Oud 03-06-2007, 16:27
Bart Klink
Bart Klink is offline
Evolutie: wat het (niet) is, misverstanden en FAQ

Omdat op dit forum reeds zovaak discussie is gevoerd over evolutie, terwijl de mensen die zo'n discussie aanzwengelen niets of nauwelijks iets begrijpen van evolutie, is hier een beknopte Nederlandstalige introductie te vinden.

Hier wordt uitgelegd wat evolutie (niet) is, worden enkele veelgehoorde misverstanden uitgelegd en een aantal veelgestelde vragen (FAQ) beantwoord. Tevens zijn er de nodige verwijzingen naar literatuur voor mensen die meer willen weten. Houd er rekening mee dat deze literatuur vaak in het Engels is. Deze introductie is echter geheel in het Nederlands.

Op opzet van deze introductie is als volgt:

- Wat evolutie (niet) is
- Bewijzen voor evolutie?
- Veelvoorkomende misverstanden
- Veelgesteld vragen (FAQ)
- Literatuur voor mensen die meer willen weten
- Hoe stel ik een vraag?

Deze introductie is voorlopig nog in aanbouw.
__________________
www.deatheist.nl De Nederlandse website over het atheisme!
Met citaat reageren
Advertentie
Oud 03-06-2007, 16:28
Bart Klink
Bart Klink is offline
Wat evolutie (niet) is

Wat is evolutie?
Evolutie betekent in de ruimste zin van het woord simpelweg verandering. Er is evolutie in ziektebeelden, sterrenstelsels, taal, politieke systemen, enzovoort. Waar het hier om gaat is biologische evolutie. Een gangbare definitie van evolutie is de verandering van genetische eigenschappen van een populatie over een bepaalde tijd. Populaties zijn groepen organismen van een bepaalde soort die zich op een bepaald moment in een bepaalde ruimte of op een bepaalde plaats bevinden. Individuen evolueren dus niet, populaties wel.

Dat de genetische eigenschappen van populaties veranderen in de tijd -evolutie dus- is een feit, en is door vele biologen wereldwijd waargenomen en onderzocht. Biologische evolutie verwijst ook naar de gemeenschappelijke afstamming van alle levende organismen van een gedeelde (gemeenschappelijke) voorouder. Het bewijs hiervoor (zie hieronder) is zo overweldigend dat het ook beschouwd wordt als een feit.


Wat is evolutie niet?
Nu duidelijk is wat onder evolutie wordt verstaan, is het noodzakelijk om te benadrukken wat evolutie niet is. Dit wordt door veel leken en creationisten namelijk niet goed begrepen

De oerknal of Big Bang, het begin van het universum
De wetenschappelijke benadering van hiervan behoort tot de kosmologie (een tak van de astronomie), en heeft niets met evolutie te maken.

Het ontstaan van ons zonnestelsel
Dit behoort tevens tot het gebied van de astronomie, en heeft niets met evolutie te maken.

Het ontstaan en de vorming van de aarde
Dit behoort tot het gebied van voornamelijk de astronomie en de geologie, en heeft niets met evolutie te maken

Het ontstaan van leven (abiogenese)
Evolutie heeft betrekking op het ontstaan van soorten, groepen levende wezens. Biologie betekent letterlijk leer van het leven. Abiogenese is een relatief jonge tak van wetenschap, waarover nog betrekkelijk weinig bekend is (in tegenstelling tot evolutie!). Over het ontstaan van leven uit niet-leven bestaat nog geen sluitende wetenschappelijke theorie, maar wel een aantal (plausibele) hypothesen. Hoe de eerste vormen van leven zijn ontstaan uit niet-leven, heeft dus niets met evolutie te maken.


De rol van evolutie in de moderne biologie
Evolutie is het concept dat alle takken van de biologie met elkaar verbindt. Het is de hoeksteen van de moderne biologie. Het verklaart onder andere de verschillen en overeenkomsten tussen organismen, het patroon waarin organismen over de aarde verspreid zijn en waarom bacteriën en virussen resistent worden tegen onze medicijnen. De wereldberoemde bioloog Theodosius Dobzhansky heeft ooit eens gesteld: “Nothing in Biology Makes Sense Except in the Light of Evolution” (Niets in de biologie snijdt hout behalve in het licht van evolutie). Dit is tevens de algemeen heersende opvatting van biologen wereldwijd.

Over de gehele wereld wordt er aan universiteiten en andere onderzoeksinstellingen onderzoek gedaan naar evolutie. Er zijn wereldwijd honderden professionele tijdschriften die geheel of gedeeltelijk gewijd zijn aan evolutie. Ook de twee meest prestigieuze wetenschapsbladen ter wereld, Nature en Science, hebben bijna elke week één of meerdere artikelen over de laatste ontwikkelingen op het gebied van evolutie. Grote wetenschappelijke organisaties hebben unaniem evolutie onderschreven en afstand genomen van creationisme.

Kortom: evolutie is niet weg te denken uit de moderne biologie.


Is evolutie een feit of een theorie?
Het klinkt voor de leek misschien gek, maar het korte antwoord is beide. Feiten zijn de data, hetgeen voortkomt uit waarnemingen. Een wetenschappelijke theorie probeert een verklarings- en interpretatiemodel voor de feiten te bieden.

In het geval van evolutie beschrijft de evolutietheorie de mechanismen of processen die evolutie veroorzaken. De bekendste, maar zeker niet de enige, zijn mutatie en natuurlijke selectie. Individuele organismen in de natuur verschillen van elkaar. Sommige van deze verschillen zijn erfelijk en worden dus via de genen doorgegeven. Mutaties, veranderingen in het DNA, zorgen voor deze erfelijke verschillen. Er zijn verschillende soorten mutaties met verschillende gevolgen voor het organisme. Omdat elk organisme uniek is, heeft elk zo z'n voor- en nadelen om te overleven in zijn omgeving. Individuen die het best aangepast zijn aan hun omgeving overleven en kunnen voor meer nageslacht zorgen. Het gaat er uiteindelijk dus om wie in staat is het meeste nageslacht te produceren. De eigenschappen die het organisme het best aangepast aan de omgeving maken, worden hierdoor doorgegeven aan het nageslacht. Dit overleven van het best aangepaste organisme wordt natuurlijke selectie genoemd. "Survival of the Fittest" slaat dus niet op het overleven van de sterkste, maar op het overleven van de best aangepaste! Dit is in een notendop Darwins evolutietheorie.

