Oud 20-05-2003, 22:38
Gatara
Avatar van Gatara
Gatara is offline
Even misschien een stomme vraag tussendoor, maar welke boeken gebruiken jullie om examen in te doen voor Filosofie (zowel Havo als VWO kan hierop antwoorden)?

Ik heb het antwoordmodel van het CE voor Havo ingekeken en ik moet zeggen dat het wel een goede inhoud bevat

Hoewel het wel erg gebaseerd is op sociale en politieke filosofie en ethiek, terwijl filosofie natuurlijk meer inhoudt dan dat (metaphysica, esthetica, logica )
__________________
Bureaucracy is the death of any achievement.
Advertentie
Oud 21-05-2003, 08:02
brynn
brynn is offline
voor VWO filosofie gebruik ik de reader, een stapel kopietjes met de uitwerkingen van de eindtermen wetenschapsfilosofie en ik lees de kennisleer kopietjes nog een keer door. mn andere boeken gebruik ik niet omdat je daar waarschijnlijk niets over krijgt, en wat je krijgt is de basis en dat heb ik inmiddels al zo vaak geleerd..
Oud 21-05-2003, 10:40
Gatara
Avatar van Gatara
Gatara is offline
Maar wat is de titel en auteur van dat basisboek?
(ik ben nieuwsgierig, omdat ik zelf filosofie studeer, maar nooit filosofie op de mid. school had).

Is het leuk, filosofie op de mid. school, eigenlijk?
__________________
Bureaucracy is the death of any achievement.
Oud 21-05-2003, 10:47
brynn
brynn is offline
we hebben echt twee meter kopietjes uit allemaal verschillende methodes en boeken. we hebben wel een methode, leren filosoferen, maar dat gebruiken we eigenlijk nooit. de reader is 'kennis op het scherpst van de snede' en dat is het examenonderwerp, ik kan wel opzoeken van wie de kopietjes zijn, maar zoals ik al zei het zijn er heel veel verschillende, we hebben geen methodes compleet en de leraar heeft zelf ook aanvulling kopietjes gemaakt en weet echt niet waar die vandaan komen.


ik vind filosofie best leuk, het is alleen jammer dat de eindexamenstof en manier van toetsen (erg gespitst op feiten, minder op toepassen) heel erg verschilt van hoe we het normaal in de les behandelen, daarnaast is het zonde dat het ce maar 1 onderwerp is terwijl we in de lessen alles behandelen.
Oud 21-05-2003, 10:57
rianne_tje
rianne_tje is offline
Wij (VWO) gebruiken het boek 'kennis op het scherp van de snede' is volgens mij een eindexamencahier net zoals bij geschiedenis...
Oud 21-05-2003, 11:38
Photodynamic
Photodynamic is offline
Citaat:
rianne_tje schreef op 21-05-2003 @ 11:57:
Wij (VWO) gebruiken het boek 'kennis op het scherp van de snede' is volgens mij een eindexamencahier net zoals bij geschiedenis...
inderdaad..wij ook
Oud 21-05-2003, 12:44
Gatara
Avatar van Gatara
Gatara is offline
Grappig, ik zag dat bij het examen voor de Havo veel over politieke filosofie ging en die van VWo veel over wetenschapsfilosofie/kennisleer zal gaan.
__________________
Bureaucracy is the death of any achievement.
Oud 21-05-2003, 20:36
naam onbekend
Avatar van naam onbekend
naam onbekend is offline
Citaat:
rianne_tje schreef op 21-05-2003 @ 11:57:
Wij (VWO) gebruiken het boek 'kennis op het scherp van de snede' is volgens mij een eindexamencahier net zoals bij geschiedenis...
Same here.
__________________
There's no such thing as a winnable war, it's a lie we don't believe anymore | Met rijbewijs! :cool:
Oud 21-05-2003, 20:39
naam onbekend
Avatar van naam onbekend
naam onbekend is offline
Citaat:
Gatara schreef op 21-05-2003 @ 13:44:
Grappig, ik zag dat bij het examen voor de Havo veel over politieke filosofie ging en die van VWo veel over wetenschapsfilosofie/kennisleer zal gaan.
Dat klopt, en het zal veel gaan over de Wiener Kreis (VWO).

