid., pag. 80-81.)

Seculiere psychologen leggen zulke verschijnselen over het algemeen uit als iets met een psychologische oorzaak. In deze zin verheft geloof iemands moreel en draagt het bij aan zijn welzijn. Er kan wel enige waarheid in zitten in deze uitleg, maar als we het beter bekijken, zien we iets veel indrukwekkender. Geloof in God is veel sterker dan enige andere invloed op het moreel. In een uitgebreid onderzoek naar de relatie tussen religieus geloof en psychische gezondheid, kwam Dr. Herbert Benson van de "Harvard medical school" met enkele interessante resultaten. Hoewel hij geen enig religieus geloof had, kwam Benson tot de slotsom dat geloof in God en aanbidding een veel positiever effect hadden op de menselijke gezondheid dan wat er in enig ander ding kon worden gevonden. Benson concludeert dat hij "heeft ontdekt dat (religieus) geloof de geest tot rust brengt als geen enkele andere vorm van overtuiging." (Herbert Beson-Mark Stark: "Timeless healing", Simon & Schuste, New York, 1996, pag. 203.)

Waarom is er zo'n speciale relatie tussen geloof en de menselijke geest en lichaam? De slotsom waartoe Benson, een seculiere onderzoeker, was gekomen, was, zoals hij het zei, dat de menselijke geest en lichaam "bedrading hebben voor God". (Ibid., pag. 193.)

Dit feit, dat de medische wereld langzaam aan begint op te merken, is een geheim dat in de Qor-aan is geopenbaard met het vers: "Weet: door het gedenken van Allah komen de harten tot rust." [13:28] De reden waarom zij die in Allah geloven, tot Hem bidden en op Hem vertrouwen, mentaal gezonder zijn dan anderen, is omdat zij in harmonie leven met hun natuur. Filosofische systemen die tegen de menselijke natuur ingaan brengen altijd pijn, zorgen, onrust en neerslachtigheid voor de mensen.

De fundamentele bron van de vrede die ervaren wordt door een religieus persoon, is dat hij handelt om Allahs tevredenheid te winnen. Met andere woorden: deze vrede is het natuurlijke resultaat van het luisteren van een persoon naar de stem van zijn geweten. Iemand leeft niet volgens het zedelijke gedrag van de religie om simpelweg rustiger of gezonder te zijn. Iemand die met deze intentie handelt, kan geen vrede vinden in de werkelijke betekenis van het woord. Allah weet heel goed wat een persoon verborgen houdt in zijn hart of wat hij onthult. Iemand ervaart alleen rust van geest door oprecht te zijn en te pogen Allahs tevredenheid te winnen. Zoals Allah ons opdraagt: "Wend dan jouw aangezicht naar de godsdienst als een zuivere monothe´st. Volg de natuurlijke aanleg (fitrah), die Allah in de mens geschapen heeft. Er is geen verandering in de schepping van Allah. Dat is de juiste godsdienst, maar de meeste mensen weten het niet." [30:30]

In het licht van de ontdekkingen die we in het kort hierboven hebben aangegeven, begint de moderne wetenschap zich bewust te worden van deze waarheid. Zoals Patrick Glynn zegt: "De hedendaagse geneeskunde is zich duidelijk in de richting aan het bewegen van het erkennen van dimensies van genezing voorbij het pure materiele. (Patrick Glynn, "God: The evidence, the reconciliation of faith and reason in a postsecular world", Prima publishing, California, 1997, pag. 94.)


Wordt vervolgd... [/B]
Met citaat reageren
Advertentie
Oud 18-08-2003, 16:39
Tjaslon
Tjaslon is offline
Citaat:
BiL@L schreef op 18-08-2003 @ 16:34:
Wordt vervolgd...
Wie daar zin in heeft, moet nu zijn rechter arm opsteken.

Je verhaal is te lang, en om eerlijk te zijn, niet de moeite waard.
Met citaat reageren
Oud 18-08-2003, 16:42
BiL@L
BiL@L is offline
Citaat:
Tjaslon schreef op 18-08-2003 @ 16:39:
Wie daar zin in heeft, moet nu zijn rechter arm opsteken.

Je verhaal is te lang, en om eerlijk te zijn, niet de moeite waard.
Tjah, niet iedereen houd van astronomie, biologie, psychologie, sociale wetenschappen, biochemie, anatomie en genetica.

Met citaat reageren
Oud 18-08-2003, 16:45
Blitzkrieg Bop
Avatar van Blitzkrieg Bop
Blitzkrieg Bop is offline
weinig zin om het helemaal te gaan lezen, maar het lijkt me weer een topic zoals velen wat uiteindlelijk toch in een voor- of tegen christendom gaat uitmonden.

Ik onthoud mij voorlopig van antwoorden.
__________________
vive la feast!!
Met citaat reageren
Oud 18-08-2003, 17:15
fil
fil is offline
Citaat:
BiL@L schreef op 18-08-2003 @ 16:34:
Een keerpunt in de geschiedenis. De val van het athe´sme...

Door Harun Yahya, vertaald door Abdul-Jabbar van de Ven

Er bestaan veel betekenende keerpunten in de geschiedenis van de mensheid en wij leven nu in 1 daarvan. Sommigen noemen het globalisatie en sommigen zeggen dat dit het ontstaan is van de "informatie eeuw". Dat is waar, maar er is echter nog een belangrijker concept dan deze twee. Hoewel sommigen zich er niet bewust van zijn, zijn er grote vooruitgangen geboekt in de wetenschap en in de filosofie in de laatste 20 tot 25 jaar. Athe´sme, dat sinds de 19e eeuw geheerst heeft over de wereld van wetenschap en filosofie, is nu op een onvermijdelijke manier aan het instorten.

Natuurlijk heeft het athe´sme, het idee dat het bestaan van God verwerpt, altijd al bestaan vanaf de oudheid. Maar de opkomst van dit idee begon in feite pas in de 18e eeuw in Europa, met de verspreiding en de politieke invloed van de filosofie op sommige antireligieuze denkers. Materialisten zoals Diderot en Baron d'Holbach stelden voor dat het universum een opeenhoping van materie was dat altijd had bestaan en dat er niets anders bestond naast materie. In de 19e eeuw verspreidde het athe´sme zich nog verder. Denkers zoals Marx, Engels, Nietzsche, Durkheim of Freud pasten athe´stische gedachtegoed toe op verschillende gebieden van de wetenschap en filosofie.

De grootste steun voor het athe´sme kwam van Charles Darwin, die het idee van schepping verwierp...
Verder dan dit ben ik niet gekomen, want cruciaal alweer zijn de 3 Vĺs en een E: Verdraaiing en Verzwijging ter Vernietiging van de ET. Ik ga er niet eens meer op in... Het versterkt maar weer het verschijnsel dat er maar weinig oprechte denkers (cq citeerders) zijn, en dat het meerendeel uit is op andere redenen dan oorspronkelijkheid (overtuiging bij voorbeeld).
Beware dus: V*3E (copyright JaJ 2003)
Met citaat reageren
Oud 18-08-2003, 17:21
Verwijderd
atheisme zal altijd in verschillende vormen blijven bestaan en heeft ook altijd in verschillende vormen bestaan. Denk bijvoorbeeld aan Noach, God liet het zo lang regenen totdat alle niet-gelovigen, de personen die geloofden dat er geen God bestond verdronken waren. Ook al is het bewijs voor een God nog zo groot, mensen willen onafhankelijk zijn in deze tijd.
Ben je niet ook een atheist, als het je niet interreseerd?
Met citaat reageren
Oud 18-08-2003, 17:22
little nemo
Avatar van little nemo
little nemo is offline
ik dacht dat dr een woordenkwoot op scholieren was...echt niemand die die onzin gaat lezen
en hoe ik weet dat het onzin is?? aangezien atheisme niet bestaat, ga ik gewoon op mn geloof af
__________________
ignorance is bliss
Met citaat reageren
Oud 18-08-2003, 17:28
Tjaslon
Tjaslon is offline
Citaat:
BiL@L schreef op 18-08-2003 @ 16:34: Een keerpunt in de geschiedenis. De val van het athe´sme...
Leuk zon titel, ik kreeg acuut zin om hem te lezen, ondanks alle andere miljarden "bewijs dat God bestaat" bijdrages die dit forum, en internet, rijk is.
Citaat:
Athe´sme, dat sinds de 19e eeuw geheerst heeft over de wereld van wetenschap en filosofie, is nu op een onvermijdelijke manier aan het instorten.
Integendeel. Meer en meer mensen "beseffen" dat er geen god kan bestaan, vooral steeds meer jeugd, gezien het bij hun ontbreekt aan de harde traditie waar hun voorouders onder gebukt gingen, zien de nutteloosheid van het beoefenen van een geloof in. Weten is nu het kernwoord.

Charles Darwin is ÚÚn manier om het bestaan te verklaren, Charles Darwin zelf is niet de enige steun pillaar waar het atheisme op leunt. Het is echter wel, en daar geef ik je gelijk in, de op ÚÚn na belangrijkste argumenten tegen een creatie van een Groots wezen.
Maar desalniettemin had hij een punt, meerdere van zijn hypothese`s bleken te kloppen (stel dat, dan is dat dit). Hij stelde bijvoorbeeld dat apen en mensen gezamelijke voorvaderen hadden, gezien de overeenkomst in de bouw. DNA onderzoek heeft dit veel later aangetoont.
Citaat:
Deze denkbeelden werden later echter in de 20e eeuw uitgeschakeld door wetenschappelijke, politieke en sociale ontwikkelingen. Vele en verscheidene ontdekkingen op het gebied van astronomie, biologie, psychologie en sociale wetenschappen hebben de fundamenten van alle athe´stische veronderstellingen nietig verklaard.
Toen ik dit las werd mijn nieuwsgierigheid geprikkelt. Ik ben namelijk erg benieuwd welke kundigge bioloog de schepping erkent, welke welbelezen psycholoog een ziel erkent (gezien neurobiologie), hoeveel sociale biologen niet gebruik maken van het eerder genoemde darwinistisch systeem (het sterkste idee heeft de meeste kans om te overleven) en welke astronoom die in zijn kijkertje een persoon terug heeft zien kijken.

Het stukje van Patrick Glynn en Bryce Christensen geeft geen enkel argument, geen enkel voorbeeld, slechts zijn mening en hoort in mijn ogen niet thuis in deze "discussie". Het is ook pure arrogantie dat je aanneemt dat ons bestaan een rede is dat ons universum perfect is. Inderdaad de kans dat wij leven is heel erg klein, ÚÚn atoompje moest wat anders knallen (choastheorie) en waren misschien wel allemaal geiten -ik wou eerst ons horens geven, maar gezien het onderwerp ligt dat waarschijnlijk nog wel gevoelig-. Maar aan de andere kant zijn er aanhangers dat elke mogelijke universa ook bestaat, dit is slechts ÚÚn van de vele theorieen.
Citaat:
De eerste klap die het athe´sme in de 20e eeuw kreeg vanuit de wetenschap, kwam op het gebied van de kosmologie. Het idee dat het universum voor altijd had bestaan werd ontkracht en er werd ontdekt dat het een begin had. Met andere woorden: het was wetenschappelijk bewezen dat het uit niets is geschapen.
Reinste nonsins, er zijn naar mijn weten geen goede ideeen voor het bestaan van ons universum.
Citaat:
Dit bewijs kwam als resultaat van de "Big Bang" theorie, wellicht het belangrijkste concept in de astronomie van de 20e eeuw.
De bigbang theorie verklaard even goed het bestaan als de evolutie theorie het bestaan van dieren verklaard: niet. De bigbang is, om het cru te stellen, een herordering van het universum. De eindkrak, dacht ik een idee van hawkins, is juist de aanvulling op de theorie die jouw nonargument al helemaal ontkrachtigt.
Citaat:
elk aspect van het universum is ontworpen met oog op menselijk leven.
En weer pure arrogantie, de mens, althans het leven, heeft zich aangepast op het universum niet andersom. Als het universum anders was, dan was het leven ook anders geweest. Erg vreemd dat je je niet ingedekt hebt voor dit simpel tegen argument.
Citaat:
In het kort
Dat zou eens tijd worden -valse hoop-.
Citaat:
EÚn van de gebieden van de wetenschap die de materialistische mythe verbrijzelt en positief bewijs levert voor het the´sme, is de kwantumfysica.
Ghehe grappig, ten eerste lijkt mij het erg sterk dat jij die kwantum theorie begrijpt en ten tweede zit daar geen enkel onderdeel in wat op een god zou kunnen duiden.
Citaat:
Het blijkt dat verstand, als we dat omschrijven als de capaciteit om keuzes te maken, tot op bepaalde hoogte inherent is aan elke atoom."
Niet elke atoom, ik neem aan dat je doelt op het heisenberg principe?? (die ik persoonlijk niet erken om geheel andere redenen) Dit principe is ÚÚn van de argumenten voor een gespleten universum. In feite, volgens aanhangers, maakt de quark geen keuze: hij maakt ze allemaal. Maar goed, echt heel veel kon je niet verwachten van een boek die de titel "The hidden face of God" draagt.
Citaat:
Filosofische systemen die tegen de menselijke natuur ingaan brengen altijd pijn, zorgen, onrust en neerslachtigheid voor de mensen.
En alweer erg vreemd, de mensen atheisten die neerslachtig worden doordat ze geen godsdienst hebben, weten te weinig van de wetenschap om haar in al haar schoonheid te zien.
Met citaat reageren
Oud 18-08-2003, 17:30
Tjaslon
Tjaslon is offline
Citaat:
BiL@L schreef op 18-08-2003 @ 16:42:
Tjah, niet iedereen houd van astronomie, biologie, psychologie, sociale wetenschappen, biochemie, anatomie en genetica.

