Oud 25-05-2003, 15:39
Isa
Avatar van Isa
Isa is offline
oke wat vinden jullie ervan?INLEIDING
-Een samenlevingsvorm die bestaat op alle mogelijke niveau’s familie of andere groepsvormen.
-Gebaseerd op principes die vrijhied van keuze doch ook mechanismen voor goede cooperatie toestaan. vrijheid van keuze houd ook in dat je andere mensen in een bepaald gebied keuze kan ontnemen.
-Doel is een samenleving te worden die voor iedereen werkt.
-In essentie is een zichzelf organiserend systeem.
-dingen worden zo geprobeerd te maken dat het heel belonend word om anderen te helpen en de samenleving vooruit te helpen en te onderhouden.
-
-Het is erop gericht een zo groot mogelijke harmonie en vrede tussen verschillende groepen te bewerkstelligen.
-het gaat meer om bepaalde principes onderhouden dan wetten maken. wetten worden zoveel mogelijk per groep gemaakt. en ze gelden slechts in die groep.
-


LEVENSFILOSOFIE
-Soort zoekt soort en dat is goed.
-de menselijke geest streeft naar nuttig en goed zijn en is constructief en moet optimaal gebruikt worden. Dit niet zijn komt voort uit een of ander defect op fysiek,mentaal,bewustzijns of emotioneel niveau of niveaus van relaties tussen iemand en zijn omgeving. Dit systeem dat alle omgevingen accepteert probeert dat te voorkomen. Die niveaus beinvloeden elkaar ook, zoals alles dat doet.
Alle manifestaties van leven houden verband met elkaar en zijn toch onafhankelijk.
Intentie:Levenskwaliteit verhogen door deze harmonie te scheppen tussen alles.
Vrijheden:Iedereen is vrij te denken en voelen en uiten zoals ze willen echter niet als de groepen waar je in woont er tegen zijn dan moet je zelf een nieuwe groep oprichten of naar een andere gaan. Niets kan op die manier vrije wil ontnomen worden,echter hoef je ook niet te lijden omdat anderen iets willen en jouw daar overlast mee kunnen bezorgen.
Niemand mag natuurlijke hulpbronnen opgebruiken.
Richtlijnentreef naar perfectie hoe je dat ook ziet. wees goed voor de naaste. streef naar harmonie tussen alles. Tussen jezelf, door je geest als eenheid te laten functioneren en tussen je eigen cellen en organen op het kleinste niveau, dan harmonie tussen jezelf en anderen door een systeem van eerlijkheid en cooperatie en naastenliefde en liefde voor de natuur en dieren en de wereld en je eigen beschaving en wereld. Compassie bij het lijden van elkaar en Vreugde bij blijdschap van elkaar. Rechtspraak is hier een deel van. Alles is hier een deel van.

STERKE EN HECHTE GROEPEN
Het belangrijkste in dit systeem is een/de commune met zijn eigen set van regels. toale isolatie is ook mogelijk.
Daarvoor moeten we eerst commune definieren. Het heeft specifieke leden.
(familieleden, of individuen die het eens zijn met de ideeen van de commune.)
Het heeft grenzen, een binnen en buitenkant.
De commune zelf bepaald wie binnengelaten word.
Het heeft regels, een agenda en manieren om conflicten op te lossen die ieder lid of bezoeker geaccepteerd heeft..
Hoe sterker, efficienter, en zichzelf-onderhoudend een commune is, hoe beter. Hoe meer het meewerkt aan een betere wereld hoe beter.

Communes die iets gemeen hebben kunnen bondgenootschappen sluiten en elkaar helpen op manieren waarop beiden instemmen.
-Liefde voor eigen groep, proberen die in stand te houden, een geschiedenis hebben, samen leren en leven is toegestaan en maakt deze wereld een plezierige omgeving om te zijn.

Het misverstand dat mensen iets moeten opofferen om iets voor de commmune te doen, dat ze zichzelf niet kunnen zijn, moet weg. Iedereen beslist tenslotte zelf bij welke groep hij zich aansluit, is er geen dan schep je een nieuwe. als je getrokken word naar een bepaalde groep ga erheen, als je iets doet wat een commune niet goed vind join dan niet.

Een goede groep probeert synergie te krijgen tussen alles wat er gebeurd.
Dit houd niet in dat iedereen hetzelfde doet;ieder kan zelf zien of hij de groep kan helpen met de kwaliteiten en of de groep een dergelijke rol ook wil.
Geenszins moet je jezelf slechts identificeren met je groep en je eigen individu vergeten, je moet juist je eigen hart volgen en zo de groep helpen.
Als je een hekel hebt aan je groep ga je naar een andere.


GOED EN FOUT
De enige vijand is niet accepteren dat er groepen zijn die niet de normen van jouw eigen groep volgen of daar tegenin gaan met geweld.
De wetten worden door iedere groep zelf bepaald en iedereen kiest dan ook welke regels hij eigenlijk wenst te volgen.
Als iemand een stad wil oprichten waar liegen mag dan mag dat helaas. Als mensen zo dom zijn daar voor te kiezen moeten ze dat zelf weten. Maar dan kiezen ze zelf ook om niet geholpen te worden en te leven in angst.
Geprobeerd word echter om dergelijke dingen, die de harmonie in alles tegengaan (omdat er geen eenheid is tussen denken en zeggen en tussen de gedachtes van 2 mensen als er leugens worden vertelt) zal dit geprobeerd worden tegen te gaan met onderwijs.
Dit alles houd ook in dat mensen groepen kunnen starten slechts voor een bepaald ras, of volk, of een kerk of organisatie speciaal voor 1 volk of ras.Er kunnen taliban achtige groepen ontstaan waarbij vrouwen in burqas moeten lopen en waarbij de sharia in extreemste vorm geld. net zo kunnen er ook groepen bestaan waar dat alles niet uitmaakt.


REGERING
Het ideaal is geen regering te hebben. Hoogstens zal er een overkoepelende organisatie nodig zijn die precies die invloed op communities heeft die ze zelf beslissen. er moet iets zijn dat de vrijheid om van een bepaalde community weg te gaan eerbiedigt echter alleen als je niet ooit zelf gekozen hebt voor die community maar bv er geboren bent.

Verder gebeurt dit op lokaal niveau. families bv. beslissen zelf wat voor lifestyle ze aanhouden, echter mogen ze geen lifestyle aannemen die hun eigen groep verbied, dan moeten ze naar een andere.
De grotere groepen bestaan om de kleinere te coordineren in gezamenlijke overeenstemming.

Geen grote legerleiders, geen fouten van bepaalde mensen die per fout in een hoge positie zijn ‘gekozen’.

DEMOCRATIE
word beslist door de groepen zelf, die gemaakt worden. Als mensen monarchen willen, dan blijft er een generatie monarchen bestaan om te regeren. Als ze een meerderheid geld-achtig stelsel kiezen, is dat ook goed.
Zolang je maar de vrijheid blijft houden om weg te gaan als de groep inens anders gaat werken en je het er niet meer mee eens bent.
Een groep staat vrij om regels voor toetreding te kiezen.
Als een groep geen sex voor het huwelijk wilt oke. geen homos oke. geen zwarten oke. geen blanken oke. zwarten als slaaf ook oke. als er maar de vrijhied is ergens anders heen te gaan.
Echter die regels moeten duidelijk zijn zodat mensen zelf kunnen kiezen of ze bij de groep aangesloten willen worden.
Groepen mogen niet zo groot worden dat er nergens anders meer is om heen te gaan.

RECHTSPRAAK
Hoort ook bij regels van de individuele groepen. Als iemand een groep wilt die stelt dat leden die vreemdgaan gestenigd moeten worden, then so be it. handen afhakken mag allemaal. als iemand maar de kans krijgt de groep te ontvluchten voordat er een misdaad gepleegd word, als maar niet de hele wereld dergelijke regels kent. Want evenzo mag je een groep oprichten met taakstrafjes. of straffen die bepaald worden door referenda. Iedereen die er is heeft de regels van het spel geaccepteerd. Straf kan erbij horen. Natuurlijk mogen hier ook weer grotere rechtbanken van komen als groepen er allebei mee instemmen.
In principe zijn niet veel wetten nodig. 10 geboden zijn net zo effectief als er agreement over is.

BEZIT
Niemand bezit de aarde de zon e.d. dat moet geaccepteerd worden.
Er moet goed omgegaan worden met bezit.
Geen patent op ideeen.
Mensen die iets gebruiken en onderhouden zijn de bezitters.
Je bezit de vruchten van je eigen moeite.
Als een groep persoonlijke bezittingen wilt is dat oke. als ze eisen dat alle deuren altijd openstaan en dat alles gedeeld word, dan werkt het zo.
Ook kan een commune bepaalde gebouwen of dingen gemeenschappelijk bezitten, zoals een tv netwerk of radio of sporthuis, terwijl mensen wel eigen huizen hebben.
de huizen zelf mogen bv bepaalde regels hebben wat betreft onderhoud of smaak.
Belasting is er niet tenzij groepen gezamenlijk eenbepaalde hogere instantie gemaakt hebben om belasting aan te geven, die instantie zal het dan weer gebruiken voor de functie die eraan gegeven is.
Echter geen belasting betalen aan een grotere groep kan betekenen dat je hulpeloos staat.

GRONDSTOFFEN EN BRONNEN
Gedefinieerd als iets wat mogelijk gebruikt kan worden om iets groters te maken.
Richtlijnen:Respecteer geheel het systeem, alles wat is. de beschaving en de natuur en je lichaam en je geest.
-Verbruik iets niet zonder pogingen te ondernemen dat wat je gebruikt terug te laten komen.
Recycle.
-Probeer grondstoffen niet te bezitten.
-Wacht niet op grondstof, ga naar ze toe. je gaat niet naar een stad om te klagen hoe druk het wel niet is.
Als je geld wilt ga naar omgevingen waar dat is. als je lol wilt ga je naar omgeving vol lol.
Voor religieus leven ga je naar een specifieke religieuze groep.
Probeer ook werk en thuis niet te scheiden, ga niet kilometers reizen met de giftige auto als je ook een commune kunt starten waar je werk en thuis niet ver verwijderd zijn.
Werken is grondstof gebruiken voor iets nuttigs. dat is iets om blij van te worden niet om je tegen te verzetten.
Gebruik de aanwezige grondstoffen (waarbij menselijke motivatie ook als grondstof beschouwd zou kunnen worden) om een zo groot mogelijk productiviteit op te leveren.


INDIVIDUEN
Het individu heeft de macht om te kiezen. Echter is dit geen systeem waarbij je zomaar egoistisch kunt zijn.
Wie niet meewerkt om een leefomgeving in stand te houden zal ellendig leven omdat niemand dat doet in diezelfde omgeving. dat word niet geaccepteerd door de rest.
Daarom kun je het beste kiezen voor het beste voor jezelf en anderen tegelijk, daar geeft dit systeem ruimte voor.
Zodat iedereen in vreugde voor het verschillende gehelen en toch ook voor zichzelf kan leven.
Iedereen moet geleerd worden dat het het beste is als je jezelf zo goed mogelijk maakt in je eigen kwaliteiten, en iedereen moet geleerd worden een zo groot mogelijke eenheid tussen denken en voelen en zeggen en handelen te bereiken. vervolgens moet die eenheid doorgaan naar andere systemen die buiten jezelf liggen.
Er dient gestreefd te worden naar geen polariteit tussen jezelf en je leefomgeving, maar in plaats daarvan door je eigen kwlaiteiten optimaal te gebruiken het beste voor jezelf en de groep te doen tegelijkertijd. zonder dat je iets moet doen wat je niet zint. Zodat iedereen in vreugde en vrede met elkaar leeft voor het doel, welk gezamenlijk gekozen doel dat ook is.

COMMUNE
Deze bestaan uit hun leden. Ze kunnen verspreid zijn over de wereld of zichzelf op 1 punt verzamelen. via internet kunnen we al groepen vormen op internationale niveaus.
Iedere groep maakt zijn eigen regels. Die houden straffen in maar ook wie toegelaten word en wie niet of aan welke regels de bezoekers moeten voldoen. Er kunnen religieuze groepen zijn en ook andersoortige groepen.

KINDEREN
Geprobeerd word kinderen te leren op wat voor manier dan ook waarom dit systeem werkt en dat meehelpen aan een dergelijke harmonie het beste is wat je kan doen, dit kan ook gemixt worden met religieus onderwijs. De fundamenten van de meeste religies gaan harmonie meestal allesbehalve tegen
Wie de kinderen opvoed beslist de groep zelf. Dat kunnen de moeders zijn maar ook het hele dorp of commune of familie. Het word geprobeerd iedereen gevoelns van kinderzorg mee te geven.
Je mag een kind niet wegnemen bij de familie als het kind dat niet wil.
Geprobeerd word kinderen geen onzinnige regels op te leggen.
Soorten bestraffing word door groep zelf besloten. mocht r sprake zijn van zware kindermishandeling dan zullen andere groepen er automatisch iets tegen doen door samen te spannen.

SOCIALE INTERACTIE
Word zoals alles bepaald door de groepsleden.
Als een groep zegt dat vrouwen huishouden moeten doen, dan moeten ze dat doen in de plek waar die commune leeft en mogen ze niet iets anders doen. Voor carrierezoekers zijn er ook wel Sodom en Gomorra achtige plekken die geisoleerd leven.
Diversteit aan cultuur word hoog op waarde geschat, cultuur behoud ook.
Pogingen worden ondernomen om gelijkenissen tussen groepen te vinden, en die duidelijk te maken om te laten zien dat we echter niet hoeven te vechten omdat we niet zo verschillend zijn, dit zal de wereldvrede ten goede komen.

RELIGIE
Iedereen is vrij om groepen te starten alleen voor mensen die een bepaalde interpretatie van een religie vormen. De leden van die groep dienen de regels te accepteren hoe vreemd die ook mogen zijn in andermans ogen. Zoals ritueel naar de kerk gaan verplicht stellen.
Geprobeerd word Religies zo te onderwijzen dat ze dit systeem niet tegengaan en supporten. met de nadruk die er in vee religies word gelegd op naastenliefde is dit niet zo’n probleem.

SEX
Iedereen is vrij een Sodom te stichten. Iedereen is ook vrij een hoer en homoloze groep te starten. Geen zedenregels van bovenaf opgelegd, maar daarentegen mag iemand ook eisen dat mensen of geslachten in bepaalde kleding rondlopen en bepaalde reinheidswetten volgen.

DRUGS
Alles in principe legaal. Iedereen mag zelf beslissen wat hij neemt als de regels van de groep maar niet geschonden worden. dus dat kan ook groepen inhouden die fel anti drugs zijn, maar ook religies die planten roken voor visioenen.
Of een hippiegroep dat drugs gebruikt voor bewustzijns en wetenschappelijk onderzoek.
Als je echter een groep denkt te stichten waarbij je de hele dag jeelf suf kan blowen dan think again, want geen groep zal een dergelijke luilak accepteren, je moet de groep helpen.