En wat ik van filosofie vind: ik had gehoopt op meer filosofische discussies, maar in plaats daarvan is het vooral het bestuderen van teksten van denkers, daar vragen over maken, en dat bespreken in de klas. De eigen inbreng is op mijn school vrij laag. Daarom is het vak me een beetje tegengevallen.
__________________
There's no such thing as a winnable war, it's a lie we don't believe anymore | Met rijbewijs! :cool:
Oud 21-05-2003, 21:40
xxDomingoxx
Avatar van xxDomingoxx
xxDomingoxx is offline
Iemand die me kan vertellen of deze 'voorwaarden' nog steeds gelden?

Bron: eindexamen.nl

Citaat:
Eindtermen bij het examen vwo 2001 en 2002
Kennis op het scherp van de snede

Subtitel: Wat heet wetenschappelijk?

Domein E: Wetenschapsfilosofie.

Inhoud: Literatuuropgave, eindtermen.

Literatuur (verplicht):
1. C. Buskes, 'Kennis op het scherp van de snede. Wat heet wetenschappelijk?'. 1999. In opdracht van de bcfvo, Nijmegen.
2.C.G. Hempel, 'Filosofie van de natuurwetenschappen'. 1970. Utrecht Het Spectrum. Pagina's 13 - 37.
3. O. Neurath, 'Empiricism and Sociology'. M. Neurath, R.S. Cohen (eds). 1973. Dordrecht, Reidel. Pagina's 301 - 310.
4. K. Popper, 'De groei van kennis'. 1978. Boom Meppel. Pagina's 56 - 67.
5. C. Lorenz, 'De constructie van het verleden. Een inleiding in de theorie van de geschiedenis'. 1998. Boom Meppel. Pagina's 57 - 65 en 72 - 77.
6. W. Dilthey, 'Kritiek van de historische rede'. Boom Meppel. Pagina's 124 - 133.
7. J. van Putten, 'Het helpt, maar werkt het ook?' Filosofie Magazine 1999 - 5. Pagina's 12 - 15.

Eindtermen

Buskes (ad. 1)

1. De kandidaat kan de drie genoemde betekenissen van demarcatie uitleggen en bij een casus toepassen.
2. De kandidaat kan aangegeven op wat voor manieren er in het denken van de jonge Wittgenstein een demarcatieprobleem speelt en wat het transcendentale karakter is van dit denken.
3. De kandidaat kan de principes van verificatie, confirmatie en falsificatie uitleggen, herkennen en toepassen, de relatie tussen deze principes duidelijk maken en verschillende bezwaren tegen deze principes aanvoeren.

Hempel (ad 2)

4. De kandidaat kan vier stadia van ideaal wetenschappelijk onderzoek onderscheiden:
1e. het waarnemen en vastleggen van alle feiten;
2e. het analyseren en kwalificeren van deze feiten;
3e. het daaruit inductief afleiden van generaliseringen;
4e. het toetsen van de generaliseringen.
5. De kandidaat kan aan de hand van een voorbeeld uitleggen in hoeverre het mogelijk is 'alle feiten' waar te nemen en vast te leggen.
6. De kandidaat kan aan de hand van een voorbeeld uitleggen in hoeverre wetenschappelijke hypothesen en andere generalisaties worden afgeleid uit waargenomen feiten. Hij kan aangeven in hoeverre verbeelding en vrijuit denken daarbij een rol spelen.
7. De kandidaat kan het onderscheid uitleggen en toepassen tussen deductieve gevolgtrekkingen en inductieve gevolgtrekkingen.

Neurath (ad 3).

8. De kandidaat kan uitleggen wat het doel is van de methode van logische analyse van ervaringskennis.
9. De kandidaat kan aangeven welke logische fouten er volgens Neurath in een metafysische theorie gemaakt worden. Hij kan deze in een voorbeeld aanwijzen.

Popper (ad 4).

10. De kandidaat kan aan de hand van een voorbeeld uitleggen waarom verificatie van een theorie door middel van confirmatie of bevestiging niet voldoende is om de wetenschappelijkheid van een theorie vast te stellen. Daarbij kan hij het belang van riskante voorspellingen uitleggen.
11. De kandidaat kan het demarcatiecriterium uitleggen en toepassen: een theorie is alleen wetenschappelijk wanneer zij in conflict kan komen met mogelijke, voorstelbare waarnemingen.
12. De kandidaat kan uitleggen wat de betekenis is van een theorie die onwetenschappelijk wordt genoemd. Hij kan dit met een voorbeeld illustreren.

