Oud 17-06-2004, 11:19
Verwijderd
Enkel reageren nadat je het volgende artikel gelezen hebt!

Zwaarder straffen werkt
Progressieve criminologen beweren dat het effect van hogere straffen nooit is gebleken. Maar ook criminelen zijn calculerende burgers. Onderzoek heeft wel degelijk aangetoond: hoe hoger de pakkans en hoe zwaarder de straf, hoe groter de kans dat een crimineel van zijn daad afziet.


Nederland wordt steeds crimineler (zie kader). Criminologen en andere sociale wetenschappers noemen vaak allerlei sociale factoren als waarschijnlijke oorzaken: werkloosheid, minder sociale controle, gebroken gezinnen, afname van normen- en waardebesef, ongelijkheid. En sinds Pim Fortuyn mag nu ook openlijk gezegd worden dat er een verband is tussen de toename van het aantal allochtonen en criminaliteit.

Het ligt inderdaad voor de hand dat dit soort factoren van invloed zullen zijn op de hoeveelheid criminaliteit. Maar volgens de puur economische benadering van criminaliteit zijn al die factoren op zichzelf nooit voldoende om criminaliteit te verklaren. Ze zijn hoogstens voldoende om te verklaren waarom sommige mensen er vatbaar voor zijn. Het feit dat ze ook daadwerkelijk crimineel worden, wordt simpelweg verklaard uit het feit dat misdaad loont. De explosieve toename van de criminaliteit in de jaren zestig en zeventig ging immers gepaard met een sterke afname van pakkans en strafmaat, mede onder invloed van progressieve ideeŽn over een softe aanpak van criminelen. De gewone man voelt dat op zijn klompen aan. Vandaar dat er steeds meer wordt geroepen om harder optreden tegen misdaad.

Gary Becker
Gary Becker, winnaar van de Nobelprijs voor de economie in 1992, ontwikkelde in 1968 voor het eerst een uitgebreid economisch model van criminaliteit. Kort gezegd komt de theorie erop neer dat de crimineel een afweging maakt tussen de te verwachten opbrengst van zijn criminele daad en de gemiddeld te verwachten straf. In feite komt dat overeen met de basisaanname van de hele economische wetenschap: dat mensen ernaar streven hun nut te maximaliseren. Als een crimineel overweegt een bank te beroven, zou hij bijvoorbeeld kunnen verwachten 10.000 euro te stelen. Als hij de kans dat hij gepakt, veroordeeld en gestraft wordt op ťťn op twintig schat, en de gevangenisstraf op twintig maanden, dan houdt hij rekening met een gemiddeld te verwachten straf van een maand zitten. Als de dief 10.000 euro meer waard vindt dan het vermijden van een maand gevangenis, zal hij de daad begaan. Niemand vindt het leuk om te zitten, dus hoe hoger de pakkans en hoe langer de gevangenisstraf, hoe groter de kans dat de crimineel van zijn daad afziet.

Natuurlijk varieert de pakkans van crimineel tot crimineel. Bovendien is het niet zeker dat criminelen hun pakkans en strafmaat correct inschatten. Maar de theorie gaat ervan uit dat door de bank genomen een vergroting van strafmaat en strafkans de criminaliteit verlaagt. Als de verwachte straf doorgaans hoger is dan de verwachte opbrengst, zal er weinig criminaliteit zijn. Als de verwachte straf doorgaans lager is dan de verwachte opbrengst, zal er veel criminaliteit zijn.

Opbrengst en straf
Hoe zit het in Nederland met de pakkans en de strafmaat? Recherchechef H. Vissers van het korps Rotterdam-Rijnmond zegt in het AD (15 april 2002) dat zelfs een substantieel deel van de ernstige delicten in Rotterdam niet behandeld wordt wegens een tekort aan rechercheurs. Het betreft onder meer mishandelingen, steekpartijen, ramkraken en gewapende overvallen. Vissers: "Als niet onmiddellijk helder is wie de dader is, en dat is zelden het geval, laten we het zitten." Volgens Vissers blijven zaken soms zelfs op de plank liggen als vaststaat wie de daders zijn. Volgens een rapport van het ministerie van Justitie wordt de harde kern gevormd door 9000 draaideurcriminelen die de afgelopen jaren meer dan twintig keer werden opgepakt. Uit onderzoek blijkt dat de pakkans in Nederland ongeveer 2,2 procent is. Twintig keer opgepakt worden, staat dus voor 909 misdrijven per dader en 8,2 miljoen misdrijven voor de totale groep. Een commentaar in het AD (10 juli 2002) van de Raad van Hoofdcommissarissen: "Die 9000 mensen bezorgen ons ontzettend veel werk. Soms lijkt de politie wel een taxibedrijf. Agenten moeten deze verdachten dagelijks ophalen bij supermarkten en warenhuizen. Als je die groep uit de criminaliteit haalt, bespaart dat veel werk."

Het lijkt erop dat de straffen in Nederland niet alleen laag zijn, maar dat het heel zeldzaam is dat er Łberhaupt gestraft wordt. Tegen jeugdig kattenkwaad wordt tegenwoordig overigens wel hard opgetreden: rond de afgelopen jaarwisseling werden in Den Haag en Rotterdam driehonderd kinderen gearresteerd die een dag te vroeg vuurwerk afstaken. En er is nog een belangrijke prioriteit: onlangs kreeg de politie opdracht om jaarlijks 180.000 verkeersboetes meer binnen te halen.

Ook is het een Nederlandse traditie dat mensen die eigenrichting plegen, systematisch worden aangepakt. Recent voorbeeld zijn de twee Albert Heijn-medewerkers die vervolgd worden wegens het in elkaar slaan van een crimineel die een collega met een mes bedreigde. Overigens werd de crimineel in dit geval bij wijze van hoge uitzondering ook gestraft, anders zou het bij het publiek wat vreemd overkomen.

De enige manier waarop de overheid haar milde strafklimaat kan handhaven, is door er streng op toe te zien dat burgers niet zelf tegen criminelen optreden. Wellicht dat als de overheid helemaal niets zou doen en politie en justitie zou afschaffen, de hoeveelheid criminaliteit kleiner zou zijn dan die nu is. Eigenrichting zou namelijk wel eens meer effect kunnen hebben dan het optreden van politie en justitie.

Ben van Velthoven, van de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden, verrichtte in 1994 een studie naar de economie van misdaad en straf. Hij maakt daarin, voor het jaar 1990, een berekening van de verwachte straf en de verwachte opbrengst per misdrijf. Het ophelderingspercentage van de door de politie geregistreerde misdrijven bedroeg in 1990 22,3 procent. Op basis van een CBS-schatting van een tien keer zo hoog feitelijk aantal misdrijven tegen privť-personen (6,3 miljoen) en instellingen en bedrijven (5,4 miljoen), komt Van Velthoven op een werkelijke pakkans van slechts 2,2 procent. Maar van de opgepakte criminelen kreeg slechts zes procent gevangenisstraf. Dat komt overeen met een kans op gevangenisstraf van 1 op 758 per gepleegd misdrijf. Naast gevangenisstraf werden er ook boetes opgelegd, maar die waren bedroevend laag.

Uiteindelijk berekent Van Velthoven een verwachte strafdreiging per misdrijf van slechts É 3,60 boete plus vier uur vrijheidsstraf. Daar stond tegenover een verwachte opbrengst per misdrijf van ruim É 400. In 1990 gold dus dat misdaad loonde voor elke doorsneecrimineel die met een normale baan minder dan netto É 100 per uur zou verdienen. Anno 2002 is het opsporingspercentage verder gedaald tot vijftien procent. Aan de andere kant zijn er berichten dat rechters iets harder straffen. Een voorbeeld daarvan is de Rotterdamse rechter die een aantal bendeleden die op zeer gewelddadige wijze mensen van hun scooters beroofden, tot negen jaar gevangenisstraf oplegde (bron: Het Parool, 28 juni 2002).

