Oud 23-12-2004, 18:05
Verwijderd
Een nieuw overzichtelijk topic, gebaseerd op het vorige:
links, stijltypen, enz. kortom: alles over gedichten. (2)


Lees eerst of de informatie er al niet staat voor je een toevoeging doet. Als we tijd hebben zal de post geïntegreerd worden in het duidelijke overzicht. Links met goede info en uitleg zijn ook welkom. Nutteloze opmerkingen, gechat of alles wat niet over de vormelijkheid van het dichten gaat, wordt verwijderd.


Om een te lange post te voorkomen, zijn de verschillende onderdelen in verschillende posts geplaatst.


Interessante links
http://www.poezie-in-beweging.nl/fra...icht/haiku.htm
www.rhymezone.com
www.rijmwoordenboek.nl
www.gedichten-freaks.nl
www.poetryalive.nl/woorden/content0.cfm
http://www.rijmwoorden.nl/DICHTEN IN HET KORT - inhoud

1.Rijmsoorten
2. Metrum
3. Rijmschema's
4. Versvormen
5. Dichtvormen
6. Figuren
7. Beeldspraak

Laatst gewijzigd op 25-07-2012 om 18:48.
Met citaat reageren
Advertentie
Oud 23-12-2004, 18:12
Verwijderd
1. Rijmsoorten
 • Rijm valt te definiëren als een opvallende overeenkomst in klank tussen twee woorden. Afhankelijk van de 'grootte' van de overeenkomst spreken we van heel, half of dubbel rijm. We kunnen de volgende rijmsoorten onderscheiden:

  1. Assonantie: Ook wel klinkerrijm genoemd. In deze vorm bevatten de rijmwoorden identieke klinker, bijvoorbeeld drank en ramp. Assonantie wordt vaak gebruikt om de 'sfeer te versterken', aangezien de klanken van klinkers een bepaalde 'gevoelswaarde' met zich mee kunnen dragen.

  2. Alliteratie: Ook wel stafrijm of beginrijm genoemd. Bij dit rijmtype berust de overeenkomst op de eerste letter(s), bijvoorbeeld 'de dronken drugsdealer' . Alliteratie wordt vaak gebruikt om een rijmzin 'lekker te laten rollen' (het sluwe slaafje sloeg de slome slager ); alliteratie is veel voorkomend in (reclame)slogans (Heerlijk Helder Heineken )

  3. Acconsonantie: Bij deze vorm berust de rijm op de slotmedeklinkers van lettergrepen, bijvoorbeeld wand en hond. Deze rijmvorm wordt in de Nederlandse poëzie niet zoveel gebruikt.

  4. Pararijm: Dit rijmtype is een combinatie van alliteratie en acconsonantie, bijvoorbeeld rook en raak. Net als acconsonantie is pararijm vrij zeldzaam in onze taal.

  5. Rijk rijm: Deze rijmvorm is gebaseerd op volledige gelijkheid van de beklemtoonde lettergrepen, bijvoorbeeld voldaan en ontdaan of hart en hard . Deze rijmvorm is niet zo populair door zijn 'saaiheid'. De vorm wordt vooral gebruikt als de dichter monotonie of herhaling wil uitdrukken

  6. Halfrijm: De bekendste en meest gebruikte vorm van halfrijm is assonantie (bv. bloem-goed, slecht-plek ) acconsonant is ook een vorm van halfrijm. Combinatie van de twee leidt tot volrijm, de meest gebruikte dichtvorm in het Nederlands.

  7. Volrijm: We spreken van zuiver volrijm als aan de volgende vier voorwaarden is voldaan:
  - gelijkheid van de klinkers in de laatste beklemtoonde lettergreep
  - gelijkheid van alle klanken volgend op de laatste beklemtoonde lettergreep
  - verschil in de medeklinkers voorafgaand aan de laatste beklemtoonde lettergreep
  - vergelijkbare klemtoonstructuur
  (Sinterklaas en pieterbaas voldoet aan de vier voorwaarden van volrijm)

  8. Mannelijk en vrouwelijk rijm: We spreken van mannelijk rijm als de laatste beklemtoonde lettergreep tevens de laatste lettergreep van het woord is (drank en stank ), van vrouwelijk rijm als er nog een lettergreep volgt na de laatste beklemtoonde lettergreep (drinken en klinken ) en van onzijdig rijm als er nog twee onbeklemtoonde lettergrepen volgen (treuzelen en peuzelen ).

  9. Klank- en schrijfrijm: Klankrijm rijmt in uitspraak, maar niet in het schrift, schrijfrijm rijmt in het schrift maar niet in de klank.