Lorenz (ad 5).

13. De kandidaat kan het positivistische onderscheid tussen verklaren en beschrijven uitleggen en toepassen. Tevens kan hij duidelijk maken wat een 'overkoepelend wetmatig verklaringsmodel' inhoudt en wat voor rol de begrippen 'oorzaak', 'noodzakelijkheid', 'syllogisme' en 'deductie' daarin spelen.
14. De kandidaat kan uitleggen in welke zin bovengenoemd verklaringsmodel een voorwaardelijke vorm heeft.
15. De kandidaat kan aan de hand van een voorbeeld uitleggen in welke zin niet alleen gebeurtenissen in de geschiedenis, maar ook in de natuur 'uniek' of 'bijzonder' zijn.
16. De kandidaat kan in een voorbeeld de samenhang tussen verklaren en voorspellen weergeven en uitleggen.
17. De kandidaat kan aan de hand van de genoemde kenmerken van de natuurwetenschappelijke verklaring argumenten van historici ontkrachten op grond waarvan zij het verklaringsschema van de natuurwetenschap afwijzen met betrekking tot de geschiedwetenschap.
18. De kandidaat kan aan de hand van een voorbeeld aangeven wat onder hermeneutiek in de zin van 'uitleggen van betekenis' wordt verstaan en wat het verschil is met de natuurwetenschappelijke methode, zowel wat de aard van het object betreft als de manier waarop gebeurtenissen verklaard worden (zoals door Droysen en Huizinga wordt gesteld).
19. De kandidaat kan leggen hoe Droysen de verhouding tussen vorm en idee begrijpt en wat de vier fasen zijn in het verstaan van het verleden.

Dilthey (ad 6).

20. De kandidaat kan een onderscheid maken tussen natuurwetenschappen en geesteswetenschappen, voorbeelden van beide soorten wetenschap geven en duidelijk maken dat de geesteswetenschappen betrekking hebben op de mensheid (in die zin dat in laatstgenoemde wetenschappen menselijke toestanden 'inlevend worden beleefd', in zoverre deze in levensuitingen tot uitdrukking komen en deze uitdrukkingen worden verstaan).
21. De kandidaat kan aangeven a) dat het onderscheid tussen een 'fysisch' en 'psychisch' domein voor Dilthey abstracties zijn van het volle menselijke (be)leven en b) dat binnen dit beleven veeleer sprake is van een 'innerlijke' en 'uiterlijke' verhouding tot iets (en wel vanuit het meer of minder expliciete geheel van de verworven levenssamenhang).
22. De kandidaat kan uitleggen hoe het onderscheid tussen natuurwetenschap en geesteswetenschap twee tendensen in de wetenschap te kennen geeft: 1) één waarin de mens steeds meer zichzelf uitschakelt om de natuur als een (uiterlijke) ordening van wetten te kunnen construeren 2) één waarin de mens juist inkeert tot in zijn eigen beleving en tot (innerlijke) zelfbezinning komt. Hij kan dit met voorbeelden illustreren.
23. De kandidaat kan uitleggen in welke zin gebouwen, kerken, gedichten e.d. voor Dilthey uitingen zijn van het 'innerlijke' dat daarbij niet zozeer in termen van psychische toestanden of processen van de maker moet worden begrepen, maar als 'geest'. De kandidaat kan aan de hand van een casus (bijvoorbeeld over wetgeving,schilderij, gedicht, popmuziek e.d.) duidelijk maken hoe daarin de 'geest van een tijd' tot uitdrukking komt.
24. De kandidaat kan de samenhang schetsen tussen leven, uitdrukking en verstaan. In dat verband kan hij duidelijk maken hoe iemand door het interpreteren van uitingen van zichzelf en anderen (en dus ook zijn eigen tijd of cultuur, dan wel die van anderen) zichzelf beter leert begrijpen, en wel op zodanige wijze dat hij daarbij ook altijd zijn eigen geleefde leven in de desbetreffende uitdrukking zal leggen.