Mild strafklimaat
Begin 2002 schreef criminologe Chrisje Brants in het Tijdschrift voor Criminologie een klaagzang over de partijprogramma's van politieke partijen. Volgens Brants hebben politieke partijen vooral oog voor meer en harder strafrechtelijk optreden en worden ze daarbij niet gehinderd door enige criminologische kennis van zaken. Onderzoek zou namelijk bevestigen dat er geen aanwijzingen zijn dat strafrecht helpt. Criminologe en GroenLinks-lijsttrekker Femke Halsema is het roerend met Brants eens. Haar commentaar in het AD (8 april 2002): "Nu ook weer over preventieve werking van hogere straffen. Na een eeuw lang onderzoek is daar nog nooit iets van gebleken."

Klopt het dat criminologisch onderzoek bevestigt dat (harder) straffen niet helpt tegen criminaliteit? Nee. Maar er zijn wel onderzoeken waarbij die conclusie wordt getrokken. Hoewel de theorie dat harder straffen niet helpt, onlogisch is. Het impliceert namelijk dat straffen wel helpt, maar harder straffen niet. Anders zou men wel zeggen dat straffen niet helpt in plaats van dat harder straffen niet helpt. Maar hoe weten criminologen dat het toevallige niveau van straffen op het moment dat ze er een uitspraak over doen, het optimale niveau van straffen is? Waarom zou het huidige niveau van straffen wťl nuttig zijn en harder straffen niet? De theorie heeft alleen betekenis als men zou zeggen: harder straffen dan niveau X helpt niet. Daarnaast lijkt het evident dat langere gevangenisstraffen criminaliteit verlagen, alleen al door het feit dat misdadigers moeilijk misdaden kunnen plegen terwijl ze vastzitten, zelfs al zou er geen afschrikeffect zijn.

Hoe zit het dan met die onderzoeken die aan zouden tonen dat (harder) straffen niet helpt? Vaak betreft het recidive-onderzoeken die verkeerd worden geÔnterpreteerd. Een fout die bijvoorbeeld veel wordt gemaakt, is dat men twee groepen criminelen met elkaar vergelijkt, waarbij de ene groep zwaarder gestraft wordt dan de andere. Uit sommige onderzoeken blijkt het percentage criminelen dat na de straf opnieuw misdrijven begaat, in beide groepen weinig uiteen te lopen. Waaruit de onderzoekers dan de conclusie trekken dat harder straffen niet helpt. Helaas hebben deze onderzoekers de economische theorie over afschrikking niet goed begrepen. De theorie zegt dat de crimineel beÔnvloed wordt door zijn inschatting van de verwachte straf, niet door de straf die hij toevallig zelf in een enkel geval kreeg. De te verwachten straf bij het plegen van een nieuw misdrijf is bij beide groepen hetzelfde, dus is een gelijk recidive-percentage niet in strijd met de theorie.

Bij een ander type onderzoek probeert men een algemene verhoging van strafkans en strafmaat, bijvoorbeeld door een harder politiek beleid op een bepaald moment, te relateren aan de afname van recidive. Soms vindt men zo'n verband, soms niet. In het laatste geval trekt men dan de conclusie dat harder straffen niet helpt tegen criminaliteit. Maar de theorie dat harder straffen werkt, voorspelt helemaal niet dat recidive afneemt bij harder straffen. Er wordt alleen voorspeld dat de totale hoeveelheid criminaliteit afneemt. Harder straffen kan ertoe leiden dat alle criminelen in gelijke mate minder misdrijven plegen. In dat geval neem recidive af. Het kan er ook toe leiden dat de meeste criminelen stoppen met crimineel zijn, of er niet mee beginnen, en dat na verloop van tijd alleen de zwaarste of meest irrationele criminelen overblijven in de gevangenispopulatie, dus juist diegenen die het vaakst misdrijven plegen. Als je dan de recidive meet van criminelen die uit de gevangenis komen, zal die hoger liggen, terwijl de totale hoeveelheid criminaliteit gedaald is.

Een laatste voorbeeld van problematisch onderzoek is onderzoek waarbij men probeert een relatie te leggen tussen criminaliteit en de hoeveelheid mensen die in de gevangenis zit. Als men over een bepaalde periode een toename ziet in het aantal gevangenen en de criminaliteit daalt niet, dan trekt men soms de conclusie dat harder straffen niet helpt. Los van een aantal andere methodologische problemen, is het een verkeerde aanname dat harder straffen gelijk staat aan meer gevangenen. Harder straffen zou er ook toe kunnen leiden dat er juist minder gevangenen zijn. Als gevangenisstraffen bijvoorbeeld twee keer zo lang worden, of de strafkans wordt twee keer zo groot maar door het afschrikeffect neemt het aantal misdrijven met een factor vier af, dan vermindert de gevangenispopulatie met vijftig procent. Omgekeerd kan lichter straffen de gevangenispopulatie doen toenemen.

Criminologische onderzoeken
Is het dus waar dat er na een eeuw lang onderzoek nog nooit iets van een preventieve werking van hogere straffen is gebleken, zoals Halsema roept? Nee. Het getuigt wel van gotspe om zo'n aperte leugen over je eigen vakgebied te verkondigen. Er zijn vele criminologische onderzoeken gedaan waaruit blijkt dat harder straffen leidt tot minder criminaliteit. In het algemeen blijkt uit onderzoek dat het effect van een grotere pak- en veroordelingskans groter is dan het effect van een langere gevangenisstraf. Met andere woorden: een verdubbeling van de strafkans levert meer op dan een verdubbeling van de duur van de gemiddelde gevangenisstraf. In Nederland zijn twee onderzoeken gedaan waarin geconcludeerd werd dat de toename van de criminaliteit sinds de jaren zestig in ieder geval deels verklaard kan worden uit het afnemen van de strafkans en het verminderen van de strafmaat: Criminaliteit, pakkans en politie van het Sociaal Cultureel Planbureau (1985) en De ontwikkeling van de criminaliteit in Nederland, 1950-1990 van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden (1994). Sommige onderzoeken vinden ook een extra afschrikeffect als de straf snel op de misdaad volgt. Al trok rechtsgeleerde Okko Bosker van de Rijksuniversiteit Groningen in een proefschrift uit 1997 de conclusie dat een experiment met snelrecht in Drenthe geen extra afschrikeffect had.

Voor zover onderzoek geen definitief bewijs geeft voor of tegen het effect van harder straffen, zoals sommige criminologen beweren, lijkt het redelijk de bewijslast bij hen te leggen die zeggen dat harder straffen niet werkt. Dat is namelijk een stelling die in strijd is met algemeen aanvaarde economische en psychologische theorieŽn. Het is lastig om door onderzoek hard aan te tonen dat straffen juist wel of juist niet helpt, omdat het moeilijk is het effect van harder straffen te scheiden van allerlei andere factoren die van invloed kunnen zijn op de hoogte van de criminaliteit. Een daarmee samenhangend probleem is dat het niet altijd duidelijk is of de hoeveelheid criminaliteit oorzaak of gevolg is van harder straffen. Een oplopende criminaliteit kan tot een politiek klimaat van zwaarder straffen leiden.

Een van de betere onderzoeken op dit gebied is een onderzoek van het Amerikaanse National Center for Policy Analysis, waarin de criminaliteit in Texas werd vergeleken met de criminaliteit in de overige Amerikaanse staten. Tussen 1980 en 1988 nam het door criminelen te verwachten aantal gevangenisdagen per misdrijf in Texas af met 37 procent, terwijl het in de hele VS toenam met 36 procent. In diezelfde periode nam de hoeveelheid misdaad in Texas toe van 3 tot 42 procent boven het nationale gemiddelde.

