Oud 14-03-2004, 22:23
Sweet_Hadar
Avatar van Sweet_Hadar
Sweet_Hadar is offline
Vervolg van Christelijke Leugens Deel 1.Zelfs in zijn eigen dagen waren mensen er niet zeker van of hij nu wel of niet de messias was, maar, hij zei dat hij een teken zou geven. Slechts 1.

Matteus 12:38-40; "…, maar het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona, de profeet. Want gelijk Jona drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de zoon des mensen in het hart der aarde zijn, drie dagen en drie nachten."

Hier zegt hij duidelijk dat het enige teken dat hij zal geven is dat hij drie dagen en drie nachten in het graf zal zijn.

Hij werd gekruisigd op vrijdagmiddag, de dag voor de Sabbat. Marcus 15:42. Hij was volgens het N.T. wederopgestaan op zondagochtend. Marcus 16:9. Kunt u drie dagen en drie nachten plaatsen tussen vrijdagmiddag en zondagochtend?

Hieruit moeten we concluderen dat hij het teken niet volbracht heeft dat hij beloofd had.


Als onze verlosser in deze wereld deed hij zijn taak niet al te best.

En wat betreft onze verlossing voor de komende wereld? Volgens het Nieuwe Testament is Jezus de redder van de mensheid, zonder hem is er geen redding mogelijk voor wat betreft de toekomende wereld. Wat zegt G.d hierover in de Hebreeuwse bijbel? Jesaja 43:3: "Want Ik, de HERE (J-H-W-H), ben uw G.d, de heilige Israels, uw verlosser." Hier zegt het duidelijk dat de enige ware G.d onze verlosser is.

Heeft G.d een andere verlosser nodig? Is er een andere verlosser?

Jesaja 43:10-11: "Voor Mij is er geen god geformeerd en na Mij zal er geen zijn. Ik, Ik ben de HERE en buiten Mij is er geen verlosser."

Jesaja 45:21-22: "En er is geen god behalve Ik, een rechtvaardige, verlossende god is er buiten Mij niet. Wendt u tot Mij en laat u verlossen, alle einden der aarde, want Ik ben G.d en niemand meer."

Hosea 13:4: "Maar Ik ben de HERE uw G.d van het land Egypte af; een god nevens Mij kent gij niet en een verlosser nevens Mij is er niet."

Jeremiah 33:34; "Kent de HERE: want zij allen zullen Mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen, luidt het woord des HERE, want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonden niet meer gedenken."

Hier zien we dat de HERE (J-H-W-H) onze verlosser is die ons redt van onze zonden, en dat er niemand is behalve hem.

G.d is geen man, dat Hij liegen zou (Numeri 23:19); dus we moeten ons vertrouwen stellen op G.d en niet op een man: "Zo zegt de HERE: Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt … Gezegend is de man die op de HERE vertrouwt, wiens betrouwen de HERE is." Jeremia 17:5+7.


4. Jezus als profeet.Laten we eens kijken naar de profetische kwaliteiten van Jezus. In Matteus 4:17 claimt hij dat het koninkrijk der hemelen nabij is. Nu, bijna 2000 jaar later, is het koninkrijk er nog steeds niet.

Deze claim van Jezus dat hij spoedig terug zal komen is dik gezaaid in het Nieuwe Testament. Kijk bijvoorbeeld in Openbaring 1:1-3, Idem 3:11, Idem 22:6, 10-12, 20. Overal hier wordt gesproken over een spoedige wederkomst, en de eerste christelijke gemeenten verwachtten de wederkomst in hun dagen, zoals we kunnen lezen in I Korinthen 7:29, Romeinen 13:11-12, en I Petrus 4:7. De reden dat de eerste christelijke gemeenten de wederkomst in hun dagen verwachtten is gebaseerd op hele heldere, niet mis te verstane uitspraken van Jezus. Kijk voor een indrukwekkende profetie in Marcus 13:24-30: "Maar in die dagen, na de verdrukking, zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven. En de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen. En dan zullen zij de zoon des mensen zien komen op de wolken, met grote macht en heerlijkheid. En dan zal hij zijn engelen uitzenden en zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het uiterste der aarde en het uiterste des hemels. … Voorwaar, ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt." Zie ook Matt. 24:29-35 en Lukas 21:25-33

Dit geslacht is al bijna 2000 jaar geleden voorbij gegaan, en niemand heeft hem terug zien komen op de wolken om zijn koninkrijk van vrede te vestigen en zijn uitverkoren christenen in te zamelen.