De evolutietheorie is een wetenschappelijke theorie. In het dagelijks leven betekent het woord theorie vaak zoiets als een idee, of iets wat men vermoedt. De wetenschappelijke definitie is echter een andere. Een wetenschappelijke theorie geeft een kloppende en samenhangende verklaring voor een wijde reeks fenomenen. Een theorie kan worden aangepast, verbeterd, aangevuld (zoals bijvoorbeeld met de evolutietheorie gebeurde tijdens de synthese met de moderne genetica) of kan worden verworpen als blijkt dat ze onjuist is of als er een betere beschikbaar is. Het is essentieel dat een theorie geen tegenstrijdigheden mag bevatten, niet strijd mag zijn met goed bevestigde kennis uit andere wtenschappelijke disciplines en gefalsifieerd (weerlegd) en geverifieerd (bevestigd) moet kunnen worden. Een theorie moet ondersteund worden door empirisch (op bevindingen berustend) bewijsmateriaal. Het belangrijkste deel van dit empirische bewijsmateriaal voor de evolutietheorie wordt verschaft door biologisch onderzoek uit verschillende deelgebieden als genetica, vergelijkende anatomie en fysiologie, moleculaire biologie en paleontologie (fossielkunde) (zie verder hieronder).

Een theorie is dus wat anders dan een feit, hoewel vaak onterecht gedacht wordt dat een theorie een onbewezen feit is. Een theorie biedt juist een verklaring voor de feiten (de dingen die we waarnemen). Wetenschappelijke theorieën kunnen per definitie niet bewezen worden. Wat wel mogelijk is, is het bewijsmateriaal voor een theorie zo overweldigend is, dat alle experts het er over eens dat ze juist is. Dit is het geval bij de moderne evolutietheorie. In het verleden zijn er meerder evolutietheorieën geweest, maar alleen die van Darwin (zij het in aangepast vorm) heeft decennialang wetenschappelijke toetsing doorstaan, en is alleen maar steviger komen te staan.


Evolutie en creationisme
Creationisten zijn mensen die op grond van een bepaalde religieuze leer evolutie geheel of gedeeltelijk verwerpen en met een vermeend alternatief model komen. Dit vermeende alternatief is meestal gebaseerd op (een letterlijke lezing van) het scheppingsverhaal uit hun godsdienst.

In de wetenschappelijke wereld worden deze mensen niet serieus genomen. De voornaamste reden daarvoor is dat hun opvattingen niet gebaseerd zijn op deugdelijk wetenschappelijke onderzoek, maar op een religieuze leer. De argumenten die zij aandragen geven meestal blijk van grote onwetendheid op de betreffende wetenschappelijke gebieden en zijn al zovaak weerlegd dat ze genegeerd worden door de wetenschappelijke wereld.

In de wetenschappelijke wereld is er dan ook geen sprake van een discussie tussen evolutie en creationisme. Creationisme wordt nergens aan universiteiten onderwezen, er wordt aan geen enkele universiteit onderzoek naar gedaan en er wordt niets over gepubliceerd in de gerenommeerde wetenschapsbladen. Creationisme is simpelweg geen wetenschap, maar een bepaalde geloofsleer.
__________________
www.deatheist.nl De Nederlandse website over het atheisme!
Met citaat reageren
Oud 03-06-2007, 16:43
Bart Klink
Bart Klink is offline
Bewijzen voor evolutie

De bewijzen voor evolutie zijn zo overweldigend, zowel voor evolutie op kleine als op grote schaal, dat in de professionele tijdschriften geen artikelen gepubliceerd worden met een titel als “Nieuw bewijs voor evolutie”. Er is in de wetenschappelijke wereld dan ook geen twijfel of evolutie plaatsvindt of heeft plaatsgevonden, het is de ruggengraat van de moderne biologie. Sommige mensen denken dat niemand wat kan zeggen over wat er duizenden of miljoenen jaren geleden gebeurde omdat niemand daarbij was. Gelukkig is dit geen voorwaarde om wat over het verleden te kunnen zeggen. Detectives kunnen door naar verscheidene bewijzen te kijken vaak een moordenaar achterhalen, zonder dat ze bij de moord aanwezig waren. Evolutiebiologen zijn ook in staat te achterhalen hoe het leven geëvolueerd is, zonder dat ze daarbij aanwezig waren

Dat doen ze door alle bewijzen te onderzoeken. Deze bewijzen komen uit allerlei disciplines en wijzen allemaal in dezelfde richting: het leven evolueert al zo’n 3,5 miljard jaar en is via gemeenschappelijke voorouders verwant aan elkaar. Hieronder volgt een beknopt overzicht van de verschillende soorten bewijs op grond waarvan biologen overtuigd zijn dat het leven geëvolueerd is. Wie hierover meer wil weten, zal zich moeten verdiepen in de relevante literatuur (zie hieronder).

Fossielen
Misschien wel de meest bekende bewijzen voor evolutie komen van fossielen, versteende overblijfselen van organismen. Onderzoek naar fossielen wordt paleontologie genoemd. Als evolutie waar is, zouden er fossielen gevonden moeten worden die de verandering van het leven documenteren. Helaas zijn lang niet alle organismen die in het verleden leefden gefossiliseerd en zijn nog lang niet alle fossielen gevonden. Desondanks zijn er bergen fossielen gevonden, veel te veel om hier allemaal te bespreken (zie literatuur). Ik zal me hier beperken tot een voorbeeld van een fase in de evolutie van het leven: het ontstaan van landdieren (viervoeters).

De overgang van vis naar viervoeter lijkt misschien een onmogelijke stap, maar er zijn vele fossiele tussenvormen gevonden die een mengeling vertonen van vis en viervoetereigenschappen. De meest recente vondst is Tiktaalik roseae, de ‘visvoeter’, met onder andere kieuwen en schubben als een vis, maar ook de ribben, beweegbare nek en longen van een viervoeter. De voorste ledematen zelf vertonen tevens een mengeling van vin- en pootkenmerken. Uit de omgeving waarin het fossiel gevonden is en de eigenschappen van het fossiel zelf, blijkt dat het geleefd heeft op de bodem van ondiep water en misschien zelfs voor korte tijden op het land.
Overeenkomst in lichaamsstructuren
Een andere vorm van aanwijzingen zijn de overeenkomsten in lichaamsstructuren, die homologieën worden genoemd. Wie wel eens naar de botten van andere dieren heeft gekeken, is het misschien opgevallen dat er grote overeenkomsten bestaan, hoewel er natuurlijk ook onderlinge verschillen zijn in grootte en vorm. Als we de menselijke arm als voorbeeld nemen, blijkt bijvoorbeeld dat dezelfde botstructuren voorkomen in de poten of armen van andere dieren. Ook een hond, kat of vleermuis heeft een opperarmbeen, een spaakbeen en een ellepijp en botjes die vergelijkbaar zijn met die in onze handen zitten. Men zegt dan dat bijvoorbeeld het opperarmbeen van de mens homoloog is aan het opperarmbeen van een hond.