Tjah, biologie intresseert me inderdaad niet zo veel. Mag ik trouwens de bron? Dat leest wat gemakkelijker.
Met citaat reageren
Oud 18-08-2003, 18:05
REIE
Avatar van REIE
REIE is offline
Citaat:
Tjaslon schreef op 18-08-2003 @ 17:28:
*knip*
Geheel mee eens, daar de auteurs van het artikel zeer eenzijdig redeneren en overhaaste conclusies trekken. Eerst werden we geschapen en vervolgens komen we op het appeasement (de verzoening?) van de creationisten: "Nou, vooruit, dat van Adam en Eva kon inderdaad niet, maar dan wel..." Die kansen op leven zijn inderdaad uiterst klein, maar uiteindelijk zijn we er toch, doordat die oersoep miljoenen en miljoenen jaren lekker pruttelde en zo voorwaarden creŰerde voor het ontstaan van leven.
__________________
Nu zal ik doden u beide, Elegast u ende uw paard. Ten zi dat gi ter vaart, Nederbeet optie moude: Zo mag uw ors t lijf behouden.
Met citaat reageren
Oud 19-08-2003, 13:43
leonkorn
Avatar van leonkorn
leonkorn is offline
Ik vond het een zeer interessant en steekhoudend betoog. Ik geloof ook dat alles om ons heen (de schepping) al genoeg bewijs is voor het bestaan van God.
Met citaat reageren
Oud 19-08-2003, 14:25
Verwijderd
'Door Harun Yahya, vertaald door Abdul-Jabbar van de Ven.'

Abdul-Jabber van de Ven is een Nederlandse jongen die zich bekeerd heeft tot de Islam. Hij studeert of studeerde aan de KUN te Nijmegen en heeft ooit op de achterkant van de Vox gestaan. Hij is een gevaarlijke gek die het normaal vindt om met een mes rond te lopen omdat hij zich anders niet veilig voelt en denkt dat geweld geoorloofd is om de Islam te verspreiden.

En aan de vertaling door zo'n mafketel moeten wij zeker twintig minuten lezen besteden? Fuck off.
Met citaat reageren
Oud 19-08-2003, 15:46
JaJ
Avatar van JaJ
JaJ is offline
Dat stuk is iig gigantisch, dus ik dank hierbij Mvr. v/d Toorn hartelijk voor het mij bijbrengen van "verkennend lezen.

Tjaslon heeft super gerepliceerd, maar ik zou nog een vraag willen toevoegen:

Ik heb nu toch redelijk wat, nouwja, noem het dan maar atheisten, ontmoet op het forum, en je kan zeggen wat je wil, maar dom zijn ze niet . Toch hangen ze allemaal een superstom idee aan. Om kort te gaan: waarom lijkt het atheisme, ondanks al jou geweldige bewijzen, gewoon nog helemaal niet gevallen? Of is dit een profetie?

en dan wou ik Fil nog bedanken
__________________
"In this house, we OBEY the laws of thermodynamics!" - Homer Simpson
Met citaat reageren
Oud 19-08-2003, 16:25
Joostje
Avatar van Joostje
Joostje is offline
1) De bigbang theorie is een atheistische, wetenschappelijke verklaring. Zonder bigbangtheorie zou men niet kunnen verklaren waarom de wereld is.

2) Er zijn ongetwijfeld verschillende big bangs geweest, met verschillende uitdijsnelheden etc, die daarna of oververspreid zijn geraakt, of wee rin het niks zijn opgegaan.

Rest zal ook wel blaat zijn
__________________
Gatara was here! De W van stampot!
Met citaat reageren
Oud 19-08-2003, 16:35
squat
squat is offline
Citaat:
Met andere woorden: het was wetenschappelijk bewezen dat het uit niets is geschapen.
Dit was genoeg voor mij om te stoppen met het lezen van jouw topic.
Met citaat reageren
Oud 27-08-2003, 19:12
BiL@L
BiL@L is offline
Het aanbreken van de post-atheistische wereld.

De feiten die we tot nu toe kort hebben samengevat laten duidelijk zien dat het athe´sme bezig is met een onafwendbare ineenstorting. Met andere woorden: de mensheid is zich aan het wenden en zal zich wenden tot Allah. De waarheid van deze bewering is niet alleen gelimiteerd tot de wetenschappelijke en politieke vooraanstaande politici tot filmsterren en popartiesten; zij die de publieke opinie in het Westen be´nvloeden zijn veel meer gelovig dan ze ooit waren. Er zijn veel mensen die de waarheid hebben gezien en in Allah zijn gaan geloven, nadat ze jarenlang als athe´sten door het leven zijn gegaan. (Patrick Glynn, uit wiens boek we hebben geciteerd, is ÚÚn van deze ex-athe´sten).

Het feit dat de ontwikkelingen die hebben bijgedragen aan dit resultaat in dezelfde periode begonnen, dat wil zeggen, vanaf de tweede helft van de jaren '70 (1975 - 1980), is vrij interessant.

Het antropische principe verscheen voor het eerst in de jaren '70. Wetenschappelijke kritiek op het Darwinisme begon in diezelfde tijd luider te klinken. Het keerpunt tegen het athe´stische dogma van Freud was een boek met de naam "The road less traveled", in 1978 uitgegeven door Scott Peck. Om deze reden schreef Glynn in de uitgave van 1997 van zijn boek dat er "de laatste twintig jaar er een veelbetekenende hoeveelheid bewijs naar voren is gekomen, die de fundamenten van de langdurige dominantie, moderne seculiere wereldvisie heeft vernietigd." (Ibid., pag. 2.)

Waarlijk, het feit dat de athe´stische wereldvisie door elkaar is geschud, betekent dat een andere wereldvisie de overhand krijgt, en dat is geloof in Allah. Sinds het einde van de jaren '70 (1970) (of vanaf het begin van de 14e eeuw volgens de islamitische kalender), heeft de wereld een opkomst gezien van religieuze waarden. Net zoals andere sociale processen gebeurt dit niet in ÚÚn dag en de meerderheid van de mensen heeft het misschien niet eens in de gaten, omdat het zich ontwikkeld heeft over een lange periode. Maar zij die de ontwikkeling een beetje aandachtiger bekijken, zien dat de wereld op een groot keerpunt staat op het gebied van denkbeelden.

Seculiere historici proberen dit proces volgens hun eigen principes uit te leggen, maar net zoals zij in grote dwaling verkeren met betrekking tot het bestaan van Allah, zo vergissen zij zich ook enorm over de loop van de geschiedenis. In feite beweegt de geschiedenis zich voort zoals Allah heeft bepaald, zoals de volgende aayah toont:
Als hoogmoedigen op de aarde en het slechte beramend. Maar de slechte list treft niemand dan de beramers ervan. Zij wachten op niets anders dan de manier (waarop) de vroegeren (werden bestraft). Jij zult in de handelwijze van Allah nooit een verandering aantreffen en jij zult in de handelwijze van Allah nooit een afwijking aantreffen." [35:43]

Hieruit volgt dus dat de geschiedenis een doel heeft en zich ontpopt zoals Allah heeft bevolen. En Allahs bevel is de voltooiing van Zijn Licht:

Zij willen het Licht van Allah doven met hun monden, maar Allah wil slechts Zijn Licht volledig laten schijnen, ook al haten de ongelovigen het." [9:32]

Deze aayah betekent dat Allah Zijn Licht naar de mensheid heeft nedergezonden door middel van de religie die Hij heeft geopenbaard. Zij die ongelovig zijn wensen het Licht te doven met hun "monden", kennisgevingen, propaganda, en filosofieŰn, maar Allah zal uiteindelijk Zijn Licht volledig laten schijnen en de religieuze waarden de overhand geven op aarde. Dit kan het "keerpunt in de geschiedenis" zijn dat aan het begin van dit artikel is genoemd, als ook getoond door het bewijs dat we hier hebben geleverd, als ook de gevolgtrekkingen uit verscheidene ahadieth en uitspraken van geleerden. En waarlijk, Allah weet het beste.

Conclusie: We leven in een belangrijke tijd. Het athe´sme, dat de mensen honderden jaren lang af hebben proberen te schilderen als "de weg van verstand en wetenschap", blijkt niets anders te zijn dan redeloosheid en domheid. De materialistische filosofie die de wetenschap probeerde te gebruiken voor haar eigen doeleinden is op haar beurt zelf door de wetenschap verslagen. Een wereld die zichzelf redt van athe´sme zal zichzelf tot Allah en de religie wenden. En dit proces is reeds lang geleden begonnen. Het is duidelijk dat gelovigen belangrijke plichten hebben in deze tijd. Zij moeten zich bewust zijn van deze grote verandering in de manier waarop de wereld denkt, dit interpreteren en goed gebruik maken van de mogelijkheden die de globalisatie biedt en via deze weg op een effectieve manier de waarheid brengen. Zij moeten weten dat het fundamentele conflict van denkbeelden in de wereld speelt tussen athe´sme en geloof. Het is geen strijd tussen oost en west want in zowel het oosten als het westen zijn er mensen die geloven in Allah en mensen die dat niet doen. Natuurlijk moeten we geen vijandigheid tonen tegen zulke mensen, maar we moeten hen zien als mensen die gered moeten worden uit hun dwaling.

De tijd komt vlug naderbij dat veel mensen die in onwetendheid leven over hun Schepper gekeerd zullen worden met geloof in de op handen zijnde, post athe´stische wereld.

Harun Yahya, September 2002.
Met citaat reageren
Oud 27-08-2003, 20:23
JaJ
Avatar van JaJ
JaJ is offline
Citaat:
BiL@L schreef op 27-08-2003 @ 19:12:
Het aanbreken van de post-atheistische wereld.

De feiten die we tot nu toe kort hebben samengevat laten duidelijk zien dat het athe´sme bezig is met een onafwendbare ineenstorting. Met andere woorden: de mensheid is zich aan het wenden en zal zich wenden tot Allah.
...

Ik wil geen Moslim beledigen ofzo, maar denk nou even na. Ik kwam tot hier(zie boven), en opeens moest ik denken aan een paar namen. komen ze:

Roel Pelleboer
Pete Bas
Gatara
Bezoekster
Vince_007
etc
etc

Geen van deze mensen zien er uit alsof ze snel naar Allah gaan keren.

Atheisten hebben de ruimte nog open, maar ook zie ik mezelf, Fil of Ratsja niet snel zich naar Allah wenden.

Eigelijk zie ik maar weinig mensen die op dit moment nog geen Moslim zijn in mijn omgeving zich naar Allah wenen.

Maar dat alles terzijde, de volgende vier regels dan maar...
__________________
"In this house, we OBEY the laws of thermodynamics!" - Homer Simpson
Met citaat reageren
Oud 27-08-2003, 20:34
JaJ
Avatar van JaJ
JaJ is offline
Ik weet niet, heb je dit zelf geschreven, BiL@L? Volgens mij niet, maar ik weet het niet.

In elk geval, wil ik je er op wijzen, dat het, in de korte tijd dat ik hier nu zit, dat het door de atheisten nooit een goed argument werd gevonden als de Christenen waarmee gediscusieerd werd zeiden: Het staat in ons Boek, dus het klopt. En aangezien iedereen gelijk is voor de wet, denk ik dat ik rustig kan zeggen dat de enige twee argumenten in dit artikel, zijnde twee Aahyah's net zo "niet tellen" als argumenten die direct uit de Bijbel komen.
En je weet er zelfs een conclusie aan te verbinden, kijk: Die conclusie is logisch als je al je geschriften voor waar aanneemt, maar aangezien je dit artikel waarschijnlijk plaatst om te overtuigen, moet je ons er nog eerst van overtuigen dat ze kloppen, en dan kun je er pas uit concluderen.