  10. Schrikkelrijm: Wanneer samengestelde woorden worden gebruikt waarbij de klemtoon op het eerste woord valt, spreken we van schrikkelrijm (bijvoorbeeld:slagader / dader). Deze rijm combinatie is dan ook niet correct. Schrikkelwoorden rijmen onderling wel vaak, met name als de eerste woorden ook op elkaar lijken; dan is er sprake van dubbelrijm (bijvoorbeeld: meedragen en veewagen ).

  11. Overige niet correcte rijmvormen die men nog wel eens tegen komt zijn: bastaardrijm (fair en ster ), schijnrijm (poes en roest), oogrijm (zij staat er, en drinkt water ). Verder wordt er nog wel eens aan 'rijmkracht' ingeleverd door gebruik van rijmwoorden die te veel overeenstemmen in betekenis zoals olijk/vrolijk en weifelen/twijfelen; men spreekt dan van slap volrijm .

Laatst gewijzigd op 22-06-2005 om 16:20.
Met citaat reageren
Oud 23-12-2004, 18:13
Verwijderd
2. Metrum
 • Om een gedicht goed te laten klinken, wordt er vaak gebruik gemaakt van metrum: de cadans die onstaat door regelmatige afwisseling van beklemtoonde en onbeklemtoonde lettergrepen. Zo'n combinatie van beklemtoonde en onbeklemtoonde lettergrepen heet een versvoet. (we zullen hieronder beklemtoonde en onbeklemtoonde lettergrepen aangeven met de symbolen + en - respectievelijk) De meest voorkomende meterische patronen zijn:

  jambe -+ -+ -+ -+
  trochee +- +- +- +-
  dactylus +-- +-- +-- +--
  amfibrachys +-+ +-+ +-+ +-+
  anapest --+ --+ --+ --+

  De jambe is een soepel metrum dat veel variatie en grote regellengte toelaat. De trochee laat minder variatie toe, maar maakt een snellere indruk. Versregels die in driedelig metrum zijn geschreven (zoals dactylus, amfibrachys en anapest) hebben vaak een hoger tempo en de cadans is duidelijker hoorbaar dan bij de tweedelige versvoeten.

Laatst gewijzigd op 22-06-2005 om 16:21.
Met citaat reageren
Oud 23-12-2004, 18:15
Verwijderd
3. Rijmschema's
 • Als rijmregels aaneen worden geregen tot coupletten en gedichten, wordt er meestal gebruik gemaakt van een rijmschema. Zo'n rijmschema bepaald het dichtpatroon waarin regels elkaar opvolgen. Veel voorkomende rijmschema's zijn:

  gepaard rijm : AABBCC...
  gekruist rijm : ABAB...
  omarmend rijm : ABBA...
  gebroken rijm : ABCB...
  verspringend rijm : ABCABC...
  slagrijm : AAA...

Laatst gewijzigd op 22-06-2005 om 16:21.
Met citaat reageren
Oud 23-12-2004, 18:21
Verwijderd
4. Versvormen
 • Men kan de verschillende rijmschema's, maatsoorten, regellengtes en versformaten op vele manieren combineren. In de loop van de eeuwen zijn echter een aantal vaste combinaties of versvormen terug te vinden. Hier volgt een korte opsomming:

  1. Kwatrijn: Een gedicht bestaand uit coupletten van vier regels. Wanneer het gebruikte rijmschema AABA is, spreekt men van het Perzische kwatrijn .

  2. Kwintijn: Een gedicht bestaand uit vijf regels.

  3. Rondeel: Een versvorm waarbij bepaalde versregels diverse malen worden herhaald. Meestal bestaan ze uit vier- of vijfvoetige jamben. Varianten zijn het triolet, het rondelet en de rondeau.

  4. The Spenserian Stanza/de Spenseriaanse Strofe: De strofe bestaat uit acht regels met in elke regel vijf twee- of driegrepige woorden of woordgroepen (poten), met de klemtoon op de laatste greep van de groep(jamben, jambisch) De negende regel is een alexandrijn, twaalf grepen, jambisch. Na de derde poot van de laatste regel is het de gewoonte een rust in te bouwen, al dan niet aangegeven op de een of andere manier. De negende regel is niet noodzakelijk. Rijmschema is ababbcbcc.

  5. Alexandrijn: Bestaat uit zes opeenvolgende jambes. Werd erg veel gebruikt door dichters uit de renaissance, zoals Shakespeare en Vondel.

  6. Enjambement: het overlopen van de zin uit de ene versregel in de volgende.)
  Bv:
  Nevel
  Aan den gevel
  der lucht niets dan
  zee
  niets dan die twee
  (H. Gorter)


  Maar denk eraan:
  Een gedicht
  is niet zomaar
  een tekst, willekeurig
  in stukken geknipt om
  het een poëtisch
  uiterlijk te geven.
  Je moet er echt aan scháven. De zinnen moeten apart op zichzelf goed zijn en een mooi poëtisch geheel vormen. je mág wel knippen, maar er moeten mooie stukjes bij zitten.