Toelichting
De in de bijlagen opgenomen eindtermen zijn opgesteld door de Begeleidingscommissie Filosofie in het Voortgezet Onderwijs.

Nadere informatie over het examenvak filosofie alsmede over deze eindtermen kan worden verkregen bij:
De Begeleidingscommissie Filosofie in het Voortgezet Onderwijs
drs. A.L. Damen (secretaris)
Maasstraat 51-I
1078 HD Amsterdam
tel. 020-6762551
fax 020-4704065
email bcfvo@xs4all.nl

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen, drs. K.Y.I.J. Adelmund
__________________
una duos (...) nox perdet amantes... lumina maestis stant inmota genis...
Oud 22-05-2003, 13:44
Sjaan
Sjaan is offline
Hoe gaan jullie filosofie leren?!?!?!?!?!

Ik zit er echt tegenop, heb nu alleen die tekst van Buskes doorgewerkt, maar moet nog al die teksten van die filosofen... Hoe gaat iedereen dit aanpakken???

Zijn jullie ook zo bang dat het vet moeilijk wordt, en dat je alles door elkaar gaat halen????

Gelukkig heb ik nog even om te leren...!
Oud 22-05-2003, 13:56
Gatara
Avatar van Gatara
Gatara is offline
Bah, toen ik mijn examen deed, kregen we al die hints niet (je moet dit kennen en dit kennen)....

onderwijs gaat aaaaaachteruit!!!!!


zucht
__________________
Bureaucracy is the death of any achievement.
Oud 22-05-2003, 17:04
Sjaan
Sjaan is offline
Is juist vooruitgang!
Het gaat er toch om dat je kent wat je moet kennen... Ik denk dat het geen zin heeft om dingen te leren die je niet hoeft te kennen... En om te voorkomen dat alle examenkandidaatjes overspannen raken doordat ze teveel moeten kennen, ist wel makkelijk als ze het even precies zeggen...
Oud 22-05-2003, 17:14
~miZzs~
Avatar van ~miZzs~
~miZzs~ is offline
ik heb filo op havo, maar wij hadden voor het eindexamen niet echt een boek. een heel dik stencil boek over macht alleen, macht was ook het onderwerp voor het ce
Oud 22-05-2003, 18:13
Gatara
Avatar van Gatara
Gatara is offline
Citaat:
Sjaan schreef op 22-05-2003 @ 18:04:
Is juist vooruitgang!
Het gaat er toch om dat je kent wat je moet kennen... Ik denk dat het geen zin heeft om dingen te leren die je niet hoeft te kennen... En om te voorkomen dat alle examenkandidaatjes overspannen raken doordat ze teveel moeten kennen, ist wel makkelijk als ze het even precies zeggen...
Mwah,... dat merk ik hier op de uni ook. Krijg je van die mensen die vragen of ze dat ook voor het tentamen moeten kennen....

Het gaat hier om kennisvergaring, niet alleen om punten te verzamelen.
__________________
Bureaucracy is the death of any achievement.
Oud 22-05-2003, 21:31
Sjaan
Sjaan is offline
Citaat:
Gatara schreef op 22-05-2003 @ 19:13:
Mwah,... dat merk ik hier op de uni ook. Krijg je van die mensen die vragen of ze dat ook voor het tentamen moeten kennen....

Het gaat hier om kennisvergaring, niet alleen om punten te verzamelen.
Ja, ik snap precies wat je bedoelt hoor... Maar ja, op de Uni volg je een studie die je interessant vindt, dus dan lijkt het me minder erg om meer te weten over iets dan nodig is voor je tentamens... Dat kan immers later nog van pas komen....
Op de middelbare school is het zo dat ik geen enkel vak écht leuk vindt... Daarom vind ik het verspilde moeite om tijd te besteden aan iets te leren terwijl je dat tóch niet krijgt op je examen... Die tijd kan ik dan veel beter nuttig besteden door iets te leren wat ik wél moet kennen, toch...??

Ik hoop ook dat ik op de Uni vakken heb die ik écht interessant vind... Ik neem aan van wel, ut lijkt me iig tres interessantes!!