In Matteus 16:27-28 zegt Jezus: "Want de zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid des vaders, met zijn engelen, en dan zal hij een ieder vergelden naar zijn daden. Voorwaar, ik zeg u: Er zijn sommigen onder degenen, die hier staan, die de dood voorzeker niet zullen smaken, voordat zij de zoon des mensen hebben zien komen in zijn koninklijke waardigheid." Zie ook Markus 9:1

Heeft iemand hem zien komen in zijn koninklijke waardigheid? Is iedereen al vergolden naar zijn daden? Maar sommigen van hen zouden niet sterven voordat zij hem zouden hebben zien komen in zijn koninklijke waardigheid! Leven zij nog vandaag de dag? Zelfs Metuselem leefde niet zo lang!

Hieruit moeten we concluderen dat Jezus het niet best deed als profeet. Wat zegt de heilige Thora, die de enige eeuwige G.d gaf aan het joodse volk, hier over?

Deuteronomium 18:20-22: "Maar een profeet, die overmoedig genoeg is om in Mijn naam een woord te spreken, dat ik hem niet gebood te spreken, of die in de naam van andere goden spreekt, die profeet zal sterven. Wanneer gij nu bij uzelf mocht zeggen: Hoe onderkennen wij het woord dat de HERE niet gesproken heeft? Als een profeet spreekt in de naam des HERE en zijn woord wordt niet vervuld en komt niet uit, dan is dit een woord, dat de HERE niet gesproken heeft; in overmoed heeft de profeet het gesproken, gij zult voor hem niet vrezen."

Hier gebiedt G.d het joodse volk om valse profeten, dat zijn profeten wiens profetieen niet uitkomen, terecht te stellen.

Jezus is een perfect voorbeeld van een profeet wiens profetie niet uitkwam. Zie ook het voorgaande hoofdstuk voor de profetie betreffende de drie dagen en nachten die ook niet uit kwam.

En wat betreft de wonderen waarvan wordt aangenomen dat hij ze verrichtte?

Jezus zette zichzelf in de plaats van G.d (Johannes 10:30, 14:9), en hij verlangde dat hij vereerd moest worden gelijk G.d (Johannes 5:23), en hij werd aanbeden, zie Matteus 2:11, 8:2, 14:33, Mark 5:6, Joh. 9:38.

De Nieuwe Vertaling en de Nieuwe Wereld Vertaling (van het Wachttoren genootschap) zeggen in deze laatste vijf verzen niet dat Jezus aanbeden werd, ze zeggen dat hij geeerd werd of dat hem hulde gebracht werd. Maar de Staten Vertaling zegt in deze laatste vijf verzen dat Jezus aanbeden werd, wat op zich een nauwkeurigere vertaling is. Het woord wat hier gebruikt wordt in de griekse grondtekst is proskuneo. Dit woord is ook gebruikt in Matt. 4:9-10 en Lukas 4:7-8. Hier probeerd de satan Jezus te verleiden om hem te aanbidden, en hier vertalen de Staten Vertaling, de Nieuwe Vertaling, en de Nieuwe Wereld Vertaling het woord proskuneo allemaal met aanbidden. Jezus zegt hier (geheel juist): "De Heere uw G.d zult gij aanbidden en hem alleen dienen."

Maar waarom dan, als Jezus aanbeden wordt, is het woord proskuneo plotseling "hulde brengen" in de Nieuwe Wereld Vertaling?

De Nieuwe Vertaling gaat nog wat creatiever te werk; het woord proskuneo, in Matt. 4:9-10 en Lukas 4:7-8 vertaald met aanbidden, is in Matt. 2:11 "hulde bewijzen", en in de andere verzen "nedervallen".

In principe is het niet belangrijk hoe je het wil vertalen, neervallen, hulde brengen, of aanbidden, want zelfs Jezus zegt dat je proskuneo alleen mag doen t.a.v. G.d, en in alle voornoemde verzen word dit gedaan t.a.v. Jezus.

Dien ten gevolge; als hij de wonderen echt heeft uitgevoerd, dan is op hem de wet van G.d van toepassing die zegt: "Wanneer onder u een profeet optreedt of iemand, die dromen heeft, en hij u een teken of een wonder aankondigt, en het teken of het wonder komt, waarover hij u gesproken heeft met de woorden: laten wij andere goden achterna lopen, die gij niet gekend hebt, en laten wij hen dienen, dan zult gij naar de woorden van die profeet of dromer niet luisteren; want de HERE, uw G.d, stelt u op de proef om te weten, of gij de HERE, uw G.d, liefhebt met uw ganse hart en met uw ganse ziel. De HERE, uw G.d , zult gij volgen, Hem vrezen, Zijn geboden houden en naar Zijn stem luisteren: Hem zult gij dienen en aanhangen. Die profeet of dromer zal ter dood gebracht worden, omdat hij afval gepredikt heeft van de HERE, uw G.d, die u uit het land Egypte geleid en uit het diensthuis verlost heeft, om u af te trekken van de weg, die de HERE, uw G.d, u geboden heeft te gaan. Zo zult gij het kwaad uit uw midden wegdoen." Deuteronomium 13:1-5.