Als evolutie waar is, is te verwachten dat de lichaamsstructuren van de dieren die recent een gemeenschappelijke voorouder hebben gedeeld, meer op elkaar lijken dan die van de dieren die verder in het verleden een gemeenschappelijke voorouder hebben gehad. Dit blijkt inderdaad het geval te zijn. De arm van de chimpansee, onze naaste evolutionaire verwant, heeft nagenoeg dezelfde botten en spieren als de onze. Meer verschillen bestaan er al met bijvoorbeeld de voorpoot van een rat, en nog meer met de voorpoot van een krokodil. Naarmate we verder teruggaan in de tijd, worden de overeenkomsten steeds kleiner.
Rudimenten
Rudimenten vormen ook een bekende aanwijzing voor evolutie. Een rudiment is een restant van een structuur die goed ontwikkeld is in een ander organisme, maar geen of een andere functie heeft dan de goed ontwikkelde homoloog. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, hoeft een rudiment dus niet functieloos te zijn. Een klassiek voorbeeld van een rudiment is het menselijk staartbeentje.

Op de plek waar bij de meeste andere zoogdieren (onder andere mensapen, inclusief de mens, vormen een uitzondering) de staart begint, zit bij de mens een aantal kleine werveltjes dat vaak vergroeid is. Deze 3 tot 5 werveltjes worden gezamenlijk het staart- of stuitbeentje genoemd. Ze hebben in meer of mindere mate de kenmerken die de staartwervels van dieren met een staart ook hebben. Er hechten zelfs spieren op aan die dieren met een staart gebruiken om de staart te bewegen. Deze wervels, inclusief hun anatomische kenmerken, zijn homoloog aan de staartwervels van dieren met een staart, alleen hebben ze bij ons niet meer dezelfde functie als bij deze dieren. Ons staartbeentje is dus rudimentair.
Genetische overeenkomsten
Een andere aanwijzing is te vinden in het DNA. DNA is het recept om een organisme te maken. Bij veel organismen (en bij bijna alle dieren) bestaat het DNA uit een combinatie van het DNA van de moeder en de vader. Het DNA maakt overerving van eigenschappen mogelijk. Er zijn verschillende mechanismen die er voor zorgen dat het DNA van het nageslacht net iets anders is dan dat van de ouders, waardoor er variatie ontstaat. Voor Darwin waren deze mechanismen nog een groot raadsel, wat hij als een groot probleem voor zijn theorie beschouwde. Deze mechanismen zorgen ervoor dat jouw DNA meer overeenkomsten vertoont met dat van je eventuele broers of zussen dan met dat van je neven en nichten. Je neven en nichten lijken genetische weer meer op jou dan je achterneven en -nichten. Op deze manier kan een afstammingsboom worden gereconstrueerd van jouw familie. In het algemeen blijkt dat naaste verwanten meer overeenkomsten in het DNA vertonen dan verre verwanten. Hoe verder in het verleden de gemeenschappelijke voorouder leefde, hoe meer variatie er sinds die tijd kan ontstaan.

Het blijkt dat alle organismen op aarde DNA gebruiken voor erfelijkheid. Alleen dit is al een aanwijzing dat alle dieren uiteindelijk een gemeenschappelijke voorouder delen. Als dit niet zo was, hadden ze immers net zo goed een andere erfelijkheidsdrager kunnen hebben dan DNA. Door het DNA van allerlei verschillende dieren in kaart te brengen, is het mogelijk ze met elkaar te vergelijken.

Wanneer we hetzelfde principe hanteren als bij het reconstrueren van onze eigen familieboom, is het ook mogelijk aan de hand van het DNA een familieboom van alle organismen te reconstrueren. Het is zelfs mogelijk om met de snelheid waarmee het DNA verandert per generatie na te gaan wanneer de gemeenschappelijke voorouders ongeveer geleefd moeten hebben. Het is dus niet alleen mogelijk om te bepalen wie met wie een gemeenschappelijke voorouder heeft gehad, maar ook wanneer die gemeenschappelijke voorouder ongeveer geleefd moet hebben.


Embryonale overeenkomsten
Darwin zelf merkte al op dat embryo’s overeenkomsten vertonen. Ernst Haeckel, een vroege verdediger van Darwins evolutietheorie, heeft dit verder gepopulariseerd met zijn inmiddels beroemde tekeningen. Hij ging zelfs zo ver dat hij meende dat de organismen tijdens hun embryonale ontwikkeling hun evolutionaire (fylogenetische) geschiedenis herhaalden. Dit idee is bekend geworden onder de recapitulatietheorie. Zijn tekeningen bleken echter deels niet te kloppen. Het is ook onjuist gebleken dat een ontwikkelend embryo alle stadia van zijn evolutionaire geschiedenis doorloopt. Voor sommigen is dit reden geweest om het hele idee van embryonale gelijkenissen overboord te gooien. Dit is echter onterecht.

Die gelijkenissen zijn er namelijk wel degelijk. Een mooi voorbeeld daarvan is de embryonale staart (hieronder goed te zien). Dit is een kenmerk van alle gewervelde dieren, ook van de dieren die geen staart hebben als ze geboren zijn. Dit is ook bij de mens het geval. De menselijke staart wordt aangelegd, bereikt zijn maximale lengte en wordt vervolgens weer afgebroken. Nog een ander voorbeeld zijn de poten van een slang en de achterpoten van een walvis die, net als bij de embryo’s van andere vierpotigen, eerst worden ontwikkeld om vervolgens weer afgebroken te worden.Biogeografie
Biogeografie is de manier waarop organismen over de aarde verdeeld zijn. Ook hier blijkt een bepaald patroon in te zitten, de verdeling is niet willekeurig. Dit was ook Charles Darwin al opgevallen toen hij de vinken op de Galapagos eilanden bestudeerde. Hij vroeg zich af wat dit patroon kon verklaren. Hij schreef dit toe aan gemeenschappelijke afstamming (daardoor leken de vinken op elkaar) waarop natuurlijke selectie had ingewerkt (daardoor waren de verschillende vinken aangepast aan de verschillende leefomstandigheden).

Iets vergelijkbaars is ook op grote schaal waarneembaar. Fossielen blijken namelijk tevens een dergelijk patroon te vormen. Zo is bijvoorbeeld te verwachten dat als de mens nauw verwant is aan de Afrikaanse mensapen, zijn voorouders in de buurt van de voorouders van de Afrikaanse mensapen geleefd moeten hebben. Dit blijkt inderdaad het geval te zijn: de fossielen van de eerste mensachtigen komen allemaal uit Afrika. Stel nou dat de fossielen van de eerste mensachtigen uitsluiten gevonden worden in Noord- of Zuid-Amerika. Dit ligt vele kilometers af van het Afrikaanse continent en er zit een gigantische zee tussen. Dit zou een groot probleem vormen voor de gemeenschappelijke afstamming van de mens en de andere Afrikaanse mensapen. Het biogeografische patroon is echter precies wat te verwachten is op grond van evolutie: hoe dichter soorten aan elkaar verwant zijn, hoe dichter ze (of hun fossiele voorouders) bij elkaar voorkomen.