KUS!
Oud 22-05-2003, 23:36
Gatara
Avatar van Gatara
Gatara is offline
Citaat:
Sjaan schreef op 22-05-2003 @ 22:31:


Ik hoop ook dat ik op de Uni vakken heb die ik écht interessant vind... Ik neem aan van wel, ut lijkt me iig tres interessantes!!
Hoi!

Mm als eerste:
die illusie zou ik maar snel uit je hoofd zetten: ook op de uni krijg je vakken die je niet aanstaan.
Daar moet je je maar even doorheen bijten :/

(ik snap wel dat het handiger, makkelijker en fijner is om al te weten waar het over gaat, maar het onderwijs gaat zo erg achteruit (ook de uni) en daar word ik gewoon zo triest van )
__________________
Bureaucracy is the death of any achievement.
Oud 23-05-2003, 10:47
Sjaan
Sjaan is offline
Citaat:
Gatara schreef op 23-05-2003 @ 00:36:
Hoi!

Mm als eerste:
die illusie zou ik maar snel uit je hoofd zetten: ook op de uni krijg je vakken die je niet aanstaan.
Daar moet je je maar even doorheen bijten :/

Ik weet wel dat je vakken krijgt die je minder leuk zal vinden, maar ze sluiten wel een beetje aan bij je interesses... Dat is nu bij mij op het vwo totaal niet het geval..! Ik denk toch wél dat ik op de Uni iig méér vakken zal hebben die me écht leuk lijken, dan de vakken die ik nu heb op vwo...

Ut kan trouwens ook wel aan mun leraren liggen.. Op onze school ist allemaal niezo leuk meer als eerst, en dat merk je ook aan de manier van lesgeven... Maar goed, ik ben er toch zo weg!

Kus!
Ads door Google
Oud 23-05-2003, 10:50
Gatara
Avatar van Gatara
Gatara is offline
Citaat:
Sjaan schreef op 23-05-2003 @ 11:47:
Ik weet wel dat je vakken krijgt die je minder leuk zal vinden, maar ze sluiten wel een beetje aan bij je interesses... Dat is nu bij mij op het vwo totaal niet het geval..! Ik denk toch wél dat ik op de Uni iig méér vakken zal hebben die me écht leuk lijken, dan de vakken die ik nu heb op vwo...


Dat wel natuurlijk

Citaat:

Ut kan trouwens ook wel aan mun leraren liggen.. Op onze school ist allemaal niezo leuk meer als eerst, en dat merk je ook aan de manier van lesgeven... Maar goed, ik ben er toch zo weg!

Kus!
Dat ook! Maar vervelende mensen die je demotiveren kom je overal tegen...
Daar moet je helaas mee leren leven :/
__________________
Bureaucracy is the death of any achievement.
Oud 23-05-2003, 10:53
Sjaan
Sjaan is offline
Ik weet ut...
Maar ut zou écht veel schelen als de leraren nog 'passie' voor hun vak zouden hebben...
Nu behandelen ze de stof op zo'n saaie manier, dat het ook meteen het vak verpest...

Zo ook bij filosofie... Er is gewoon geen tijd om te debatteren of iets dergelijks, omdat het boek afmoet voor het examen...
Zulke dingen zijn gewoon erg jammer!
Advertentie
 

Topictools Zoek in deze topic
Zoek in deze topic:

Geavanceerd zoeken

Regels voor berichten
Je mag geen nieuwe topics starten
Je mag niet reageren op berichten
Je mag geen bijlagen versturen
Je mag niet je berichten bewerken

BB code is Aan
Smileys zijn Aan
[IMG]-code is Aan
HTML-code is Uit

Spring naar

Soortgelijke topics
Forum Topic Reacties Laatste bericht
Algemene schoolzaken zelf studeren in de zomervakntie
panpoen.
1 18-06-2016 15:06
Studeren studeren met beperkingen. Uitdaging vs. haalbaarheid
Verwijderd
2 20-02-2011 11:12
Algemene schoolzaken niveau VWO (op mijn school) om te huilen?
Sanctus
124 17-06-2006 15:39
Nieuws, Achtergronden & Wetenschap Leraren pesten
Yamyam
27 23-08-2005 00:33
De Kantine Wat denk je bij de studie filosofie?
Gatara
45 17-09-2003 08:14


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 03:58.