5. Jezus' houding t.o.v. niet-joden.Hoe gedroeg Jezus zich tegenover niet-joodse mensen? Wanneer een Kanaanitische vrouw hem benadert omdat haar dochtertje bezeten is, zegt hij: "Ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israels." Matteus 15:21-24. Hier weigert hij haar te helpen omdat ze niet joods is.

Nadat ze aandrong zei hij: "Het is niet goed het brood der kinderen te nemen en het de honden voor te werpen." Hier noemt Jezus de Kanaanitische vrouw een hond omdat ze niet joods is. Nadat de vrouw zichzelf vernederd had en zichzelf ook nog met een hond vergeleek, werd haar dochtertje genezen.

Wie heeft er een messias nodig die hem een hond noemt omdat hij niet joods is?

Het "goede nieuws" was alleen bedoeld voor de joden, en niet voor de niet-joodse wereld. Toen Jezus zijn discipelen uitzond vertelde hij ze uitdrukkelijk: "Wijkt niet af op een weg naar heidenen, gaat geen stad van Samaritanen binnen; begeeft u liever tot de verloren schapen van het huis Israels ." Matteus 10:5-6.

Dus dit is Jezus' kijk op de niet-joodse wereld.


Denkt u alstublieft geen moment dat dit de officiele joodse kijk is op de niet-joodse wereld. In de Talmoed (dat is de codificatie van de mondelinge wet die een uitbreiding is van de geschreven wet) traktaat Avos 4:3, zegt rabbijn Ben Azzi, die leefde in dezelfde periode als Jezus: "Veracht geen enkele man."

In traktaat Sanhedrin 13 van de Talmoed is gesteld: "De rechtvaardigen uit alle naties hebben een deel in de wereld die komt." De rabbijnen beschouwden G.d's liefde als beschikbaar voor alle mensen, niet alleen voor joden.

Volgens Jezus moeten de "honden" (niet-joden) zich tevreden stellen met de kruimels die van de tafel vallen. Vergelijk nu deze bekrompen opvatting met de mening van de rabbijnen die Jezus zo erg haatte en zo vaak vervloekte: Talmoed Gittin 61a: "We zijn verplicht om de niet-joodse armen op dezelfde wijze te voeden als de joodse armen."

Het is minstens drie keer geschreven in de Talmoed (Baba Kama 38a, Avoda Zorah 3, en in Sanhedrin 59), dat de niet-jood die de Thora bestudeert (de gedeelten die op hem betrekking hebben), gelijk is aan een hogepriester.

Koning Salomo verwoordde het tijdens de inwijding van de Tempel op de volgende wijze: "Ook wanneer een vreemdeling die niet tot uw volk Israel behoort, terwille van uw grote naam, uw sterke hand en uw uitgestrekte arm uit verren lande komt, en men komt bidden in dit huis, hoor Gij dan uit de hemel, de vaste plaats uwer woning, en doe naar alles wat de vreemdeling tot U roept, opdat alle volken der aarde uw naam leren kennen, en U vrezen zoals uw volk Israel, en weten dat uw naam uitgeroepen is over dit huis dat ik gebouwd heb." 2 Kronieken 6:32-33.


6. Jezus' boodschap van liefde en vrede.De meeste mensen denken dat Jezus de bedenker was van hoog moralistische leerstellingen zoals "Je zult je naaste liefhebben, als jezelf." en "Als iemand je op een wang slaat, keer hem dan de andere toe." Echter, hij citeerde slechts de joodse leerstellingen. In de Thora, door G.d aan het joodse volk gegeven, staat geschreven in Leviticus 19:18: "Gij zult niet wraakzuchtig en haatdragend zijn tegenover de kinderen van uw volk, maar uw naaste liefhebben als uzelf." Kijk wat er geschreven is in Klaagliederen 3:30: "Hij biede de wang aan die hem slaat."

Dus deze leerstellingen komen niet van Jezus maar van het jodendom.

Jezus zegt: "Hebt uw vijanden lief." Het judaisme zegt: "Wanneer gij een verdwaald rund of ezel van uw vijand aantreft, zult gij ze hem zeker terugbrengen. Wanneer gij de ezel van uw vijand onder zijn last ziet bezwijken, zult gij dit niet onverschillig aan hem overlaten. Gij zult hem zeker helpen met afladen." Exodus 23:4-5.

Jezus zegt: "Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult uw naaste liefhebben en uw vijand zult gij haten." Matteus 5:43. Het is een joods gebod om je naaste lief te hebben, maar het is absoluut geen joods gebod om je vijanden te haten. Integendeel, het judaisme zegt: "Indien uw vijand honger heeft, geef hem brood te eten, indien hij dorst heeft, geef hem water te drinken; want dan hoopt gij vurige kolen op zijn hoofd, en de HERE (J-H-W-H) zal het u vergelden." Spreuken 25: 21-22. Deze stelling is later gebruikt door Paulus, in Romeinen 12:20.