Bewijzen voor creationisme?
De verklarende kracht van evolutie is niet alleen dat alle aanwijzingen er naar wijzen, maar tevens dat er vele aanwijzingen denkbaar zijn die het kunnen ontkrachten (weerleggen, falsificeren). Fossielen kunnen op de ‘verkeerde plaats’ zitten in zowel tijd als ruimte, een embryo van een mens kan meer op dat van een vis lijken dan dat van een ander zoogdier. De mens zou een andere vorm van overerving kunnen hebben dan de andere dieren. De mens zou organen kunnen hebben die niet in andere dieren voorkomen, het vaststellen van homologieën zou onmogelijk kunnen zijn. Dit zijn allemaal voorbeelden die evolutie zouden weerleggen, of op z’n minst in grote problemen zouden brengen.

Hierin verschilt de evolutiebiologie (en wetenschap in het algemeen) van religie, waarop het creationisme gebaseerd is. Natuurlijk kan iemand zeggen dat al de hierboven aangehaalde aanwijzingen net zo goed verklaard kunnen worden door een almachtige god. Dit is een populaire tactiek van creationisten, die onder de conclusie uit proberen te komen door te zeggen “Dit is niet het resultaat van evolutie, god heeft het gewoon zo geschapen.”.

De zwakheid van deze verklaring is dat ze precies niets verklaart. Een almachtige god kan immers alles, er is geen aanwijzing denkbaar waarvoor een almachtige god niet gezorgd kan hebben. De verklaring is dus niet weerlegbaar en daarmee wetenschappelijk waardeloos. Daarnaast geeft de god-heeft-het-gedaan-verklaring geen enkele uitleg over waardoor het komt dat we bepaalde dingen waarnemen en andere dingen niet. Het verklaart bijvoorbeeld niet waarom slangen eerst poten ontwikkelen, die vervolgens weer afgebroken worden. In het licht van hun evolutionaire geschiedenis is dit echter goed te verklaren.
__________________
www.deatheist.nl De Nederlandse website over het atheisme!
Met citaat reageren
Oud 03-06-2007, 17:10
Bart Klink
Bart Klink is offline
Veelvoorkomende misverstanden

Vooral onder leken bestaan er nog al wat misverstanden over evolutie. Hier worden enkele veelvoorkomende uitgelegd.

De evolutietheorie is niet bewezen (daarom is het ook een theorie)
Wetenschappelijke theorieën kunnen per definitie niet bewezen worden, ze kunnen alleen bevestigd of weerlegd worden. De evolutietheorie is tot nu toe alleen nog maar bevestigd en ondanks vele decennia van toetsing niet weerlegd. Dat maakt de evolutietheorie tot een van de beste wetenschappelijke theorieën die er op dit moment bestaan. Experts wereldwijd zijn het er over eens dat de evolutietheorie (tot nu toe) de beste verklaring biedt voor de geschiedenis en diversiteit van het leven.

De mens stamt van de aap af
Nee, de mens is een aap, een hominide om precies te zijn. Deze categorie delen we met de chimpansee, bonobo en de gorilla. De mens en andere apensoorten hebben gemeenschappelijke voorouders. De gemeenschappelijke voorouder van de mens en de orang-oetang leefde zo'n 16 miljoen jaar geleden, die van de mens en de gorilla zo'n 9 miljoen jaar geleden en die van de mens en de chimpansee zo'n 6 miljoen jaar geleden. De mens stamt dus niet van de aap af, maar is er zelf één! We delen gemeenschappelijke voorouders met de andere apensoorten (en met alle andere dieren in het algemeen).

Individueel verworven eigenschappen
Het verwerven van bijvoorbeeld eelt onder de voeten of het langer worden van mensen zijn geen vormen van biologische evolutie. Het zijn namelijk geen genetische eigenschappen, maar eigenschappen die door factoren van buitenaf worden veroorzaakt (respectievelijk kracht op de blote voeten en goede voeding, medische zorg). Biologische evolutie kan dus voorkomen zonder morfologische verandering (veranderingen in vorm), en morfologische verandering zonder biologische evolutie. Ook een giraffe die zijn nek ver uitrekt om bij hoge blaadjes te komen, krijgt dus geen nageslacht met langere nekken.

Evolutie is vooruitgang
Ook dit is niet waar. Populaties passen zich slechts aan, aan de aanwezige omstandigheden. Ze hoeven niet noodzakelijk ‘beter’ te worden over een bepaalde tijd. Een eigenschap of strategie die succesvol is op het ene tijdstip, kan juist onsuccesvol zijn op een ander tijdstip.

Survival of the fittest is het overleven van de sterkste
Dit is een onjuiste vertaling en geeft een verkeerd idee van evolutie. Een juiste vertaling is “overleven van de best aangepaste”, wat slaat op het aanpassen aan de omgeving dat door evolutie geschiedt. De best aangepaste is lang niet altijd de sterkste, het kan ook de slimste, de mooiste, de simpelste of de aardigste zijn. De uitdrukking “survival of the fittest” komt trouwens niet van Darwin (zoals velen denken), maar van Herbert Spencer.
__________________
www.deatheist.nl De Nederlandse website over het atheisme!
Met citaat reageren
Oud 03-06-2007, 17:58
Bart Klink
Bart Klink is offline
Veelgesteld vragen (FAQ)

Wat is evolutie?
Evolutie is de verandering van genetische eigenschappen van een populatie over een bepaalde tijd. Zie verder hierboven onder “Wat evolutie (niet) is”.

Is evolutie niet slechts een theorie?
Evolutie is zowel een wetenschappelijke theorie als een feit. Zie verder hierboven onder “Wat evolutie (niet) is”.

Is evolutie niet ook een geloof?
Nee, evolutie is een feit en een theorie, geen geloof. Er is zoveel bewijs voor evolutie (zie hierboven) dat geloof niet nodig is.

Is evolutie atheistisch?
Nee, evolutie is niet atheïstischer dan zwaartekracht of heliocentrisme (de aarde draait om de zon). Wetenschap probeert natuurlijke verklaringen te vinden voor wat we waarnemen, geen bovennatuurlijke. In het geval van evolutie is dat een natuurlijke verklaring voor de ontwikkeling en diversiteit van het leven. Het klopt wel dat evolutie strijdig is met een letterlijke lezing van de bijbel, maar dat geldt voor bijna alle wetenschappelijke disciplines.

Waarom zijn er nooit overgangsvormen gevonden?
Er zijn zeer veel overgangsvormen gevonden. Zo zijn bijvoorbeeld de evolutie van het paard, de walvis en de mens uitgebreid gedocumenteerd. Het klopt dat er gaten zitten in het fossielenbestand, hoewel deze steeds kleiner worden. Deze gaten hebben echter logische verklaringen, waaronder:
- Fossilisatie is een zeer zeldzaam proces, het gebeurt alleen onder bijzondere omstandigheden.
- Sommige dieren hebben alleen weke delen die niet of zeer uitzonderlijk fossiliseren.
- Nog lang niet de gehele aardbodem is doorzocht.
- Veel fossielen zijn al vernietigd door erosie, aardbevingen, enzovoort.