Toen men in de jaren negentig in Texas veel strenger begon te straffen, kwam haar criminaliteitsniveau weer in de buurt van het nationale gemiddelde te liggen. Het is onwaarschijnlijk dat een significant deel van dit verschil kan worden toegeschreven aan iets anders dan een verschil in straffen, omdat men mag aannemen dat andere sociale factoren waarschijnlijk voor een groot deel gelijk zijn in heel Amerika. Dit werd des te duidelijker toen men hetzelfde verband vond bij een vergelijking tussen Texas en CaliforniŽ, staten die qua sociale ontwikkelingen veel op elkaar lijken.

Rationele criminelen
Deze relatie tussen straffen en misdaad is natuurlijk een kwestie van boerenverstand. Soms is het beter daarop te vertrouwen dan op onderzoeksconclusies die met elke redelijke intuÔtie in strijd zijn. Veel automobilisten zullen gemerkt hebben dat ze zich tegenwoordig beter aan de maximumsnelheid houden in verband met de in de afgelopen jaren toegenomen controles en boetes. Dus lijkt het logisch dat zulke afwegingen ook voor criminelen gelden. Er is wel onderzoek gedaan waaruit blijkt dat criminelen gemiddeld minder vatbaar zijn voor consequenties in de toekomst dan gemiddelde mensen. Maar verminderd vatbaar is iets heel anders dan niet vatbaar. Zelfs een rat kun je trucjes leren door beloning en straffen, dus het zou vreemd zijn als een crimineel, die toch slimmer is dan een rat, niet door zulke dingen beÔnvloed zou worden.

Wat zeggen criminelen er zelf van? Criminologen Richard Wright en Scott Decker interviewden 105 actieve inbrekers in de Amerikaanse stad St. Louis. Het bleek dat het merendeel van de criminelen relatief rationeel redeneerde, iets wat wellicht ook wel nodig is voor een succesvolle criminele carriŤre. Doorgaans bleken zij, naar eigen zeggen, bij het maken van criminele beslissingen inderdaad rekening te houden met de verwachte strafkans en strafmaat. Een voorbeeld van een van de uitspraken: "Na mijn 8 jaar voor roof zei ik tegen mezelf: ik pleeg nooit meer een roofoverval, want ik was opgesloten met heel veel jongens die 25 tot 30 jaar hadden gekregen voor roof en ik denk dat ik het daarom maar bij inbreken heb gehouden, want ik had geleerd dat je voor een misdaad met een wapen heel lang moet zitten."

Morgan Reynolds, directeur van het Criminal Justice Center van het Amerikaanse National Center for Policy Analysis, zei in een getuigenis voor het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden in 2000: "Het antwoord is evident voor de meeste Amerikanen: ja, natuurlijk leidt straffen tot minder misdaad. Straffen converteert, in ieder geval soms, criminele activiteit van lonend naar niet-lonend en mensen passen hun gedrag daarop aan." James Wilson, een van de bekendste Amerikaanse criminologen, werd gevraagd wat de samenleving kan doen om het collectieve morele verval te repareren. Zijn antwoord: "Neem ten eerste afstand van de notie dat gevangenissen niet zouden werken. Dat klopt niet." John Dilulio van de Amerikaanse Princeton University, een bekend expert op het gebied van gevangenissen en straffen: "Er is veel bewijs dat gevangenisstraffen criminaliteit verminderen. De gegevens laten er geen misverstand over bestaan dat de toename in het toepassen van gevangenisstraffen miljoenen ernstige misdaden heeft voorkomen (in de jaren 80)." Eugene Methvin, die van 1983 tot 1986 lid was van de Amerikaanse PresidentiŽle Commissie over georganiseerde misdaad, deed zeer uitvoerig onderzoek naar criminaliteit en straffen. Zijn conclusie? "Sluit ze op en je werkt ze tegen. Laat ze los en je betaalt een vreselijke prijs." (Bron: First Things, januari 1994.)

Drugslegalisatie
Zijn meer politiebevoegdheden, zoals fouilleren en een algemene identificatieplicht, bevoegdheden die nu een grote kans maken door het parlement te worden ingevoerd, een oplossing voor criminaliteit? De mate waarin dergelijke politiestaattactieken helpen tegen criminaliteit is nihil. Ze veranderen niets aan het werkelijke probleem: dat criminelen nauwelijks gestraft worden. Meer blauw op straat? Hoogleraar politierecht prof. J. Naeye in het AD (14 mei 2002): "Het is prachtig als er politiemensen op straat zijn, maar dat is geen enkele garantie dat ze iets doen, al verbetert het veiligheidsgevoel misschien een beetje. Mijn stelling is: politici moeten niet roepen om meer blauw, maar om meer recherche." Het andere grote probleem ligt bij justitie, waar jaarlijks een miljoen strafzaken op de plank blijft liggen (bron: AD, 8 november 2002). En het derde probleem is dat de straffen meestal nogal laag zijn.

Moeten er meer gevangenissen worden gebouwd? Niet noodzakelijkerwijs. Volgens misdaadverslaggever Peter R. de Vries kunnen we het beste softdrugs legaliseren. "En als we dat doen, kunnen we direct stoppen met het aan de lopende band bijbouwen van gevangenissen, waar immers zestig procent van de gedetineerden 'drugsgerelateerd' is," aldus De Vries. Misschien geen gek idee: in het rapport Drugsbeheersing door legalisatie uit 1994, opgesteld door een aantal mensen werkzaam bij justitie, politie en verslavingszorg, werd om deze en andere redenen gepleit voor het legaliseren zowel soft- als harddrugs. Drugscriminaliteit is waarschijnlijk een uitzondering op de regel dat zwaarder straffen criminaliteit vermindert. Bij drugscriminaliteit blijkt zwaarder straffen juist te leiden tot hogere criminaliteit. Ten eerste leidt hard optreden tegen drugshandelaren tot een verharding van de drugshandel. Zo zie je dat de harddrugshandel, die het hardst wordt aangepakt, gewelddadiger is en meer liquidaties kent dan de softdrugshandel. Ten tweede geldt dat hoe harder je optreedt tegen drugshandel, hoe hoger de prijzen van drugs, en dus hoe meer junkies moeten stelen om in hun dagelijkse behoefte te voorzien. Ten derde leidt hard aanpakken van drugs tot corruptie bij politie en justitie, zoals onder meer in het rapport van de commissie-Van Traa over de IRT-affaire duidelijk werd.

Schadevergoedingen
Maar gevangenisstraf is toch economisch niet efficiŽnt? Het voegt leed toe aan de dader, terwijl het geen schadevergoeding oplevert voor het slachtoffer. Het slachtoffer moet via belastingen juist meebetalen aan kost en inwoning van de dader. Daarnaast is de gevangenis volgens sommigen een leerschool voor criminaliteit. Volgens de aan het begin van dit artikel al genoemde Gary Becker, die als eerste een economisch model van criminaliteit ontwikkelde, hoeft een straf ook geen gevangenisstraf te zijn. Het kan ook om geldboete gaan, zolang die maar draconisch hoog is - hoog genoeg om te zorgen dat misdaad niet loont.

In het ideale geval is het totaal aan door criminelen betaalde boetes voldoende om alle kosten van alle criminaliteit te betalen: de kosten van politie- en justitieapparaat, de kosten van misdaadpreventie en de schadevergoedingen, ook aan slachtoffers van misdrijven waarvan de dader niet gepakt is. Misschien is dat niet haalbaar, maar de boete kan tenminste hoog genoeg zijn om een deel van al die kosten te betalen en te zorgen dat er voldoende afschrikeffect is.