Van hieruit zien we dat deze hoog moralistische leer afkomstig is van het jodendom. Daarom hebben we geen Jezus of christendom nodig om volgens hoge morale maatstaven te leven.

En leefde Jezus zelf volgens deze maatstaven? Hij zegt in Matteus 5:22: "Wie tot zijn broeder zegt: leeghoofd, zal vervallen aan de hoge raad, en wie zegt: dwaas, zal vervallen aan het hellevuur." En hoe spreekt hij over zijn mede joden, de farizeers? Hij noemt ze huichelaars (Matteus 23:13), dwazen en blinden (idem :17+19), vol van onreinheid (idem :27), en slangen, adderengebroed (idem :33). Hij leefde dus niet bepaald volgens zijn eigen leerstellingen, en, volgens zijn eigen leerstellingen, zal hij vervallen aan het hellevuur.

En wat betreft het toekeren van de andere wang? Na zijn arrestatie, gedurende zijn ondervraging, sloeg een officier hem in het gezicht. Keerde hij zachtmoedig zijn andere wang toe? Nee, hij protesteerde. Johannes 18:22-23 De profeet Jesaja daarentegen, keerde wel zijn wangen toe aan zijn belagers: "Mijn rug heb ik gegeven aan wie sloegen, en mijn wangen aan wie mij de baard uittrokken; mijn gelaat heb ik niet verborgen voor smadelijk speeksel." Jesaja 50:6.

Jezus zei (Matteus 10:34): "Meent niet, dat ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; ik ben niet gekomen om vrede te brengen maar het zwaard." Maar dit is niet de messias waar de joden op wachten. In de messiaanse dagen moeten de wolf en het lam samen weiden, en de leeuw zal stro eten net als het rund, en de slang zal stof tot spijze hebben (Jesaja 65:25). We hebben al een overvloed aan zwaarden, oorlogen en ellende op aarde. We hebben geen messias nodig die meer ellende brengt.

Jezus leerde om geen wraak te nemen maar om je vijanden lief te hebben. Maar toen hij onderweg was, hongerig, en een vijgeboom tegenkwam die geen vijgen droeg, vervloekte hij de boom die direct daarna dood ging. Matteus 21:18-19. Is dit de houding van een liefdevol persoon? In Marcus 11:13 kunnen we lezen dat het zelfs niet het seizoen was voor vijgen. Wat deed de arme boom verkeerd om een dergelijk lot te verdienen?

In Lukas 19:27 zegt Jezus: "Doch die vijanden van mij, die niet wilden, dat ik over hen koning werd, brengt hen hier en slacht ze voor mijn ogen." w Dit is waarlijk een heel vreemde manier om je vijanden lief te hebben. Deze uitspraak was een motivatie voor de kruisvaarders om vele joodse gemeenschappen af te slachten.

Een ander slecht voorbeeld van hoe je vijanden lief te hebben is Johannes 15:6: "Wie in mij niet blijft, is buitengeworpen als de rank en is verdord, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand." Deze vreselijke uitspraak is later gebruikt door de katholieke kerk om hun praktijken van het levend verbranden van joden op de brandstapel te rechtvaardigen.Van dit alles leren we dat het zelfs voor Christus moeilijk was om een goed christen te zijn.


7. De huidige status quo van de christelijke kerken.En hoe is het gesteld met de christelijke kerken die claimen dat we het Nieuw Testament moeten aanhouden?

De grootste tak, de rooms katholieke kerk, is zwaar ondergedompeld in afgoderij. G.d zegt in het begin van de 10 geboden Ex. 20:4; "Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is." Neemt u er a.u.b. goede notie van dat het niet alleen verboden is om beelden te aanbidden of te vereren, maar zelfs het maken ervan is verboden. Echter, de gehele rooms katholieke kerk is vol van beelden die vereerd worden door de gehele gemeente. Wat zegt de bijbel hierover? "Hun afgoden zijn zilver en goud, het werk van mensenhanden; zij hebben een mond, maar spreken niet, zij hebben ogen, maar zien niet, zij hebben oren, maar horen niet, zij hebben een neus, maar ruiken niet, hun handen, maar zij tasten niet, hun voeten, maar zij gaan niet, zij geven geen geluid met hun keel. Wie hen maakten, zullen worden als zij, ieder die op hen vertrouwt." Psalm 115:4-8.