MORAAL
LMD. Regels voor goed gedrag worden door groep verzonnen. Geprobeerd word die moraal aan te sluiten bij onderwijs over dit systeem, uit te leggen hoe alles wat van ouds af aan vaak als slecht word beschouwd zoals liegen eigenlijk universeel is en de harmonie tussen alles tegengaat.

CULTURELE DIVERSITEIT
Hoewel geprobeerd word iedere cultuur bepaalde regels die de harmonie voorspoedigen te laten volgen zal cultuur bewaren als goed beschouwd worden.
Cultuur is prachtig, het is alsof groepen verschillende persoonlijkheden hebben elk het onderzoeken en behouden waard.
Dit mag ook raciaal behoud zijn.
Echter niet door moord op andere rassen tenzij iemand van een ander ras bewust probeert een commune was een ras binnen te gaan waarvaan duidelijk is dat dat niet gewenst is.
Geprobeerd word iedere cultuur zelfvoorzienend te laten zijn.

RASSEN EN GESLACHT
Iedereen is vrij een groep op te richten waarbij er bepaalde rassen niet toegelaten worden of alleen toegelaten worden als ze zich 100% aan de cultuur aanpassen.
Pogingen om een ras of een raciale traditie en cultuur te behouden mogen er zijn.
Iedereen mag een kerk, bar, of synagoge of bedrijf oprichten alleen voor Joden of Zwarten of Blanken.
Je mag zelf beslissen welke criteria je hanteert, als je tenminste niet de harmonie tegengaat door alleen te denken aan winstbejag.
Gedwongen integratie levert spanning op bij mensen die een hekel hebben aan een ander ras of het vrezen.
Wel zal een dergelijke groep zich waarschijnlijk afzonderen van andere groepen.

“The principles that are free to spread widely and globally are those of tolerance of diversity, cooperation, communication, unity, love, enjoyment, celebration, help, support, learning, networking, inclusion.”

Het doel is niet om alle rassen en geslachten zo gelijk mogelijk te krijgen en alles uit te spreiden zodat er 1 cultuur overblijft. Ieder mag zijn voorkeuren hebben.
Ook de voorkeur om liever vrouwen in de commune te hebben die huishoudster willen zijn en een hoofddoek om hebben dan vrouwen die dat niet doen.
Het is natuurlijk om eerst jezelf dan familie en dan nog grotere soort-niveau’s zoals cultuurgenoten eerder lief te hebben dan de rest of er een voorkeur voor te hebben.
Als zwarten liever blijken te sporten dan studeren laat ze.
Idem voor vrouwen die liever kindjes krijgen en burgerlijk leven.
Geen stimulatie van carrierezoekerij.

CREATIVITEIT
Fantasie en dromen zorgt voor menselijke motivatie en is hier erg belangrijk. dit zorgt voor ontwikkeling van de mensheid.
Spontaniteit is een zegen.
Kinderen moeten niet onderdrukt worden in creativiteit.

NUT
Het is belangrijk mensen een gevoel van zingeving te geven en hem dat te laten liefhebben, dat zorgt voor harmonie en efficientie.
Doordat iedereen zelf kan beslissen hoe hij nuttig wil zijn zal er minder spanning zijn.

EXPLORATIE
Dit is een afgeleide van nut en creativiteit. We moeten als mensen alle facetten van het leven ondergaan en ervaren en we moeten streven naar leven in de ruimte of andere werelden.
Echter exploratie kan ook betkenen dat je het leven van een gewone vrouw of man in the middle of somewhere leeft. het wil niet zeggen dat iedereen een avonturier moet zijn.
Exploratie houd ook expiriementatie in met nieuwe soorten gebouwen of andere dingen, wat mensen maar prettig vinden. Als mensen leven in een huis wat ze niet prettig vinden dan is er iets mis met de harmonie tussen jezelf en je huis. dit leid tot spanning of verzakking van energie.

LIEFDE
Het behoort er rijkelijk te zijn.
Dit houd ook in dat je het accepteert dat sommigen niet houden van bv. een andere cultuur en dat je hen laat in hun eigen commune.

Liefde houd ook waarheidsgetrouwheid en compassie in, allemaal dingen die op zichzelf harmonie zijn maar het ook verder de wereld in kunnen sturen door hoe het overkomt op anderen.

Zonder tenminste een beetje liefde is er geen werkelijk cooperatie wegens gebrek aan vertrouwen. Door liefde laat je weten waar je deel van uitmaakt.
In het onderwijs moet geprobeerd worden kinderen dit bij te brengen, vaak gaat het zeer goed samen met religie.


ECONOMIE
Ieder mag zelf beslissen hoe het er aan toe gaat. of er geld is en he dat eruitziet.
maar ook kan beslist worden dat alles aan de commune toebehoort en niet aan personen.
Het draait wel om waarde, niet om schuld.
Geld verhandelen zoals op beurzen is erg ongewenst.


COMMUNICATIE
Iedereen mag communiceren hoe hij wilt;welke lectuur gelezen ma worden ligt aan de groep er zijn geen verboden.
Wel kan de ene groep mensen die mein kampf lezen bv niet accepteren.


WERK
Mensen moet geleerd worden niet een sterk verschil te zien tussen vrije tijd en werk. werk moet plezierig zijn overeenkomstig wat jij wil en hoe de groep waar je in zit je nodig heeft.
Het beste kun je werk en thuis niet te ver van elkaar scheiden.
Geen zinloos kilometers reizen met auto per dag.

ONDERWIJS
Mensen moet geleerd worden zelf na te denken, toch moet ook moreel onderwijs gegeven worden, mensen moeten niet leren dat goed en kwaad niet bestaat en dat liegen en stelen zomaar zou mogen. Dit kan heel goed samen gaan met religieus onderwijs.
Enkele wijze bruikbare filosofieen moeten ook gestimuleerd worden.
Iedereen is vrij onderwijs te geven in ideeen als het maar in een goede groep is.
Iedereen is vrij witte en zwarte of gemixte scholen op te richten.
KENNIS DIENT NUTTIG TE ZIJN. Het moet gebruikt worden als is het alleen maar omdat je nieuwsgierig bent. het is zinloos kinderen vol met info te stoppen waar ze niks aan hebben.
Onder onderwijs kan ook meditatie ,religie e.d. verstaan worden.
Geleerd moet worden zoveel mogelijk in harmonie te komen op alle niveaus.
Ook door zelfbeheersing,plezier beleven aan kleinere dingen, groot EQ, ademhaling en verbeelding stimuleren om maar iets te noemen.

WONEN
Hoe er gewoont word ligt geheel aan de wens van de commune. er zijn geen standaaarden. je mag een huis van riet en palmbomen maken in principe.
Net zo mag je ook grote gedecoreerde huizen maken waar gehele families in samen leven en ook werken desnoods.
Mobiele huizen mogen er ook zijn hoewel zigeuners in principe geweigerd kunnen worden door bewoners van communes.
Geprobeerd word huizen natuurvriendelijk te maken;niet een consumerend ding.

VOEDSEL
In het ideale geval word het zelf verbouwd. Geprobeerd word mensen zo gezond mogelijk te laten leven. Voedsel is daar echter maar een deel van.
Alleen traditionele gerechten willen is ook toegestaan.

KENNIS
Moet gestimuleerd worden, hoewel kennis meer in houd dan wetenschap zoals die nu is. wetenschap zonder filosofie of ethiek schept een hellewereld.
Kennis moet zoveel mogelijk gebruikt worden en nuttig zijn.
Bewustzijn en de harmonie tussen alles moet onderzocht en gepropageerd worden voor de vrede.

Er is niet zoiets als kennis bezitten.

ENTERTAINMENT
Eigen keus echter zal geprobeerd worden de menselijke begeerte te controleren en entertainment moet zoveel mogelijk samen gaan met werken zodat het werken geen noodzakelijk kwaad meer is.
Dit alles houd ook in dat hele groepen entertainment mogen weigeren. Zoals bordelen.


Holons
Various philosophies have discussed the subject of what happens when a whole becomes greater than the sum of its parts. We can address this from a physical angle, a business angle, a spiritual angle, or a psychological angle, the phenomenon is roughly the same.
My own bias has mostly been metaphysical or psychological.
Gestalt Therapy, Holism, Holodynamics, and Holonomics are some of the disciplines that primarily focus on this kind of idea. Here are a couple of dictionary definitions to start us off:
"HOLISM: the view that an organic or integrated whole has a reality independent of and greater than the sum of its parts."
"GESTALT: any of the integrated structures or patterns that make up all experience and have specific properties which can neither be derived from the elements of the whole nor considered simply as the sum of these elements."
Several pieces put together can form a new whole with some kind of independent existence. We can break a whole into several parts and each part will have some kind of independent existence. It is all relative to where we see it from whether we are talking about wholes or parts.
We can say that anything whatsoever is made out of the same "substance" and we can regard anything as either part of a whole or as a separate existence. I would regard the "stuff" that everything is made out of as consciousness, which is the metaphysical angle, but that is not required at all. We could just as well talk about it logically or organizationally. If we have the job of organizing "Everything" then we can look at wholes or parts in many different ways.
We can regard any portion of the universe as either a self-contained unit, or we can regard it as just an aspect of the whole universe.
If we start with any arbitrary piece of existence we can go in two possible directions with it. We can integrate it into a bigger whole, or we can fragment it into smaller parts or aspects. Or, we could leave it alone, of course.
If we take a person, we can divide him or her into smaller, somewhat autonomous units. Some people will vehemently refuse this theory, but I don't really care. It is practical to pretend that we can divide a person and it does make a lot of things easier to explain. For one thing people usually have what they call a mind. That is a part of themselves, but they pretend that it is something else. The mind can have different portions to it, such as a conscious mind and a sub-conscious mind.
Depending on how we look at things we could say that a person can leave pieces of themselves around in various locations, or times, on various subjects, or other people.
If nothing else, you leave impressions on others and on the physical environment when you go through life and interact with people, things and subjects. Those impressions you leave around are part of the whole definition of what you are. We could also say that you leave your energy around. There isn't necessarily any limited supply of "You" to leave around, though.
What if we go the other way and combine stuff into bigger wholes? See, it doesn't have to be the parts that "originally" went together. Put any set of pieces together and some kind of whole will come out of it. We can take a random collection of different people and put them together with some kind of common purpose or reality. They will then not just be some individual people, there will be a group reality that will start forming. That group reality will have a life of its own and a mind of its own.
There is such a thing a mass-consciousness. Large groups of people will together create consciousnesses or minds that are alive in themselves. They will get to influence their members beyond what can be explained by individual actions.
A body is a whole consisting of cells. Each cell is a separate unit, but when they are all together they form something much more impressive than just a bunch of cells. A billion amoebae in one place just don't form a human brain. But something can take place that makes a bigger whole out of the component parts.
An anthill full of ants becomes much more organized than one would expect from its component parts. A bunch of apparently aimless little ants running around and bumping into each other, and together they end up being this amazingly effective machine.
A specific inter-personal domain, group domain, a society, a solar system, all of them take on a life greater than the sum of their parts. And each domain represents a greater and greater whole with some kind of built-in intelligence, all the way up to the domain of All-that-is which would be basically the totality of existence, as a whole.
So there is an incredible range of consciousness, going towards ultimate wholeness at the top, and towards ultimate fragmentation at the bottom. The scale is probably infinite and it probably encompasses anything and everything. A grouping can occur on any level or combination of levels. A grouping will be an integrated whole that can function as a unit. Any such grouping will always be part of a bigger whole, and it will always have smaller parts or aspects to itself.
A name would be useful to cover all of these groupings.
Words have been used like Gestalt or Holodyne, but they are mostly addressed to the aggregate groupings and don't quite fit smaller units. The best suggestion I have heard is "Holon", a word originally coined by Arthur Koestler. It covers both the idea of being whole and of being one unit of something. It can be used about a physical phenomenon, a person, an entity, any created structure, thought form, group agreement or whatever.
A Holon is an aggregate of meaning, consciousness, or activity working in some fashion as one unit. It might consist of smaller units with independent activities. It might be part of a bigger unit. What makes the holon a holon is that it has some kind of commonality of purpose with itself, and it has a game of its own. It has a range of freedom, it has barriers or limitations, and it has purpose.
A person is a Holon, one's physical body could be regarded as a Holon, your bridge club could be a Holon, a business is a Holon, as is different departments of the business, your thoughts on a certain subject could be a Holon, Mankind is a Holon, God or the Devil are Holons, Santa Claus is a Holon.
It all depends on the viewpoint one takes. If we just say "everything is Holons" we haven't accomplished much. It is all relative to what aspect of life you are studying and what you are trying to accomplish. If we are looking at the relationship between individual people, we would probably regard each person as a Holon and their relationship as one Holon or maybe a few Holons depending on which kind of relationships they have in different situations. We wouldn't bother about the cells in their bodies or about mankind or the Andromeda galaxy.
In a way this can be regarded as a logical tool, a way of systematically studying or analyzing things. Korzybsky, who invented General Semantics, talked a lot about wholes and parts and different logical levels. He was trying to get people to take the whole into consideration and to think in infinite scales. He didn't intend this metaphysically at all, it was purely in the realm of logic.
Neuro-Linguistic Programming deals a lot with different levels of logic also. One talks about "chunk size", that is how big a chunk of everything that you are dealing with at one time. E.g. "Vehicles" is a bigger chunk than "Bus" which is a bigger chunk than "Wheel". One can "chunk up" to seeing things more generally, more globally, the bigger, broader, more simple all-encompassing picture. Or one can "chunk down" to study more detail, more practical, down to earth matters, more precise intricacies, complexities, special cases, exact application, etc.
One could very well base a business consulting approach on some methodology of dealing with Holons presented in logical business language. There doesn't have to be anything metaphysical about it. One could work out what the logical conceptual units are that are involved in a business, e.g. "Customers", "Management", "Sales people", and the interesting ones would be the more hidden constructs like "The reorganization last year", "The Future", "The business climate". Holons could have been formed by significant past incidents, by some kind of common agreement, superstition or whatever. By then engineering some kind of process that aligns the relationships between these Holons one could probably create miracles.
If we regard a Holon as an alive entity of consciousness or as a logical unit doesn't really matter much. Actually it is probably best to not make too many agreements on what it IS. It is whatever it is.
Whatever we call a Holon, it is just a label attached to a certain set of associations, just words.
There is a difference between making descriptive maps of the world and looking at the real thing.
One of the ways of knowing the difference is that when you connect with the real thing it is beyond words. You might describe it with words, but it isn't words. Specific perceptions are a better approximation of what is there than precise labels are, but still, they are only approximations.
There will be degrees of that, of course. It is doubtful if we can ever say that one connects totally with what is REALLY there. The best we can probably do is to connect with the actual present time perceptions, rather than with symbols, words, memories of old perceptions and so forth. Instead of getting secondary and tertiary representations we want the first hand information.
In my own personal counseling practice I've often found use of the idea of Holons. Either to treat them as real, living entities that we can address and change. Or, to clarify how they are simply associations between different parts or ideas, and can be taken out of existence, if they aren't desired.
A client might come to me and say that he has some kind of issue with "Grandma". Even though I might know that his grandmother has been dead for 30 years, I won't just try to convince him that there is no more Grandma and he should forget about it. There might be a lot of value in dealing with the "Grandma" that exists for him now. We can contact her and talk with her and he can sort out his issues with the Grandma holon, tell her whatever he needs to and ask her whatever he wants. Typically, when the differences are sorted out "Grandma" will either disappear, or she might stay around in a different role.
The interesting thing is that it doesn't really matter if it is the REAL Grandma that he talked with or if it is just a metaphorical visualization. As a matter of fact, I would sabotage the work equally if I insisted that it was the REAL Grandma, or if I insisted that it was just fantasy.
What I AM saying is that there is use in working directly with whatever constructs appear to have existence for a person or group.
I will, metaphysically speaking, say that there is more to it than just juggling different logical models intellectually. But I also say that there is no reason to argue about it.