Van een kale kip kun je niet plukken? Criminelen kunnen met een gewone baan geld verdienen om hun boetes op afbetaling te betalen. Criminelen die niet betalen, worden naar werkgevangenissen gestuurd, waar ze gedwongen worden te werken totdat hun schuld is afbetaald. Dat is een minder aantrekkelijk alternatief, omdat ze hun vrijheid ontberen en het langer duurt voordat hun schuld is afbetaald, want de kosten van gevangenhouding worden van hun loon afgetrokken. Als negentig procent van de criminelen met deze stok achter de deur zelfstandig zijn boete weet af te betalen, vermindert de benodigde gevangenisruimte met negentig procent. Een bijkomend voordeel is dat in Amerika blijkt dat gevangenen die moeten werken, een lager recidive-percentage hebben. De gevangenissen kunnen daarnaast het beste geprivatiseerd worden, want volgens Amerikaans onderzoek is dat goedkoper (bron: NCPA). De gevangene zou zelf kunnen kiezen waar hij gaat zitten, zolang de gevangenis maar betaling van de boete garandeert en dus zelf het risico neemt van ontsnapping.

Het is de vraag in hoeverre een afname van normen- en waardebesef oorzaak of gevolg is van de sterk toegenomen criminaliteit. Marokkaanse jongens in Nederland, waar een mild strafklimaat heerst, hebben een gebrekkig normbesef. Maar in Marokko, waar een streng strafklimaat heerst, hebben vergelijkbare jongens geleerd dat het accepteren van normen en waarden bittere noodzaak is. Amerikaanse critici van de verzorgingsstaat zeggen dat een samenleving net zoveel armen heeft als ze bereid is te financieren. De gedachte is dat het verstrekken van uitkeringen mensen inactief, werkloos en dus arm maakt. Zo ook zou je kunnen zeggen dat elke samenleving zoveel criminaliteit heeft als ze bereid is te accepteren.

Femke Halsema schreef in 1995 in haar criminaliteitsrapport Ontspoord! (een uitgave van de Wiardi Beckman Stichting) dat het Nederlandse strafrecht humaan is door het lage percentage gedetineerden, de korte vrijheidsstraffen en de gunstige regimes in gevangenissen. Humaan tegenover wie? Tegenover alle slachtoffers van verkrachtingen, geweld, roof enzovoort die door een strenger strafklimaat voorkomen hadden kunnen worden? Of tegenover de daders? Het antwoord van Halsema: "Voordat nieuwe hardere maatregelen overwogen worden, moeten wij ons misschien de vraag stellen in welk land wij het liefst willen wonen als wij bestraft zouden worden. Als het antwoord dan nog steeds Nederland is, laten we dan niet schrikken of ons schamen, maar stiekem trots zijn." Stiekem?

Henry Sturman


Dit artikel verscheen eerder in HP/De TijdEen erg verhelderend artikel. Tegenstanders van de stelling, kom maar op
Met citaat reageren
Advertentie
Oud 17-06-2004, 11:42
little nemo
Avatar van little nemo
little nemo is offline
het is gewoon niet waar. k leg nog wel es uit waarom, dat 1 kerel nou het tegenovergestelde beweert...uhm...je mag me uitleggen waarom er in de middeleeuwen nog criminaliteit is terwijl ik liever niet mn hand erafgehakt zou hebben
__________________
ignorance is bliss
Met citaat reageren
Oud 17-06-2004, 11:50
Methuselah
Avatar van Methuselah
Methuselah is offline
Kleine criminaliteit neemt misschien af, maar zware criminaliteit neemt exponentieel toe.

Mensen die niets te verliezen hebben, gaan dan niet gewoon stelen (waarvoor ze ook al zware straffen krijgen) maar gaan gewoon dingen doen die uiteindelijk amper zwaarder gestraft worden, zoals moord/verkrachting/ontvoering etc.

Zoals little nemo zegt: in de Middeleeuwen is er nog 'n overvloed aan criminaliteit, ondanks de zware folterstraffen die er toen bestonden.


Case closed.
__________________
the world is a vampire, sent to drain secret destroyers, hold you up to the flames, and what do i get for my pain, betrayed desires...

Laatst gewijzigd op 17-06-2004 om 12:17.
Met citaat reageren
Oud 17-06-2004, 11:53
professor2
professor2 is offline
er staat dat nederland steeds crimineler word
met zie kader erbij ik zie nergens een kader

en ik heb een recent onderzoek gelezen waar uit bleekd at de criminaliteit al vele jaren constant is in nederland dus ik snap niet waar ze dat vandaan halen

verder is eht natuurlijk maar ten dele waar
alleen als je op kleine dingen zoals stelen enz de doodstraf zou zetten neemt het af maar voor zwarde delicten heeft het geene ffect
Met citaat reageren
Oud 17-06-2004, 12:16
juno
Avatar van juno
juno is offline
Voor de economische delicten geldt de stelling wel, natuurlijk maakt ook een crimineel dan een op zijn minst rudimentaire kosten-baten analyse, maar voor de klassieke criminaliteit (moord en doodslag, zeg maar) geldt dit mechanisme daarentegen niet. De meeste daders gaan er daar vanuit dat ze toch nooit gepakt worden. Als ze al nadenken voor ze hun delict plegen.

Het is eerstejaars lesstof, overigens. Wij kregen het trouwens met economie, niet met strafrecht. Het draait om de verhouding pakkans en hoogte van de straf, en het was de bedoeling dat je kon uitrekenen welke variable meer invloed had. Ik zie echter de gemiddelde tasjesdief niet met een rekenmachine en grafieken bepalen of het hem "waard" is om een zeker oud dametje te overvallen.

Als het gaat om witte boorden criminaliteit, nou, daar zou de theorie nog wel eens mee kunnen spelen. Over het algemeen gaat het daar toch al om daders met enig financieel en analytisch benul, en de opbrengst en de kosten zijn beiden volledig in geld uit te drukken.
Met citaat reageren
Oud 17-06-2004, 12:24
Rollo Tomasi
Avatar van Rollo Tomasi
Rollo Tomasi is offline
Citaat:
Benfatto schreef op 17-06-2004 @ 12:19 :


Nederland wordt steeds crimineler (zie kader).
Ik dacht dat de meeste vormen van criminaliteit al jaren aan het dalen waren. Ik zou graag wat cijfertjes zien die dit tegen spreken.

Verder blijkt uit dit artikel nauwelijks dat hogere straffen werken.
Er wordt met uitdrukingen als "de gewone man voelt, "iedereen weet" en "boerenverstand" gesmeten, maar:

Citaat:
Benfatto schreef op 17-06-2004 @ 12:19 :
Drugslegalisatie
Zijn meer politiebevoegdheden, zoals fouilleren en een algemene identificatieplicht, bevoegdheden die nu een grote kans maken door het parlement te worden ingevoerd, een oplossing voor criminaliteit? De mate waarin dergelijke politiestaattactieken helpen tegen criminaliteit is nihil.
[...]
Moeten er meer gevangenissen worden gebouwd? Niet noodzakelijkerwijs. Volgens misdaadverslaggever Peter R. de Vries kunnen we het beste softdrugs legaliseren. "En als we dat doen, kunnen we direct stoppen met het aan de lopende band bijbouwen van gevangenissen, waar immers zestig procent van de gedetineerden 'drugsgerelateerd' is," aldus De Vries. Misschien geen gek idee: in het rapport Drugsbeheersing door legalisatie uit 1994, opgesteld door een aantal mensen werkzaam bij justitie, politie en verslavingszorg, werd om deze en andere redenen gepleit voor het legaliseren zowel soft- als harddrugs. Drugscriminaliteit is waarschijnlijk een uitzondering op de regel dat zwaarder straffen criminaliteit vermindert. Bij drugscriminaliteit blijkt zwaarder straffen juist te leiden tot hogere criminaliteit. Ten eerste leidt hard optreden tegen drugshandelaren tot een verharding van de drugshandel. Zo zie je dat de harddrugshandel, die het hardst wordt aangepakt, gewelddadiger is en meer liquidaties kent dan de softdrugshandel. Ten tweede geldt dat hoe harder je optreedt tegen drugshandel, hoe hoger de prijzen van drugs, en dus hoe meer junkies moeten stelen om in hun dagelijkse behoefte te voorzien. Ten derde leidt hard aanpakken van drugs tot corruptie bij politie en justitie, zoals onder meer in het rapport van de commissie-Van Traa over de IRT-affaire duidelijk werd.
Nu wordt het boerenverstand ineens tegengesproken. Blijkbaar toch niet zo common sense allemaal. Bovendien zijn het meestal de progressieven die sceptisch zijn over de identificatieplicht en harde straffen voor drugsmisdrijven.