Maar dat is slechts imho.
__________________
"In this house, we OBEY the laws of thermodynamics!" - Homer Simpson
Met citaat reageren
Ads door Google
Oud 28-08-2003, 16:58
EvilSmiley
EvilSmiley is offline
dude, het feit dat je bestaat en je bewust zijn hebt is juist omdat de kansen voor het leven goed zijn. als dat niet zo was, kon je het ook niet denken.

my two familiar cents
Met citaat reageren
Oud 28-08-2003, 18:17
roel pelleboer
roel pelleboer is offline
Hoewel ik het in de meeste gevallen wel eens ben met bovenstaande feiten, moet ik toch op een enorme fout wijzen in het bovenstaande betoog: De wereld heeft nooit verder gestaan van religie dan nu. En daar zal in de komende 50 jaar ook geen einde aan komen.

Als ik discussieer over geloof en evolutie etcetera, ontmoet ik zoveel tegenstand van zeer bekwame mensen, dat ik mij af en toe afvraag of ikzelf (d.i. de bronnen die ik gelezen heb, ik pretendeer niet dat ik ook maar iets zelf bedacht heb) niet fout zit (ik heb er trouwens ook zeer dikwijls naast gezeten, zoals te beweren dat de evolutie te verenigen was met het Christendom).

De enige reden waarom de Islam zo snel uitbreidt, is het feit dat vanuit de Arabische landen er een enorme geldstroom loopt naar nog niet Islamitische landen om moskeeen te bouwen enz. .

Trouwens wel verfrissend om argumenten te horen van een Moslim. Tot nu toe nog nooit gezien door mij.
__________________
Knurft is het K-woord. Dan weet je ook gelijk waar K3 voor staat.
Met citaat reageren
Oud 28-08-2003, 21:02
Whitey
Whitey is offline
Volgens mij is er geen sprake van een 'val van het atheisme', maar meer van een omkering. Vroeger was het het 'gepeupel' dat de gemakkelijke weg koos en in God geloofde, terwijl de filosoferende elite ging twijfelen over het bestaan van God. Tegenwoordig zie je meer dat die 'gemakkelijke weg' door het atheisme wordt ingevuld. Nergens over nadenken Ún elke discussie 'winnen' door er gewoon op te antwoorden 'God bestaat niet en na de dood is er niets'. Ondertussen komen grote aantallen wetenschappers tot het besef dat het toch moeilijk allemaal toeval kan zijn, dat er misschien toch een 'hoger plan' zou moeten zijn.

Natuurlijk besef ik dat ik me hier op zeer dun ijs begeef. De welbekende forum-athe´sten zullen zich aangesproken voelen en denken dat ik hen onder het 'gepeupel' onderverdeel. Tsja voor deze ene keer moet dat maar , aangezien jullie zelf ook niet veel respect tonen voor 'gristenen' en andere mensen die in een 'hogere macht' geloven (even voor de duidelijkheid: dat ik het hier voor de Christenen opneem betekent niet dat ik zelf ook aanhanger ben van het Christendom)

EDIT: Ik heb net de rest van deze (iets tÚ lange) thread gelezen en ik heb de Islam in mijn bovenstaande verhaal buiten beschouwing gelaten. Me wenden tot Allah? Nooit van m'n leven (als we het hier hebben over die Allah die wil dat wij vrouwen gaan slaan).

Laatst gewijzigd op 28-08-2003 om 21:05.
Met citaat reageren
Oud 28-08-2003, 23:14
Vage Harry
Vage Harry is offline
Citaat:
Whitey schreef op 28-08-2003 @ 21:02:
Me wenden tot Allah? Nooit van m'n leven (als we het hier hebben over die Allah die wil dat wij vrouwen gaan slaan).
Mag ik even weten waarop jij je baseert?
Met citaat reageren
Oud 29-08-2003, 23:24
miss Elise
Avatar van miss Elise
miss Elise is offline
het atheisme bestaat amper, en het crasht nu al weer schiet nie op.
in mijn beleving geloofd het grootste gedeelte van de wereldbevollking (nog). (heb t artikel nie zo grondig doorgelezen)
zelf bne ikke ook wel atheist, denk ik. hoewel er heel veel mensen gelovig zijn, heb ik het idee dat een steeds groter deel atheist wordt...
Met citaat reageren
Oud 30-08-2003, 14:44
JaJ
Avatar van JaJ
JaJ is offline
Citaat:
Whitey schreef op 28-08-2003 @ 21:02:
Volgens mij is er geen sprake van een 'val van het atheisme', maar meer van een omkering. Vroeger was het het 'gepeupel' dat de gemakkelijke weg koos en in God geloofde, terwijl de filosoferende elite ging twijfelen over het bestaan van God. Tegenwoordig zie je meer dat die 'gemakkelijke weg' door het atheisme wordt ingevuld. Nergens over nadenken Ún elke discussie 'winnen' door er gewoon op te antwoorden 'God bestaat niet en na de dood is er niets'. Ondertussen komen grote aantallen wetenschappers tot het besef dat het toch moeilijk allemaal toeval kan zijn, dat er misschien toch een 'hoger plan' zou moeten zijn.

Natuurlijk besef ik dat ik me hier op zeer dun ijs begeef. De welbekende forum-athe´sten zullen zich aangesproken voelen en denken dat ik hen onder het 'gepeupel' onderverdeel. Tsja voor deze ene keer moet dat maar , aangezien jullie zelf ook niet veel respect tonen voor 'gristenen' en andere mensen die in een 'hogere macht' geloven (even voor de duidelijkheid: dat ik het hier voor de Christenen opneem betekent niet dat ik zelf ook aanhanger ben van het Christendom)

EDIT: Ik heb net de rest van deze (iets tÚ lange) thread gelezen en ik heb de Islam in mijn bovenstaande verhaal buiten beschouwing gelaten. Me wenden tot Allah? Nooit van m'n leven (als we het hier hebben over die Allah die wil dat wij vrouwen gaan slaan).

Ho Ho Ho, ik heb al meermaals aangegeven dat het nooit mijn bedoeling is om iemand te verdraaien, of belachelijk te maken, of een andere negatief iets aan te doen. En ik toon zeker resoect (maar dat blijkt niet altijd als ik een stom argument ontkracht, omdat ik te sarcastisch ben blijkt dan opeens0
__________________
"In this house, we OBEY the laws of thermodynamics!" - Homer Simpson
Met citaat reageren
Oud 30-08-2003, 18:11
Sweet_Hadar
Avatar van Sweet_Hadar
Sweet_Hadar is offline
Zitten we hier te wachten om te worden bekeerd?
Nee.
Met citaat reageren
Advertentie
Oud 01-09-2003, 16:29
BiL@L
BiL@L is offline
Citaat:
SimShalom schreef op 30-08-2003 @ 18:11:
Zitten we hier te wachten om te worden bekeerd?
Nee.
Ik weet toevallig dat je alleen Jood kan worden wanneer je vader Joods is. Of was het nou andersom? Het is in de Islam inderdaad niet zo dat je d.m.v. erfenis of superieuriteits-gevoel jezelf tot de Islam kunt bekeren. Enkel het gezonde verstand is meer dan genoeg, zonder verschil te maken in rassen, kleuren of wat voor mens onterende onzin dan ook. Sterker nog, een Moslim gelooft dat hij NIEMAND kan bekeren, dat is onderdeel van zijn geloof. God verteld ons in de Koran het volgende:

"Voorwaar, jij kunt degene die jij lief hebt geen leiding geven. Maar Allah leid wie Hij wil..."
[28:56]


Groetjes.
Met citaat reageren
Oud 01-09-2003, 17:36
JaJ
Avatar van JaJ
JaJ is offline
Citaat:
BiL@L schreef op 01-09-2003 @ 16:29:
Ik weet toevallig dat je alleen Jood kan worden wanneer je vader Joods is. Of was het nou andersom? Het is in de Islam inderdaad niet zo dat je d.m.v. erfenis of superieuriteits-gevoel jezelf tot de Islam kunt bekeren. Enkel het gezonde verstand is meer dan genoeg, zonder verschil te maken in rassen, kleuren of wat voor mens onterende onzin dan ook. Sterker nog, een Moslim gelooft dat hij NIEMAND kan bekeren, dat is onderdeel van zijn geloof. God verteld ons in de Koran het volgende:

"Voorwaar, jij kunt degene die jij lief hebt geen leiding geven. Maar Allah leid wie Hij wil..."
[28:56]


Groetjes.
de moeder ja...

Goehoed, dus het is Allah's wil dat hij meer dan dse helft van de wereld niet leidt? Zeur dan niet. Wil atheisme eigelijk ook Joden en Christenen zeggen?
__________________
"In this house, we OBEY the laws of thermodynamics!" - Homer Simpson
Met citaat reageren
Oud 01-09-2003, 17:53
Isa
Avatar van Isa
Isa is offline
Citaat:
BiL@L schreef op 01-09-2003 @ 16:29:
Ik weet toevallig dat je alleen Jood kan worden wanneer je vader Joods is. Of was het nou andersom? Het is in de Islam inderdaad niet zo dat je d.m.v. erfenis of superieuriteits-gevoel jezelf tot de Islam kunt bekeren. Enkel het gezonde verstand is meer dan genoeg, zonder verschil te maken in rassen, kleuren of wat voor mens onterende onzin dan ook. Sterker nog, een Moslim gelooft dat hij NIEMAND kan bekeren, dat is onderdeel van zijn geloof. God verteld ons in de Koran het volgende:

"Voorwaar, jij kunt degene die jij lief hebt geen leiding geven. Maar Allah leid wie Hij wil..."
[28:56]


Groetjes.
en als die raciale verschillen nou een feitelijke innerlijke basis hebben...
Met citaat reageren
Oud 03-09-2003, 16:01
BiL@L
BiL@L is offline
Citaat:
Kenny McCormick schreef op 01-09-2003 @ 17:53:
en als die raciale verschillen nou een feitelijke innerlijke basis hebben...
Wat bedoel je precies? Dat het waar zou kunnen zijn dat er toch Ubermenschen bestaan ofzo?

Met citaat reageren
Oud 04-09-2003, 00:26
Blitzkrieg Bop
Avatar van Blitzkrieg Bop
Blitzkrieg Bop is offline
Het artikel wil erg wijs en wetenschappelijk overkomen, maar eigenlijk gaat het nergens over.
Het fenomeen 'God' is altijd al gebruikt om dingen te verklaren waar mensen geen andere verklaring voor konden bedenken, of op het moment waar de wetenschap (nog) even geen antwoord weet. Dat is altijd gebeurd en gebeurd nu nogsteeds.
Dus wat is het grote punt van dit artikel? Juist, helemaal niks behalve een poging van een christelijke auteur om zieltjes te winnen.
__________________
vive la feast!!
Met citaat reageren
Oud 04-09-2003, 07:58
Isa
Avatar van Isa
Isa is offline
Citaat:
BiL@L schreef op 03-09-2003 @ 16:01:
Wat bedoel je precies? Dat het waar zou kunnen zijn dat er toch Ubermenschen bestaan ofzo?

een raciaal innerlijk verschil hoeft niet meteen uber en unter te betekenen, helaas snappen de meeste mensen dat niet en word het toegeven dat het onwaarschijnlijk is dat zwarten en blanken en aziaten innerlijk dezelfde zijn meteen racisme genoemd.
Met citaat reageren
Oud 04-09-2003, 15:55
Tulpje6
Avatar van Tulpje6
Tulpje6 is offline
Ik heb het niet helemaal gelezen want in zo'n lap tekst had ook ik niet echt veel zin, maar volgens mij is het de Allah-versie van de E.O: beetje informatief om de brij heendraaiend beginnen, en afsluitend met een theorie over waarom je in Allah zou moeten geloven...sorry makker, maar Allah is toch de laatste in wie ik ga geloven..lekker puh.