De protestantse kerken doen het iets beter in die zin dat zij geen standbeelden hebben die zij vereren, maar het bidden tot en het vereren van een menselijk wezen, ongeacht dood of levend, man of vrouw, jood of niet-jood, is ook afgoderij. Zij denken dat zij een godsdienstig gebod vervullen door op zondag te rusten, de eerste dag van de week. Maar in feite is een niet-jood niet verplicht om op welke dag van de week dan ook, te rusten. Het gebod om op de sabbat te rusten, de zevende dag van de week, is door G.d aan het joodse volk gegeven: "De Israelieten zullen de sabbat onderhouden, door de sabbat te vieren, zij en hun nageslacht, als een altoosdurend verbond. Tussen Mij en de Israelieten is deze een teken voor altoos, want in zes dagen heeft de HERE de hemel en de aarde gemaakt, en op de zevende dag heeft Hij gerust en adem geschept." Exodus 31:16-17.

Een niet-jood is gebonden aan het verbond dat G.d sloot met Noach; "Voortaan zullen, zolang de aarde bestaat, zaaiing en oogst, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht, niet ophouden." Genesis 8:22. Zaaiing en oogst zullen niet ophouden. G.d gebood geen rustdag voor de noachieten (niet-joden). Daarom kan een niet-jood niet stoppen met werken op de sabbat of enige andere dag, in de overtuiging dat hij dat doet omdat G.d het hem geboden heeft. Natuurlijk kan hij vakantie nemen en stoppen met werken, maar hij kan dat niet doen met de gedachte, dat hij een bijbels gebod vervult. Wat deed Jezus, die een jood was, in dit opzicht? Lukas 4:16: "… en hij ging volgens zijn gewoonte op de sabbatdag naar de synagoge … ." Dus wat is de reden om op zondag te rusten? De zondagsrust is een uitvinding van de rooms katholieke kerk, en heeft geen enkele basis in de bijbelse teksten.

Hetzelfde geldt voor kerstmis en andere heidense feesten die de kerk overnam. De exacte geboortedatum van Jezus is niet gegeven in het Nieuwe Testament, maar het is erg onwaarschijnlijk dat het in de winter gebeurde, omdat de schaapherders 's nachts in het veld waren (Lukas 2:8-11), en dat was niet de gewoonte in de winter, het regenseizoen. De heidense stammen die de zon aanbaden, vierden op 25 december de wedergeboorte van hun god, de zon. Om hun overgang naar het christendom makkelijker te maken, werden zij toegestaan om hun heidense feesten te blijven vieren, maar nu onder een christelijke noemer.

De kerstboom is een overblijfsel van een andere heidense gewoonte, namelijk, het aanbidden van bomen. De paaseieren en de paashaas zijn heidense vruchtbaarheidssymbolen. Van hieruit zien we dat de christelijke kerken zijn ondergedompeld in heidense gebruiken en afgoderij, zij volgen gewoonten en vieren feesten die niets van doen hebben met zowel het Oude als het Nieuwe Testament.

Hoe kan iemand verwachten dat een G.d vrezende jood een christen wordt?

De christelijke kerken geloven in de theorie dat G.d zijn uitverkoren volk verworpen heeft, en dat in plaats daarvan de christenen het nieuwe geestelijke Israel zijn. Echter, G.d zegt duidelijk in de heilige Thora dat Hij nooit zijn verbond met het joodse volk zal breken, zelfs niet wanneer ze van Hem afdwalen. Wanneer de joden afdwalen zal G.d ze straffen. (Leviticus 26:14-17) En als ze dan nog niet luisteren, zal G.d ze zeven maal harder straffen. (Idem:18:22) En als ze dan nog steeds niet luisteren, zal G.d ze nog eens zeven maal harder straffen. (Idem:23-24) En als ze dan nog steeds niet luisteren en zich blijven verzetten zal G.d ze nog zeven maal harder straffen. (Idem:27-28) Maar ondanks dit alles zal G.d Zijn verbond met het joodse volk niet verbreken: Leviticus 26:44-45; "Maar ook zelfs, wanneer zij in het land hunner vijanden zijn, versmaad Ik hen niet en heb Ik geen afkeer van hen, zodat Ik hen zou vernietigen en mijn verbond met hen verbreken: want Ik ben de HERE hun G.d. Maar ik zal hun ten goede gedenken het verbond met hun voorvaderen, die Ik voor de ogen der volken uit het land Egypte heb geleid, om hun tot een G.d te zijn, Ik ben de HERE."

"Het woord des HERE kwam tot Jeremia: Hebt gij niet gemerkt wat dit volk spreekt: De twee geslachten die de HERE verkoren heeft, heeft hij verworpen? En mijn volk verachten zij, alsof het geen volk meer is. Zo zegt de HERE: Indien Ik mijn verbond aangaande de dag en de nacht, de verordeningen van hemel en aarde, niet heb vastgesteld, dan zal ik ook het nakroost van Jakob en mijn knecht David verwerpen, dat ik uit zijn nazaten geen heersers neem over het nageslacht van Abraham, Izak en Jakob, want Ik zal een keer brengen in hun lot en Mij over hen ontfermen ." Jeremia 33:23-26