Holarchies
Holarchy is a word coined by Arthur Koestler. It is a combination between the Greek word 'holos' meaning whole and the word 'hierarchy'. It is a hierarchically organized structure of units or entities that are called 'Holons'.
Each Holon could be regarded as either a whole or as a part depending on how one looks at it. A Holon will look as a whole to those parts beneath it in the hierarchy, but it will look as a part to the wholes above it. So, a Holarchy is then a whole that is also a structure of parts that are in themselves wholes.
Here is a biological example of a Holarchy:

Just about anything you would choose to study could be regarded as either an independent whole or as a part of something bigger. A lot of interesting and puzzling phenomena come out of this dualism. It creates dichotomies of independence versus integration, individuation versus unity, competition versus cooperation, cause versus effect, etc.
Neither of the two extremes provides a complete theory for understanding life. We can't just say that everything is separate and doesn't depend on anything else. We can't say either that everything is being controlled by something else. Seems that we have to juggle the apparent self-contradiction of everything being both cause and effect, and both part and whole, depending on how you look at it.
For example, it becomes interesting when we look at the relations and groupings of people. Some philosophical systems regard an individual as a totally independent and self-determined unit that can and has to be fully in control of its own destiny. Other philosophical systems would regard an individual as totally a product of biological and environmental factors beyond its control. However, neither extreme will in itself successfully explain much about human interaction. The Holarchy/Holon scheme might provide for a more satisfying model.
For example, we can draw a Holarchy of domains of life:

or we could emphasize ecology more:

One person observed as an individual can be regarded as fully self-controlled. She can basically think and do whatever she wants. We can regard one individual as a whole. But that person probably has some close interaction with people around her, she probably has family and friends. We find that the individual as a part of some relationship is not just determined by her own self-interest. She will cooperate with the other individuals and might work at doing what is best for them as a whole. And when we look at a group we find that individuals and particular relationships become even more sub-ordinate. If you are working for a company, you have to be there on time, do certain things that somebody else assigns to you and so forth. If you do that well and you cooperate with the other members of the group, it allows the group to function as a whole. But that is not the end of it. The group will engage in competition with other groups. But if we go one step up we find that all the groups belong to the same overall human race of people. Maybe they will cooperate for the good of mankind and the race can become a whole. And so forth.
The higher we go in the holarchy, the more freedom and the more overall range of activity can be observed. If you command a universe there is so much more you can do than if you just have one individual human being to move around. But then again, a universe might still just be a part of something bigger that it is sub-ordinate to.
We could say that the higher we go, the closer we get to a statement of the true whole nature of things. We could possibly say that there is an absolute, infinite top of the scale, All-that-is, that isn't part of anything else. But any other concept, beingness, or grouping of any kind is inherently both a part and a whole.
A Holon is a node in a Holarchy. A Holon looks up for what it needs to cooperate with and integrate with. It looks sideways for what it needs to compete with. It looks down for what it wants to command. Each holon can not be fully explained by or predicted by a study of its parts. It is something more. A Holon is also part of something bigger that it is being affected by. But at the same time it has a high degree of autonomy, it has a life of its own.
To sort out a conflict between Holons, one needs to take a step up to the next higher whole and to establish more integration and cooperation among its parts. For example, to sort out a conflict between two people, we can't resolve it just by looking into their individual minds. But if we take a step up and examine what kind of relationship they have, or what kind of group they are both part of, we can then work to establish cooperation.
It becomes obvious that we can optimize a certain whole by re-aligning its parts. And just as obvious that if we want to handle higher level wholes we would move up in the holarchy. We can make one individual more integrated by working with her parts. But if we want to make the group she is part of work better, then we need to move up further. We would have to get the attention of and interact with the actual group, not just one of its parts, one individual.
Likewise, if several parts of a person are in conflict with each other, we don't get much resolution from examining just those parts in themselves. We need to take a step up and examine what the whole person is about. Only then can we align the parts with the whole and make them more integrated.
Now, life isn't really a nicely organized hierarchy. Charts like these are in themselves gross over-simplifications. A clean model is a useful tool to work with in making sense out of things. However reality consist just as much of cross-associations. Parts of wholes might associate with parts of other wholes, thereby creating new wholes that can again be split into parts, and so forth ad infinitum. That is what makes life a challenging puzzle. But the tool of looking at one holarchy or one holon at a time can be valuable in figuring things out. Each Holon can be considered an integral entity. It connects upwards towards bigger wholes and downwards towards smaller parts.Domains
One model that can be quite useful in making sense out of life is that of "domains", as in chunks of the world of varying size and scope. If we start with one individual as the center of a circle, we can then make wider and wider concentric circles of bigger and bigger scope. Or, starting from the other end, we can start with Everything-there-is and gradually narrow in our focus until we get down to one single individual.
There could be many ways of dividing up such a scheme, and this is just one. The main point is that each bigger domain contains the domains that go before it and covers a bigger portion of life, the universe and everything. Each domain is a sphere of influence or a field of operation.
This model I've used in personal counseling to help people clarify their own role in the universe. However, it could be used for many other purposes.
Personal domain - One individual person and everything that pertains to maintaining an individual existence. This includes one's body, one's name, one's belongings, one's personal interests and preferences.
Relationship domain - The interactions between two or more individuals close to each other. That includes friendships, marriages, family, but also temporary connections and interchanges between individuals.
Group domain - Several people associating to form group activities. That can be a company or club or cause, or any other association, permanent or temporary. A group tends to take on a life of its own, beyond the dynamics of the participating individuals.
Society domain - Larger groups of people co-exist in adjacent space to form societies. A society can consist of many diverse groups and interests. Together they more or less loosely form a national identity. A country is a society domain.
Global domain - A whole planetary system is a global domain. That includes societies and whatever else exists on a planetary sphere. This includes concern for ecology and whatever else is needed to manage co-existence of diverse groups and species and resources within a closed system. Ours is planet Earth.
Stellar domain - Planets are part of solar systems. Encompassing a solar system involves the interaction between different planets, travel beyond one's planetary sphere, and concern for the life cycle of one's star. We are in the solar system of the Sun.
Galactic domain - Many star systems together form galaxies, which again have their own long-term creative and destructive cycles. Stars are born or die. Civilizations might exist on a galactic scope and might expand or decay. We are in the outskirts of a galaxy known as The Milky Way.
Universal domain - All of what exists in the same space-time continuum forms a universe. Even a universe has cycles, of expanding and contracting. Everything in it is in one way or another inter-related.
Dimensional domain - Alternate universes might exist in different dimensions, existing at different vibratory frequencies, different times, or otherwise out of phase with each other. One might possibly travel between them, or become aware of one's multi-dimensional existence amongst them. Together all these dimensions form what we could call the Omniverse.
Totality domain - The totality of all that exists, together with the creative potential for bringing anything whatsoever into existence, that is the most wide-spanning domain. We can call it All-that-is. Where any other domain is limited or fragmented to some degree, Totality is by its nature whole and complete.
Metaphysics and what you might believe is the Meaning of Everything matters less here than simply widening or narrowing the focus.
To take the really BIG view, we can start seeing this from the biggest domain first. Which is essentially more proper, but more foreign to the human perspective. We naturally start with the wholeness of Everything. Then we can divide it into different dimensions to keep things apart. Then we can focus on a particular universe of stuff. And within that on a certain family of material we can call a galaxy. And within that we focus on the functioning of a certain stellar system. Well, to make it narrower, just one planetary unit. Under that we can divide things into different societies, consisting of different groups. Within each group we split it into different relations. And finally we can focus on one individual unit all by itself, one person. We could split it further, looking at what this individual consists of, but that is small enough for this purpose.
If you are so inclined, you can call the all-that-is domain God. However, that is not necessary or required.
This can simply be taken as a logical, mathematical way of dividing things up. As applied to any particular system, we can look at the whole system, or we can break it down into smaller and smaller sub-systems.
Domains can be examined separately or their relations with other domains can be examined. A single individual person has his own issues and problems and aspirations in life. He forms a system all by himself, with its own cycles and mechanics and laws, a system distinctly different from the systems of other domains.
An inter-personal relationship forms a system. There are certain principles and mechanics at work that are different from the workings of an individual. If one doesn't notice that, that domain might frequently end up in a crisis. There are certain principles and issues that might apply to all inter-personal relationships. There will also be different conditions and different agreements from one relation to the next.
Any group forms a system in itself. Its principles and cycles often operate beyond the activities of individuals and inter-personal relations, and might well continue even with totally different people as participants. There are models and techniques that facilitate working with groups in general, and there are also unique cultures in different groups that must be accommodated.
Societies are systems. Planets are whole systems, even though they contain many sub-systems. There will be certain principles that are generally useful for managing planets, but each planet will also be different.
Each domain can be regarded separately, but is nevertheless always connected to and dependent on other domains. If that is ignored, disharmonious and dysfunctional relations might develop between or within domains.
An individual that is part of a group might not do well or not be popular if he exclusively sees and deals with his own personal domain. To operate well in a group, one must be able to perceive and deal with the group domain, and preferably be able to somewhat think AS a group.
All domains in alignment is the ideal situation. The idea is to work towards synergy between all domains of life. It is off balance to sacrifice one's personal domain for the sake of the inter-personal domain (e.g. in some marriages) or group domain (giving one's life to a company) or society-domain (dying for one's country in war). Rather, if what one does as an individual is in harmony with one's relationships, with the groups one is in, with society, with global needs, and so forth, all the way up to the totality of everything, then we are talking about a life of synergy.
The key thing to notice here is that the domains are inside one another. It is not one OR the other. They are invariably all inter-connected and operating at the same time. Bringing them into alignment and helping them ALL to be strong and healthy at the same time, that probably makes for a more happy and effective life.
For practical purposes, most people are likely to be concerned primarily with the first few domains, and the bigger one's might be very unreal. However, concerning oneself with all the domains, and learning to shift one's focus between them is a quite valuable personal development tool.
It really puts a problem in perspective when one examines it from the viewpoint of the next higher domain.
The description of these domains is a map that can be helpful in aligning different parts of one's existence with each other. They aren't really separate, that is just a helpful model to be able to focus on different parts of life. They are a tool for assisting the ability to shift focus, to chunk life into different sizes of chunks.
Met citaat reageren
Advertentie
Oud 25-05-2003, 17:55
mleen
Avatar van mleen
mleen is offline
ik heb dat hele engelse stuk niet gelezen, dat vond ik een betje erg lang .. (was dat erg belangrijk? )

Uhm.. ik vind je soms nogal tegenstrijdig. Bij de meeste dingen zeg je namelijk dat een commune dat helemaal zelf moet weten en zelf regels moet opstellen, maar soms zeg je dan weer dat iets moet. zoals kennis en onderwijs. Een commune zou dan ook het recht moeten hebben om te zeggen dat zij onderwijs niet nodig hebben en dat zij simpelweg beroepen van vader op zoon kunnen overdragen.
ook het stuk over de slaven klopt niet vind ik. Je bent slaaf wanneer je onder dwang ergens gehouden wordt. Maar jij zegt dat je altijd een commune uit moet kunnen, als slaaf zal dit niet gaan.

Het totale idee vind ik ook een beejte van een verkeerde kant belicht. Ik zou liever zien dat er niet zozeer communes opgericht worden. Dan krijg ik gelijk zo'n kliekjes idee. Regels hoeven niet opgesteld te worden want dan krijg je vanzelf weer een soort overheid en als er ergens meer mensen komen wonen zou er ook oorlog kunnen komen tussen de communes wat uiteindelijk m.i weer zal leiden tot een situatie zoals deze nu is.
Ook om mensen te weigeren hoeven geen regels te zijn, mensen krijgen het zelf wel door wanneer ze niet gewenst zijn.

het stuk wat je zegt over regering staat me ook niet aan. "Hoogstens zal er een overkoepelende organisatie nodig zijn die precies die invloed op communities heeft die ze zelf beslissen" dat lijkt mij een vorm van dictatuur die over de hele wereld heerst! En wat valt er dan nog te regelen voor die organistatie?

wat is jou idee over zorg en zieken en ouderen?

Ik ben wel anarchistisch (denk ik ) maar ik weet nog niet mijn ideale manier van uitvoeren. ik ben nu aan het denken wat er voor mij anders moet aan jouw manier.. maar ik weet het nog niet.

Laatst gewijzigd op 25-05-2003 om 17:58.
Met citaat reageren
Oud 26-05-2003, 10:22
Isa
Avatar van Isa
Isa is offline
Citaat:
mleen schreef op 25-05-2003 @ 18:55:
ik heb dat hele engelse stuk niet gelezen, dat vond ik een betje erg lang .. (was dat erg belangrijk? )
nee er zit een patroon in. ik wilde echter door alles onder te verdelen dingen verduidelijken.
maar alles lezen is niet nodig.
Bedankt voor je reactie.
Citaat:

Uhm.. ik vind je soms nogal tegenstrijdig. Bij de meeste dingen zeg je namelijk dat een commune dat helemaal zelf moet weten en zelf regels moet opstellen, maar soms zeg je dan weer dat iets moet. zoals kennis en onderwijs.