En ja, wat de stelling betreft denk ik wel dat je gelijk hebt: het atheisme is inderdaad aan het afbrokkelen, mensen zijn op zoek naar waarheid etc. en wenden zich tot christendom, islam of new-age, esoterische bronnen. Vooral deze laatste groeit erg gezien het feit dat chr. en isl. nogal ouderwetse visie heeft en een visie waarin God alles voor je bepaalt...
Met citaat reageren
Oud 04-09-2003, 20:20
Joostje
Avatar van Joostje
Joostje is offline
Citaat:
Tulpje6 schreef op 04-09-2003 @ 15:55:


En ja, wat de stelling betreft denk ik wel dat je gelijk hebt: het atheisme is inderdaad aan het afbrokkelen, mensen zijn op zoek naar waarheid etc. en wenden zich tot christendom, islam of new-age, esoterische bronnen. Vooral deze laatste groeit erg gezien het feit dat chr. en isl. nogal ouderwetse visie heeft en een visie waarin God alles voor je bepaalt...
cijfers?
__________________
Gatara was here! De W van stampot!
Met citaat reageren
Oud 04-09-2003, 20:43
Isa
Avatar van Isa
Isa is offline
Citaat:
Tulpje6 schreef op 04-09-2003 @ 15:55:
Ik heb het niet helemaal gelezen want in zo'n lap tekst had ook ik niet echt veel zin, maar volgens mij is het de Allah-versie van de E.O: beetje informatief om de brij heendraaiend beginnen, en afsluitend met een theorie over waarom je in Allah zou moeten geloven...sorry makker, maar Allah is toch de laatste in wie ik ga geloven..lekker puh.
wat vind je dan van deze theorie:

Het rekenkundige wonder van de Koran (Bericht #)

Dr. Tariq Al Suwaidan discovered some verses in the Holy Quran that mention one thing is equal to another, i.e. man is equal to women. Although this makes sense grammatically, the astonishing fact is that the number of times he word man appears in the Quran is 24 and the number of times the word woman appears is also 24, therefore not only is this phrase correct in the grammatical sense but also true mathematically (24= 24).

-"Day (yawm)" is repeated 365 times in singular form, while its plural and dual forms "days (ayyam and yawmayn)" together are repeated 30 times. The number of repetitions of the word "month" (shahar) is 12.

-"Treachery" (khiyanah) is repeated 16 times, while the number of repetitions of the word "foul" (khabith) is 16.

- The number of repetitions of the words "plant" and "tree" is the same: 26

- The word "payment or reward" is repeated 117 times, while the expression "forgiveness" (mughfirah), which is one of the basic principles of the Qur'an, is repeated exactly twice that amount, 234 times.

- When we count the word "Say", we find it appears 332 times. We arrive at the same figure when we count the word "they said".

- The number of times the words, "world" (dunya) and "hereafter" (akhira) are repeated is also the same: 115

- The word "satan" (shaitan) is used 88 times, as is the word "angels" (malaika).

- The words "paradise" and "hell" are each repeated 77 times.

- The word "zakah" is repeated 32 times, and the number of repetitions of the word "blessing" (barakah) is also 32.

- The expression "the righteous" (al-abraar) is used 6 times, but "the wicked" (al-fujjaar) is used half as much, i.e., 3 times.

- The number of times the words "Summer-hot" and "winter-cold" are repeated is the same: 5.

- The words "wine" (khamr) and "intoxication" (saqara) are repeated the same number of times: 6

-"Wealth" is repeated 26 times, but "poverty", on the other hand, half as much, that is, 13 times.

- The words "tongue" and "sermon" are both repeated 25 times.

- The words "benefit" and "corrupt" both appear 50 times.

-"Reward" (ajr) and "action" (fail) are both repeated 108 times.

- The words "disaster" (al-musibah) and "thanks" (al-shukr) appear the same number of times in the Qur'an: 75.

-"Love" (al-mahabbah) and "obedience" (al-ta'ah) also appear the same number of times: 83.

- The word "facility, relief" (al-yisr) appears exactly three times more often than the word "difficulty" (al-'usr).

-"Hardship" (al-shiddah) and "patience" (al-sabr) both appear 115 times.

- The words "man" and "woman" are also employed equally: 24 times.

-"Sun" (shams) and "light" (nur) both appear 33 times in the Qur'an.

"Human being" is used 65 times: the sum of the number of references to the stages of man's creation is the same: i.e.

Soil (turab) 17

Drop of Sperm (nutfah) 12

Embryo ('alaq) 6

A half formed lump of flesh (mudghah) 3

Bone ('idham) 15

Flesh (lahm) 12

TOTAL 65

- The word "salawat" appear five times in the Qur'an, and Allah has commanded man to perform the salat five times a day.

- The word "land" appears 13 times in the qur'an, and the word "sea" 32 times, giving a total of 45 references. If we divide that number by that of the number of references to the land we arrive at the figure 28.8888889%. The number of total references to land and sea, 45, divided by the number of refernces to the sea in the qur'an, 32, is 71.111111%. These figures represent the exact proportions of land and sea on the earth today.
Modern Science has only recently proven that the water covers 71.111 % of the earth, while the land covers 28.889 %.
Met citaat reageren
Oud 04-09-2003, 20:55
Sweet_Hadar
Avatar van Sweet_Hadar
Sweet_Hadar is offline
Citaat:
Kenny McCormick schreef op 04-09-2003 @ 20:43:
*Knipperdeknipknip*
Gaap...


Dit hebben ze afgekeken uit de Torah!!
Met citaat reageren
Oud 04-09-2003, 20:57
Alexander
Alexander is offline
Ik heb niet het hele stuk gelezen (eigenlijk nauwelijks), maar voel me toch geroepen om te reageren op deze topic. Zoals altijd is dit in beginsel een interessante discussie, die echter al gauw verzandt in een ellenlange rij van beschuldigingen over en weer.
Ik ben niet erg geneigd om te geloven dat het athe´sme instort. Het is nog nauwelijks begonnen. Het geloof in God heeft pas een ernstige knauw gekregen na de Tweede Wereldoorlog (en natuurlijk door Darwin, hoewel ik ervan overtuigd ben dat hij dat nooit heeft gewild). Dat is een tijdsbestek van 150 tot 50 jaar, en dat is niet eens zo heel erg lang. Zelfs niet in het elektronisch tijdperk waarin wij nu leven. Het komt nu pas op in feite.
Bovendien zou ik ÚÚn kleine correctie willen doorgeven. Een agnost ontkent niet het bestaan van een god, noch bevestigt hij het. Hij weet simpelweg niet of er een god is, en houdt zich dus op de vlakte.
Verder is het ontstaan van het heelal een heet hangijzer, maar voor zover ik weet nauwelijks onder de natuurwetenschappers. Einstein mocht nog uitroepen dat God niet dobbelt, maar de generaties na hem moesten wel accepteren dat de natuurkundige wereld heel wat raadselachtiger is dan Newton ooit had kunnen vermoeden. Er zijn er zelfs bij die in de quantummechanica de hand van God zien - iets dat ze mogen geloven wat mij betreft. Maar over de big bang bestaat nu toch wel een redelijke consensus, evenals over het ontstaan van het leven. Al is er op dat laatste punt nog wel wat werk te verrichten.
__________________
'Twas brillig, and the slithy toves did gyre and gimble in the wabe: all mimsy were the borogoves, and the mome raths outgrabe.
Met citaat reageren
Ads door Google
Oud 04-09-2003, 21:02
Isa
Avatar van Isa
Isa is offline
Citaat:
SimShalom schreef op 04-09-2003 @ 20:55:
Gaap...


Dit hebben ze afgekeken uit de Torah!!
hoe bedoel je? dit is gewoon feitelijk af te lezen uit de koran.
ik heb zoiets nog niet vernomen uit de Torah.
Met citaat reageren
Oud 05-09-2003, 11:55
Tulpje6
Avatar van Tulpje6
Tulpje6 is offline
Nee, duhhh sinds wanneer lees jij de Tora ook dan? Die heb je volgens mij nog nooit ingekeken hoor broeder....en trouwens...in de bijbel vind je ook bepaalde codes...dus de Koran is daar niet de enige in.
Ik zeg trouwens niet dat dat niet kan, dat met die woorden, dat zal allemaal best. Maar alle geloof heeft toch zo'n beetje dezelfde basisprincipes; het is vooral de uitvoering ervan die verschilt. En de godsdienstbeleving van de Islam spreekt mij gewoon niet aan...Allah/ God zal verder best bestaan, tuurlijk, alleen heb ik er weer een andere voorstelling van dan jij Kenny.
Met citaat reageren
Oud 05-09-2003, 11:59
Vage Harry
Vage Harry is offline
Citaat:
Tulpje6 schreef op 05-09-2003 @ 11:55:
En de godsdienstbeleving van de Islam spreekt mij gewoon niet aan...
Is dit te lezen als: "ik weet er weinig van maar wat ik erover hoor, staat me niet aan" ???
Met citaat reageren
Oud 05-09-2003, 16:06
BiL@L
BiL@L is offline
Citaat:
nare man schreef op 19-08-2003 @ 14:25:
'Door Harun Yahya, vertaald door Abdul-Jabbar van de Ven.'

Abdul-Jabber van de Ven is een Nederlandse jongen die zich bekeerd heeft tot de Islam. Hij studeert of studeerde aan de KUN te Nijmegen en heeft ooit op de achterkant van de Vox gestaan. Hij is een gevaarlijke gek die het normaal vindt om met een mes rond te lopen omdat hij zich anders niet veilig voelt en denkt dat geweld geoorloofd is om de Islam te verspreiden.

En aan de vertaling door zo'n mafketel moeten wij zeker twintig minuten lezen besteden? Fuck off.
Nou dat valt allemaal reuze mee hoor. Ik vind hem eerder een hele bijzondere jongeman:

----

Opnieuw moslim: Van der Ven.

Sinds Allah mij elf jaar geleden uit Zijn Barmhartigheid de zoetheid van de Islaam heeft laten proeven, is mij letterlijk honderden keren gevraagd hoe ik nou eigenlijk moslim ben geworden en zal het mij misschien nog wel honderden keren gevraagd worden in de toekomst. Ik begrijp dat al die nieuwsgierige vragenstellers deze vraag alleen maar stellen vanuit hun vreugde een "bekeerde" moslim te zien en vanuit hun liefde voor de Islaam en daarom heb ik al die jaren geduldig antwoord gegeven op die vraag alsof het de eerste keer was dat ik die vraag hoorde. Ik heb er echter wel een standaard verhaaltje van gemaakt dat ik kort samengevat binnen een minuut vertel, waardoor eigenlijk een hoop mooie punten achterwege blijven. Het is echter noodzaak geworden wanneer je niet een fulltime verteller wilt worden van je eigen biografie. Vandaar dat ik nu voor het eerst in mijn leven mijn verhaal op papier zet, zodat ik in alle rust mijn herinneringen, ervaringen en gedachten met jullie kan delen.

Vaak vraagt men mij wat nou dÚ reden was dat ik moslim werd en mijn antwoord daarop is zeer kort: dat was de Leiding van Allah, die Hij geeft aan wie Hij wil. Maar natuurlijk ging er aan die leiding een speurtocht vooraf, een speurtocht die mij uiteindelijk weer met mijn eigen "Fitrah" (natuurlijke aanleg) zou herenigen. Sommige Westerse oriŰntalisten en antropologen beweren wel eens dat het merendeel van de bekeerde Europese moslims uit probleemgezinnen zou komen, alsof de Islaam alleen een keuze zou kunnen zijn uit wanhoop en niet uit goed beredeneerde overwegingen. Ik ben in ieder geval een voorbeeld van een kind dat niet is opgegroeid in een probleemgezin; geen gescheiden ouders, geen drugsverslaafde als vader en geen jeugdjaren van tuchtscholen of jeugdgevangenissen.

Ik groeide op in het katholieke Brabant, in een katholieke familie, op een katholieke basisschool. Ik werd als kleine baby gedoopt in de kerk, toen ik daar nog niks over kon zeggen en ik heb rond mijn achtste mijn communie gedaan, al was het meer voor de cadeautjes dan vanuit overtuiging. Welke standvastige overtuiging kan een achtjarige kind nou hebben? De enige plek waar ik echt veelvuldig met het geloof in aanraking kwam, was op school, want ook mijn familie was buiten kerstmis niet erg praktiserend. Op school openden wij elke dag de les met een gebed en minstens eens per week kregen we godsdienstles. Wat me ervan is bij gebleven is dat ik altijd onder de indruk was van de verhalen over onze profeet 'Iesa (Jezus - de vrede en zegeningen van Allah zijn met hem). Ik probeerde me altijd voor te stellen hoe hij met zijn volgelingen leefde, iets dat met mijn grote fantasie niet moeilijk was voor me te zien. Ik ken 'Iesa as uit al die verhalen als een dapper man, die zijn brood deelde met de armen onder een boom, de melaatsen genas en met het simpele volk in het stof zat.