En voor het privatiseren van gevangenissen en het laten betalen van boetes door criminelen in plaats van ze in een hokje op te sluiten had ik ook al gepleit, maar daar hoor je zelden iets over van de voorstanders van hogere straffen.
__________________
Mein Name ist Joachim von Hassel/Ich bin Pilot der Bundeswehr/und sende Ihnen aus meinem Flugzeug/den Funkspruch den niemand hŲrt
Met citaat reageren
Oud 17-06-2004, 14:44
little nemo
Avatar van little nemo
little nemo is offline
Citaat:
Benfatto schreef op 17-06-2004 @ 12:19 :
Enkel reageren nadat je het volgende artikel gelezen hebt!
Nederland wordt steeds crimineler (zie kader). Criminologen en andere sociale wetenschappers noemen vaak allerlei sociale factoren als waarschijnlijke oorzaken: werkloosheid, minder sociale controle, gebroken gezinnen, afname van normen- en waardebesef, ongelijkheid. En sinds Pim Fortuyn mag nu ook openlijk gezegd worden dat er een verband is tussen de toename van het aantal allochtonen en criminaliteit.
HP de tijd is een kutblad en nederland wordt niet steeds crimineler, zie CPB. tsss, wie quote er nou peter r de vries als deskundige...verder zijn er echt zoveel onderzoeken die aantonen dat zwaardere straffen niet helpt dat als 1 zo'n kerel beweerd dat dat wel is dat ik dat niet serieus kan nemen. als het zo zou zijn, waarom blijkt daar in de praktijk dan nix van??

antwoord: omdat de kosten-batenanalyse niet bestaat; criminelen gaan ervan uit dat ze niet gepakt worden en ze praten hun daad voor zichzelf goed. daarnaast denken ze vaak ook helemaal niet aan de gevolgen. alleen als je op kleine overtredingen idioot zware straffen zet helpt het (maar zelfs dan niet, zie america waar de winkeldiefstal erger is hier ondanks dat je soms jaren celstraf kan krijgen)
__________________
ignorance is bliss
Met citaat reageren
Oud 17-06-2004, 16:29
Verwijderd
Yadda yadda. Ik zou zeggen, lees eens een ťcht (straf)rechtelijk-filosofisch werk, zoals de bundel Honderd jaar strafrecht, redactie prof.mr. Ybo Buruma, verschenen bij Amsterdam University Press, 1999. Is vrijwel overal voor een tientje te krijgen en werpt een duidelijker licht op de zaak dan deze beknopte samenvatting van slechts enkele stromingen.
Met citaat reageren
Oud 17-06-2004, 16:40
Machiavelli
Avatar van Machiavelli
Machiavelli is offline
Citaat:
nare man schreef op 17-06-2004 @ 17:29 :
Yadda yadda. Ik zou zeggen, lees eens een ťcht (straf)rechtelijk-filosofisch werk, zoals de bundel Honderd jaar strafrecht, redactie prof.mr. Ybo Buruma, verschenen bij Amsterdam University Press, 1999. Is vrijwel overal voor een tientje te krijgen en werpt een duidelijker licht op de zaak dan deze beknopte samenvatting van slechts enkele stromingen.
Is dat voor de leek nog een beetje begrijpelijke stof?
Met citaat reageren
Oud 17-06-2004, 16:49
little nemo
Avatar van little nemo
little nemo is offline
Citaat:
Machiavelli schreef op 17-06-2004 @ 17:40 :
Is dat voor de leek nog een beetje begrijpelijke stof?
't is niet erg juridisch maar op zich is t niet zo'n makkelijk boek...
__________________
ignorance is bliss
Met citaat reageren
Oud 17-06-2004, 16:52
Verwijderd
Het is inderdaad geen makkelijk boek, maar de moeilijkheid zit hem niet in de juridische termen. De moeilijkheid zit hem erin, dat je zonder juridische of filosofische achtergrond het volledige plaatje niet echt helder kunt krijgen, waarschijnlijk.
Met citaat reageren
Oud 17-06-2004, 19:41
Verwijderd
De strafmaat heeft wel enige invloed, zou ik zeggen. Als er op moord ťťn dag gevangenisstraf staat zal het aantal moorden toenemen.

Maar zou het een crimineel uitmaken of je voor moord 10 jaar krijgt of levenslang? Ik betwijfel het.
Met citaat reageren
Oud 17-06-2004, 19:49
EvilSmiley
EvilSmiley is offline
En voor de overheid is het natuurlijk ook een economisch evenwicht: Kosten van de bestreiding v/d misdaad tegen over de netto economische schade.

Want ik wil best van je aannemen dat meer rechercheurs en cellen leiden tot een hogere percentage uitgedeelde straffen.
Met citaat reageren
Oud 17-06-2004, 19:54
little nemo
Avatar van little nemo
little nemo is offline
Citaat:
EvilSmiley schreef op 17-06-2004 @ 20:49 :
En voor de overheid is het natuurlijk ook een economisch evenwicht: Kosten van de bestreiding v/d misdaad tegen over de netto economische schade.
tsss...hoeveel schade geeft het als er iemand vermoord wordt die geen werk heeft??? het belang van de overheid is vooral zorgen dat mensen zich veilig voelen zodat ze herkozen kunnen worden. natuurlijk moet dat zo weinig mogelijk kosten, maar er wordt daar echt geen kosten/baten analyse gemaakt
__________________
ignorance is bliss
Met citaat reageren
Oud 17-06-2004, 20:17
Verwijderd
Citaat:
EvilSmiley schreef op 17-06-2004 @ 21:05 :
Ok, je hebt een tasjes dief. Die is uitkering trekker, en verhoogd zijn inkomen met het geld van je oma, laten we zeggen dat hij voldoende neemt met Ä 800 extra in de maand. Dat geld wat hij steelt, zet hij echt niet op de bank. Wat wel het geval is bij je oma. Hij verhoogd zijn inkomen van geld wat anders toch alleen maar vast stond. Zie daar een economische impuls. En wat te denken van de tasjes winkels, die dankzij tasjesdiefen meer omzet maken. Natuurlijk is de overheid tegen criminaliteit, maar ook zij maken een afweging van kosten tegen baten.

Edit: wat ik probeer te zeggen is dat als het netto geld opleverde om criminaliteit te stoppen, was dat allang gebeurt.
Wat is dat nou voor onzin. Natuurlijk is criminaliteit niet goed voor de economie. Criminelen werken niet (of in ieder geval minder dan anders) en produceren dus niets. Verder zijn er beschermingsmaatregelen nodig (bijvoorbeeld politie) die geen welvaart toevoegen aan de samenleving.