Kennis over de andere groepen.
Onderwijs moeten ze zelf bepalen,echter zal ik wel proberen om in dat ondwerwijs deze ideeen over harmonie en eenhied tussen alles te stimuleren;veel religies zijn makkelijk integreerbaar met ideeen over orde en eenheid en harmonie.
Citaat:
Een commune zou dan ook het recht moeten hebben om te zeggen dat zij onderwijs niet nodig hebben en dat zij simpelweg beroepen van vader op zoon kunnen overdragen.
Dat hebben ze.
Citaat:
ook het stuk over de slaven klopt niet vind ik. Je bent slaaf wanneer je onder dwang ergens gehouden wordt. Maar jij zegt dat je altijd een commune uit moet kunnen, als slaaf zal dit niet gaan.
Als je ervoor gekozen hebt in een commune te leven waar je slaaf bent dan niet, maar dan is dat je eigen oorspronkelijke keus om het risico te nemen slaaf te worden.
Citaat:
Het totale idee vind ik ook een beejte van een verkeerde kant belicht. Ik zou liever zien dat er niet zozeer communes opgericht worden. Dan krijg ik gelijk zo'n kliekjes idee. Regels hoeven niet opgesteld te worden want dan krijg je vanzelf weer een soort overheid
Overheid is niet altijd slecht. als mensen zelf die regels keizen is er geen probleem.
Citaat:
en als er ergens meer mensen komen wonen zou er ook oorlog kunnen komen tussen de communes wat uiteindelijk m.i weer zal leiden tot een situatie zoals deze nu is.
Ja . echter denk ik dat dit idee toch beter is dan wat nu gebeurt. en tot meer vrede zal leiden.
Citaat:
Ook om mensen te weigeren hoeven geen regels te zijn, mensen krijgen het zelf wel door wanneer ze niet gewenst zijn.
Waarschijnlijk wel, maar dan mag je het nog wel officieel maken.
Citaat:
het stuk wat je zegt over regering staat me ook niet aan. "Hoogstens zal er een overkoepelende organisatie nodig zijn die precies die invloed op communities heeft die ze zelf beslissen" dat lijkt mij een vorm van dictatuur die over de hele wereld heerst! En wat valt er dan nog te regelen voor die organistatie?
het verschil is hier dat die overkoepelende organisatie gemaakt word door de individuen en communes, in tegenstelling tot een normale overheid die zichzelf de macht toeeigend. die communes beslissen dan ook zelf wat voor invloed die organisatie heeft.
Citaat:
wat is jou idee over zorg en zieken en ouderen?
Hopelijk zullen communes leiden tot meer samenleving tussen ouderen en jongeren.
In afrika bv. leven de oma's in de huizen van de jongeren, heel normaal.
Citaat:
Ik ben wel anarchistisch (denk ik ) maar ik weet nog niet mijn ideale manier van uitvoeren. ik ben nu aan het denken wat er voor mij anders moet aan jouw manier.. maar ik weet het nog niet.
Ik sta helemaal open voor ideeen en tegenargumenten.
Je zou actief kunnen proberen een anarchistisch groepje te starten. een betere wereld begint bij jezelf.
Met citaat reageren
Oud 26-05-2003, 11:48
Verwijderd
Een heel goed plan, je ziet ze overal tevoorschijn komen. Hoewel ik zelf met een soortgelijk initiatief bezig ben, hier wat vragen. Ik hoop dat je tezijnertijd even kritisch of kritischer wil zijn ten opzichte van mijn verslag:

[QUOTE]Kenny McCormick schreef op 25-05-2003 @ 16:39:
[B]
-dingen worden zo geprobeerd te maken dat het heel belonend word om anderen te helpen en de samenleving vooruit te helpen en te onderhouden.

Hoe?

Citaat:
Kenny McCormick schreef op 25-05-2003 @ 16:39:

-Soort zoekt soort en dat is goed.
En wat als blijkt dat er zich vanzelf groepen vormen met een grote diversiteit, die goed lopen?

Citaat:
Kenny McCormick schreef op 25-05-2003 @ 16:39:

-de menselijke geest streeft naar nuttig en goed zijn en is constructief.
Waar maak je dat uit op? Onder welke omstandigheden geldt dat niet meer en wat doe je daaraan?

Citaat:
Kenny McCormick schreef op 25-05-2003 @ 16:39:

Dit systeem dat alle omgevingen accepteert probeert dat te voorkomen.
Kan een systeem dat alle omgevingen accepteert ook binnen al die omgevingen optimaal functioneren? En als dat niet zo is, hoe verhouden zich verandering en acceptatie dan tegenover elkaar?

Citaat:
Kenny McCormick schreef op 25-05-2003 @ 16:39:

Vrijheden:Iedereen is vrij te denken en voelen en uiten zoals ze willen echter niet als de groepen waar je in woont er tegen zijn dan moet je zelf een nieuwe groep oprichten of naar een andere gaan. Niets kan op die manier vrije wil ontnomen worden,echter hoef je ook niet te lijden omdat anderen iets willen en jouw daar overlast mee kunnen bezorgen.
Wat als 50% van de mensen het een wil en 50% van de mensen het andere, wie vertrekt er dan? En wat als elk van de leden iets anders wil wat tegen de, voor ieder van de leden een aparte groep van 1 persoon? Hoe ga je hiermee om, voorkom je dit?

Citaat:
Kenny McCormick schreef op 25-05-2003 @ 16:39:

Niemand mag natuurlijke hulpbronnen opgebruiken.
Waar haal je grondstoffen überhaupt vandaan? Je mag aannemen dat niet alles wat gebruikt wordt in de directe omgeving van de groep te vinden is, is er dus enige graad van handel met de overkoepelende maatschappij?

Citaat:
Kenny McCormick schreef op 25-05-2003 @ 16:39:

Richtlijnentreef naar perfectie hoe je dat ook ziet. wees goed voor de naaste. streef naar harmonie tussen alles. Tussen jezelf, door je geest als eenheid te laten functioneren en tussen je eigen cellen en organen op het kleinste niveau, dan harmonie tussen jezelf en anderen door een systeem van eerlijkheid en cooperatie en naastenliefde en liefde voor de natuur en dieren en de wereld en je eigen beschaving en wereld. Compassie bij het lijden van elkaar en Vreugde bij blijdschap van elkaar. Rechtspraak is hier een deel van. Alles is hier een deel van.
Hoe is hier enige verschil met het systeem van sociale en juridische wetten van de bestaande maatschappij?

Citaat:
Kenny McCormick schreef op 25-05-2003 @ 16:39:

Hoe meer het meewerkt aan een betere wereld hoe beter.
Hoe ziet dit eruit? Is er enige invloed naar buiten de commune?
Besef je dat vroegere communes daardoor enige vijandigheid vanuit de omgeving over zich hebben uitgeroepen en hun publieke populariteit afneemt, omdat ze hun eigen idealen op de omgeving willen dwingen?
En hoe voorkom je sowieso dat het image gelijkloopt met de communes zoals mensen daar in het algemeen een beeld van hebben (langharig, werkschuw tuig dat de hele dag drugs gebruikt en sex heeft).

Citaat:
Kenny McCormick schreef op 25-05-2003 @ 16:39:

Dit alles houd ook in dat mensen groepen kunnen starten slechts voor een bepaald ras, of volk, of een kerk of organisatie speciaal voor 1 volk of ras.Er kunnen taliban achtige groepen ontstaan waarbij vrouwen in burqas moeten lopen en waarbij de sharia in extreemste vorm geld. net zo kunnen er ook groepen bestaan waar dat alles niet uitmaakt.
Houdt dit ook in dat, op deze lange termijn waarover gesproken wordt, er geen overkoepelend orgaan is dat enige universele richtlijnen tracht erkend te krijgen?

Citaat:
Kenny McCormick schreef op 25-05-2003 @ 16:39:

Verder gebeurt dit op lokaal niveau. families bv. beslissen zelf wat voor lifestyle ze aanhouden, echter mogen ze geen lifestyle aannemen die hun eigen groep verbied, dan moeten ze naar een andere.
Waar een commune vaak op vastloopt is dat het eenvormig is, er wordt slechts een enkele levensstijl nagestreeft of geleefd. Dit kan niet tippen aan de pluriformiteit van de huidige overkoepelende maatschappij, waar vele verschillende levensstijlen naast elkaar kunnen bestaan. Is verhuizen naar een groep de enige oplossing voor verschillende levensstijlen? Ontwikkel je zo wel acceptatie en waarderingvoor andere meningen/levensstijlen en inlevingsvermogen in mensen?

Citaat:
Kenny McCormick schreef op 25-05-2003 @ 16:39:

De grotere groepen bestaan om de kleinere te coordineren in gezamenlijke overeenstemming.
Hoe worden de rechten van de minderheid hier bewaard?

Citaat:
Kenny McCormick schreef op 25-05-2003 @ 16:39:

Geen grote legerleiders, geen fouten van bepaalde mensen die per fout in een hoge positie zijn ‘gekozen’.
Zijn er eigenlijk legers of hoge posities?

Citaat:
Kenny McCormick schreef op 25-05-2003 @ 16:39:

word beslist door de groepen zelf, die gemaakt worden. Als mensen monarchen willen, dan blijft er een generatie monarchen bestaan om te regeren. Als ze een meerderheid geld-achtig stelsel kiezen, is dat ook goed.
Wat is het verschil dan nog met de huidige maatschappij?

Citaat:
Kenny McCormick schreef op 25-05-2003 @ 16:39:

Hoort ook bij regels van de individuele groepen. Als iemand een groep wilt die stelt dat leden die vreemdgaan gestenigd moeten worden, then so be it. handen afhakken mag allemaal. als iemand maar de kans krijgt de groep te ontvluchten voordat er een misdaad gepleegd word, als maar niet de hele wereld dergelijke regels kent.
Wie controleert/bestuurt dat?
En hoe kun je zo enige veranderingen verwachten in een willekeurig land op deze wereld? Zo zullen mensen gewoon bij elkaar blijven leven zoals ze dat gewend zijn en bij hun naasten blijven ook al zijn ze het niet eens met de wrede regels.


Citaat:
Kenny McCormick schreef op 25-05-2003 @ 16:39:

Er moet goed omgegaan worden met bezit.
Hoe dan? En hoe zorg je dat mensen zich daaraan houden?

Citaat:
Kenny McCormick schreef op 25-05-2003 @ 16:39:

Mensen die iets gebruiken en onderhouden zijn de bezitters.
Maar hoe worden mensen de gebruikers en onderhouders van iets? Loopt dat niet uit op 'wie het eerst komt, wie het eerst maalt'?

Citaat:
Kenny McCormick schreef op 25-05-2003 @ 16:39:

Je bezit de vruchten van je eigen moeite.
Hebben de voedselkwekers van de groep dan niet een dictatoriële macht over alle andere groepsleden?

Citaat:
Kenny McCormick schreef op 25-05-2003 @ 16:39:

Gedefinieerd als iets wat mogelijk gebruikt kan worden om iets groters te maken.
Ik begrijp wat je bedoelt, maar het is misschien niet de ideale definitie. Van een brok zilver zou je bij wijze van spreken een kleinere ring kunnen maken. Misschien is de definitie van vandale beter: 'onbewerkt, ruw materiaal als basis voor een product'.

Citaat:
Kenny McCormick schreef op 25-05-2003 @ 16:39:

-Wacht niet op grondstof, ga naar ze toe. je gaat niet naar een stad om te klagen hoe druk het wel niet is.
??

Citaat:
Kenny McCormick schreef op 25-05-2003 @ 16:39:

Soorten bestraffing word door groep zelf besloten. mocht r sprake zijn van zware kindermishandeling dan zullen andere groepen er automatisch iets tegen doen door samen te spannen.
Dus hier mogen groepen ingrijpen in een andere groep? Tevoren mocht iedereen nog zelf weten wat ze deden, ook als dit steniging en wat al niet betrof.

Citaat:
Kenny McCormick schreef op 25-05-2003 @ 16:39:

Als je echter een groep denkt te stichten waarbij je de hele dag jeelf suf kan blowen dan think again, want geen groep zal een dergelijke luilak accepteren, je moet de groep helpen.
Je moet? Daarstraks was alles nog mogelijk als je dat tenminste deed in een groep waar iedereen dat doet.

Citaat:
Kenny McCormick schreef op 25-05-2003 @ 16:39:

Dit mag ook raciaal behoud zijn.
Echter niet door moord op andere rassen tenzij iemand van een ander ras bewust probeert een commune was een ras binnen te gaan waarvaan duidelijk is dat dat niet gewenst is.
Dit en andere genoemde zaken houdt dus een gigantische polariteit in tussen verschillende groepen.

Citaat:
Kenny McCormick schreef op 25-05-2003 @ 16:39:

Geen stimulatie van carrierezoekerij.
Tenzij in een groep die dat wel wil.

Citaat:
Kenny McCormick schreef op 25-05-2003 @ 16:39:

Kinderen moeten niet onderdrukt worden in creativiteit.
Moet niet, mag wel neem ik aan?

Citaat:
Kenny McCormick schreef op 25-05-2003 @ 16:39:

EXPLORATIE
Dit is een afgeleide van nut en creativiteit. We moeten als mensen alle facetten van het leven ondergaan en ervaren en we moeten streven naar leven in de ruimte of andere werelden.
Ofwel, elk mens moet op alle mogelijke manieren verkracht en op alle mogelijke manieren vermoord worden en moet een ruimteschip bouwen? That's odd.

Citaat:
Kenny McCormick schreef op 25-05-2003 @ 16:39:

Geld verhandelen zoals op beurzen is erg ongewenst.
Waarom? En geldt dat niet voor specifieke groepen wanneer zij dat wensen?

Citaat:
Kenny McCormick schreef op 25-05-2003 @ 16:39:

Wel kan de ene groep mensen die mein kampf lezen bv niet accepteren.
Waarom niet en hoe dan?

Citaat:
Kenny McCormick schreef op 25-05-2003 @ 16:39:

het is zinloos kinderen vol met info te stoppen waar ze niks aan hebben.
Zoals?

Citaat:
Kenny McCormick schreef op 25-05-2003 @ 16:39:

Mobiele huizen mogen er ook zijn hoewel zigeuners in principe geweigerd kunnen worden door bewoners van communes.
Waarom moet op een en dezelfde plek blijvend wonen de norm zijn?

De Engelse tekst heb ik niet gelezen, vooral omdat het niet van jouw hand is. Overigens heb ik dingen waar ik het volledig mee eens was of waar ik laaiend enthousiast over was in je tekst hier niet herhaalt. Niet dat ik dat was over alles wat ik weggelaten heb, maar de dingen waar ik enthousiast over was heb ik weggelaten.
Met citaat reageren
Oud 26-05-2003, 12:06
Evito
Avatar van Evito
Evito is offline
Ik ben van mening dat mensen eerst van binnen moeten veranderen, om een goed werkende samenleving te creëren. Met angst en regels kun je veel bewerkstelligen en mensen laten leven op de beste manier, maar overstemd door angst en regels zullen ze dat nooit als het beste en als vrijheid ervaren. Bovendien kun je dan moelijk nog over 'samenleving' spreken.