Maar aan de andere kant zag ik een paus, die beweerde 'Iesa as te volgen, maar ondertussen in het Vaticaan woonde in een paleis van marmer en kogelvrije ramen, ver weg van het gewone volk. Ik kan me herinneren dat dit ÚÚn van de eerste dingen was die aan mij begonnen te knagen in de laatste klas van de basisschool en waarover ik mijn leraar begon te vragen. Nu, veertien jaar later, kan ik nog zijn rode gezicht voor me zien, dat lachte als een boer met kiespijn. Ik kreeg een antwoord dat de Paus zo moet leven omdat hij de plaatsvervanger zou zijn van God op aarde en ik moest er maar verder niet teveel over vragen. Maar was de paus dan hoger dan de profeet die hij beweerde te volgen? De paus deed me eerder denken aan de Romeinse keizer dan aan 'Iesa...

Het was rond deze tijd dat ik mijn vormsel kon doen; dat is, zeg maar, na je doop en communie de derde stap op weg naar een voorbeeldig katholiek. Toen ik er achter kwam dat ik bij mijn vormsel niet zoveel cadeautjes kreeg als voor mijn communie, heb ik er dan ook maar van afgezien. Het was rond deze tijd dat ik de bekende serie "Roots" op TV zag, waarin het onthutsende verhaal vertelt wordt van een zwarte Afrikaanse slaaf die naar Amerika wordt getransporteerd. Ik was als beginnende puber geschokt door de brutaliteit en hebzucht van die blanke, christelijke Europeanen, die onze zwarte medemensen verhandelden als vee. Via de rapmuziek van zwarte Afro-Amerikanen leerde ik steeds meer over deze geschiedenis en begin ik steeds meer in te zien dat de Europese rijkdom voor een groot deel te danken was aan de blanke plundertochten in Afrika en AziŰ. Ik begon me af te vragen waarom wij daarover nooit iets geleerd hadden in de geschiedenislessen, of over de Nederlandse plunderingen in IndonesiŰ en Suriname. En hoe kon het zijn dat Columbus Amerika had ontdekt, terwijl er al lang Indianen woonden? Hadden die Indianen dan niet Amerika ontdekt, of werd het pas belangrijk toen de blanke, christelijke Columbus dat deed? En wat er daarna met die arme Indianen gebeurd is, is ook iets waar nooit over is gesproken.

Ik begon steeds kritischer tegen mijn "eigen" christelijke Westen aan te kijken en begon steeds meer sympathie te ontwikkelen voor die onderdrukte volkeren. Dat was toch de boodschap van 'Iesa as die ik jaren lang op school had geleerd; kom op voor de onderdrukten en wees niet met de onderdrukkers? Ik begon steeds meer de enorme kloof te zien tussen deze profeet 'Iesa as en de mensen die met veel trots beweerden hem te volgen. Ik begon de gouden kelkjes en kandelaars in de kerk te zien als geroofd goud uit Afrika. Al die schilderijen, beelden en muziek in de kerk waren alleen maar een afleiding van de werkelijke sobere aanbidding van God, terwijl zelfs volwassen mensen niet eens mijn fundamentele vragen over het geloof konden beantwoorden.

Toen pas begon ik terug te denken aan al die gebeden op de basisschool, waarin wij zeiden: "Wees gegroet Maria, moeder van God.." Ik begon mij af te vragen hoe God een moeder kon hebben en wie dan zijn opa en oma waren? Natuurlijk wist ik dat met God Jezus werd bedoeld, maar hoe kon Jezus nou God zijn als hij door mensenhanden gekruisigd was (zoals ik toen nog geloofde)? Kan de Schepper worden gedood door Zijn eigen schepselen? En waarom ging 'Iesa as dan in gebed tot God? Bidt God soms tot zichzelf?

Ik voelde gewoon aan mijn Fitrah (geboorterecht, iedereen heeft het geloof in God in zich, alleen is het bij velen bedekt door materialisme en begeertes etc.) en met mijn gezonde, jeugdige verstand, dat dit alles niet klopte en dat al die mensen waarmee ik sprak dat eigenlijk ook wel wisten. Vandaar dat ze vaak zelfs mijn vragen en discussies uit de weg gingen. Ik heb zelfs geprobeerd hierover met pastoors te praten, maar tevergeefs. Toen ik dus alleen maar halve, paniekerige reacties kreeg op mijn vragen, besloot ik zelf maar te gaan lezen en zo begon ik in de bibliotheek verschillende boeken te lezen over het Christendom, Boeddhisme, Jodendom en Hindoe´sme, maar eigenlijk nog niet zo over de Islaam. In het christendom bleef ik, in welke stroming dan ook, vele tegenstrijdigheden vinden. Ook het Jodendom sprak mij om meerdere redenen niet aan; onder andere omdat ik niet van het Joodse ras was en omdat zij 'Iesa as verwierpen als een leugenaar. Het Hindoe´sme vond ik wel mysterieus, maar het klonk mij allemaal te ongeloofwaardig toen ik las over goden die er uitzagen als blauwe olifanten en elkaar de oorlog verklaarden vanwege een vriendinnetje. Ook het discriminerende kastenstelsel en het levend verbranden van weduwen kon ik niet accepteren als goddelijk. Vooral de soberheid en ÚÚnvoudigheid van het Boeddhisme sprak me aan en ik zag grote overeenkomsten tussen de boodschap van Boeddha en die van 'Iesa. Maar ook bij het Boeddhisme bleef ik dingen vinden waar ik het niet mee eens kon zijn. Ik denk dat ÚÚn van de belangrijkste punten was die ik niet kon accepteren, dat ook zij, net als de christenen, een schepsel aanbaden in plaats van de Schepper. Ik geloof tot op de dag van vandaag dat Boeddha een ware profeet van Allah kan zijn geweest, maar dat de mensen na hem zijn boodschap hebben verdraaid, net zoals de christenen dat met de oorspronkelijke boodschap van 'Iesa vrede zij met hem hebben gedaan.

Uiteindelijk begon ik me toch steeds meer in de Islaam te verdiepen vanwege verschillende redenen. Ten eerste was ik niet tevreden met de religies die ik tot nu toe had onderzocht; ik vond er geen totale rust in. Ten tweede had ik in deze tijd een Algerijnse oom, die ik rond mijn puberteit steeds interessanter begon te vinden. Deze oom was echter het tegenovergestelde van een goede moslim; hij woonde ongehuwd samen met mijn tante, dronk wijn, verrichte zijn gebeden niet en vastte niet in de Ramadan. Hij maakte de moslims en hun religieuze gewoontes vaak zelfs belachelijk. Maar via hem begon ik wel steeds meer ge´nteresseerd te raken in Algerije en zodoende kwam ik al vlug op de Islaam uit. Ik begon te lezen over de Franse bezetting van Algerije en hoe de Fransen daar met enorm veel bloedvergieten en onderdrukking hebben geprobeerd die Algerijnse moslims het "beschaafde christendom" bij te brengen.

Mijn interesse voor de Islaam kwam nog eens in een stroomversnelling door de eerste Golfoorlog tussen Irak en Amerika; een tijd waarin de media bol stonden van de anti-islamitische en anti-Arabische propaganda. Hoe vreemd het ook klinkt; juist hierdoor werd mijn sympathie voor de moslims en het Irakese volk alleen maar vergroot en begon de Islaam mij aan te trekken als een magneet. Ik had totaal geen moslimvrienden waar ik bij terecht kon en ik kende maar ÚÚn moskee, waar ik bang was zomaar naar binnen te gaan. Ik wist niet hoe men zou reageren als er een Nederlandse jongen zomaar bij hen naar binnen zou lopen, maar ik wou graag ÚÚn van hen zijn! Dus trok ik op een vrijdagmiddag naar die moskee en ging voor de ingang zitten en keek naar de mensen die naar binnen gingen. Een vriendelijke oude man liep op mij af en aaide mij glimlachend over mijn hoofd, waarna hij naar binnen ging. Zo ben ik nog ÚÚn of twee keer op een vrijdagmiddag voor die ingang gaan zitten, zonder met iemand te spreken of naar binnen te gaan. Pas toen ik daarna telefonisch een afspraak met ze had gemaakt, ging ik op mijn veertiende verjaardag voor het eerst echt die moskee in en schudde ik handen met enkele Turkse broeders.

Ik voelde me meteen thuis; mijn hele geest vertelde mij dat dit hetgeen was waar ik naar op zoek was! Dat klinkt achteraf misschien wat raar, maar ik kan het niet anders uitleggen, en ik neem aan dat veel bekeerde Nederlanders begrijpen wat ik bedoel.

De islamitische Fitrah, die ik al vanaf mijn geboorte in mij droeg (en elk mens), begon te ontwaken toen ik daar zat met mijn broeders, op de simpele grond van de moskee. Geen schepsels die aanbeden werden, maar alleen de Schepper. Wat klonk het allemaal ÚÚnvoudig! Spoedig daarna ben ik nog ÚÚn of twee keer terug gegaan, waarna ik de Shahaadah heb afgelegd, el-hamdoelillah. Vanaf dat moment, vanaf het moment dat ik mij in de salaat (het gebed) met hen neerboog voor Allah, begon er een gevoel te branden in mijn hart, dat er tot op de dag van vandaag in zit. Dat gevoel heet imaan, maar dat wist ik toen nog niet. Ik wist alleen dat ik dit nog nooit eerder had gevoeld en dat ik dit gevoel nooit meer kwijt wou raken. Een enorme brandende liefde voor Allah, waardoor je angsten verdwijnen en er rust voor in de plaats komt. Een liefde die je soms alleen kan uitschreeuwen met "Allaahoe Akbar!" - Allah is de Grootste! - De zoetheid van imaan, die mij er soms toe bracht om midden in de nacht neer te knielen voor Allah, om vervolgens zo een kwartier neergeknield te blijven op mijn gezicht. Ik was na een hele zoektocht eindelijk weer thuis...

Abdul-Jabbar van der Ven
Met citaat reageren
Oud 05-09-2003, 16:25
DEADLOCKED
Avatar van DEADLOCKED
DEADLOCKED is offline
Bij het zien van de naam van de auteur heb ik al besloten het niet te lezen, toen ik ook nog zag dat dit ooit een nederlandse jongen was die zich bekeerd heeft tot de islam, moest ik er even wat over zeggen.

Wat een sukkel! Je bekeren tot de Islam? Hij wou zeker met een moslim meisje trouwen, kan er weinig andere redenen voor bedenken.
__________________
Let's leave for other worlds, leave the future behind
Met citaat reageren
Oud 05-09-2003, 17:12
Isa
Avatar van Isa
Isa is offline
Citaat:
DEADLOCKED schreef op 05-09-2003 @ 16:25:
Bij het zien van de naam van de auteur heb ik al besloten het niet te lezen, toen ik ook nog zag dat dit ooit een nederlandse jongen was die zich bekeerd heeft tot de islam, moest ik er even wat over zeggen.

Wat een sukkel! Je bekeren tot de Islam? Hij wou zeker met een moslim meisje trouwen, kan er weinig andere redenen voor bedenken.

Als je GVD niet leest trek dan ook geen conclusies over zijn fucking redenen oke?
Met citaat reageren
Oud 05-09-2003, 17:13
Isa
Avatar van Isa
Isa is offline
Citaat:
Tulpje6 schreef op 05-09-2003 @ 11:55:
Nee, duhhh sinds wanneer lees jij de Tora ook dan? Die heb je volgens mij nog nooit ingekeken hoor broeder....en trouwens...in de bijbel vind je ook bepaalde codes...dus de Koran is daar niet de enige in.
Ik zeg trouwens niet dat dat niet kan, dat met die woorden, dat zal allemaal best. Maar alle geloof heeft toch zo'n beetje dezelfde basisprincipes; het is vooral de uitvoering ervan die verschilt. En de godsdienstbeleving van de Islam spreekt mij gewoon niet aan...Allah/ God zal verder best bestaan, tuurlijk, alleen heb ik er weer een andere voorstelling van dan jij Kenny.
ehm die heb ik al maanden voor de koran uitgelezen....zuster....
Met citaat reageren
Oud 05-09-2003, 17:15
Isa
Avatar van Isa
Isa is offline
Citaat:
BiL@L schreef op 05-09-2003 @ 16:06:
Nou dat valt allemaal reuze mee hoor. Ik vind hem eerder een hele bijzondere jongeman:

----

...

Abdul-Jabbar van der Ven
tijd om even op zoek te gaan naar abdul jabbar van de ven
Met citaat reageren
Oud 05-09-2003, 19:50
morlock
Avatar van morlock
morlock is offline
Welk een fijn lapje tekst, BiL@L.