Als G.d de joden verworpen heeft, waarom vervult Hij dan nu de profetieen dat Hij de joden zal verzamelen en naar hun land brengen? "Vrees niet, want Ik ben met u; Ik doe uw nakroost van het oosten komen en vergader u van het westen. Ik zeg tot het noorden: Geef, en tot het zuiden: Houd niet terug, breng mijn zonen van verre en Mijn dochters van het einde der aarde." Jesaja 43:5-6. De hele wereld is getuige van dit wonder, hoe na bijna 2000 jaar van verstrooing over de hele aarde, de joden terugkeren naar Israel. In slechts 50 jaar is er uit niets een staat herrezen, de hebreeuwse taal weer ingesteld. Heeft zoiets zich ooit eerder voorgedaan in de geschiedenis? Is er enig ander volk geweest dat 2000 jaar verstrooid geweest is over de aarde en hun identiteit en hun religie bewaarden?

Hier zien we duidelijk de hand van G.d.

Dit is echter niet de uiteindelijke inzameling van de joden, dat zal door de messias gedaan worden. De uiteindelijke inzameling zal zijn na de oorlog van Gog van Magog met Israel. Dit is beschreven door de profeet Ezechiel, in Ezechiel 38 en 39. Leest u alstublieft deze twee hoofstukken om daar een goed beeld van te krijgen. Ezechiel 38:8; "In toekomende jaren zult gij optrekken tegen het land wat zich van de krijg hersteld heeft, (een volk) dat uit het gebied van vele volken bijeen gebracht is op de bergen Israels." Hier is geprofeteerd dat Gog Israel zal aanvallen, een land dat is voortgebracht uit vele natien.

We zien nu dat de joden vanuit de hele wereld thuiskomen. De joden zijn gekomen uit Afrika, Amerika, alle Europese landen hebben hun aandeel in de joden gegeven, we hebben een massa-immigratie gehad vanuit Rusland, vanuit de hele wereld komen de joden thuis. Maar de uiteindelijke complete inzameling van alle joden zal zijn na de oorlog tussen Gog van Magog met Israel. Deze oorlog en G.d's vreselijke bestraffing van Gog zijn beschreven in het laatste gedeelte van hfdst. 38 en het begin van hfdst. 39. En nadat dit geschreven is in hfdst. 39, vers 25: "Daarom, zo zegt de Here HERE, nu zal Ik een keer brengen in het lot van Jacob en Mij ontfermen over het gehele huis Israels, …" Dus de uiteindelijke complete inzameling zal later gebeuren.

Waarom valt Gog Israel aan? Ezechiel 38:12: "…, om buit te maken en roof te plegen, …" Idem vers 13: "Komt gij om buit te maken; hebt gij uw schare bijeen geroepen om roof te plegen, om zilver en goud weg te slepen, om have en goed te bemachtigen, om een grote buit te maken?" Hier zien we dat de aanval wordt ingezet om grote hoeveelheden rijkdommen te roven die zijn opgehoopt in Israel. Vijftig jaar geleden startte de staat Israel met minder dan 500.000 inwoners in een stuk verlaten woestijn, zonder natuurlijke hulpbronnen of wat dan ook. Integendeel, zelfs water is een probleem. Het werd direct aangevallen door vijftig miljoen arabische buren, maar door een wonder overleefde het de aanval. De staat werd geconfronteerd met grote problemen, zoals constant terrorisme van vijandige buren en complete oorlogen. Israel moet enorme sommen geld spenderen aan defensie om te kunnen overleven. Israel heeft met massale immigraties te maken gehad. Sinds '89 zijn er bijna een miljoen russische immigranten gearriveerd, hetgeen een enorme belasting betekent voor zo'n klein land. Maar desondanks, wat is het resultaat? Israel kent een welvaart die vergelijkbaar is met die van veel Europese landen. Israel behoort tot de twintig rijkste landen ter wereld, en financiele experts denken dat Israel zich snel richting de top begeeft. Een ding is zeker, de zegeningen van G.d zijn veel meer waard dan de aanwezigheid van oliebronnen of goudmijnen.U denkt misschien: Maar er zijn 1.000.000.000 christenen, die kunnen het toch niet allemaal mis hebben?