Wel ben ik van mening dat men wat regels moet aanpassen om mensen zo veel mogelijk spiritueel bewust te maken.
Met citaat reageren
Oud 26-05-2003, 14:00
Verwijderd
kom op zeg, dit kan toch nooit??! denk hier eens rustig over na.. mensen zijn niet intelligent genoeg om zo te leven, en het stuk is één en al tegenstrijdigheid

anarchie = chaos
Met citaat reageren
Oud 26-05-2003, 14:50
Verwijderd
Daar ben ik het wel mee eens. Anarchie (evenals socialisme en communisme) gaat uit van de gedachte dat mensen in redelijke mate autonoom en zelfstandig zijn, rationeel besluiten kunnen nemen en op voet van gelijkwaardigheid kunnen samenleven.

De geschiedenis geeft legio voorbeelden van het tegendeel.
Met citaat reageren
Oud 26-05-2003, 14:59
mleen
Avatar van mleen
mleen is offline
Citaat:
nare man schreef op 26-05-2003 @ 15:50:
Daar ben ik het wel mee eens. Anarchie (evenals socialisme en communisme) gaat uit van de gedachte dat mensen in redelijke mate autonoom en zelfstandig zijn, rationeel besluiten kunnen nemen en op voet van gelijkwaardigheid kunnen samenleven.

De geschiedenis geeft legio voorbeelden van het tegendeel.
in het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.
Anders kun je een heleboel wel gelijk uitsluiten.

Ik denk dat het (soms, niet alle methoden) wel kunnen werken maar mensen moeten dan af van het idee dat het belangrijkste in hun leven geld verdienen, rijk worden en een belangrijke positie innemen is. Jammer genoeg zal je dan wel de hele bevoking moeten overtuigen en dat wordt idd moeilijk.
Met citaat reageren
Oud 26-05-2003, 15:04
Verwijderd
Ik denk dat het anarchiegedeelte van het 'systeem' niet de essentie is en dat dat idee ook wel enige vorm van organisatie tolereert en sowieso coöperatief van aard wil zijn.

Hoe dan ook is het wel de vraag hoe een en ander bereikt gaat worden, dingen die inderdaad gebaseerd zijn op autonoom en zelfstandig en redelijk zijn. Er wordt een soort ontwijkingstactiek voorgesteld, maar ook binnen de tekst wordt deze alweer tegengesproken. Het is wachten op de heer Kenny om opheldering te bieden.
Met citaat reageren
Oud 26-05-2003, 16:56
Verwijderd
Citaat:
mleen schreef op 26-05-2003 @ 15:59:
in het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.
Anders kun je een heleboel wel gelijk uitsluiten.
Je hebt helemaal gelijk, maar je kunt er wel iets uit afleiden. Het is geen garantie voor de toekomst maar wel een indicatie.

Citaat:
Ik denk dat het (soms, niet alle methoden) wel kunnen werken maar mensen moeten dan af van het idee dat het belangrijkste in hun leven geld verdienen, rijk worden en een belangrijke positie innemen is. Jammer genoeg zal je dan wel de hele bevoking moeten overtuigen en dat wordt idd moeilijk.
Nee, ik denk dat het dieper ligt. Ook al zou je de mogelijkheid hebben om elk individu te bereiken, dan nog zou het niet werken omdat hebzucht en drang naar persoonlijke macht zoiets dieps is, zo inherent aan de mens, dat het niet uit te bannen is.
Met citaat reageren
Oud 26-05-2003, 17:59
Isa
Avatar van Isa
Isa is offline
Citaat:
KontraDix schreef op 26-05-2003 @ 12:48:
Een heel goed plan, je ziet ze overal tevoorschijn komen. Hoewel ik zelf met een soortgelijk initiatief bezig ben, hier wat vragen. Ik hoop dat je tezijnertijd even kritisch of kritischer wil zijn ten opzichte van mijn verslag:
Als we maar tot een goed plan komen, das toch het uiteindelijke doel
Citaat:
En wat als blijkt dat er zich vanzelf groepen vormen met een grote diversiteit, die goed lopen?
[/b]
Dan ontstaan er multi-culti's. Vrijheid houd tenslotte ook in dat je wel samen mag leven als mensen met verschillende normen/religies etc. als je dat wenst.
Citaat:

1.Waar maak je dat uit op?
2.Onder welke omstandigheden geldt dat niet meer en 3.wat doe je daaraan?
1.Al mijn kennis over de menselijke geest. Bv. dat blijkt dat niemand zal moorden als hij er niet een deugd overheen plakt.
Elke massamoord in de geschiedenis blijkt te zijn gebeurd doordat de mensen er een deugd overheen plakten.
Verder is het mijn eigen ervaring. Een harmonisch en bewust mens zal niet langer onzinnige begeertes hebben (cruelty) en zal uit zichzelf wel goed doen. Het is eigenlijk vooral in deze individualistische (leesiet in harmonie met de wezenlijke behoeftes van de mens zijnde) samenleving dat mensen denken dat er niks is en dat begeerte en seks het belangrijkste in het leven is.
2.Onder omstandigheden waarbij de harmonie tussen mens en omgeving en de delen (denken,voelen,waarnemen,hersenhelften)van de mens zelf niet gesynchroniseerd zijn. Overigens leid disharmonie tussen mens en omgeving vaak tot disharmonie in de mens zelf. Liefdeloosheid.
3.Proberen door onderwijs (onder onderwijs word hier meer verstaan dan slechts boeken uit je hoofd kennen) en ervaring kinderen en volwassenen die erom vragen (therapie?) te leren hoe zichzelf te genezen. Verder dit gehele idee van harmonie sowieso over de wereld proberen te verspreiden, deze ideeen gaan gelukkig in het geheel niet tegen religie in en vallen er mee te mixen.

Citaat:

Kan een systeem dat alle omgevingen accepteert ook binnen al die omgevingen optimaal functioneren? En als dat niet zo is, hoe verhouden zich verandering en acceptatie dan tegenover elkaar?
Ik snap de vraag niet helemaal. Iig hoef je als zelf subomgeving-groep zijnde niet alle andere omgevingen (mensen/ideeen) te accepteren, dat zou het fundament van deze samenleving weghalen.
Citaat:

Wat als 50% van de mensen het een wil en 50% van de mensen het andere, wie vertrekt er dan? En wat als elk van de leden iets anders wil wat tegen de, voor ieder van de leden een aparte groep van 1 persoon? Hoe ga je hiermee om, voorkom je dit?

Ik neem niet aan dat in relatief kleine groepen dat zal voorkomen. Ieder beslist ten eerste al vanaf het begin dat hij bij een bepaalde groep wil. Als je dan de regels van die groep accepteert, dan zal het niet snel gebeuren dat je het zo drastisch oneens bent dat een scheiding van de groep noodzakelijk is.

Citaat:

Waar haal je grondstoffen überhaupt vandaan? Je mag aannemen dat niet alles wat gebruikt wordt in de directe omgeving van de groep te vinden is, is er dus enige graad van handel met de overkoepelende maatschappij?
Hangt van de grondstof af. Planten bv. kunnen gewoon gekweekt worden. Voor de rest zullen er afspraken gemaakt moeten worden afspraken die hulp van andere groepn niet per se uitsluit, zoals nu eigenlijk ook gebeurt.
Citaat:

Hoe is hier enige verschil met het systeem van sociale en juridische wetten van de bestaande maatschappij?
Dat iedereen bij voorbaat de wet accepteert en dat je als je het niet doet niet de groep inkomt. In deze maatschappij heb ik nooit kunne zeggen:"he **** ya daar houd ik me niet aan ik ben het niet met die wet eens" tegen de 2de kamer ofzo.
Als ze me hier pakken voor bv. drugsbezit (een wet waar ik het niet mee eens ben) dan kunnen ze me straffen zonder dat ik ooit gekozen heb om onder die regering te leven.
In een groep zal ik bij voorbaat de regels moeten accepteren.
anders kan ik opsodemieteren.
Citaat:

1.Hoe ziet dit eruit? Is er enige invloed naar buiten de commune?
2.Besef je dat vroegere communes daardoor enige vijandigheid vanuit de omgeving over zich hebben uitgeroepen en hun publieke populariteit afneemt, omdat ze hun eigen idealen op de omgeving willen dwingen?
En hoe voorkom je sowieso dat het image gelijkloopt met de communes zoals mensen daar in het algemeen een beeld van hebben (a.langharig, b.werkschuw tuig dat de hele dag c.drugs gebruikt en sex heeft).
1.Ja. Hopelijk zullen de meesten beseffen dat alles nuttig gebruikt kan worden en het is zelfs een streven te proberen uit te leggen dat het zo werkt en dat alleen zo werkelijk vrede bereikt word. Totale isolatie is echter ook een mogelijkheid als een groep dat wil.
2.Dwang moet dan ook zoveel mogelijk voorkomen worden.
Bv. door inter-groep-ale ( ) afspraken om elkaar te helpen bij aanval van de een.
3.a.Een kortharige commune starten
b.Als jij weet te overleven zonder te werken dan hoeft dat niet. jammer alleen dat dat onmogelijk is als je geen regering meer hebt om je een gratis uitkering te geven.
c.Eigen keus. Een commune starten zonder drugs toe te laten is dus de oplossing. hoewel ikzelf geenszins zou meewerken aan een commune waarin cannabisgebruik altijd 100% verboden is.
Ik denk niet dat een gemiddelde commune behoefte heeft aan een werkschuwe heroinejunk.
Citaat:

Houdt dit ook in dat, op deze lange termijn waarover gesproken wordt, er geen overkoepelend orgaan is dat enige universele richtlijnen tracht erkend te krijgen?
Zolang dat orgaan maar van onderaf besloten/gemaakt word en niet beslist word door een stel hoge pieten. dus door de communes samen zelf gemaakt. Natuurlijk mogen communes samen afspraken maken of op bepaalde manieren samengaan.
Maak het wel duidelijk en liefst schriftelijk.
Citaat:

Waar een commune vaak op vastloopt is dat het eenvormig is, er wordt slechts een enkele levensstijl nagestreeft of geleefd. Dit kan niet tippen aan de pluriformiteit van de huidige overkoepelende maatschappij, waar vele verschillende levensstijlen naast elkaar kunnen bestaan. Is verhuizen naar een groep de enige oplossing voor verschillende levensstijlen? Ontwikkel je zo wel acceptatie en waarderingvoor andere meningen/levensstijlen en inlevingsvermogen in mensen?
zie reactie 2de vraag in deze reply.
Citaat:

Hoe worden de rechten van de minderheid hier bewaard?
Het feit dat de minderheid zelf kiest voor die overkoepeling.
of er juist niet voor kiest en solitair blijft.
Citaat:

Zijn er eigenlijk legers of hoge posities?
Legerloosheid is een goed uiteindelijk ideaal. hoop dat het ooit bereikt werd. Zoals gezegd kunnen er afspraken gemaakt worden wat er gebeurt als een groep aangevallen word.
Dus misschien kan dat wel inhouden dat je terwijl je normaal een boer bent ineens opgeroepen word voor een gevecht en eraan meehelpt. echter dit risico moet je oorspronkelijk voor hebben gekozen.
Hoge posities. alleen als de groep daarvoor gekozen heeft. ongetwijfeld zullen er leiders zijn het is vrij moeilijk iets goed gestructureerd laten lopen zonder leider. wel zal die leider waarschijnlijk slechts beperkte invloed hebben en zal het niet onmiddelijk een hele groep kunnen veranderen wanneer hij ineens een totaal andere mening toegedaan krijgt.
Liefst moet een 'hoge' positie dan ook slechts als een verantwoordelijke taak worden gezien ipv iets waarnaar je moet streven omdat dat meer macht geeft. Niemand wilt graag een leider die belust is op macht alone.
Citaat:

Wat is het verschil dan nog met de huidige maatschappij?
Heb jij gekozen voor de koningin? 1 van de rijkste vrouwen ter wereld waar toch nog zelfs de armste uitkeringstrekker nog belasting aan moet afstaan? Ik niet iig.
Citaat:

Wie controleert/bestuurt dat?
En hoe kun je zo enige veranderingen verwachten in een willekeurig land op deze wereld? Zo zullen mensen gewoon bij elkaar blijven leven zoals ze dat gewend zijn en bij hun naasten blijven ook al zijn ze het niet eens met de wrede regels.
1.Word wederom door de groep zelf besloten.
2.Mogen ze best doen, maar dan niet klagen om hulp als je handen ineens erafgehakt worden.
Citaat:

Hoe dan? En hoe zorg je dat mensen zich daaraan houden?
Denk dat iedereen wel weet wat billijk is.
Commune zelf beslist;overkoepelende afspraken tussen communes mogen en zullen er ook vast zijn.
Citaat:

Maar hoe worden mensen de gebruikers en onderhouders van iets? Loopt dat niet uit op 'wie het eerst komt, wie het eerst maalt'?
ik weet eigenlijk niet of ik dat terug moet nemen, tenslotte zou het onredelijk zijn als je niet kan kiezen om ergens te leven waar je iets bezit waar je geen .... mee doet.
Citaat:

Hebben de voedselkwekers van de groep dan niet een dictatoriële macht over alle andere groepsleden?
Dan ga je wel naar een andere groep als dat zo is en vraag je een van hen om hulp.
Waarschijnlijk zal het voedselgekweek trouwens een publiekelijk bezit zijn, dus iedereen zal wel meewerken aan voedsel of heeft het recht daartoe.

Citaat:

Ik begrijp wat je bedoelt, maar het is misschien niet de ideale definitie. Van een brok zilver zou je bij wijze van spreken een kleinere ring kunnen maken. Misschien is de definitie van vandale beter: 'onbewerkt, ruw materiaal als basis voor een product'.
k.
Citaat:

Dus hier mogen groepen ingrijpen in een andere groep? Tevoren mocht iedereen nog zelf weten wat ze deden, ook als dit steniging en wat al niet betrof.
Met dien verstande dat kinderen niet zelf gekozen hebben om ergens geboren te worden. (nouja misschien wel maargoed)
steniging is bovendien een straf, kindermishandeling niet.
Citaat:

Je moet? Daarstraks was alles nog mogelijk als je dat tenminste deed in een groep waar iedereen dat doet.
O. maar je mag ook best de hele dag door blowen en op je krent zitten hoor. Vraag me wel af hoe je dan denkt te voorzien in je eigen voedsel. niemand zal je accepteren en een groep die zo werkt zal niet kunnen voorzien in eigen levensonderhoud.
Citaat:

Dit en andere genoemde zaken houdt dus een gigantische polariteit in tussen verschillende groepen.
Nou en? diversiteit mag er zijn. En met diversiteit bedoel ik dus niet die ene wereldcultuur van tegenwoordig waar de een toevallig moslim heet en de ander christen.
Citaat:

Tenzij in een groep die dat wel wil.
Hopelijk zal in deze maatschappij snel gemerkt of geleerd worden dat carriere zoeken een zinloze, onnuttige en niet gelukkig makende uitputtende bezigheid is.
Ook zal door de herziening van de betekenis van 'economie' het niet meer zoveel status hebben om carriere te hebben daar dat woord slechts van toepassing is op een kleine groep-anderen hebben misschien niet eens geld zoals wij dat kennen.