Zou je alle boeken van 'Duin' even voor me in willen scannen en hier posten? Dank je.
__________________
Then it comes to me that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight-train comin' your way
Met citaat reageren
Oud 06-09-2003, 10:22
Manus J. van Alles
Avatar van Manus J. van Alles
Manus J. van Alles is offline
Citaat:
BiL@L schreef op 05-09-2003 @ 16:06:
Sinds Allah mij elf jaar geleden uit Zijn Barmhartigheid de zoetheid van de Islaam heeft laten proeven,
Hierna ben ik gestopt met lezen.
__________________
Daedalus:GlobalNode:Scholieren//FORUM//RESTRICTED//923.128.6430/Login
Met citaat reageren
Oud 06-09-2003, 10:40
Vage Harry
Vage Harry is offline
Citaat:
Manus J. van Alles schreef op 06-09-2003 @ 10:22:
Hierna ben ik gestopt met lezen.
Die grap was al gemaakt rakker...

Maar goed, de meeste komen niet verder dan dit soort opmerkingen. Wie de tekst niet wil lezen hoeft zich ook niet geroepen te voelen zijn zogenaamde humoristische opmerkingen los te laten over het stomme feit dat hij/zij niks met de islam te maken wil hebben, er niks over wil weten (want we weten allemaal al hoe het in elkaar zit nietwaar? ) dus er ook niets over wil horen/lezen maar gewoon de verstokte ideeŰn aan blijven hangen over dit "achterlijke" geloof en alles wat er mee te maken heeft. Wie is er hier nou ouderwets?
Heel verstandig hoor mensen....heeeeeel verstandig
Met citaat reageren
Oud 06-09-2003, 10:41
Vage Harry
Vage Harry is offline
Citaat:
Blitzkrieg Bop schreef op 04-09-2003 @ 00:26:
Het artikel wil erg wijs en wetenschappelijk overkomen, maar eigenlijk gaat het nergens over.
Het fenomeen 'God' is altijd al gebruikt om dingen te verklaren waar mensen geen andere verklaring voor konden bedenken, of op het moment waar de wetenschap (nog) even geen antwoord weet. Dat is altijd gebeurd en gebeurd nu nogsteeds.
Dus wat is het grote punt van dit artikel? Juist, helemaal niks behalve een poging van een christelijke auteur om zieltjes te winnen.
Het leek even of je de tekst werkelijk gelezen had, tot ik bij de laatste zin aankwam...weer zo iemand die te snel z'n mond open doet met hooghartige praatjes over die "domme" mensen met hun God...
Met citaat reageren
Oud 06-09-2003, 10:45
Vage Harry
Vage Harry is offline
Citaat:
DEADLOCKED schreef op 05-09-2003 @ 16:25:
Bij het zien van de naam van de auteur heb ik al besloten het niet te lezen, toen ik ook nog zag dat dit ooit een nederlandse jongen was die zich bekeerd heeft tot de islam, moest ik er even wat over zeggen.

Wat een sukkel! Je bekeren tot de Islam? Hij wou zeker met een moslim meisje trouwen, kan er weinig andere redenen voor bedenken.
Ook weer zo lekker typisch...en dan mag dit een filosofisch forum heten, het gaat echt nergens over met dit soort figuren. Bij het zien van de naam van de auteur besluiten om niet verder te lezen...zo kom je pas echt verder, grote wijze!
En uit de rest van je opmerking blijkt ook wel weer dat je hersenen op de verkeerde plek zitten...maarja wat doe je eraan

Hier een leuk toepassenlijk stukje voor de lezers onder ons:

De Europese mentaliteit aangaande de islamů..Wees alles, maar alstublieft gÚÚn moslim!

Door Murad Hofman (voormalig Duitse diplomaat)

Laat me jullie, ter introductie, meenemen naar de hedendaagse religieuze supermarkt van Europa. Tegenwoordig treffen we het oude vertrouwde Katholieke en Protestantse (Calvinistisch of Luthers) aan naast antroposofie met zijn populaire geloof in re´ncarnatie, of de meer vleselijke satanische culten tot en met sekten die hun religieuze besef proberen op te wekken door middel van verdovende middelen. Dergelijke fenomenen van decadentie die de terugval van de rol van de kerk als instituut in de westerse samenleving vergezellen, worden zeer tolerant onthaald.

Jongemannen, met kaalgeschoren hoofden, die publiekelijk Hara Krishna bezingen en prijzen of de bekeerde ingewijden van de hindoe Baghwan beweging wekken geen agressie op. Als een filmster als Richard Gere boeddhist wordt, worden er geen vragen gesteld. Het is juist zo dat wanneer je zou besluiten een sjamaan te worden, in de traditie van de Dakota indianen, dat je dan veel sympathie en interesse kunt verwachten van zowel televisiezenders als van milieuactivisten.

Vandaag de dag kun je in Europa een neo-marxist zijn of een neo-thomist, een onconfessionele mysticus en overtuigd astroloog, een agnost of een athe´st en niemand die het wat uitmaakt.

Er is alleen ÚÚn ding wat je beter niet kunt zijn: een moslim!

Het is in feite zo dat het moderne pluralisme en de schijnbaar grenzeloze tolerantie als sneeuw voor de zon verdwijnen als men tegenover een moslim staat. Gebruiken en gewoonten die makkelijk zijn en die van anderen worden geaccepteerd, worden als ze uitgevoerd worden door een moslim ineens veroordeeld als zijnde fanatiek, primitief en achterlijk. Als het om Che Guevara gaat dan is een baard progressief, als het om een moslim gaat dan is dezelfde baard reactionair. Maria wordt nooit en te nimmer afgebeeld zonder bedekte haren. Maar als een moslimvrouw een hoofddoek draagt wordt ze in Frankrijk van school gestuurd.

Als je nog twijfels hebt aangaande deze kwestie, probeer dan maar eens een moskee te bouwen in Frankrijk of in Duitsland. Tenzij je ongewoon veel geluk hebt, zul je naar de rechtbank moeten stappen voor iedere afzonderlijke stap in het benodigde administratieve proces. Waarschijnlijk zul je de rechtzaak winnen en zul je toestemming krijgen om de moskee te bouwen ergens achter de rails waarover heen goederenwagons denderen of vlakbij een slachthuis. Er zal geruzied worden met de autoriteiten over iedere meter waarmee men van plan is de minaret te verhogen. Op hetzelfde moment zul je horen over de cementfabrieken, ja en ook over de gasketelsůdat deze wel in het Europese landschapsbeeld passenůmaar minarettenůnee.

Als je nog meer informatie wilt over deze verontrustende situatie, kijk dan maar eens naar de manier waarop de Westerse media verslag doen van terrorisme en oorlogsvoering.

Destijds haalde niemand het in zijn hoofd om Adolf Hitler te kwalificeren als een katholiek of Stalin als een orthodoxe christen; noch werd Franco ooit betiteld als een Ĺkatholiekeĺ fascist of Karadjic als een Ĺorthodoxe christelijkeĺ oorlogsvoerder. Maar als er iemand uit de moslimwereld -wie dan ook- de wapens opneemt, dan wordt hij direct afgeschilderd als een Ĺfanatieke moslimĺ, ook al is hij een athe´st, een communist, een baĺathistische Arabier of een christelijke Palestijn.

Heb je ooit gehoord dat Nagasaki en Hiroshima zijn vernietigd door een Ĺchristelijkeĺ bom? Natuurlijk niet. Maar als een moslimland als Irak of Pakistan ervan wordt verdacht een nucleaire bom te ontwikkelen dan wordt er naar verwezen als Ĺde islamitische bomĺ.

Inderdaad is het zo dat de media bepaalde denigrerende bijvoeglijke naamwoorden als Ĺfanatiekĺ en Ĺobscuurĺ speciaal hebben gereserveerd voor moslims. Terroristische aanslagen in Noord-Ierland of Spanje worden niet begaan door Ĺfanatiekeĺ Protestanten en Katholieken of Basken en Catalanen. Maar als een moslim geweld gebruikt, al is het puur uit zelfverdediging, ligt het voor de hand dat de westerse media hem kwalificeren als een fanaticus.

Het is zo klaar als een klontje. De beschreven haat is echt. Wat heeft dit veroorzaakt? Mijn hypothese is dat de omschreven anti-islam symptomen voortkomen uit een anti-Arabische houding. Ik zal de volgende factoren afzonderlijk bespreken:

1-Hindernismentaliteit en demonisering
2-Kruisvaardersmentaliteit en Kruisvaardersshock
3-Syndromen van belediging en jaloezie
4-Anti-arabisme
5-Bijzondere angsten aangaande de Turken

Hindernismentaliteit en demonisering

Mensen in het Westen zijn zich er nog steeds van bewust dat de islam van de zevende eeuw zich zeer snel verspreidde, tot in alle uithoeken van de toen bekende wereld. Dat het Christendom niet de laatste en eindreligie zou zijn, dat er na Jezus een andere belangrijke profeet zou komen die christenen met miljoenen tegelijk weglokte van hun geloof, was niet in overeenstemming te brengen met het wereldbeeld dat de christenen hadden: het idee alleen al was een gigantische provocatie.

Om niet aan gezichtsverlies te hoeven lijden en niets van zijn geloof in te hoeven leveren verzon de christelijke wereld de legende dat de islam Ĺte vuur en te zwaardĺ was verspreid en dat dit tot in de eeuwigheid op deze wijze door zou gaan. Deze overtuiging is vandaag de dag niet minder levendig, ook al is deze zwaard -en vuurlegende door de wetenschap allang weerlegt.

De tweede strategie van mentale weerstand was smaad en laster, vooral aangaande de profeet van de islam, iets wat tegenwoordig nog steeds geaccepteerd (en toegejuicht) wordt, zoals we zien als we kijken naar de kwestie Salman Rushdie. Niemand die er bij deze zaak aan dacht een beroep te doen op de anti-godslasteringsclausules die er bestaan in het westerse strafrecht.

Kruisvaardersmentaliteit en shock

Als je een beetje lak afkrabt van het vernis van de Europese samenleving, zal je ontdekken dat vlak onder het oppervlak nooit genezen littekens zitten en kwaadaardige drijfveren die dateren uit de tijd van de Kruisvaarders. Inderdaad is het trauma dat de Kruisvaarders nalieten in het Westen groter dan in het Oosten.

EÚn trauma ontstond door de shock die de Kruisvaarders opliepen toen ze zich realiseerden dat de veronderstelde barbaarse en heidense moslims veel beschaafder waren en ontwikkelder, en veel verder vooruit waren in de natuurwetenschappen dan zijzelf. Ondanks dit is de beweegkracht en retoriek die achter de Kruistochten zaten tot op de dag van vandaag staande gehouden.

Vanaf de achttiende eeuw overtuigde de Europese man, met zijn arrogantie, zichzelf ervan dat hij de standaard voor alles was en dat zijn superieure manier van denken hem zou verzekeren van de ultieme vrede, welvaart en geluk als nooit eerder bereikt in de menselijke geschiedenis. Het is verbazingwekkend dat twee wrede wereldoorlogen, waarin atoomwapens niet geschuwd werden, de Holocaust en het Stalinisme deze overtuiging niet op zijn grondvesten heeft doen schudden.

Daarentegen overtuigde de westerse man zichzelf ervan dat zijn beschaving, het zogenaamde Ĺproject van moderniteit (oftewel Ĺthe American way of liveĺ) de allerbeste was; dÚ ultieme beschaving, het kan niet anders of het zou wereldwijd overgenomen worden.

Zijn internationale rechtssysteem, zijn codes van mensenrechten, zijn economische systeem, zijn wetenschappelijke benadering en zijn filosofie a la Ludwig Wittgenstein, worden gezien als essentiŰle ingrediŰnten van een opkomende mondiale media-cultuur in de V.S. en Europa.

Het is niet te ver gezocht de westerse beschaving te beschouwen als een verplicht model voor de rest van de wereld, want velen in AziŰ, Afrika en Zuid-Amerika- om maar niet te spreken van de islamitische wereld- proberen als een gek de westerse levensstijl te imiteren. Eetgewoontes, schoonheidsidealen voor zowel vrouwen als mannen, de vrijetijdsindeling, architectuur en muziek, noem maar iets en het zal neigen in de richting van het westerse model.

Wat er bij deze trend van globalisering bij komt kijken is het weren van religieuze aspecten uit het publieke leven. Nu al hebben de typische westerse man en vrouw geen antenne meer voor religieuze fenomenen. Ze zien hun eigen religie een trage dood sterven. Dit gaat op zoĺn natuurlijke en geleidelijke wijze dat men veronderstelt dat het de islam net zo zal vergaan en dat ook deze langzaam dood zal bloeden. Ze hebben dan ook geen gewetensbezwaren om het tempo van dit proces eigenhandig wat op te voeren.