Criminaliteit is zeer schadelijk voor de economie.
Met citaat reageren
Oud 17-06-2004, 20:28
EvilSmiley
EvilSmiley is offline
Citaat:
Mephostophilis schreef op 17-06-2004 @ 21:17 :
Criminaliteit is zeer schadelijk voor de economie.
Maar bestrijden kost ook weer heel veel geld.
Maar dat valt natuurlijk ook weer onder economische schade, nvm.

sorry beetje warrige posts. zoals altijd.
Met citaat reageren
Oud 17-06-2004, 22:03
McCaine
Avatar van McCaine
McCaine is offline
Het ergert me enorm dat de schrijver van dit artikel uitgaat van de opmerking "pakkans en strafmaat helpen beide", en vervolgens alleen bewijs levert dat pakkans helpt, wat iedereen in de rechtswetenschap al wist. Dat strafmaat iets uitmaakt heeft hij er zelf bij bedacht op basis van een aantal hoogst dubieuze studies. (Bijvoorbeeld, welke serieuze studie beweert dat Texas en California op elkaar lijken?) En dat meer recherche nuttiger is dan blauw op straat wordt nou juist beweerd door mensen als Halsema.
__________________
In Memoriam: Matthew Shepard(1976-1998)-Wake up, meet reality! mccaine.blogspot.com|geengodengeenmeesters.blogspot.com
Met citaat reageren
Oud 17-06-2004, 23:19
FF4-Ever
FF4-Ever is offline
Citaat:
McCaine schreef op 17-06-2004 @ 23:03 :
Het ergert me enorm dat de schrijver van dit artikel uitgaat van de opmerking "pakkans en strafmaat helpen beide", en vervolgens alleen bewijs levert dat pakkans helpt, wat iedereen in de rechtswetenschap al wist.
Viel mij ook al op. Zat het hele artikel door de zoeken om ergens "bewijs" te vinden dat zwaardere straffen helpen en het bleef maar over de pakkans gaan.
Met citaat reageren
Ads door Google
Oud 18-06-2004, 11:53
Shitonya
Avatar van Shitonya
Shitonya is offline
Hoger straffen werkt altijd:

Een auto jatten staat nu bijvoorbeeld op 2 jaar celstraf (heb geen idee, ik noem maar wat), als die 2 verhoogt wordt naar 20, dan zullen er heel wat minder auto's worden gestolen.

En zo is het met alles.

Enkel mensen die denken zo slim te zijn om die straf te ontlopen of degene die niks meer te verliezen hebben of gedwongen worden die misdaad te begaan, zullen toch wel de misdaad begaan, ondanks de hoge straf die erop staat.
Met citaat reageren
Oud 20-06-2004, 11:56
Gimme more beer
Avatar van Gimme more beer
Gimme more beer is offline
Citaat:
Shitonya schreef op 18-06-2004 @ 12:53 :
Enkel mensen die denken zo slim te zijn om die straf te ontlopen of degene die niks meer te verliezen hebben of gedwongen worden die misdaad te begaan, zullen toch wel de misdaad begaan, ondanks de hoge straf die erop staat.
Doordat we straffen hebben plegen deze mensen alleen nog maar misdrijven. Dat is altijd al zo geweest. Het zal er echt niet minder van worden als de straf ineens verdubbeld wordt.

Dan vraag ik je, jij vond toch dat wij allemaal betaalden voor hun straffen? Wil je dan ineens wel voor 20 jaar ipv. 10 betalen?
__________________
Onderuitgezakt in de koffiehoek van het zorgcentrum zit Sieb met volle teugen na te genieten van de Tweede Wereldoorlog. Arnela is de liefste! <3
Met citaat reageren
Oud 21-06-2004, 12:34
NN
NN is offline
In de VS wordt veel zwaarder gestraft dan hier en daar is meer criminaliteit en zitten er meer mensen vast dan hier.

Je moet niet te veel repressief willen handelen (straffen), maar preventief (trachten misdaad te voorkomen).
__________________
Dit is een berichtje van mr. NN.
Met citaat reageren
Oud 21-06-2004, 18:42
Isa
Avatar van Isa
Isa is offline
Citaat:
little nemo schreef op 17-06-2004 @ 12:42 :
het is gewoon niet waar. k leg nog wel es uit waarom, dat 1 kerel nou het tegenovergestelde beweert...uhm...je mag me uitleggen waarom er in de middeleeuwen nog criminaliteit is terwijl ik liever niet mn hand erafgehakt zou hebben
dat zal ik je zeggen! Wij zijn allemaal Crimineel! Misschien zou die benfatto eens zelf wat minder moeten minachten en gewoon kleine dingen gaan doen voor andere mensen. en grote. medeleven tonen. en niet zijn begeertes najagen, omm dan vervolgens anderen te veroordelen als ze geirriteerd raken door dat massale animalistische hollandse gedrag. een betere wereld begint bij jezelf, en het is echt net zo zondig om een niksnut te zijn die werkt op kantoor en dan zijn begeertes najaagt , anderen minacht omdat ie zon goeie zakenman is, en geen flikker doet om anderen te helpen anders dan zeggen hoe slehctd ie verkrachter en dief wel niet is en hoe geweldig veel beter wij zijn.
keer liever eens de andere wang toe in plaats van zo'n bang mietje te zijn, gehecht aan al zijn spulletjes die geen ene flikker waard zijn! iedereen heeft in wezen recht op een hemel, niet alleen de burgers die wel de nl wet volgen maar eigenlijk zwaar niksnut en crimineel zijn zoals zij anderen pijn doen en niet helpen en de aarde verpesten met hun aanwezigheid.
Met citaat reageren
Oud 21-06-2004, 19:46
Fade of Light
Avatar van Fade of Light
Fade of Light is offline
Citaat:
Benfatto schreef op 17-06-2004 @ 12:19 :
Enkel reageren nadat je het volgende artikel gelezen hebt!
De tering, als je zoiets neerzet, zorg dan dat je met een klein artikel komt
Met citaat reageren
Oud 21-06-2004, 20:11
Verwijderd
Citaat:
Gimme more beer schreef op 20-06-2004 @ 12:56 :
Doordat we straffen hebben plegen deze mensen alleen nog maar misdrijven. Dat is altijd al zo geweest. Het zal er echt niet minder van worden als de straf ineens verdubbeld wordt.

Dan vraag ik je, jij vond toch dat wij allemaal betaalden voor hun straffen? Wil je dan ineens wel voor 20 jaar ipv. 10 betalen?
Dus als we stoppen met straffen, verdwijnt de criminaliteit

Heb je het artikel wel gelezen jongen?
Met citaat reageren
Oud 21-06-2004, 20:33
Isa
Avatar van Isa
Isa is offline
Citaat:
Benfatto schreef op 21-06-2004 @ 21:11 :
Dus als we stoppen met straffen, verdwijnt de criminaliteit

Heb je het artikel wel gelezen jongen?
benfatto is de volmaakte goedzak no doubt
Met citaat reageren
Advertentie
Oud 21-06-2004, 22:21
Verwijderd
Citaat:
Isa schreef op 21-06-2004 @ 21:33 :
benfatto is de volmaakte goedzak no doubt
Ja, dat jij vindt dat niemand een oordeel over een ander mag vellen omdat iedereen even slecht is weten we nu wel. Kom eens met iets nuttigs.
Met citaat reageren
Oud 21-06-2004, 23:17
Shitonya
Avatar van Shitonya
Shitonya is offline
Citaat:
Gimme more beer schreef op 20-06-2004 @ 12:56 :
Doordat we straffen hebben plegen deze mensen alleen nog maar misdrijven. Dat is altijd al zo geweest. Het zal er echt niet minder van worden als de straf ineens verdubbeld wordt.