Citaat:

Moet niet, mag wel neem ik aan?
Ik zal het niet tegen kunnen houden. Hopelijk leren mensen door onderwijs en besef van de aard van liefde,mens, en orde geleerd of onbewust geconditioneerd worden dit niet te doen.
Citaat:

Ofwel, elk mens moet op alle mogelijke manieren verkracht en op alle mogelijke manieren vermoord worden en moet een ruimteschip bouwen? That's odd.
ach er staat eigenlijk slechts dat ik wens dat iedereen zo wijs mogelijk word, ook wijs over je eigen ziel (?)
waarmee ik bedoel dat iedereen zelf weet welke commune aantrekkelijk is voor hem en niet impulsief is.
Citaat:

Waarom? En geldt dat niet voor specifieke groepen wanneer zij dat wensen?
1.heeft met carrierezoeken te maken, (nouja oke niet dat maar wel iets wat er veel op lijkt, ook lage menselijke begeertes die resultaat zijn van disharmonie en onwetendheid) is nutteloos of meer dan dat, het zorgt voor verspilling aangezien het het zinloze geconsumeer bevordert.
2.nee maar een (geld)beurs zal toch niks meer betekenen in zo'n wereld die misschien niet eens geld heeft zoals we nu geld hebben.
Citaat:

Waarom niet en hoe dan?
Waarom wel-zoals ze zelf beslissen, voor mijn part door doodstraf als iedereen maar weet hoe die groep denkt.
Citaat:

Zoals?
Al die ultra-rationele linkerhersenhelft kennis van today.
Zonder aandacht te geven aan de rest van het leven en de hersenen. Zelfs creatieve vakken als handenarbeid en tekenen blijken tegenwoordig linkerhersenhelft georienteerd te zijn.
(zoals ipv jezelf uiten de opdracht krijgen op een bepaalde manier zoals de van goghse ,manier een grasland of ander landschap te maken) of de opdracht 'met schaduwen te werken' of 'details te maken'. alles verloopt veeeeeeeeeeeeeeeeeeels te technisch en dit is een van de factoren die bijdragen aan de disharmonie van tegenwoordig.
Citaat:

Waarom moet op een en dezelfde plek blijvend wonen de norm zijn?
Dat zeg ik helemaal niet.
Citaat:

De Engelse tekst heb ik niet gelezen, vooral omdat het niet van jouw hand is. Overigens heb ik dingen waar ik het volledig mee eens was of waar ik laaiend enthousiast over was in je tekst hier niet herhaalt. Niet dat ik dat was over alles wat ik weggelaten heb, maar de dingen waar ik enthousiast over was heb ik weggelaten.
O, maar veel hiervan is ook van verkregen door internet.

Oke.

Citaat:
Evito schreef:
Ik ben van mening dat mensen eerst van binnen moeten veranderen, om een goed werkende samenleving te creëren.
True, ik denk dat deze levensstijl daarbij helpt.
Citaat:

Met angst en regels kun je veel bewerkstelligen en mensen laten leven op de beste manier, maar overstemd door angst en regels zullen ze dat nooit als het beste en als vrijheid ervaren. Bovendien kun je dan moelijk nog over 'samenleving' spreken.
eens, dit is wat nu gebeurt. bij 'mijn' wereld beslissen mensen zelf of ze de regels accepteren, anders dagdag.
Citaat:

Wel ben ik van mening dat men wat regels moet aanpassen om mensen zo veel mogelijk spiritueel bewust te maken.
? regels aanpassen? welke regels?

verder eens

Citaat:
StayBeautiful schreef : kom op zeg, dit kan toch nooit??! denk hier eens rustig over na.. mensen zijn niet intelligent genoeg om zo te leven, en het stuk is één en al tegenstrijdigheid

anarchie = chaos
en de wereld nu is niet chaos
zie ook evito.
Citaat:
helemaal niet zo'n nare man schreef :
Daar ben ik het wel mee eens. Anarchie (evenals socialisme en communisme) gaat uit van de gedachte dat mensen in redelijke mate autonoom en zelfstandig zijn, rationeel besluiten kunnen nemen en op voet van gelijkwaardigheid kunnen samenleven.

De geschiedenis geeft legio voorbeelden van het tegendeel.
Ho, gelijkwaardigheid word hier juist niet per se bevolen. als mensen een bv totaal blanke commune willen stichten ga je gang.

Citaat:
mleen schreef:
in het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.
Anders kun je een heleboel wel gelijk uitsluiten.

Ik denk dat het (soms, niet alle methoden) wel kunnen werken maar mensen moeten dan af van het idee dat het belangrijkste in hun leven geld verdienen, rijk worden en een belangrijke positie innemen is. Jammer genoeg zal je dan wel de hele bevoking moeten overtuigen en dat wordt idd moeilijk.
eens, en over dat eersteeze wereld met zijn wetten en regels is nou ook niet bepaald een vredig utopia.

Citaat:
Kontradix schreef:
Ik denk dat het anarchiegedeelte van het 'systeem' niet de essentie is en dat dat idee ook wel enige vorm van organisatie tolereert en sowieso coöperatief van aard wil zijn.


goed begrepen. meer dan tolereert zelfs, organisatie is noodzakelijk voor de goede harmonie.


Hoe dan ook is het wel de vraag hoe een en ander bereikt gaat worden, dingen die inderdaad gebaseerd zijn op autonoom en zelfstandig en redelijk zijn. Er wordt een soort ontwijkingstactiek voorgesteld, maar ook binnen de tekst wordt deze alweer tegengesproken. Het is wachten op de heer Kenny om opheldering te bieden.
hoop dat dat gelukt is.
Met citaat reageren
Oud 26-05-2003, 18:06
Isa
Avatar van Isa
Isa is offline
Citaat:
nare man schreef op 26-05-2003 @ 17:56:
Je hebt helemaal gelijk, maar je kunt er wel iets uit afleiden. Het is geen garantie voor de toekomst maar wel een indicatie.
noem mij 1 samenleving in de geschiedenis die deze ideeen had.
Citaat:

Nee, ik denk dat het dieper ligt. Ook al zou je de mogelijkheid hebben om elk individu te bereiken, dan nog zou het niet werken omdat hebzucht en drang naar persoonlijke macht zoiets dieps is, zo inherent aan de mens, dat het niet uit te bannen is.
Daar geloof ik dus niet in.
Als mensen zo harmonisch leren zijn als een boeddhistische monnik zal dit weggaan. is gewoon resultaat van gebrek aan serotonine. mensen met een goede XTC-pil op (sorry kan ff niks anders bedenken) schijnen ook heel lieflijk te worden. Dus moet die staat zoveel mogelijk bereikt zien te worden door aanpassing van omgeving. (of een elektrisch implantaat in de hersenen )
Met citaat reageren
Oud 27-05-2003, 10:56
Rerisen Phoenix
Avatar van Rerisen Phoenix
Rerisen Phoenix is offline
Je overkoepelend orgaan moet neem ik aan al die regels die je net hebt verzonnen handhaven.

Het overkoepelende orgaan wordt door democratie aangepast... wat gebeurt er dan met de minderheden die zouden worden beschermd?

Om de minderheden te beschermen moet het overkoepelende orgaan dus een grote legermacht hebben, sterk genoeg om 25% van de communes aan te kunnen als ze samenspannen. Doorberekend moet dan 20% van het land leger voor overheid werken. En, die overheid kan niet democratisch zijn gezien de minderheden... ik hoop dat je het gevaar ziet.

PS. HOUD JE ANTWOORD KORT... aub - heb geen zin in nog een longpost iets. mik erop breedte en lengte posts gelijk te houden.

Als lengte meer dan 125% van breedte is dan reageer ik niet (ik geef het wel aan)
__________________
Ik denk meer dan jij dus ik besta meer dan jij.
Met citaat reageren
Oud 27-05-2003, 13:08
//ItsJustMe\\
Avatar van //ItsJustMe\\
//ItsJustMe\\ is offline
Em het spijt me zeer (echt hoor) maar ik ga niet alle lange reacties lezen. En dat hele lange stuk aan het begin heb ik vluchtig doorlezen en dat engels heb ik overgeslagen.

Maarem
Paar dinegn vielen me al wel op...
Je zegt in feite dat je je bij een specfieke groep kan aansluiten met jouw normen en wensen etc.
Tegelijkertijd moeten de groepen elkaar respecteren en eigenlijk ook samenwerken met zoveel mogelijk integratie.
Dat is beetje tegenstrijdig. (zo wel meer)

Ennehm je zegt een paar dingen.... die jah.. srry hoor
Citaat:
- Groepen mogen niet zo groot worden dat er nergens anders meer is om heen te gaan.

-Doel is een samenleving te worden die voor iedereen werkt.

- Vrijheden:Iedereen is vrij te denken en voelen en uiten zoals ze willen echter niet als de groepen waar je in woont er tegen zijn dan moet je zelf een nieuwe groep oprichten of naar een andere gaan. Niets kan op die manier vrije wil ontnomen worden,echter hoef je ook niet te lijden omdat anderen iets willen en jouw daar overlast mee kunnen bezorgen.

- Niemand mag natuurlijke hulpbronnen opgebruiken.
Ik bedoel... jah.. leuke ideeën maar erg conctreet ben je niet.

"Ik wil een perfekte wereld, dit is mijn idee van een perfekte wereld. Iedereen vrijheid van een eigen groep, het moet allemaal een beetje nuttig zijn en we moeten goed samen kunnen leven.
Dat is beetje kort samengevat jouw 1e post. denk ik. Jah wie wil dat nou niet. Je zegt eig alleen dit idd:
Citaat:
“The principles that are free to spread widely and globally are those of tolerance of diversity, cooperation, communication, unity, love, enjoyment, celebration, help, support, learning, networking, inclusion.”
Maar dat is een princiepe, geen methode.
Hoe!? Wil je dat doen. En er bestaat ook zoals iets als schaarste.
Dat heb je er niet echt heel erg in verwerkt vind ik.
Schaarste aan ruimte, bronnen en begrip.
Mensen in een groep zullen altijd oneinigheid hebben met een andere groep JUIST als je ze veel vrijheid geeft over hun eigen levenswijze.
Daarom ben ik ook niet onder de indruk van jouw idee eigenlijk.

PS ik heb ook niet zo'n zin om een enorme post te gaan lezen.
Maar ik wel benieuwd naar jouw ideeen etc. (maar dan iets bondiger denk ik).
__________________
Mag ik een samenvatting van de werking van de wereld aub?
Met citaat reageren
Oud 27-05-2003, 16:01
Isa
Avatar van Isa
Isa is offline
Citaat:
Rerisen Phoenix schreef op 27-05-2003 @ 11:56:
Je overkoepelend orgaan moet neem ik aan al die regels die je net hebt verzonnen handhaven.
er is niet 1 overkoepelend orgaan. dan zou het net deze wereld zijn. het is meer een afspraak tussen verschillende communes die waarschijnlijk ongeveer hetzelfde zijn.
(bv christelijke of andere religieuze)
Citaat:
Het overkoepelende orgaan wordt door democratie aangepast... wat gebeurt er dan met de minderheden die zouden worden beschermd?
[/b]
die mogen daar ook bij komen als ze willen.
Citaat:

Om de minderheden te beschermen moet het overkoepelende orgaan dus een grote legermacht hebben, sterk genoeg om 25% van de communes aan te kunnen als ze samenspannen. Doorberekend moet dan 20% van het land leger voor overheid werken. En, die overheid kan niet democratisch zijn gezien de minderheden... ik hoop dat je het gevaar ziet.
Leger? Zoals ik al zei hoeft er geen groot gigantisch leger te zijn, hoogstens afspraken om naar het front te gaan in tijden van geweld wat geldt voor iedereen, ongeveer net zoals boeren vroeger opgeroepen werden door de koning met het verschil dat ze dit keer zelf gekozen hebben om bij een groep te gaan met die regel. (kan ook andere afspraak zijn ik geef slechts voorbeeld) Overheid? welke overheid?
die overheid hoort sowieso geen macht te kunnen hebben over de minderheden, tenzij ze zelf die overheid geaccepteerd hebben. als dat wel zo was dan was mijn wereld mijn wereld niet meer, dat zou het fundament ondermijnen.
Met citaat reageren
Oud 27-05-2003, 16:09
Isa
Avatar van Isa
Isa is offline
Citaat:
//ItsJustMe\\ schreef op 27-05-2003 @ 14:08:
Em het spijt me zeer (echt hoor) maar ik ga niet alle lange reacties lezen. En dat hele lange stuk aan het begin heb ik vluchtig doorlezen en dat engels heb ik overgeslagen.
Is ook niet nodig, aangezien het patroon of fundament wel snel te ontdekken is.
Citaat:

Maarem
Paar dinegn vielen me al wel op...
Je zegt in feite dat je je bij een specfieke groep kan aansluiten met jouw normen en wensen etc.
Tegelijkertijd moeten de groepen elkaar respecteren en eigenlijk ook samenwerken met zoveel mogelijk integratie.
Dat is beetje tegenstrijdig. (zo wel meer)
Ze moeten niet samenwerken of respect hebben, maar ik hoop het wel te kunnen stimuleren daar het de harmonie en vrede bespoedigd.
Integreren??? NEEEE helemaal niet dan krijgen we 1 wereldcultuur zoals nu, dat moet juist voorkomen worden.
Samenwerkende organisaties en integratie zijn 2 heel verschillende dingen.
(Natuurlijk zijn multi-culti samenlevingen ook mogelijk)
Citaat:

Ennehm je zegt een paar dingen.... die jah.. srry hoor
Ik bedoel... jah.. leuke ideeën maar erg conctreet ben je niet.
Sorry (heb het ook deels van internet hoor )
Citaat:

"Ik wil een perfekte wereld, dit is mijn idee van een perfekte wereld. Iedereen vrijheid van een eigen groep, het moet allemaal een beetje nuttig zijn en we moeten goed samen kunnen leven.
Dat is beetje kort samengevat jouw 1e post. denk ik. Jah wie wil dat nou niet. Je zegt eig alleen dit idd:

Maar dat is een princiepe, geen methode.
Hoe!? Wil je dat doen. En er bestaat ook zoals iets als schaarste.
Dat heb je er niet echt heel erg in verwerkt vind ik.
Schaarste aan ruimte, bronnen en begrip.
Mensen in een groep zullen altijd oneinigheid hebben met een andere groep JUIST als je ze veel vrijheid geeft over hun eigen levenswijze.
Daarom ben ik ook niet onder de indruk van jouw idee eigenlijk.