Ondanks het feit dat vele Nobelprijswinnende natuurkundigen zeer religieus zijn, wordt intelligentie en religiositeit toch nog gezien als onverenigbaar. Dit houdt in dat een moslim er vrij vanzelfsprekend van verdacht wordt niet al te slim te zijn.

Syndromen van belediging en jaloezie

Tegen deze achtergrond bezien is de islam -die maar niet wil verdwijnen, maar daarentegen juist opkomt- een provocatie, en zo niet een belediging. Stel je voor! Deze achterlijke moslims verwerpen vele van de zegeningen van de westerse samenleving en gaan zelfs zo ver dat ze de islam presenteren als een alternatief model, zelfs voor in de eenentwintigste eeuw! Erger nog, de meeste Europeanen die zich tot de islam bekeren zijn academisch geschoolden, intellectuelen en wetenschappers. Hoe kunnen dezen nu hun rug toekeren naar hun eigen cultuur?

Wat het nog een graad verergert, is dat historisch onderzoek naar de fundamenten van het christelijke dogma heeft geleid tot opmerkelijke ontwikkelingen binnen in zowel de Katholieke als de Protestante kerken. Om een voorbeeld te noemen, is het nu vastgesteld dat -in tegenstelling tot de onbetwistbare authenticiteit van de Koran- de meeste gedeelten van het Nieuwe Testament onbetrouwbare bronnen zijn, met op zijn minst tussenvoegsels van veel latere data.

Nog belangrijker: Vele christelijke theologieprofessoren geven toe dat het een vergissing is geweest in 325, bij de eerste Oecumenische Concilie van Nicea, om Jezus te omschrijven als "God die ÚÚn is met de Vader". Als een gevolg hiervan zijn er redelijk wat christelijke geestelijken met hun gevolg die, na een vertraging van 1600 jaar, nu ongeveer hetzelfde over Jezus geloven als wat de Koran over hem verhaalt.

Kun je je voorstellen wat er in een hoofd omgaat, als iemand zich realiseert dat het volk dat hij gewend was te verachten -de moslims- vanaf het begin gelijk had?

Anti-arabisme

Ook is het opvallend dat de doorsnee Europeaan de islam ziet als een Arabische religie, ook al vormen de Arabieren een minderheid binnen de islamitische wereld. Als een gevolg hiervan worden alle vooroordelen die men koestert tegen Arabieren- dat zijn er heel veel- naar de islam doorgesluisd. Om een beeld te krijgen van deze vooroordelen zou men naar een Hollywood film moeten kijken waarvan het verhaal zich afspeelt in de Arabische wereld. Zonder uitzondering worden de Arabieren uitgebeeld als luie lafaarden, die altijd bereid zijn om iemand van achteren aan te vallen, zeer na´ef zijn en -niet te vergeten- fanatiek Overal waar de islam concreet opduikt in zoĺn film, wordt het afgeschilderd als een religie voor de simpele religieuze zielen.

Angst voor de Turken

Tot zoĺn 250 jaar geleden was de Turkse bedreiging, in de vorm van de Ottomaanse sultans, voor Europa een reŰle en constant aanwezige factor.

Vandaag de dag staan Turkse arbeiders niet met kromme zwaarden, pijlen en bogen bij de Oostenrijkse grens, maar met visa en werkvergunningen. Afgezien hiervan stuiten ze op reacties die veroorzaakt worden door de angst voor de Turkse agressie van lang geleden. Met hun visum komen ze niet alleen naar Wenen maar ook naar Berlijn, en wel in zulke grote aantallen dat simpele mensen in Duitsland en de Benelux zich af beginnen te vragen of ze nog wel hun eigen nationale gebruiken kunnen handhaven zonder Turks te leren. Geen wonder, hun reactie is emotioneel, vooral als het gaat over mensen die weigeren alcohol te drinken. Zulke mensen zijn levende verwijten en zijn hoe dan ook fanatiek, dat is toch zo?

Het probleem dat zich aandiende bij de grijpbare minderheden van Europa werd acuter toen zij de meest onbegrepen religie ter wereld- de islam- gingen representeren. "Representeren" wil niet zeggen dat de Turkse arbeiders afkomstig uit het gebied van de Zwarte Zee of Oost-AnatoliŰ allen in staat zijn om de islam waarheidsgetrouw af te schilderen of om het uit te kunnen leggen aan hun Nederlandse of Belgische buren.

Integendeel. Voor velen van hen wordt de islam pas echt belangrijk zodra ze in Europa zijn en maakt het deel uit van hun identiteit en steekt het hen een hart onder de riem als men gediscrimineerd wordt. Het resultaat hiervan is segregatie en meer confrontaties.

Natuurlijk moeten we toegeven dat de mogelijkheid voor de Europeaan om naast een moslim te wonen, naast de mogelijkheid over hem te lezen of hem te zien in Antalya of Agadir, bestaande vooroordelen tegen de islam heeft uitgeroeid, maar ook zijn weer andere hier juist door versterkt.

Als we het hebben over werkelijke integratie, dan hebben de Europeanen weinig bijgedragen toen ze probeerden de moslimimmigrant in Engeland, Frankrijk en Duitsland aan te spreken en aan te moedigen om een zogenaamde Ĺmoderne moslimĺ te worden of om een ĹEuropese islamĺ te ontwikkelen. Deze slogan, gepropageerd door de zogenaamde Ĺculturele moslimsĺ als professor Bassam Tibi, slaat op moslims die zich een heleboel van Europa eigen maken en maar een klein beetje van de islam.

Sommige Duitse partijfunctionarissen hebben lokale Alevieten naar voren gebracht om als model te dienen voor zoĺn prettige, onschadelijke islam. Mensen die geen moskeeŰn bouwen, die niet bidden of vasten tijdens werkuren, die hun haar niet bedekken of op bedevaart gaan, maar wijn en bier drinken. Zulke mensen leveren natuurlijk geen problemen op voor de integratie. Overbodig om te vermelden is dat zulke voorstellen hebben geleid tot meer, en niet tot minder, mogelijke confrontaties in Duitsland, zowel tussen Turken onderling als tussen Turken en Duitsers.

Ze schijnen zich niet te realiseren -en dat is triest- dat moslimjongeren bijna overal ter wereld oproepen tot het invoeren van een islamitische democratie, met de nadruk op Ĺislamitischĺ en Ĺdemocratieĺ.

In tegenstelling tot de antiwesterse retoriek die weerklinkt in hun toespraken, richten deze bewegingen zich slechts op hervormingen binnen hun eigen landen. In plaats van een aanval op Europa voor te bereiden, koesteren de leiders van deze bewegingen Europa vanwege diens rechtssysteem, bescherming van de mensenrechten, absentie van censuur in de media en vanwege de godsdienstvrijheid -zaken die in eigen land meestal ontbreken vanwege de daar regerende dictatoriale regimes. Moslims die in Europa studeerden namen namelijk ideeŰn mee naar huis.

De consequenties van deze Europese mentaliteit voor de moslimwereld zijn verstrekkend en zeer ernstig.

Wat staat er moslims nog meer te wachten door de negatieve Europese houding ten opzichte van de islam? Kijk bijvoorbeeld naar de Europese houding aangaande het conflict in Algerije. Of naar Europaĺs antwoord op TsjetsjeniŰ. In het Europese Parlement zou deze anti-islamitische mentaliteit doorslaggevend kunnen zijn bij het stemmen over de toelating van Turkije. Bovendien beheerst dit de Westerse, en in het bijzonder, de Amerikaanse Midden-Oosten politiek.

Dit is zo van belang dat er iets tegen gedaan moet worden, maar wat?

Een confrontatie tussen Europa en de moslimwereld rondom de Middellandse Zee zou ook desastreus zijn en moet hoe dan ook voorkomen worden. Hoe dan? Moeten de moslims maar wegtrekken uit Europa, met meer dan zestien miljoen mensen, een nieuwe Hijra (emigratie) inluidend? En waar naartoe?

Dit is ook geen oplossing.

Er is slechts ÚÚn redelijke reactie op wat ik hierboven tentoonspreidde. Wij moeten ons allen, omdat het ons allen aangaat, persoonlijk inzetten om stap voor stap de westerse opinie omtrent de islam om te vormen. Dit is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan, het vooronderstelt van de kant van de moslims dat zij de spiritualiteit, tolerantie en andere weldaden van hun geloof openlijk naar voren brengen.

En beide kanten moeten alle mogelijkheden tot serieuze dialoog met beide handen aangrijpen. Het einddoel voor deze dialoog zou echter verder moeten gaan dan het bereiken van tolerantie. Zoals Johan Wolfgang Von Goethe het verwoordde: "Tolerantie zou slechts een overgangsfase moeten zijn die leidt naar volledige acceptatie: Het louter dulden is een vorm van belediging".
Met citaat reageren
Oud 06-09-2003, 14:47
roel pelleboer
roel pelleboer is offline
Citaat:
Vage Harry schreef op 06-09-2003 @ 10:45:
Ook weer zo lekker typisch...en dan mag dit een filosofisch forum heten, het gaat echt nergens over met dit soort figuren. Bij het zien van de naam van de auteur besluiten om niet verder te lezen...zo kom je pas echt verder, grote wijze!
En uit de rest van je opmerking blijkt ook wel weer dat je hersenen op de verkeerde plek zitten...maarja wat doe je eraan

Hier een leuk toepassenlijk stukje voor de lezers onder ons:

De Europese mentaliteit aangaande de islam…..Wees alles, maar alstublieft gÚÚn moslim!

Door Murad Hofman (voormalig Duitse diplomaat)

Laat me jullie, ter introductie, meenemen naar de hedendaagse religieuze supermarkt van Europa. Tegenwoordig treffen we het oude vertrouwde Katholieke en Protestantse (Calvinistisch of Luthers) aan naast antroposofie met zijn populaire geloof in re´ncarnatie, of de meer vleselijke satanische culten tot en met sekten die hun religieuze besef proberen op te wekken door middel van verdovende middelen. Dergelijke fenomenen van decadentie die de terugval van de rol van de kerk als instituut in de westerse samenleving vergezellen, worden zeer tolerant onthaald.
En waarom? Natuurlijk omdat deze betrekkelijk nieuwe religies nog geen associaties oproepen bij de bevolking.
Citaat:
Jongemannen, met kaalgeschoren hoofden, die publiekelijk Hara Krishna bezingen en prijzen of de bekeerde ingewijden van de hindoe Baghwan beweging wekken geen agressie op. Als een filmster als Richard Gere boeddhist wordt, worden er geen vragen gesteld. Het is juist zo dat wanneer je zou besluiten een sjamaan te worden, in de traditie van de Dakota indianen, dat je dan veel sympathie en interesse kunt verwachten van zowel televisiezenders als van milieuactivisten.

Vandaag de dag kun je in Europa een neo-marxist zijn of een neo-thomist, een onconfessionele mysticus en overtuigd astroloog, een agnost of een athe´st en niemand die het wat uitmaakt.

Er is alleen ÚÚn ding wat je beter niet kunt zijn: een moslim!

Het is in feite zo dat het moderne pluralisme en de schijnbaar grenzeloze tolerantie als sneeuw voor de zon verdwijnen als men tegenover een moslim staat. Gebruiken en gewoonten die makkelijk zijn en die van anderen worden geaccepteerd, worden als ze uitgevoerd worden door een moslim ineens veroordeeld als zijnde fanatiek, primitief en achterlijk. Als het om Che Guevara gaat dan is een baard progressief, als het om een moslim gaat dan is dezelfde baard reactionair. Maria wordt nooit en te nimmer afgebeeld zonder bedekte haren. Maar als een moslimvrouw een hoofddoek draagt wordt ze in Frankrijk van school gestuurd.

Als je nog twijfels hebt aangaande deze kwestie, probeer dan maar eens een moskee te bouwen in Frankrijk of in Duitsland. Tenzij je ongewoon veel geluk hebt, zul je naar de rechtbank moeten stappen voor iedere afzonderlijke stap in het benodigde administratieve proces. Waarschijnlijk zul je de rechtzaak winnen en zul je toestemming krijgen om de moskee te bouwen ergens achter de rails waarover heen goederenwagons denderen of vlakbij een slachthuis. Er zal geruzied worden met de autoriteiten over iedere meter waarmee men van plan is de minaret te verhogen. Op hetzelfde moment zul je horen over de cementfabrieken, ja en ook over de gasketels…dat deze wel in het Europese landschapsbeeld passen…maar minaretten…nee.
Heb jij al eens een kerk proberen te bouwen in bijvoorbeeld voormalig Afghanistan? Dat lukt niet. Hier in het westen wordt wel de mogelijkheid voor Moslims geboden om een moskee te bouwen. De moskee hier in Eindhoven staat in een prima wijk, ik weet dus niet waar het hier over gaat.
Citaat:
Als je nog meer informatie wilt over deze verontrustende situatie, kijk dan maar eens naar de manier waarop de Westerse media verslag doen van terrorisme en oorlogsvoering.