Dan vraag ik je, jij vond toch dat wij allemaal betaalden voor hun straffen? Wil je dan ineens wel voor 20 jaar ipv. 10 betalen?
Ik durf mijn kont erom te verwedden als de straf wel opeens verdubbeld

Gedeeltelijk betalen wij voor hun straffen, niet geheel.
Veel hogere straffen -> "iets" minder criminaliteit -> kost ons "iets" minder geld
Met citaat reageren
Oud 21-06-2004, 23:20
Verwijderd
Citaat:
Shitonya schreef op 22-06-2004 @ 00:17 :
Ik durf mijn kont erom te verwedden als de straf wel opeens verdubbeld

Gedeeltelijk betalen wij voor hun straffen, niet geheel.
Veel hogere straffen -> "iets" minder criminaliteit -> kost ons "iets" minder geld
Wat mogen we allemaal met je kont doen dan?

In elk geval gaat het aantal delicten ťcht niet met een factor twee omlaag als je de straffen verdubbelt. Misschien dat het wel iets afneemt, misschien tien procent, maar het is de moeite van de extra cellen, de extra bewaking en de verharding van de maatschappij niet waard.
Met citaat reageren
Oud 21-06-2004, 23:24
Bloedpropje
Avatar van Bloedpropje
Bloedpropje is offline
offtopic:
We hebben zo weinig criminaliteit in Nederland en het gevoel van onveiligheid dat veel mensen schijnen te hebben is naar mijn mening ook ontzettend overdreven. Waar zeiken al die mensen over?
Met citaat reageren
Oud 21-06-2004, 23:25
Verwijderd
Citaat:
Gespleten Geest schreef op 22-06-2004 @ 00:24 :
offtopic:
We hebben zo weinig criminaliteit in Nederland en het gevoel van onveiligheid dat veel mensen schijnen te hebben is naar mijn mening ook ontzettend overdreven. Waar zeiken al die mensen over?
Het zijn wel Nederlanders, hŤ.
Met citaat reageren
Oud 21-06-2004, 23:28
Verwijderd
Citaat:
Gespleten Geest schreef op 22-06-2004 @ 00:24 :
offtopic:
We hebben zo weinig criminaliteit in Nederland en het gevoel van onveiligheid dat veel mensen schijnen te hebben is naar mijn mening ook ontzettend overdreven. Waar zeiken al die mensen over?
Simpel: populisme, onderbuikgevoelens, makkelijk scoren.

Een tijdje terug was er een mooi debat tussen enerzijds Laetitia Griffith (VVD) en zo'n ander justitiegrietje van het CDA en anderzijds Ybo Buruma en Hans Crombag, hoogleraar strafrecht resp. emeritus hoogleraar rechtspsychologie. Die dames werden zů van tafel geluld voor wat betreft hun bangmakerij, ophitserij en gewauwel over hoge straffen, en ze hadden het niet eens in de gaten
Met citaat reageren
Oud 21-06-2004, 23:30
Shitonya
Avatar van Shitonya
Shitonya is offline
Citaat:
nare man schreef op 22-06-2004 @ 00:20 :
Wat mogen we allemaal met je kont doen dan?

In elk geval gaat het aantal delicten ťcht niet met een factor twee omlaag als je de straffen verdubbelt. Misschien dat het wel iets afneemt, misschien tien procent, maar het is de moeite van de extra cellen, de extra bewaking en de verharding van de maatschappij niet waard.
M'n kont mogen jullie opeten

En...extra cellen? Extra bewaking? Natuurlijk niet, als de criminaliteit iets afneemt, al is het maar 10%, dan neemt het aantal cellen en dus bewaking etca ook af.
Omdat sommige criminelen zich wel 2 keer bedenken om hun misdaad "plan" nog door te zetten als de gevolgen groter zijn
Met citaat reageren
Oud 21-06-2004, 23:32
Verwijderd
Citaat:
Shitonya schreef op 22-06-2004 @ 00:30 :
M'n kont mogen jullie opeten

En...extra cellen? Extra bewaking? Natuurlijk niet, als de criminaliteit iets afneemt, al is het maar 10%, dan neemt het aantal cellen en dus bewaking etca ook af.
Omdat sommige criminelen zich wel 2 keer bedenken om hun misdaad "plan" nog door te zetten als de gevolgen groter zijn
De celbezetting neemt tien procent af omdat een aantal potentiŽle daders hun delict niet plegen, maar hij verdubbelt voor de mensen die wel gepakt worden. Die moeten immers een tweemaal zo lange straf uitzitten. Per saldo ben je dan nog steeds veel meer celcapaciteit kwijt.
Met citaat reageren
Oud 21-06-2004, 23:45
Shitonya
Avatar van Shitonya
Shitonya is offline
Citaat:
nare man schreef op 22-06-2004 @ 00:32 :
De celbezetting neemt tien procent af omdat een aantal potentiŽle daders hun delict niet plegen, maar hij verdubbelt voor de mensen die wel gepakt worden. Die moeten immers een tweemaal zo lange straf uitzitten. Per saldo ben je dan nog steeds veel meer celcapaciteit kwijt.
Hmm, niet als er nog wat doodstraffen worden ingevoerd

*moordende gedachtes uit*
Met citaat reageren
Oud 22-06-2004, 14:22
NN
NN is offline
Citaat:
nare man schreef op 22-06-2004 @ 00:28 :
Simpel: populisme, onderbuikgevoelens, makkelijk scoren.

Een tijdje terug was er een mooi debat tussen enerzijds Laetitia Griffith (VVD) en zo'n ander justitiegrietje van het CDA en anderzijds Ybo Buruma en Hans Crombag, hoogleraar strafrecht resp. emeritus hoogleraar rechtspsychologie. Die dames werden zů van tafel geluld voor wat betreft hun bangmakerij, ophitserij en gewauwel over hoge straffen, en ze hadden het niet eens in de gaten
Inderdaad, voor een behoorlijk groot gedeelte is criminaliteit een angst dat bij mensen tussen de oren zit en wordt aangepraat door populistische en andere domme politici.
__________________
Dit is een berichtje van mr. NN.
Met citaat reageren
Oud 22-06-2004, 14:34
NN
NN is offline
Citaat:
nare man schreef op 22-06-2004 @ 00:32 :
De celbezetting neemt tien procent af omdat een aantal potentiŽle daders hun delict niet plegen, maar hij verdubbelt voor de mensen die wel gepakt worden. Die moeten immers een tweemaal zo lange straf uitzitten. Per saldo ben je dan nog steeds veel meer celcapaciteit kwijt.
Hier is leuke rechtseconomische literatuur over...
__________________
Dit is een berichtje van mr. NN.
Met citaat reageren
Ads door Google
Oud 22-06-2004, 15:57
Verwijderd
Citaat:
NN schreef op 22-06-2004 @ 15:22 :
Inderdaad, voor een behoorlijk groot gedeelte is criminaliteit een angst dat bij mensen tussen de oren zit en wordt aangepraat door populistische en andere domme politici.
En voor een nog groter gedeelte is het werkelijkkheid die door de sLinkse partijen wordt gebagetaliseerd.
Met citaat reageren
Oud 22-06-2004, 15:58
little nemo
Avatar van little nemo
little nemo is offline
Citaat:
Benfatto schreef op 22-06-2004 @ 16:57 :
En voor een nog groter gedeelte is het werkelijkkheid die door de sLinkse partijen wordt gebagetaliseerd.
hmmm..teveel teevee gekeken en de verkeerde bladen gelezen en dingen geloofd die niet waar waren...zonde, zonde
__________________
ignorance is bliss
Met citaat reageren
Oud 22-06-2004, 16:00
NN
NN is offline
Citaat:
Benfatto schreef op 22-06-2004 @ 16:57 :
En voor een nog groter gedeelte is het werkelijkkheid die door de sLinkse partijen wordt gebagetaliseerd.
Ook die bezondigen zich nog wel eens aan grootspraak in de TK. En daar kijk ik dan met veel ergernis naar.
__________________
Dit is een berichtje van mr. NN.
Met citaat reageren
Oud 22-06-2004, 16:02
naam onbekend
Avatar van naam onbekend
naam onbekend is offline
Typisch ook....zodra er in media of politiek wordt geroepen: 'de criminaliteit stijgt' wordt dit meteen geloofd, ongeacht of het waar is of niet , en wordt er door iedereen meteen moord en brand geschreeuwd, maar als er in media of politiek wordt gezegd dat de criminaliteit juist daalt gelooft niemand dat, ook al is het waar en aantoonbaar.