PS ik heb ook niet zo'n zin om een enorme post te gaan lezen.
Maar ik wel benieuwd naar jouw ideeen etc. (maar dan iets bondiger denk ik).
eeeeeehhhhhhhhhhhhhhhhhh... hmm, hiervoor moet inderdaad een oplossing bedacht worden. misschien kan schaarste met afspraken aangepakt worden.

Onenigheid misschien wel alas, hopelijk zal dat niet direct leiden tot geweld, zeker als je groepen die dergelijk gedrag vertonen zo ver mogelijk uit elkaar zet.
(Je kunt tenslotte geen KKK en Black Panthers naast elkaar zetten. )

Greetz.
Met citaat reageren
Oud 27-05-2003, 19:57
Rerisen Phoenix
Avatar van Rerisen Phoenix
Rerisen Phoenix is offline
Ok, jouw wereld is er gekomen en ik vat met een hoop mensen het plan op om een afzonderlijke staat te beginnen volgens mijn ideeën. Helaas zijn er weinig leuke plekjes meer over. We besluiten een commune op te richten en gaan ons richten op wapenindustrie, we beginnen klein. We bouwen ons ding op een goed verdedigbare plaats.

We bouwen trucks om zodat het gepantserde trucks worden met een wapen erop gemonteert. Daarnaast nog een paar lichte aanvalsvoertuigen en wat zware aanvalsvoertuigen. We hebben weinig grondstoffen dus stelen we die van communes in de buurt en veroveren land met grondstoffen. Waarschijnlijk zullen velen zich bij ons aansluiten... - wat doe je?


iets anders:

Die zware straffem, als jij het niet wil en rest wel dan zijn ze er. Dan wordt jij gestraft, kan je voordat je kop eraf wordt gehakt besluiten commune te verlaten?
__________________
Ik denk meer dan jij dus ik besta meer dan jij.
Met citaat reageren
Oud 27-05-2003, 20:02
Isa
Avatar van Isa
Isa is offline
Citaat:
Rerisen Phoenix schreef op 27-05-2003 @ 20:57:
Ok, jouw wereld is er gekomen en ik vat met een hoop mensen het plan op om een afzonderlijke staat te beginnen volgens mijn ideeën. Helaas zijn er weinig leuke plekjes meer over. We besluiten een commune op te richten en gaan ons richten op wapenindustrie, we beginnen klein. We bouwen ons ding op een goed verdedigbare plaats.

We bouwen trucks om zodat het gepantserde trucks worden met een wapen erop gemonteert. Daarnaast nog een paar lichte aanvalsvoertuigen en wat zware aanvalsvoertuigen. We hebben weinig grondstoffen dus stelen we die van communes in de buurt en veroveren land met grondstoffen. Waarschijnlijk zullen velen zich bij ons aansluiten... - wat doe je?
Proberen met de overblijvers hetzelfde te doen en een verdedigingsmacht a la navo op te bouwen.
Citaat:

iets anders:
Die zware straffem, als jij het niet wil en rest wel dan zijn ze er. Dan wordt jij gestraft, kan je voordat je kop eraf wordt gehakt besluiten commune te verlaten?
Als ik het niet wil moet ik de commune in the first place niet ingaan.
of ik dat kan? officieel niet natuurlijk maar ok in deze wereld ontsnappen misdadigers.
Met citaat reageren
Ads door Google
Oud 27-05-2003, 20:18
Rerisen Phoenix
Avatar van Rerisen Phoenix
Rerisen Phoenix is offline
Citaat:
Kenny McCormick schreef op 27-05-2003 @ 21:02:
Proberen met de overblijvers hetzelfde te doen en een verdedigingsmacht a la navo op te bouwen.
Het resultaat is een lange oorlog met veel slachtoffers. De rest heeft in het begin geen leger en slechte organisatie maar wint wellicht. Dan heb je grofweg 3 groepen:
1. alliantie die tegen 'mij' vocht en verschrikkelijke verliezen leed
2. communes die alliantie hebben gesteund
3. communes die niks deden.

Dan heb je dus een georganiseerde alliantie gekregen met een sterke militaire macht die erg ontzet is over groep 3... - als je geen overheid hebt neemt deze groep dus waarschijnlijk de macht over. (in het begin om te voorkomen dat zoiets nog eens gebeurd... maar uiteindelijk worden ze een echte regering).


Hmm... die communes zullen denk ik zo'n 30 jaar volhouden... in die tijd krijg je waarschijnlijk 'adventurers', kan wel leuk zijn voor een verhaal of spel... of een NWN module... hmm.
__________________
Ik denk meer dan jij dus ik besta meer dan jij.
Met citaat reageren
Oud 29-05-2003, 00:02
//ItsJustMe\\
Avatar van //ItsJustMe\\
//ItsJustMe\\ is offline
Citaat:
Kenny McCormick schreef op 27-05-2003 @ 17:09:
Is ook niet nodig, aangezien het patroon of fundament wel snel te ontdekken is.

Ze moeten niet samenwerken of respect hebben, maar ik hoop het wel te kunnen stimuleren daar het de harmonie en vrede bespoedigd.
Integreren??? NEEEE helemaal niet dan krijgen we 1 wereldcultuur zoals nu, dat moet juist voorkomen worden.
Samenwerkende organisaties en integratie zijn 2 heel verschillende dingen.
(Natuurlijk zijn multi-culti samenlevingen ook mogelijk)

Sorry (heb het ook deels van internet hoor )


eeeeeehhhhhhhhhhhhhhhhhh... hmm, hiervoor moet inderdaad een oplossing bedacht worden. misschien kan schaarste met afspraken aangepakt worden.

Onenigheid misschien wel alas, hopelijk zal dat niet direct leiden tot geweld, zeker als je groepen die dergelijk gedrag vertonen zo ver mogelijk uit elkaar zet.
(Je kunt tenslotte geen KKK en Black Panthers naast elkaar zetten. )

Greetz.
Optimale en effciente multi-cultureele samenwerking vereist een hoge intergratie.
Maar je hebt wel gelijk. is niet hetzelfde.

Ik vind het niet zo'n goed idee. Ik heb geen vertrouwen in de combinatie veel vrijheid. weinig intergratie, en veel begrip/respect voor elkaar.
Hoe meer vrijheid, des te groter verschil in meningen des te groter het onderlingende conflict.
Ik vertrouw er dus niet zo in.

Het enige wat een overkoepelend orgaan moet doen is het regelen/verdelen/regulieren van al het schaarse in de wereld. En de bescherming van minderheden. (Wat je eigenlijk ook als schaarsheid kan zien)

Dat is juist het belangrijkste volgens mij en dat sla je eigenlijk gewoon even over en je droomt verder.

Bedankt voor je reactie iig. greetz terug
__________________
Mag ik een samenvatting van de werking van de wereld aub?
Met citaat reageren
Oud 05-06-2003, 22:22
Isa
Avatar van Isa
Isa is offline
Citaat:
Rerisen Phoenix schreef:
Het resultaat is een lange oorlog met veel slachtoffers. De rest heeft in het begin geen leger en slechte organisatie maar wint wellicht. Dan heb je grofweg 3 groepen:
1. alliantie die tegen 'mij' vocht en verschrikkelijke verliezen leed
2. communes die alliantie hebben gesteund
3. communes die niks deden.

Dan heb je dus een georganiseerde alliantie gekregen met een sterke militaire macht die erg ontzet is over groep 3... - als je geen overheid hebt neemt deze groep dus waarschijnlijk de macht over. (in het begin om te voorkomen dat zoiets nog eens gebeurd... maar uiteindelijk worden ze een echte regering).


Hmm... die communes zullen denk ik zo'n 30 jaar volhouden... in die tijd krijg je waarschijnlijk 'adventurers', kan wel leuk zijn voor een verhaal of spel... of een NWN module... hmm.
ik heb mijn ideeen over overheid verandert...

1 global grondwet, dan continentale unies, en zo door naar nog lokalere groepen


Citaat:
//ItsJustMe\\ schreef op 29-05-2003 @ 01:02:
Optimale en effciente multi-cultureele samenwerking vereist een hoge intergratie.
Maar je hebt wel gelijk. is niet hetzelfde.
Vergeet niet dat samenwerking geen vereiste is. Je mag zwarte communes weren als je wilt, white pride dwingen om met zwarten te samenwerken zal haat versterken
Citaat:

Ik vind het niet zo'n goed idee. Ik heb geen vertrouwen in de combinatie veel vrijheid. weinig intergratie, en veel begrip/respect voor elkaar.
Bepaalde vrijheid slechts, je mag dieven hun handen afhakken als je wilt in je eigen commune.
Zie echter mijn reactie op RP hierboven.
Begrip en respect hoeft ook niet per se, je mag zelfs racistisch zijn. Echter ik denk dat aal-white communities juist haat zal verminderen omdat de zondebokken weg zijn.
Citaat:

Hoe meer vrijheid, des te groter verschil in meningen des te groter het onderlingende conflict.
Ik vertrouw er dus niet zo in.
zie boven.
Citaat:

Het enige wat een overkoepelend orgaan moet doen is het regelen/verdelen/regulieren van al het schaarse in de wereld. En de bescherming van minderheden. (Wat je eigenlijk ook als schaarsheid kan zien)
Dan krijg je de haat van de white pride als we afrika helpen;zij zeggen dat het eigen shculd is of gods will om een voorbeeld te noemen. Ik heb liever 1 grondwet, die eigenlijk de rest van mijn ideeen omvat, de basis ervan.
Citaat:

Dat is juist het belangrijkste volgens mij en dat sla je eigenlijk gewoon even over en je droomt verder.

Bedankt voor je reactie iig. greetz terug
Sorry voor de veels te late reactie. Was topic zowat vergeten.
greetz.

Laatst gewijzigd op 05-06-2003 om 22:25.
Met citaat reageren
Oud 05-06-2003, 23:08
McCaine
Avatar van McCaine
McCaine is offline
Basically wil je dus eigen separate groepen met een eigen cultuur, en de regels die daaruit volgen? Dat hebben we al. Die heten landen.

Oh, en je kunt mensen alleen maar zoveel vrijheid geven als je het niet erg vindt dat ze zich niet aan jouw systeem houden. Dat is wat er zo paradoxaal aan jouw idee is.
__________________
In Memoriam: Matthew Shepard(1976-1998)-Wake up, meet reality! mccaine.blogspot.com|geengodengeenmeesters.blogspot.com
Met citaat reageren
Oud 06-06-2003, 07:46
Isa
Avatar van Isa
Isa is offline
Citaat:
McCaine schreef op 06-06-2003 @ 00:08:
Basically wil je dus eigen separate groepen met een eigen cultuur, en de regels die daaruit volgen? Dat hebben we al. Die heten landen.
Landen met regeringen waar de burgers het vaak niet mee eens zijn en die hun macht gebruiken om hun normenstelsel op te dringen, zodat bepaalde groeperingen minder kans krijgen hun cultuur te krijgen, regeringen die denken zomaar natuurgebieden van mensen te vernietigen voor een of andere weg... Dat is geen vrijheid noch ware democratie. Maarja de wil van de meerderheid is sowieso niet echt wat ik wil.
Mijn global govewrnment is er hoogstens om zaken op te lossen zoals verdeling van ruimte. en misschien een grondwet waar iedereen het mee eens kan zijn . Dus geen artikel 1 meer, alleen de laatsten van de 10 geboden ofzo. niet stelen, niet vals getuigen, etc Belasting is niet noodzakelijk, aangezien je dan krijgt wat je nu hebt, dat bv. white pride of andere recytsextremistische organisaties weigert belasting te geven voordat ik alle zwarten in Afrika heb gezet bijvoorbeeld.

Citaat:

Oh, en je kunt mensen alleen maar zoveel vrijheid geven als je het niet erg vindt dat ze zich niet aan jouw systeem houden. Dat is wat er zo paradoxaal aan jouw idee is.
Hoezo? alleen extremistische moslimsfundamentalisten denken zo die de wereld met geweld de islam willen opdringen. (niet dat dat zo'n slecht idee is tegenwoordig)
de rest kan gewoon rustig op zijn eigen plek blijven wonen.
Maar goed er moet natuurlijk altijd een geheime propagandacampagne blijven om het onderwijs binnen te sluipen Zoals gezegd gaat het niet tegen de meeste religies in en zijn die zelfs best wel te gebruiken.

Bedankt voor je reactie
Met citaat reageren
Oud 06-06-2003, 15:27
McCaine
Avatar van McCaine
McCaine is offline
Citaat:
Kenny McCormick schreef op 06-06-2003 @ 08:46:
Landen met regeringen waar de burgers het vaak niet mee eens zijn en die hun macht gebruiken om hun normenstelsel op te dringen, zodat bepaalde groeperingen minder kans krijgen hun cultuur te krijgen, regeringen die denken zomaar natuurgebieden van mensen te vernietigen voor een of andere weg... Dat is geen vrijheid noch ware democratie. Maarja de wil van de meerderheid is sowieso niet echt wat ik wil.
Goed, het functioneert niet optimaal. Het utopia is nog niet gecreëerd. Maar het basisidee, dat we de wereld opsplitsen in groepjes mensen met eigen regeringen conform hun eigen cultuur door middel van onzichtbare scheidslijnen, is een van de oudste ideeën ter wereld. Dat is toch wel degelijk gewoon wat landen zijn.

Citaat:
Mijn global govewrnment is er hoogstens om zaken op te lossen zoals verdeling van ruimte. en misschien een grondwet waar iedereen het mee eens kan zijn . Dus geen artikel 1 meer, alleen de laatsten van de 10 geboden ofzo. niet stelen, niet vals getuigen, etc Belasting is niet noodzakelijk, aangezien je dan krijgt wat je nu hebt, dat bv. white pride of andere recytsextremistische organisaties weigert belasting te geven voordat ik alle zwarten in Afrika heb gezet bijvoorbeeld.
Dus toch een globale overheid die mensen dingen kan opleggen. Dat gaat toch tegen jouw idee van self-government in? Je kunt niet èn een globale overheid hebben en èn vrijheid van groepen hun eigen leven volledig zelf in te richten. Dat spreekt elkaar tegen.

Citaat:
Hoezo? alleen extremistische moslimsfundamentalisten denken zo die de wereld met geweld de islam willen opdringen. (niet dat dat zo'n slecht idee is tegenwoordig)
Geloof je dat echt? Vind ik een tikje naïef. Er zijn erg veel mensen en erg veel groepen die graag veel macht hebben. Zoveel als ze kunnen krijgen zelfs. En als ze het niet krijgen, pakken ze het.