Maar wat dan met de 1.000.000.000 moslims, zitten die niet allemaal fout?
Misschien verrijst de vraag: Als je in zo'n klein artikel als dit kunt bewijzen, dat het Nieuwe Testament onbetrouwbaar is en tot afgoderij leidt, hoe is het dan mogelijk dat de christenen dit 2000 jaar lang niet hebben ingezien? Om dat te kunnen begrijpen moeten we ons realiseren dat de bijbel gedurende bijna 16 eeuwen niet beschikbaar was voor de gewone mensen. Pas in het midden van de 15e eeuw werd de boekdrukkunst uitgevonden. Voor die tijd moest iedere copie van de bijbel met de hand geschreven worden, waardoor die erg duur was, en voor de gewone mensen onbetaalbaar. Na de uitvinding van de boekdrukkunst werd de bijbel exclusief in het Latijns gedrukt, zodat het niet begrepen kon worden door de gewone man, maar alleen door de geestelijken. De rooms katholieke kerk wilde niet dat de bijbel beschikbaar zou zijn voor het gewone volk, omdat ze bang waren dat wanneer de mensen zelf de bijbel konden lezen, ze zouden realiseren dat ze bedrogen werden en zich zouden afkeren van de moederkerk. Dit was een terechte angst, want zo gauw als de bijbel beschikbaar kwam voor de massa verrees er een grote christelijke reformbeweging. Daarom heeft de kerk alles in het werk gesteld om te voorkomen dat bijbelvertalingen het gewone volk bereikten.

De eerste vertaling van de gehele bijbel in een gesproken taal, was in het Engels, gemaakt door John Wycliff in 1380. Maar de kerk was hem niet zo dankbaar als je zou verwachten: 43 jaar na zijn dood, in 1428, werden zijn botten opgegraven en verbrand op de brandstapel, in opdracht van de synode van Constantinopel. Paus Maarten de vijfde bekrachtigde persoonlijk de opdracht daartoe.

In 1525 gaf William Tyndale de Engelse bevolking zijn vertaling van het Nieuwe Testament, en later van gedeelten van het Oude Testament.

Op zes oktober 1536 werd hij gewurgd en naderhand verbrand in Vilvoorde, bij Brussel.

Luther, die het Nieuwe Testament in het Duits vertaalde, werd geexcommuniceerd en vogelvrij verklaard door de kerk, maar hij stierf een natuurlijke dood voordat de kerk hem te pakken kreeg.

In 1527 werd Tyndale's Nieuwe Testament verbrand op St. Pauls Cross, in Londen, en iets later begonnen er massaverbrandingen van zijn werken en de werken van andere vertalers. (Deze feiten en gegevens kunnen gemakkelijk geverifieerd worden in de New Catholic Encyclopedia, door de redactie van de Catholic University of America, Washington, of in de Oxford Dictionary of the Christian Church, door Cross en Livingstone.) Later, toen vertalingen overal verkrijgbaar werden, werden ze gewoonlijk vervalst op kritieke plaatsen, zoals eerder is aangegeven.

De rooms katholieke kerk was niet erg verdraagzaam t.o.v. andersdenkenden. Het joodse volk heeft immens geleden onder de kerk. Ze werden gediscrimineerd, ze werden opgesloten in getto's, ze werden gedeporteerd, ze werden gemarteld, en ze werden vermoord. Onder deze omstandigheden stond het verkondigen aan de wereld dat de kerk fout zit gelijk aan zelfmoord. Maar nu is de tijd rijp voor de waarheid om uit te komen.

Het is heel simpel en heel duidelijk: Er is 1 G.d, en die ene G.d is

1. Geef uw afgoderij op en keer tot de enige ware G.d. Of wilt u behoren tot hen waarvan de profeet Jeremia zegt: "Tot U zullen volken komen van de einden der aarde en zeggen: Enkel leugen hebben onze vaderen bezeten, nietigheid, waaronder niet 1 die baat kon brengen." Jeremia 16:19.

Wacht op de echte messias die vrede en voorspoed voor de hele wereld zal brengen in zijn eerste poging."En de HEERE zal tot Koning over de ganse aarde zijn; te dien dage zal de HEERE 1 zijn, en Zijn Naam 1. "Zacharia 14:9 Staten Vertaling"Zo zegt de HERE der heerscharen: In die dagen zullen tien mannen uit volken van allerlei taal vastgrijpen, ja vastgrijpen de slip van een Judeese man, en zeggen: wij willen met u gaan, want wij hebben gehoord, dat G.d met u is. " Zacharia 8:23.Wat betekent dit allemaal? Moet iedereen zijn geloof overboord gooien en het judaisme omhelzen?

Dat is niet nodig. Ofschoon iedereen die gedreven wordt door de juiste motieven jood kan worden, en deel kan uitmaken van het joodse volk, is dit niet noodzakelijk om de hemel binnen te gaan. Noach was geen jood, maar ondanks dat staat er over hem geschreven in Genesis 6:9: "Noach was onder zijn tijdgenoten een rechtvaardig en onberispelijk man." En wat was zijn beloning? "Noach wandelde met G.d."

Hetzelfde gold voor Job. Hij was ook geen jood. "…, en die man was vroom en oprecht, G.d vrezend en wijkende van het kwaad." Job 1:1. Dus u hoeft niet joods te zijn om een G.d vrezend en rechtvaardig mens te zijn. Het joodse volk heeft een andere opdracht in het leven: "En gij zult Mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk." Exodus 19:6. Om die reden moet het joodse volk leven volgens 613 geboden. Voor de noachiet (niet-jood), is het leven een stuk makkelijker, hij heeft veel minder geboden. Zeven daarvan zijn extra opvallend, omdat als hij deze overtreedt, hij gestraft zal worden door een menselijk gerechtshof. Dit zijn:

1) Stel rechters aan.