Zijn mutaties niet altijd negatief? Ze voegen toch geen informatie toe?
Mutaties kunnen negatief, neutraal of postitief zijn. Hoewel negatieve mutaties meer voorkomen dan positieve, zullen alleen de positieve voortbestaan omdat ze uitgeselecteerd worden. De claim dat mutaties geen informatie toevoegen is ook onjuist, het tegendeel is al vele malen waargenomen (zie literatuur).

Niemand heeft evolutie waargenomen. Hoe weet je dan dat het waar is?
Evolutie is wel degelijk waargenomen, zowel direct als indirect. Zie verder “Wat evolutie (niet) is” en “Bewijzen voor evolutie” hierboven.

Is evolutie niet strijdig met de tweede hoofdwet van de thermodynamica?
Nee, deze wet geldt alleen voor gesloten systemen. De aarde is dat niet, waardoor de wet niet opgaat voor evolutie.

Die mooie natuur kan toch niet ontstaan zijn door toeval?
Dit is een typisch voorbeeld van een stroman (drogreden), evolutie is geen toeval. Toeval speelt alleen een rol in de variatie (mutatie van de genen), selectie en reproductie zijn niet toevallig en zorgen voor de rest. Verder is 'mooi' een subjectief begrip: de één kan iets mooi vinden wat voor de ander afschuwelijk is. De natuur werk niet met 'mooi', maar met functionaliteit: soorten zijn zodanig geëvolueerd dat ze aangepast zijn om te overleven in hun omgeving.

Is evolutie niet immoreel?
Evolutie, net als andere wetenschappelijke bevindingen, zegt niets over moraal. Het is gewoon een beschrijving van de werking natuur. Iedereen kan onafhankelijk van evolutie zijn eigen opvattingen over moraal hebben.

Heeft Darwin zijn theorie niet teruggetrokken op zijn sterfbed?
Nee, dat is een fabeltje. Daarnaast is het irrelevant voor de waarheid van zijn theorie. Die is niet afhankelijk van wat de uitvinder zegt, maar wat de bewijzen zeggen.

Zijn alle bewijze niet net zo goed te verklaren vanuit creationistsich oogpunt?
Nee, creationistische ideeën zijn niet toetsbaar (en dus onwetenschappelijk) of onjuist gebleken. Daarom worden creationisten niet serieus genomen in de wetenschappelijke wereld. Zie verder “Wat evolutie (niet) is” en “Bewijzen voor evolutie” hierboven.

Zijn er niet allerlei bewijzen waaruit blijkt dat de aarde maar een paar duizend jaar oud is?
Nee, deze vermeende bewijzen zijn gebaseerd op onwetendheid of onkunde van creationisten of zijn gebaseerd op verouderde gegevens. Ze zijn al zo vaak weerlegd dat de meeste wetenschappers er geen aandacht (meer) aan besteden. Een groot overzicht van weerleggingen van al deze claims is hier te vinden (Engelstalig).

Bewijzen bomen die door meerder lagen heen steken niet een globale vloed?
Nee, voor dit fenomeen zijn prima geologische verklaringen.

Zijn er niet menselijke en dinosauriërvoetsporen naast elkaar gevonden?
Nee, de vermeende menselijke voetsporen zijn geërodeerde dinosauriërvoetsporen, die slecht oppervlakkig op die van een mens lijken.

Is het waar dat steeds meer wetenschappers evolutie verlaten?
Nee, integendeel. Er wordt wereldwijd gigantisch veel onderzoek gedaan naar evolutie. Ook zijn er honderden wetenschapsbladen waarin periodiek over evolutie wordt gepubliceerd. Ook de twee meest prestigieuze wetenschapsbladen ter wereld, Nature en Science, hebben bijna elke week één of meerdere artikelen over de laatste ontwikkelingen op het gebied van evolutie. Grote wetenschappelijke organisaties hebben unaniem evolutie onderschreven en afstand genomen van creationisme.

Waar kan ik meer informatie over evolutie vinden?
Zie het literatuuroverzicht hieronder.
__________________
www.deatheist.nl De Nederlandse website over het atheisme!
Met citaat reageren
Oud 03-06-2007, 18:21
Bart Klink
Bart Klink is offline
Literatuur voor mensen die meer willen weten

Helaas is relatief weinig goede Nederlandse literatuur over evolutie. De meeste zijn zelfs nog vertalingen uit het Engels. Een aanrader van vrij recente datum is “Evolutie, triomf van een idee” van Carl Zimmer (Het Spectrum, 2003). Dezelfde auteur heeft ook een boek geschreven over de evolutie van viervoeters uit vissen en walvisachtigen uit landzoogdieren: “Aan de waterkant, over de evolutie van soorten” (Contact, 1999) en over de evolutie van de mens: “Waar komen we vandaan?” (Nieuw Amsterdam, 2006). Bas Haring geeft in zijn boekje “Kaas en de evolutietheorie” (Houtekiet, 2005) een aardige uiteenzetting over de werking van evolutie. Tot slot zijn verschillende vertaalde titels van de twee grote evolutiebiologen Stephen Jay Gould en Richard Dawkins aan te raden.

Nederlandse websites over evolutie zijn onder andere:
- Na darwin
- Daarom: evolutie!
- Evolutie weblog

Ook staan er van mijn hand enkele toegankelijke artikelen op internet:
- De evolutiebioloog als detective (PDF)
- Sporen van evolutie in de mens (PDF)
- Waarom creationisme geen wetenschap is

In het Engels is er een gigantische berg literatuur beschikbaar over evolutie. Algemene introducties worden gegeven in “Evolution” van Mark Ridley (Blackwell Publishing, 2003), “Evolution” van Monroe Strickberger (Jones & Bartlett Publishers, 2000) en “Evolutionary biology” van Douglas Futuyma (Sinauer Associates, 1997). Een goede bespreking van de meest recente levensboom is “Assembling the Tree of Life” door Joel Cracraft en Michael Donoghue (red.) (Oxford University Press, 2004). Een recente bespreking van de evolutie van de gewervelden en de fossielen daarvan is te vinden in “Vertebrate Palaeontology” van Michael Benton (Blackwell Publishing, 2004). Een recent boek dat geheel gewijd is aan de evolutie van de mens en de vele fossiele mensachtigen is “Principles of Human Evolution” van Roger Lewin en Robert Foley (Blackwell Publishing, 2003).

Goede Engelstalige informatie over evolutie en in het bijzonder weerleggingen van allerlei creationistische beweringen is te vinden in http://www.talkorigins.org]The TalkOrigins Archive[/url].