Citaat:
Bedankt voor je reactie
Dank. Ik vind het niet in alle opzichten gewenst en het is totaal onhaalbaar, maar je hebt het wel mooi uitgewerkt en het is een aardig plan. Best een leuk debatonderwerp.
__________________
In Memoriam: Matthew Shepard(1976-1998)-Wake up, meet reality! mccaine.blogspot.com|geengodengeenmeesters.blogspot.com
Met citaat reageren
Oud 06-06-2003, 16:19
Blitzkrieg Bop
Avatar van Blitzkrieg Bop
Blitzkrieg Bop is offline
Citaat:
Kenny McCormick schreef op 06-06-2003 @ 08:46:
Landen met regeringen waar de burgers het vaak niet mee eens zijn en die hun macht gebruiken om hun normenstelsel op te dringen, zodat bepaalde groeperingen minder kans krijgen hun cultuur te krijgen, regeringen die denken zomaar natuurgebieden van mensen te vernietigen voor een of andere weg... Dat is geen vrijheid noch ware democratie. Maarja de wil van de meerderheid is sowieso niet echt wat ik wil.
Mijn global govewrnment is er hoogstens om zaken op te lossen zoals verdeling van ruimte. en misschien een grondwet waar iedereen het mee eens kan zijn . Dus geen artikel 1 meer, alleen de laatsten van de 10 geboden ofzo. niet stelen, niet vals getuigen, etc Belasting is niet noodzakelijk, aangezien je dan krijgt wat je nu hebt, dat bv. white pride of andere recytsextremistische organisaties weigert belasting te geven voordat ik alle zwarten in Afrika heb gezet bijvoorbeeld.


Hoezo? alleen extremistische moslimsfundamentalisten denken zo die de wereld met geweld de islam willen opdringen. (niet dat dat zo'n slecht idee is tegenwoordig)
de rest kan gewoon rustig op zijn eigen plek blijven wonen.
Maar goed er moet natuurlijk altijd een geheime propagandacampagne blijven om het onderwijs binnen te sluipen Zoals gezegd gaat het niet tegen de meeste religies in en zijn die zelfs best wel te gebruiken.

Bedankt voor je reactie
Ik vind je ideeen heel mooi klinken, maar ik denk dat je er te weinig rekening mee houd dat mensen van nature rivalisered zijn. Mensen vinden dat ze boven de hierarchie van het dierenrijk staan, en gaan daarom elkaar maar te lijf. Mensen hebben van nature dan ook autoriteit nodig. Daar kan je niet zomaar omheen. Zonder autoriteit wordt het al gauw een zooitje. Het belangrijkste is een goed systeem te hebben van controle op de macht van de overheid.
Dergelijk rousseauiaanse utopieen zullen in de praktijk nooit werken, daar ben ik stellig van overtuigd. Maar het is natuurlijk wel een mooi streven.
__________________
vive la feast!!
Met citaat reageren
Advertentie
Oud 06-06-2003, 17:25
Isa
Avatar van Isa
Isa is offline
Citaat:
McCaine schreef op 06-06-2003 @ 16:27:
Goed, het functioneert niet optimaal. Het utopia is nog niet gecreëerd. Maar het basisidee, dat we de wereld opsplitsen in groepjes mensen met eigen regeringen conform hun eigen cultuur door middel van onzichtbare scheidslijnen, is een van de oudste ideeën ter wereld. Dat is toch wel degelijk gewoon wat landen zijn.
Slechts op een bepaalde manier en een bepaald niveau. want ik vind een grens pas een grens als iedereen het er mee eens is;Israel heeft wat mij betreft geen grens behalve in de eyes of de joodse beholder, zolang er palestijnen zijn die zeggen dat het ook hun land is is de grens irreeel, ik ga uit van de geest en waarneming van de mens om werkelijke grenzen aan te duiden, niet slechts op papier geschreven lijntjes.
In de landen zijn er altijd mensen die het niet met die overheid eens zijn, ook dat maakt een gemiddeld land verschillend van de groepen in mijn utopia.
[quote]
Dus toch een globale overheid die mensen dingen kan opleggen. Dat gaat toch tegen jouw idee van self-government in?
/quote]
Tenzij je iedereen het ermee eens kan laten zijn, zoals hieronder gezegd is deze overheid slechts beperkt in zijn functies.
Wil jij leven in een land waar stelen legaal is? Er is geen religie op aarde die stelen goedkeurt, (wel religies die niks voorschrijven tegen dieven behalve altijd vriendeijk zijn) en ook andere mensen keuren het meestal niet goed.
Citaat:

Je kunt niet èn een globale overheid hebben en èn vrijheid van groepen hun eigen leven volledig zelf in te richten. Dat spreekt elkaar tegen.
Tenzij die overheid weinig macht heeft en slechts regels oplegt waar ook iedere denkbare groep het mee eens is of de meeste groepen, de rest word dan een outcast zonder macht.
Citaat:

Geloof je dat echt? Vind ik een tikje naïef. Er zijn erg veel mensen en erg veel groepen die graag veel macht hebben. Zoveel als ze kunnen krijgen zelfs. En als ze het niet krijgen, pakken ze het.
Denk dat bestudering van de menselijke geest wel kan helpen mensen vanaf de geboorte die behoeftes te laten onderdrukken.
Religie kan hier erg goed helpen. maar inderdaad, alles moet erop gericht zijn dergelijke macht heimelijk te ontnemen.
Citaat:

Dank. Ik vind het niet in alle opzichten gewenst en het is totaal onhaalbaar, maar je hebt het wel mooi uitgewerkt en het is een aardig plan. Best een leuk debatonderwerp.
Bedankt voor het compliment

Citaat:

Ik vind je ideeen heel mooi klinken, maar ik denk dat je er te weinig rekening mee houd dat mensen van nature rivalisered zijn. Mensen vinden dat ze boven de hierarchie van het dierenrijk staan, en gaan daarom elkaar maar te lijf. Mensen hebben van nature dan ook autoriteit nodig. Daar kan je niet zomaar omheen. Zonder autoriteit wordt het al gauw een zooitje. Het belangrijkste is een goed systeem te hebben van controle op de macht van de overheid.
Dergelijk rousseauiaanse utopieen zullen in de praktijk nooit werken, daar ben ik stellig van overtuigd. Maar het is natuurlijk wel een mooi streven.
Ik geloof dat genoeg culturele conditionering wonderen kan verrichten.
mensen zijn als ze zich goed voelen niet rivaliserend omwille van rivalisatie
maar omdat ze vinden dat hun geloof ofzo goed is en de ander kwaad. dan =oorlog
die autoritieit is er op verschillende manieren nog steeds.

idd eens met de rest.
Met citaat reageren
Oud 06-06-2003, 22:38
McCaine
Avatar van McCaine
McCaine is offline
Citaat:
Kenny McCormick schreef op 06-06-2003 @ 18:25:
Slechts op een bepaalde manier en een bepaald niveau. want ik vind een grens pas een grens als iedereen het er mee eens is;Israel heeft wat mij betreft geen grens behalve in de eyes of de joodse beholder, zolang er palestijnen zijn die zeggen dat het ook hun land is is de grens irreeel, ik ga uit van de geest en waarneming van de mens om werkelijke grenzen aan te duiden, niet slechts op papier geschreven lijntjes.
In de landen zijn er altijd mensen die het niet met die overheid eens zijn, ook dat maakt een gemiddeld land verschillend van de groepen in mijn utopia.
Er bestaan geen grenzen waar iedereen het mee eens is; maar hell, er bestaan niet eens meeteenheden waar iedereen het mee eens is. We kunnen als mensheid niet eens één standaardmaat verzinnen voor gewicht, laat staan iets als een alfabet en al helemaal geen grenzen.
Dus het kan idd dat je dat zo ziet, maar het is een beetje een onwerkbare definitie denk ik.

Citaat:
Tenzij die overheid weinig macht heeft en slechts regels oplegt waar ook iedere denkbare groep het mee eens is of de meeste groepen, de rest word dan een outcast zonder macht.
Dus toch democratie? Dan heb je dit systeem ook niet zo erg nodig. Want after all is democratie oorspronkelijk ook min of meer zo begonnen in Athene; eerst benevolent dictators, en dan een representatief groepenstelsel. Dat mondde uit in democratie.

Citaat:
Denk dat bestudering van de menselijke geest wel kan helpen mensen vanaf de geboorte die behoeftes te laten onderdrukken.
Religie kan hier erg goed helpen. maar inderdaad, alles moet erop gericht zijn dergelijke macht heimelijk te ontnemen.
Dat zou eventueel mogelijk zijn, alhoewel het wel erg veel conditionering vereist om mensen hun machtsdrang te ontnemen. Maar met wat neurochemie kom je een eind denk ik.

Of dat nou ee wenselijk iets is, zo'n soort hersenspoelende eugenetica, is een tweede. Doet me toch wat aan Brave New World denken.
__________________
In Memoriam: Matthew Shepard(1976-1998)-Wake up, meet reality! mccaine.blogspot.com|geengodengeenmeesters.blogspot.com
Met citaat reageren
Oud 07-06-2003, 16:04
Isa
Avatar van Isa
Isa is offline
Citaat:
McCaine schreef op 06-06-2003 @ 23:38:
Er bestaan geen grenzen waar iedereen het mee eens is; maar hell, er bestaan niet eens meeteenheden waar iedereen het mee eens is. We kunnen als mensheid niet eens één standaardmaat verzinnen voor gewicht, laat staan iets als een alfabet en al helemaal geen grenzen.
Dus het kan idd dat je dat zo ziet, maar het is een beetje een onwerkbare definitie denk ik.
meeteenheden zijn gelukkig om te rekenen.
Misschien wel, het punt was het verschil in landen en mijn groepen aan te duiden.

Overigens denk ik dat de meesten het wel eens zijn met dat de grens van nl en be en de omringende landen liggen waar ze liggen.
Citaat:

Dus toch democratie? Dan heb je dit systeem ook niet zo erg nodig. Want after all is democratie oorspronkelijk ook min of meer zo begonnen in Athene; eerst benevolent dictators, en dan een representatief groepenstelsel. Dat mondde uit in democratie.
Het verschil is dat het niet de wil van de meerderheid is die geld over de minderheid. het is een organisatie of afspraak van onderaf (dwz begonnen als afspraak of project bij de verschillende groepen) , niet een overheid die alles maar mag beslissen. Als er een organisatie is die 100 groepen omvat om het simplistisch te zeggen, en 98 groepen willen het meer macht geven en 2 niet, dan zal die organisatie niet vanwege de 98 ook meer macht krijgen in die 2 andere groepen, maar slechts in de 98 of niet.
Tenzij een dergelijke wil-van-de -meeste-groepen-democratie een deel van de afspraak was...
Citaat:

Dat zou eventueel mogelijk zijn, alhoewel het wel erg veel conditionering vereist om mensen hun machtsdrang te ontnemen. Maar met wat neurochemie kom je een eind denk ik.
Ik denk dat als je mensen kan leren te beschikken over genoeg zelfkennis zodat ze hun eigen negatieve denkpatronen aanpassen, die drang, die vaak uit angst voortkomt, vanzelf zal verdwijnen of verwaarloosbaar klein word.
Citaat:

Of dat nou ee wenselijk iets is, zo'n soort hersenspoelende eugenetica, is een tweede. Doet me toch wat aan Brave New World denken.
Dat is dan ook jouw plan. Het enige wat mij goed lijkt is een flinke stoot in het gelukszalige of mystieke deel vd hersenen. worden mensen meteen omgeturnd tot mensen met een doel en vaak met een automatische verbetering van persoonlijkheid.

Maarja, als een groep graag cyborgs wil worden, ik hod ze niet tegen

Groetjes en bedankt, Joeri

-overigens ben je volgens mi vergeten hierop te reageren omdat mijn quote mislukt was in de vorige reactie:
Citaat:
mccaine schreef:
Dus toch een globale overheid die mensen dingen kan opleggen. Dat gaat toch tegen jouw idee van self-government in?
ik schreef:
"Tenzij je iedereen het ermee eens kan laten zijn, zoals hieronder gezegd is deze overheid slechts beperkt in zijn functies.
Wil jij leven in een land waar stelen legaal is? Er is geen religie op aarde die stelen goedkeurt, (wel religies die niks voorschrijven tegen dieven behalve altijd vriendeijk zijn) en ook andere mensen keuren het meestal niet goed. "
Met citaat reageren
Oud 13-06-2003, 20:47
McCaine
Avatar van McCaine
McCaine is offline
Citaat:
Kenny McCormick schreef op 07-06-2003 @ 17:04:
Overigens denk ik dat de meesten het wel eens zijn met dat de grens van nl en be en de omringende landen liggen waar ze liggen.
Sure, maar dat was de point niet.

Citaat:
Het verschil is dat het niet de wil van de meerderheid is die geld over de minderheid. het is een organisatie of afspraak van onderaf (dwz begonnen als afspraak of project bij de verschillende groepen) , niet een overheid die alles maar mag beslissen. Als er een organisatie is die 100 groepen omvat om het simplistisch te zeggen, en 98 groepen willen het meer macht geven en 2 niet, dan zal die organisatie niet vanwege de 98 ook meer macht krijgen in die 2 andere groepen, maar slechts in de 98 of niet.
Da's gewoon een district-gebaseerde democratie, min of meer. Een federatie.

Citaat:
Ik denk dat als je mensen kan leren te beschikken over genoeg zelfkennis zodat ze hun eigen negatieve denkpatronen aanpassen, die drang, die vaak uit angst voortkomt, vanzelf zal verdwijnen of verwaarloosbaar klein word.
Wie weet. Daar kan ik eigenlijk weinig zinnigs over zeggen.

Citaat:
Dat is dan ook jouw plan. Het enige wat mij goed lijkt is een flinke stoot in het gelukszalige of mystieke deel vd hersenen. worden mensen meteen omgeturnd tot mensen met een doel en vaak met een automatische verbetering van persoonlijkheid.
"Een flinke stoot in het mystieke deel"? Wat bedoel je daarmee?

Citaat:
-overigens ben je volgens mi vergeten hierop te reageren omdat mijn quote mislukt was in de vorige reactie:
Dat kan wel ja

Citaat:
ik schreef:
"Tenzij je iedereen het ermee eens kan laten zijn, zoals hieronder gezegd is deze overheid slechts beperkt in zijn functies.
Wil jij leven in een land waar stelen legaal is? Er is geen religie op aarde die stelen goedkeurt, (wel religies die niks voorschrijven tegen dieven behalve altijd vriendeijk zijn) en ook andere mensen keuren het meestal niet goed. "
Helemaal niet, maar wat wil je daarmee zeggen?
__________________
In Memoriam: Matthew Shepard(1976-1998)-Wake up, meet reality! mccaine.blogspot.com|geengodengeenmeesters.blogspot.com
Met citaat reageren
Advertentie
Reageren

Topictools Zoek in deze topic
Zoek in deze topic:

Geavanceerd zoeken

Regels voor berichten
Je mag geen nieuwe topics starten
Je mag niet reageren op berichten
Je mag geen bijlagen versturen
Je mag niet je berichten bewerken

BB code is Aan
Smileys zijn Aan
[IMG]-code is Aan
HTML-code is Uit

Spring naar


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 10:24.