Destijds haalde niemand het in zijn hoofd om Adolf Hitler te kwalificeren als een katholiek of Stalin als een orthodoxe christen; noch werd Franco ooit betiteld als een ‘katholieke’ fascist of Karadjic als een ‘orthodoxe christelijke’ oorlogsvoerder. Maar als er iemand uit de moslimwereld -wie dan ook- de wapens opneemt, dan wordt hij direct afgeschilderd als een ‘fanatieke moslim’, ook al is hij een athe´st, een communist, een ba’athistische Arabier of een christelijke Palestijn.
Ho eens even, als er in Indonesie een oorlog tussen Christenen en Moslims worden beide namen genoemd. In Tsjetsjenie worden de oorlogsmisdaden van de Russen altijd breed uitgemeten, over de hinderlagen van de Islamitische vrijheidsstrijders hoor je niets. Herinner je je 11 September? Dat waren Moslims. Bali? Moslims. Jakarta? Moslims. VN gebouw in Bagdad? moslims. Zo kan ik nog wel even doorgaan. De pers heeft een plicht nieuws op een objectieve manier te brengen, en, zoals ik al heb aangetoond, gebeurt dat ook.
Citaat:

Heb je ooit gehoord dat Nagasaki en Hiroshima zijn vernietigd door een ‘christelijke’ bom? Natuurlijk niet. Maar als een moslimland als Irak of Pakistan ervan wordt verdacht een nucleaire bom te ontwikkelen dan wordt er naar verwezen als ‘de islamitische bom’.
Die atoombommen zijn niet gegooid uit religieuze overtuigingen. In Pakistan heerst bij de Moslims een grote urgentie zich te verdedigen. Daar gaat dus nogal een grote dreiging vanuit. Trouwens, in de media worden de nucleaire programma's van Korea ook breed uitgemeten. Hier is dus niet sprake van demonisering van de Islam.
Citaat:

Inderdaad is het zo dat de media bepaalde denigrerende bijvoeglijke naamwoorden als ‘fanatiek’ en ‘obscuur’ speciaal hebben gereserveerd voor moslims. Terroristische aanslagen in Noord-Ierland of Spanje worden niet begaan door ‘fanatieke’ Protestanten en Katholieken of Basken en Catalanen. Maar als een moslim geweld gebruikt, al is het puur uit zelfverdediging, ligt het voor de hand dat de westerse media hem kwalificeren als een fanaticus.
En hoe komt dat? De aanslagen in Noord Ierland vinden hun grondslag niet in de religie. Het is een uit de hand gelopen conflict tussen de protestantse rijke Engelsen tegen de katholieke arme Ieren, die zich bedreigd voelen. Het hangt dus af van de overheersing van een ander volk, dat toevallig een andere religie heeft. Echter, als er in een moslimland zogenaamd fanatisme ontstaat, vindt dat zijn grondslag in de door de Koran goedgekeurde verdedigingsoorlog. De Amerikanen zijn Irak niet binnen gevallen om de Islam te vernietigen, hoewel dat wel gepredikt wordt door vele Imams.
Citaat:
Het is zo klaar als een klontje. De beschreven haat is echt. Wat heeft dit veroorzaakt? Mijn hypothese is dat de omschreven anti-islam symptomen voortkomen uit een anti-Arabische houding. Ik zal de volgende factoren afzonderlijk bespreken:

1-Hindernismentaliteit en demonisering
2-Kruisvaardersmentaliteit en Kruisvaardersshock
3-Syndromen van belediging en jaloezie
4-Anti-arabisme
5-Bijzondere angsten aangaande de Turken

Hindernismentaliteit en demonisering

Mensen in het Westen zijn zich er nog steeds van bewust dat de islam van de zevende eeuw zich zeer snel verspreidde, tot in alle uithoeken van de toen bekende wereld. Dat het Christendom niet de laatste en eindreligie zou zijn, dat er na Jezus een andere belangrijke profeet zou komen die christenen met miljoenen tegelijk weglokte van hun geloof, was niet in overeenstemming te brengen met het wereldbeeld dat de christenen hadden: het idee alleen al was een gigantische provocatie.
Misschien omdat hij gezegd heeft dat HIJ de Christus is?
Citaat:
Om niet aan gezichtsverlies te hoeven lijden en niets van zijn geloof in te hoeven leveren verzon de christelijke wereld de legende dat de islam ‘te vuur en te zwaard’ was verspreid en dat dit tot in de eeuwigheid op deze wijze door zou gaan. Deze overtuiging is vandaag de dag niet minder levendig, ook al is deze zwaard -en vuurlegende door de wetenschap allang weerlegt.

De tweede strategie van mentale weerstand was smaad en laster, vooral aangaande de profeet van de islam, iets wat tegenwoordig nog steeds geaccepteerd (en toegejuicht) wordt, zoals we zien als we kijken naar de kwestie Salman Rushdie. Niemand die er bij deze zaak aan dacht een beroep te doen op de anti-godslasteringsclausules die er bestaan in het westerse strafrecht.

Kruisvaardersmentaliteit en shock

Als je een beetje lak afkrabt van het vernis van de Europese samenleving, zal je ontdekken dat vlak onder het oppervlak nooit genezen littekens zitten en kwaadaardige drijfveren die dateren uit de tijd van de Kruisvaarders. Inderdaad is het trauma dat de Kruisvaarders nalieten in het Westen groter dan in het Oosten.

EÚn trauma ontstond door de shock die de Kruisvaarders opliepen toen ze zich realiseerden dat de veronderstelde barbaarse en heidense moslims veel beschaafder waren en ontwikkelder, en veel verder vooruit waren in de natuurwetenschappen dan zijzelf. Ondanks dit is de beweegkracht en retoriek die achter de Kruistochten zaten tot op de dag van vandaag staande gehouden.

Vanaf de achttiende eeuw overtuigde de Europese man, met zijn arrogantie, zichzelf ervan dat hij de standaard voor alles was en dat zijn superieure manier van denken hem zou verzekeren van de ultieme vrede, welvaart en geluk als nooit eerder bereikt in de menselijke geschiedenis. Het is verbazingwekkend dat twee wrede wereldoorlogen, waarin atoomwapens niet geschuwd werden, de Holocaust en het Stalinisme deze overtuiging niet op zijn grondvesten heeft doen schudden.
De cultuur van twee eeuwen geleden valt niet echt te vergelijken met die van nu. Na al die verschrikkelijke gebeurtenissen is men tot de overtuiging gekomen dat de democratie de beste samenlevingsvorm is.
Citaat:
Daarentegen overtuigde de westerse man zichzelf ervan dat zijn beschaving, het zogenaamde ‘project van moderniteit (oftewel ‘the American way of live’) de allerbeste was; dÚ ultieme beschaving, het kan niet anders of het zou wereldwijd overgenomen worden.

Zijn internationale rechtssysteem, zijn codes van mensenrechten, zijn economische systeem, zijn wetenschappelijke benadering en zijn filosofie a la Ludwig Wittgenstein, worden gezien als essentiŰle ingrediŰnten van een opkomende mondiale media-cultuur in de V.S. en Europa.

Het is niet te ver gezocht de westerse beschaving te beschouwen als een verplicht model voor de rest van de wereld, want velen in AziŰ, Afrika en Zuid-Amerika- om maar niet te spreken van de islamitische wereld- proberen als een gek de westerse levensstijl te imiteren. Eetgewoontes, schoonheidsidealen voor zowel vrouwen als mannen, de vrijetijdsindeling, architectuur en muziek, noem maar iets en het zal neigen in de richting van het westerse model.

Wat er bij deze trend van globalisering bij komt kijken is het weren van religieuze aspecten uit het publieke leven. Nu al hebben de typische westerse man en vrouw geen antenne meer voor religieuze fenomenen. Ze zien hun eigen religie een trage dood sterven. Dit gaat op zo’n natuurlijke en geleidelijke wijze dat men veronderstelt dat het de islam net zo zal vergaan en dat ook deze langzaam dood zal bloeden. Ze hebben dan ook geen gewetensbezwaren om het tempo van dit proces eigenhandig wat op te voeren.

Ondanks het feit dat vele Nobelprijswinnende natuurkundigen zeer religieus zijn, wordt intelligentie en religiositeit toch nog gezien als onverenigbaar. Dit houdt in dat een moslim er vrij vanzelfsprekend van verdacht wordt niet al te slim te zijn.
Mij is dikwijls opgevallen dat de Islamitische vrouwen zeer maar dan ook zeer intelligent zijn, maar die mannen....
Citaat:
Syndromen van belediging en jaloezie

Tegen deze achtergrond bezien is de islam -die maar niet wil verdwijnen, maar daarentegen juist opkomt- een provocatie, en zo niet een belediging. Stel je voor! Deze achterlijke moslims verwerpen vele van de zegeningen van de westerse samenleving en gaan zelfs zo ver dat ze de islam presenteren als een alternatief model, zelfs voor in de eenentwintigste eeuw! Erger nog, de meeste Europeanen die zich tot de islam bekeren zijn academisch geschoolden, intellectuelen en wetenschappers. Hoe kunnen dezen nu hun rug toekeren naar hun eigen cultuur?

Wat het nog een graad verergert, is dat historisch onderzoek naar de fundamenten van het christelijke dogma heeft geleid tot opmerkelijke ontwikkelingen binnen in zowel de Katholieke als de Protestante kerken. Om een voorbeeld te noemen, is het nu vastgesteld dat -in tegenstelling tot de onbetwistbare authenticiteit van de Koran- de meeste gedeelten van het Nieuwe Testament onbetrouwbare bronnen zijn, met op zijn minst tussenvoegsels van veel latere data.
Ik zou zeggen, als Christen zijnde, dat de bijbel de ontbetwistbare authenticiteit heeft, in tegenstelling tot de Koran. Zou er een verband zijn tussen religie en beweringen?
Citaat:
Nog belangrijker: Vele christelijke theologieprofessoren geven toe dat het een vergissing is geweest in 325, bij de eerste Oecumenische Concilie van Nicea, om Jezus te omschrijven als "God die ÚÚn is met de Vader". Als een gevolg hiervan zijn er redelijk wat christelijke geestelijken met hun gevolg die, na een vertraging van 1600 jaar, nu ongeveer hetzelfde over Jezus geloven als wat de Koran over hem verhaalt.
Dit is een zeer sterke overdrijving. ik ken zat geleerden die het juist helemaal eens zijn met de bijbel. Er bestaat zelfs een boek: de bijbel heeft tˇch gelijk.
Al eens voorgesteld wat er gebeurt als blijkt dat Mohammed fout zat? Dan kan de Koran de prullebak in. Sterker nog, wat ik allemaal gehoord heb van theologen over Mohammed (ik zal het maar niet vermelden) liegt er niet om. Ga er maar vanuit dat het niet erg positief is.
Ik denk dat de belangrijkste reden voor de angst die men koestert jegens de Islam voortvloeit uit het begin van het toelaten van gastarbeiders. Die kwamen in de jaren zestig onze kant op. Echter, in de financiele crises kwamen zij zonder baan te zitten. Daarom waren ze ˇf werkloos, ˇf zeer laaggeschoold arbeider. Alle kinderen van de gastarbeiders hadden een enorme taalachterstand. Dit resulteerde in een nog grotere achterstand van de immigranten, vaak uit Islamitische landen als Turkije en Marokko. Door die achterstand belandden velen in de criminele wereld. Daardoor leest men ook vaak in kranten dat statistisch gezien marokkanen en turken sneller in de criminele wereld belanden. Daarom associeert men criminaliteit met Islam, en uit die criminaliteit vloeit een dreiging voort. Andere religies hebben die dreiging niet, dus die zal men toleranter ontvangen. Verdere argumentatie is overbodig.
__________________
Knurft is het K-woord. Dan weet je ook gelijk waar K3 voor staat.
Met citaat reageren
Advertentie
Reageren

Topictools Zoek in deze topic
Zoek in deze topic:

Geavanceerd zoeken

Regels voor berichten
Je mag geen nieuwe topics starten
Je mag niet reageren op berichten
Je mag geen bijlagen versturen
Je mag niet je berichten bewerken

BB code is Aan
Smileys zijn Aan
[IMG]-code is Aan
HTML-code is Uit

Spring naar


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 09:44.