Tot slot zijn er nog de vele wetenschappelijke tijdschriften waar de laatste bevindingen op het gebied van de evolutiebiologie worden gepubliceerd. Dit zijn er echter teveel om op te noemen. De belangrijkste bevindingen worden meestal gepubliceerd in een van de twee grootste wetenschappelijke tijdschriften ter wereld, Nature en Science.
__________________
www.deatheist.nl De Nederlandse website over het atheisme!
Met citaat reageren
Oud 03-06-2007, 18:26
Bart Klink
Bart Klink is offline
Hoe stel ik een vraag?

Lees eerst dit topic goed door voordat je een vraag stelt! De antwoorden op de meeste vragen blijken namelijk al uit bovenstaande tekst.

Mocht je vraag niet beantwoord zijn, kun je de vraag in dit topic stellen. Er zijn meerdere gebruikers die competent zijn om ze te beantwoorden.

Stel je vraag netjes en duidelijk en zorg dat beweringen onderbouwd zijn.
__________________
www.deatheist.nl De Nederlandse website over het atheisme!
Met citaat reageren
Oud 16-06-2007, 13:15
BlackWolf
Avatar van BlackWolf
BlackWolf is offline
Citaat:
Is evolutie niet strijdig met de tweede hoofdwet van de thermodynamica?
Nee, deze wet geldt alleen voor gesloten systemen. De aarde is dat niet, waardoor de wet niet opgaat voor evolutie.
Citaat:
BlackWolf schreef:
Ik vond deze wel grappig. Geen enkel systeem is eigenlijk gesloten. Alles heeft op een bepaalde manier uitwisseling met zijn omgeving. Je bepaalt er zelf de grenzen van. Dus je kunt ook de aarde als de systeemgrenzen kiezen.
------------------
Citaat:
Kazet Nagorra schreef:
De tweede wet van de thermodynamica zegt dat entropie (wanorde) altijd zal toenemen. Het gaat daarbij over de totale entropie. Mensen denken wel eens dat de 2e hoofdwet strijdig is met bijvoorbeeld evolutie, omdat ze denken dat volgens die wet de orde op aarde nooit kan toenemen. Zo werkt het niet. Ook als je zelf je systeem kiest, bestaat er namelijk een entropieverandering van het systeem, en een entropie verandering van de omgeving (alles buiten het systeem). De 2e hoofdwet gaat dus over het totaal van deze twee entropieen. Neem je de aarde dus als systeem, en neem je er op de een of andere manier een afname van de totale entropie waar, dan kan dat alleen maar betekenen dat buiten het systeem (buiten de aarde dus) de entropie sterker toeneemt.
__________________
Dawn's Moonlight

Laatst gewijzigd op 18-05-2010 om 10:46.
Met citaat reageren
Oud 30-06-2008, 21:15
Bart Klink
Bart Klink is offline
Ik zoek een goed , makkelijk leesbaar (niet te dik en niet met te moeilijke woorden erin) boek over de evolutie. Heeft iemand tips ?

----------------------------
Stearns S.C. and Hoekstra R.F. (2000) Evolution: An introduction. Oxfort University Press. ISBN 0 19 854968 7

Je moet alleen even kijken, er is vast een nieuwe versie uit.

----------------------------
Het lijkt me dat je een boek in het Nederlands zoekt (als Engels geen probleem is, moet je het maar laten weten). Het meeste brede en redelijk recente boek over evolutie in het Nederlands is "Evolutie, de triomf van een idee" van Carl Zimmer (Het Spectrum, 2002). Dit is echt een aanrader als je een toegankelijk en mooi geillustreerd boek wilt lezen over alle aspecten van evolutie. Het boekje "Kaas en de evolutietheorie" van Bas Haring is ook aardig, maar gaat voornamelijk over hoe evolutie werkt in grote lijnen en laat lang niet alle kanten van evolutie zien. Verder zijn er recente boeken over de evolutie van de mens ("Waar komen we vandaan?" van Carl Zimmer (Nieuw Amsterdam, 2006)) over de evolutionaire verwantscheppen tussen en voorouders van alle organismen ("Het verhaal van onze voorouders" van Richard Dawkins (Nieuw Amsterdam, 2008).

Er is nog wel meer, maar ik denk dat je hier voorlopig genoeg aan hebt.

Laatst gewijzigd op 18-05-2010 om 10:45.
Met citaat reageren
Oud 18-05-2010, 10:41
Kitten
Avatar van Kitten
Kitten is offline
Ik heb dit topic even wat opgeschoond. Er was wat discussie ontstaan in de loop van het topic. De antwoorden op de vragen die zijn gesteld en de vragen zelf heb ik nu hier samen gevoegd. Ik hoop dat dit helpt het topic overzichtelijk te houden.

Citaat:
N00se schreef:
Even een nieuwe vraag:

We weten allemaal dat de mens in de categorie van de apen zit.
En dan hebben we dat leuke prentje dat iedereen wel kent: Zoiets
Maar uit welk dier is de apensoort nu eigenlijk ontstaan ? Daar vind ik echt niks over terug ...
Citaat:
Bart Klink schreef:
Ten eerste bestaat er in de evolutiebiologie niet zoiets als “verder ontwikkeld zijn”. Dit beeld komt voort uit het verouderde en onjuist beeld dat evolutie van het leven een lineair proces of ladder is met de mens als eindpunt/toppunt. In werkelijkheid is de evolutie van het leven een geweldig complexe en grote boom (of struik) met heel veel takjes. Wij zijn ook zo’n takje, die weer ontsprongen is aan een ander takje, die weer ontsprongen is aan een andere tak enzovoorts, tot aan het begin van de boom (de eerste levensvormen). Wij zijn dus niet “verder” dan een chimpansee in het regenwoud, een vis in de sloot of een mier in de tuin, maar simpelweg een andere tak.

Waaruit zijn die aapachtigen (primaten) dan ontstaan? De voorouders van de primaten leken op boomspitsmuizen (Scandentia). Zo’n soort beestje:

--------------------------------------------------------
Citaat:
BoemInJeBallen schreef:
Ik last laatst een claim op rara, answersingenesis dat veel van de skeletten van Homo Erectus een ziekte hadden waardoor ze krom gingen lopen. Is hier misschien ook een tegenbewering op?
Citaat:
Bart Klink schreef:
Voor zover ik weet wordt die niet beweerd over Homo erectus, maar over Homo neanderthalensis (de Neanderthaler). Creationisten beweren dan dat het skelet er iets anders uitziet dan het menselijke skelet omdat deze individu aan rachitis (Engelse ziekte leed). Simpel gezegd: Neanderthalers waren ‘gewoon’ misvormde mensen, volgens creationisten. Dat is echter complete nonsens:

- Een skelet van iemand met rachitis ziet er anders uit dan dat van een Neanderthaler
- Er zijn aardig wat skeletten van Neanderthalers gevonden met dezelfde kenmerken, wat een ziektebeeld uitsluit.
- Neanderthalers hebben allerlei kenmerken die niets met rachitis van doen hebben, zoals een grotere schedelinhoud en forsere wenkbrauwbogen.
--------------------------------------------------------
Citaat:
gerben o schreef:
Embryo's van zoogdieren lijken uiteraard meer op die van andere zoogdieren dan op die van niet-zoogdieren toch? Ik zie niet in hoe dit een argument zou kunnen zijn maar misschien schiet mijn kennis op dit gebied wel te kort.
Dit is een reactie op het stuk van Bart Klink. In dit stuk wordt uitgelegd dat de evolutietheorie weerlegt zou kunnen worden, bijvoorbeeld omdat een menselijk embryo meer lijkt op die van een vis, dan het embryo van een meer verwante soort

Ja, het is logisch dat nauwe verwanten meer op elkaar lijken. Deze afstamming is van belang bij een groot deel van de evolutietheorie. Dit komt omdat het verklaart dat er een duidelijk oplopend morfologisch en genetisch verschil wordt verwacht bij de ontwikkeling van embryo’s, als de soorten minder verwant zijn. Dit ligt ook aan de basis van geneeskundige kennis etc.