Blijkbaar wil men zich onveilig voelen en het idee hebben dat je overal beroofd kan worden.
__________________
There's no such thing as a winnable war, it's a lie we don't believe anymore | Met rijbewijs! :cool:
Met citaat reageren
Oud 22-06-2004, 16:03
Verwijderd
Citaat:
Shitonya schreef op 22-06-2004 @ 00:45 :
Hmm, niet als er nog wat doodstraffen worden ingevoerd

*moordende gedachtes uit*
De doodstraf is (in de VS) duurder dan levenslang.
Met citaat reageren
Oud 22-06-2004, 16:05
naam onbekend
Avatar van naam onbekend
naam onbekend is offline
Citaat:
Mephostophilis schreef op 22-06-2004 @ 17:03 :
De doodstraf is (in de VS) duurder dan levenslang.
Ik geloof dat ze het had over de celbezetting....
__________________
There's no such thing as a winnable war, it's a lie we don't believe anymore | Met rijbewijs! :cool:
Met citaat reageren
Oud 22-06-2004, 16:06
Verwijderd
Citaat:
little nemo schreef op 22-06-2004 @ 16:58 :
hmmm..teveel teevee gekeken en de verkeerde bladen gelezen en dingen geloofd die niet waar waren...zonde, zonde
Je zelfkennis is verbluffend
Met citaat reageren
Oud 22-06-2004, 16:08
little nemo
Avatar van little nemo
little nemo is offline
Citaat:
Benfatto schreef op 22-06-2004 @ 17:06 :
Je zelfkennis is verbluffend
nah meer mijn kennis over de feiten en mijn kennis over hoe mensen feiten weergeven, interpreteren en verdraaien
__________________
ignorance is bliss
Met citaat reageren
Oud 22-06-2004, 16:10
Verwijderd
Citaat:
naam onbekend schreef op 22-06-2004 @ 17:02 :
Typisch ook....zodra er in media of politiek wordt geroepen: 'de criminaliteit stijgt' wordt dit meteen geloofd, ongeacht of het waar is of niet , en wordt er door iedereen meteen moord en brand geschreeuwd, maar als er in media of politiek wordt gezegd dat de criminaliteit juist daalt gelooft niemand dat, ook al is het waar en aantoonbaar.

Blijkbaar wil men zich onveilig voelen en het idee hebben dat je overal beroofd kan worden.
Ik kom toch al aardig wat jaartjes in Rotterdam, en ik moet zeggen dat het er in pak 'm beet tien jaar tijd heel veel veranderd is. Nou ben ik niet de enige die dat opmerkt, en mensen die dat opmerken worden in Nederland laagdunkend angsthazen of slachtoffers van populistische politiek genoemd.

Maar ondertussen durft mevrouw Halsema ook niet alleen over straat in Amsterdam Zuidoost, en stiekem is ze daar nog trots op ook
Met citaat reageren
Oud 22-06-2004, 16:37
naam onbekend
Avatar van naam onbekend
naam onbekend is offline
Citaat:
Benfatto schreef op 22-06-2004 @ 17:10 :
Maar ondertussen durft mevrouw Halsema ook niet alleen over straat in Amsterdam Zuidoost, en stiekem is ze daar nog trots op ook
Mag ik een citaat uit het interview waarin Femke Halsema dit zegt?
__________________
There's no such thing as a winnable war, it's a lie we don't believe anymore | Met rijbewijs! :cool:
Met citaat reageren
Oud 22-06-2004, 17:09
Levitating Nun
Avatar van Levitating Nun
Levitating Nun is offline
Citaat:
Benfatto schreef op 22-06-2004 @ 17:10 :
Maar ondertussen durft mevrouw Halsema ook niet alleen over straat in Amsterdam Zuidoost, en stiekem is ze daar nog trots op ook

Ik wel, ik woon er.
Gek, ben nog nooiit overvallen over enigzins anders belaagd. Ik woon bijna in de metro terwijl dat een haard van criminaliteit zou zijn, als ik anderen moet horen.

True, in sommige wijken (Kraaienest, Ganzehoef) moet je niet in het midden van de nacht, alleen gaan lopen blŤren dat je duizend euro op zak heb.
Afgezien daarvan zeiken mensen gewoon teveel en hebben ze waanideeŽn: iemand die een donker kleurtje heeft en achter je loopt is niet meteen een verkrachter
Met citaat reageren
Oud 23-06-2004, 00:38
Shitonya
Avatar van Shitonya
Shitonya is offline
Citaat:
Mephostophilis schreef op 22-06-2004 @ 17:03 :
De doodstraf is (in de VS) duurder dan levenslang.
Iemand een "spuitje" geven, duurder dan iemand bijvoorbeeld 40 jaar te laten zitten in een cel hmmm dat is gestoord en moeilijk te geloven

(maar ik had het niet over de vs, maar NL)
Met citaat reageren
Oud 23-06-2004, 09:13
professor2
professor2 is offline
Citaat:
Shitonya schreef op 23-06-2004 @ 01:38 :
Iemand een "spuitje" geven, duurder dan iemand bijvoorbeeld 40 jaar te laten zitten in een cel hmmm dat is gestoord en moeilijk te geloven

(maar ik had het niet over de vs, maar NL)
als we iedereen die innstaat van beschuldiging een spuitje zouden geven was dat inderdaad goedkoper
in china is de doodstraf dan ook een stuk goedkoper dan gevangenis ze zetten iedereen gewoon tegen de muur
het gaat erom dat voordat iemand de doodstraf krijgt in de vs er zoveel rechtzaken hogerberoepen enz overheen zijn gegaan dat gevangen zetten veel goedkoper is
Met citaat reageren
Oud 23-06-2004, 09:30
NN
NN is offline
Zullen we het wel of niet hoger straffen niet enkel vanuit financiŽel belang gaan bekijken?
__________________
Dit is een berichtje van mr. NN.
Met citaat reageren
Advertentie
Reageren

Topictools Zoek in deze topic
Zoek in deze topic:

Geavanceerd zoeken

Regels voor berichten
Je mag geen nieuwe topics starten
Je mag niet reageren op berichten
Je mag geen bijlagen versturen
Je mag niet je berichten bewerken

BB code is Aan
Smileys zijn Aan
[IMG]-code is Aan
HTML-code is Uit

Spring naar

Soortgelijke topics
Forum Topic Reacties Laatste bericht
Nieuws, Achtergronden & Wetenschap RAF-terroriste komt op vrije voeten
Mark Almighty
66 15-02-2007 18:02
Nieuws, Achtergronden & Wetenschap Bendes in Rotterdam
Hakuna
112 21-09-2005 14:04
Nieuws, Achtergronden & Wetenschap Jongen doodgestoken in Tilburg.
michael1
207 19-09-2003 19:58
Nieuws, Achtergronden & Wetenschap Rechters: strenger straffen helpt niet
dystopia
34 22-01-2003 08:45
Levensbeschouwing & Filosofie Minimum/hogere straffen in de wet
Unexplained
6 22-11-2002 19:14
Nieuws, Achtergronden & Wetenschap Albert heijn werknemers vervolgd voor mishandeling
Verwijderd
136 19-11-2002 14:42


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 19:34.