2) Niet moorden.

3) Geen afgodendienst.

4) Niet vloeken.

5) Niet stelen.

6) Geen overspel.

7) Geen vlees eten dat van een nog levend dier is afgesneden.

Deze zeven zijn het minimum die een noachiet moet vervullen. Alles bij elkaar zijn er zo'n 30 geboden waar een noachiet zich aan dient houden. Hij is verplicht om te handelen naar zijn geweten, maar als hij dat niet doet zal hij niet door een menselijk gerechtshof worden veroordeeld. Als u zich verder wil verdiepen in deze wetten worden de volgende boeken aangeraden:

The Seven Laws of Noah, door Jacob Joseph, School Press. 1981 New York.

The Path of the Righteous Gentile, Targum Press, Southfield 1987.

De International Lubavitch Organization, gevestigd in Brooklyn, New York, is ook actief in het informeren van niet-joden over de door G.d gegeven wetten. Er bestaat ook een kans dat er in uw omgeving een B'nai No'ach (Zonen van Noach) beweging is.

In de tijden van de Tempel was het niet-joden die in Israel leefden en deze zeven universele wetten in acht namen, toegestaan om offers te brengen in de Tempel. Vanwege de constante vervolging van de joden sinds de verwoesting van de Tempel, was het niet mogelijk om de wereld deze wetten te leren. Maar nu brengt G.d het joodse volk thuis, en het joodse volk kan nu opnieuw alle natien van de wereld bereiken om het G.d's wetten te leren."Want uit Sion zal de wet uitgaan en des HEREN woord uit Jeruzalem ." Jesaja 2:3, Micha 4:2.In de Midrasj-literatuur verklaart een Rabbijn: (Tana De Bei Elijahu Rabba) "Ik roep hemel en aarde als getuigen: Ieder individu, ongeacht jood of niet-jood, man of vrouw, knecht of dienstmaagd, kan de goddelijke aanwezigheid op hem brengen, in overeenkomst met zijn daden ."Keep the seven, go to heaven!

(houdt de zeven en ga naar de hemel)Kijk wat er gebeurde met de mensheid toen zij deze wetten negeerden: "En G.d zag de aarde aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven. Toen zeide G.d tot Noach: Het einde van al wat leeft is door Mij besloten, want door hun schuld is de aarde vol geweldenarij, en zie, Ik ga hen met de aarde verdelgen ." Genesis 6:12-13."Van al het gehoorde is het slotwoord: Vrees G.d en onderhoud zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen. Want G.d zal elke daad doen komen in het gericht over al het verborgene, hetzij goed, hetzij kwaad ." Prediker 12:13-14.Laten we hopen en bidden dat de echte messias snel zal komen, in onze dagen, en dat de derde eeuwigdurende Tempel snel gebouwd zal worden."Want mijn huis zal een bedehuis heten voor alle volken." Jesaja 56:7.www.geocities.com/bergzion
Advertentie
Oud 14-03-2004, 22:24
Verwijderd
Allemachtig zeg. En dan durf jij soms op N&A te beweren dat ánderen geen leven hebben?
Oud 14-03-2004, 22:27
Johnnie-mannuh
Johnnie-mannuh is offline
like anyone's gonna read that
Oud 14-03-2004, 22:29
Dicenquesoy
Dicenquesoy is offline
www.bible.com

hier kan je alles vinden.
Oud 14-03-2004, 22:29
Gatara
Avatar van Gatara
Gatara is offline
interessant. Maar andere geloven afkatten is tegen de regels.
__________________
Bureaucracy is the death of any achievement.
Advertentie
Topic gesloten

Topictools Zoek in deze topic
Zoek in deze topic:

Geavanceerd zoeken

Regels voor berichten
Je mag geen nieuwe topics starten
Je mag niet reageren op berichten
Je mag geen bijlagen versturen
Je mag niet je berichten bewerken

BB code is Aan
Smileys zijn Aan
[IMG]-code is Aan
HTML-code is Uit

Spring naar

Soortgelijke topics
Forum Topic Reacties Laatste bericht
Nieuws, Achtergronden & Wetenschap Nieuwsberichten zonder nieuwswaarde a la 'tiswah'
naam onbekend
501 27-11-2005 00:55
Levensbeschouwing & Filosofie Literatuurbesprekingen
Verwijderd
17 15-07-2004 16:06
Levensbeschouwing & Filosofie De hemel als 'eindstation'?
wondersbestaan
151 23-03-2004 10:35


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 21:43.