Wat als we plotseling een menselijk embryo vinden dat eigenlijk in zijn gehele ontwikkeling lijkt op die van een vis, en niet op die van een andere mensaap, zoals een chimpansee?

Als je de huidige wetenschappelijke theorie zou volgen, is dat niet mogelijk, want vissen en mensen zijn minder verwacht van mensen en chimpansees. Natuurlijk zou er een verklaring kunnen worden gezocht, want de evolutietheorie heeft een sterke verklarende werking (bijvoorbeeld convergente evolutie), maar het zou een landverschuiving van de evolutietheorie betekenen. Misschien leidt het uiteindelijk zelfs tot de verwerping van de theorie (hoewel dat zeer onwaarschijnlijk is door de grote kracht van de theorie).

Toch denk ik dat dit het zwakste voorbeeld van Bart’s stuk is. Convergente evolutie is namelijk vaak waargenomen (voorbeeld: vissen en walvissen. Walvissen zijn secundair aquatische dieren (water-land-water), terwijl vissen primair aquatisch zijn).

--------------------------------------------------------
Citaat:
gerben o schreef:
Atheïsten durven niet met creationisten in discussie te gaan
In deze bewering staan al een aantal onjuistheden:
- Alle mensen die de evolutietheorie erkennen zijn atheïstisch. Dit is niet waar. Er zijn veel gelovigen die de evolutietheorie erkennen.
- Mensen die de evolutietheorie erkennen durven niet in discussie te gaan. Dit is niet waar. Dit soort discussies zijn aan de orde van de dag, zeker in Amerika. Er is alleen een nogal groot gat tussen wat wetenschappelijk tot een discussie behoord en wat er door creationisten wordt verstaan onder een discussie. Dit is de reden dat veel wetenschappers de discussie weigeren aan te gaan. (zie ook hieronder *)
- Discussie tussen individuen is een goede toetsing van een theorie. Dit is niet waar. Ongeacht hoe goed iemand kan discussiëren, het gaat uiteindelijk om het bewijs dat beiden ter tafel brengen. De onderliggende kracht van de evolutietheorie is nooit de aanhangers geweest, of de kwaliteit van de mensen die er over discussiëren. Het is de kracht van het bewijs dat de theorie ondersteunt en tot stand heeft gebracht. Net zo goed maakt een hele slechte discussie de theorie niet onwaar. Zelfs al wij hier fouten maken in de argumentatie van punten, is dat een fout bij onze redenatie, niet die van de theorie.

Citaat:
* Ik heb zelf in de loop der tijd veel van dit soort discussies gehad. Veel creationisten proberen van dit soort discussies een morele, wetenschapsfilosofische of filosofische discussie te maken, in plaats van een wetenschappelijke. Er zit een groot verschil tussen deze discussies. Een wetenschappelijke discussie gaat over het bespreken van wetenschappelijk bewijs (de bijbel is geen wetenschappelijke bron). De afwezigheid van de bijbel of een god in deze discussie zorgt er voor dat hij voor creationisten niet wetenschappelijk te voeren is.

Er zijn wel creationisten die eerlijk deze wetenschappelijke discussie probeerden aan te gaan met wetenschappelijke artikelen. Het probleem is dat deze mensen vaak de vakinhoudelijke kennis missen om deze discussie goed te voeren. Wetenschappelijke discussies (in wetenschappelijke literatuur) die wel zijn gevoerd zijn zonder uitzondering uitgevallen in het voordeel van de evolutietheorie.
__________________
Altijd nuchter
Met citaat reageren
Oud 02-09-2010, 19:57
Kitten
Avatar van Kitten
Kitten is offline
Ik heb dit topic weer opgeschoond. Dit is geen discussietopic, noch een topic waarin het over geloof gaat. Dit topic gaat over de evolutietheorie.
__________________
Altijd nuchter
Met citaat reageren
Oud 11-05-2011, 18:12
dirk-janusIV
dirk-janusIV is offline
Een zeer goede site die ik kan adviseren is talkorigins.org. Hier staat een pagina waarin verschillende misverstanden over evolutie worden weerlegd en bewijs voor evolutie wordt gegeven:

An index to creationist claims
Evidence for evolution

Het is wel allemaal in het Engels, maar daar kunnen de meeste wel tegen denk ik. Er staat ook info over intelligent design en de oorsprong ervan, rechtszaken over evolutie in de VS en over evolutie in het onderwijs.
Met citaat reageren
Oud 20-11-2011, 17:48
De Veroorzaker
Avatar van De Veroorzaker
De Veroorzaker is offline
'Language gene' speeds learning
Mouse study suggests that mutation to FOXP2 gene may have helped humans learn the muscle movements for speech.

Ewen Callaway
18 November 2011
Main
Article tools
print
rights and permissions
share/bookmark
A mutation that appeared more than half a million years ago may have helped humans learn the complex muscle movements that are critical to speech and language.

The claim stems from the finding that mice genetically engineered to produce the human form of the gene, called FOXP2, learn more quickly than their normal counterparts.

The work was presented by Christiane Schreiweis, a neuroscientist at the Max Planck Institute (MPI) for Evolutionary Anthropology in Leipzig, Germany, at the Society for Neuroscience meeting this week in Washington DC this week.


Water-cooler moments may owe their existence partly to a mutation that wires our brain for faster learning.
RISER/GETTY IMAGES
Scientists discovered FOXP2 in the 1990s by studying a British family known as 'KE' in which three generations suffered from severe speech and language problems1. Those with language problems were found to share an inherited mutation that inactivates one copy of FOXP2.

Most vertebrates have nearly identical versions of the gene, which is involved in the development of brain circuits important for the learning of movement. The human version of FOXP2, the protein encoded by the gene, differs from that of chimpanzees at two amino acids, hinting that changes to the human form may have had a hand in the evolution of language2.

A team led by Schreiweis’ colleague Svante Pääbo discovered that the gene is identical in modern humans (Homo sapiens) and Neanderthals (Homo neanderthalensis), suggesting that the mutation appeared before these two human lineages diverged around 500,000 years ago3.

Altered squeaks
A few years ago, researchers at the MPI Leipzig engineered mice to make the human FOXP2 protein4. The ‘humanized’ mice were less intrepid explorers and, when separated from their mothers, pups produced altered ultrasonic squeaks compared to pups with the mouse version of FOXP2.

Their brains, compared with those of normal mice, contained neurons with more and longer dendrites — the tendrils that help neurons communicate with each other. Another difference was that cells in a brain region called the basal ganglia were quicker to become unresponsive after repeated electrical stimulation, a trait called ‘long-term depression’ that is implicated in learning and memory.

Related content
Evolution of a single gene linked to language
Modern speech gene found in Neanderthals
Apeing our language
More related content
At the neuroscience meeting, Schreiweis reported that mice with the human form of FOXP2 learn more quickly than ordinary mice. She challenged mice to solve a maze that involved turning either left or right to find a water reward. A visual clue, such as a star, along with the texture of the maze's surface, showed the correct direction to turn.

After eight days of practice, mice with the human form of FOXP2 learnt to follow the clues to the water 70% of the time. Normal mice took an additional four days to reach this level. Schreiweis says that the human form of the gene allowed mice to more quickly integrate the visual and tactile clues when learning to solve the maze.

In humans, she says, the mutation to FOXP2 might have helped our species learn the complex muscle movements needed to form basic sounds and then combine these sounds into words and sentences.

Another MPI team member, Ulrich Bornschein, presented work at the neuroscience meeting showing that the changes to brain circuitry that lead to quicker learning come about with just one of the two amino-acid changes in the human form of FOXP2. The second mutation may do nothing.

“That makes sense,” says Genevieve Konopka, a neuroscientist at the University of Texas Southwestern Medical Center in Dallas, who also studies FOXP2. Carnivores, including dogs and wolves, independently evolved the other human FOXP2 mutation, with no obvious effect on their brains.

Faraneh Vargha-Khadem, a neuroscientist at University College London who has studied the KE family in which FOXP2 is mutated, thinks that the new findings could help explain the gene's role in perfecting the facial movements involved in speech.

But she does not see how changes in basic learning circuitry could explain how FOXP2 helps humans to automatically and effortlessly translate their thoughts into spoken language. “You are not deciding how you are going to move your muscles to form these sounds,” she says.

http://www.nature.com/news/language-...earning-1.9395

__________________
Welcome to your mom's house!
Met citaat reageren
Oud 19-03-2013, 19:17
De Veroorzaker
Avatar van De Veroorzaker
De Veroorzaker is offline
http://www.nature.com/scitable/topic...ry-genetics-13
__________________
Welcome to your mom's house!
Met citaat reageren
Oud 10-05-2013, 16:51
nielske76
nielske76 is offline
De beste site met duidelijke argumenten is uitgelegd op:

http://www.verzwegenwetenschap.nl/

Dit is echt serieus de moeite waard om goed te lezen.
Met citaat reageren
Oud 11-05-2013, 08:41
Vowel
Avatar van Vowel
Vowel is offline
Die site. Een atheïstisch en materialistisch denkraam?

Citaat:
En dan hebben we nog geen woord gesproken over alle onbegrijpelijke complexiteit van bomen, planten, vogelveren, hersenen, spijsverteringskanalen, zenuwbanen…. enzovoorts. De complexiteit van leven toont dat er een ontwerper moet zijn geweest, of dat de evolutionist met zijn atheïstisch/materialistische filosofie nou bevalt of niet. Niet de Intelligent Design geleerden zijn subjectief, maar de evolutionisten, die de mogelijkheid dat er een intelligentie achter de schepping zit altijd uitsluiten.
Als je dit nu in de eerste alinea op de eerste pagina zou zetten, dan weet iedereen dat ze niet verder hoeven te lezen.

Citaat:
Evolutionisten weten op deze manier alles nar hun hand te zetten: De overeenkomsten in bouw van organismen die volgens evolutie een gemeenschappelijke voorouder hebben, worden aangehaald als bewijzen van evolutie. De (soms enorme) verschillen in bouw tussen de organismen die een gemeenschappelijke voorouder zouden hebben worden echter nooit geaccepteerd als tegenargument!
Je snapt dat het ook geen argument tégen evolutie is, maar de consequentie ervan?

Laatst gewijzigd op 11-05-2013 om 08:56.
Met citaat reageren
Oud 11-05-2013, 08:41
Schrödinger
Avatar van Schrödinger
Schrödinger is offline
Citaat:
De beste site met duidelijke argumenten is uitgelegd op:

http://www.verzwegenwetenschap.nl/

Dit is echt serieus de moeite waard om goed te lezen.
Uitermate interessant. Maar wat is dan wél de verklaring voor de diversiteit aan leven? Je kunt natuurlijk wel met zo'n goed onderbouwde theorie komen om evolutie te weerleggen, maar dan moet je ook wel een alternatief hebben dat betere voorspellingen doet.
Met citaat reageren
Oud 11-05-2013, 09:59
De Veroorzaker
Avatar van De Veroorzaker
De Veroorzaker is offline
Citaat:
Je snapt dat het ook geen argument tégen evolutie is, maar de consequentie ervan?
Nee. Zou je dat uit kunnen leggen?
__________________
Welcome to your mom's house!
Met citaat reageren
Ads door Google
Oud 13-05-2013, 17:45
Verwijderd
Citaat:
De complexiteit van leven toont dat er een ontwerper moet zijn geweest
Ik vraag me af hoe zwakbegaafd je precies dient te zijn om dit als 'argument' te zien.
Met citaat reageren
Advertentie
Reageren

Topictools Zoek in deze topic
Zoek in deze topic:

Geavanceerd zoeken

Regels voor berichten
Je mag geen nieuwe topics starten
Je mag niet reageren op berichten
Je mag geen bijlagen versturen
Je mag niet je berichten bewerken

BB code is Aan
Smileys zijn Aan
[IMG]-code is Aan
HTML-code is Uit

Spring naar

Soortgelijke topics
Forum Topic Reacties Laatste bericht
Levensbeschouwing & Filosofie Evolutie?!?
HowSow
60 01-02-2014 21:49
Levensbeschouwing & Filosofie Evolutie, feit of fictie?
Willem1000
207 04-01-2012 21:17
Levensbeschouwing & Filosofie God bestaat/bestaat niet, bewijzen?
vedetje
502 03-09-2008 16:34
Levensbeschouwing & Filosofie Het bewijs (over het bestaan van god)
Lord Dolphin
144 09-12-2007 18:22
Levensbeschouwing & Filosofie Evolutie
harriej_
397 08-06-2007 13:25
Levensbeschouwing & Filosofie Dinosaurussen leefden naast de mens?
Hydrogen
91 08-09-2004 23:26


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 16:16.