  7. Acrostichon: Dit houdt in dat de beginletters van de versregels samen een woord of een naam vormen (is niet afhankelijk van de rest van de gebruikte versvorm of stijl).

Laatst gewijzigd op 22-06-2005 om 16:21.
Met citaat reageren
Oud 23-12-2004, 18:26
Verwijderd
5. Dichtvormen
 • 1. Distichon: Een tweeregelig gedicht met rijmschema AA

  2. Terza rima: Gedicht met drieregelige coupletten, verbonden door middel van schakelrijm: ABA BCB CDC. Het metrum is jambisch met vijf versvoeten per regel.

  3. Limmerick: Een populaire vijfregelige versvorm van het type AABBA. De eisen aan een goed lopende limmerick zijn nogal hoog: de rijm dient zuiver te zijn, qua inhoud dient de laatste zin verrassend te zijn of een clou te bevatten en het metrum van een limmerick let nogal nauw:
  (+)(+)- ++- ++- (+)(+)
  (+)(+)- ++- ++- (+)(+)
  (+)(+)- ++- -(+)(+)
  (+)(+)- ++- -(+)(+)
  (+)(+)- ++- ++- (+)(+)
  De lettergrepen tussen haakjes zijn facultatief. Meestal heeft de limmerick een humoristische of schuine inhoud (sex in alle soorten is een zeer populair onderwerp).


  4. Tanka (Japan): De tanka of kort lied is een gedicht van 5 regels die zijn verdeeld in 5-7-5-7-7 lettergrepen in een boven- en onderstrofe. De onderstrofe heeft vaak net als een sonnet een andere toon, een soortomslag.
  Het gaat bijna altijd om een diep gevoel opgeroepen door een natuurbeeld

  5. Haiku (Japan):
  De haiku (vaak als haikoe geschreven) is soms ook de bovenstrofe van de tanka. Alleen gelden voor een goede haiku meer regels. De vorm van de haiku: 3 regels verdeeld in 5-7-5 lettergrepen. Het gaat altijd om een natuurobservatie waarbij moet worden meegegeven dat die observatie puur moet zijn, dus zonder dat de dichter zichzelf of zijn eigen waarden daarin mee geeft. Het gaat om de wereld. Niet om hoe de dichter die beleeft.
  Daarnaast bevat de haiku volgens de japanse regels altijd een kigo (een seizoenwoord). In japan zijn dat 5 seizoenen omdat daar nieuwjaar en nieuwjaarsochtend als aparte seizoenen word gezien.
  Seizoenwoorden kunnen bloesem zijn (voor lente), sneeuw (voor winter) enz. Feit is wel dat men rekening zal moeten houden met het land van herkomst vande haiku. Soms herkennen we een seizoenwoord niet omdat bij een bepaald dier zich alleen daar laat zien (in de lente bijvoorbeeld). De Nederlandse haiku wijkt regelmatig van al deze strakke regels. Als de vorm klopt en het gaat over de natuur is het al snel een haiku.

  6. Senryu (Japan): De vorm van de Senryu is gelijk aan die van de haiku, maar beslaat alles wat de haiku overslaat. De senryu word wel vergeleken met de limerick en word vaak in kroegen geschreven wanneer men elkaar op de hak neemt. Hierbij speelt dus de mens en zijn doen en laten een grote rol.

  7. Epos of heldendicht: Uitvoerig verhalend gedicht over een historisch of mythisch gebeuren met een held als middelpunt. Het voornaamste kenmerk is de monumentaliteit, die bepaald wordt door de ‘epische geest’ en de ritmische gebondenheid door het vers. Naast de avonturen van de held treft men er tal van nevenfiguren en ingelaste episoden in aan

  8. Idylle: (lieflijke, dicherlijke schildering van het landelijke, eenvoudige leven) Kort gedicht waarin een gestileerde en romantiserende beschrijving van taferelen uit het leven van eenvoudige lieden wordt gegeven.( Hoofs)

  9: Sonnet: Een veertienregelige dichtvorm, bestaand uit twee kwatrijnen (samen het octaaf) gevolgd door twee terzetten (samen het sextet). Het metrum is tweedelig (meestal jambe) en de versregels kunnen drie tot zeven versvoeten tellen. Tussen het octaaf en het sextet hoor een wending, breuk of volta te zitten. Een goed sonnet is zeer klankrijk (waaraan het zijn naam te danken heeft). Er zijn verschillende rijmschema’s bekend, een van de meest gebruikte is:
  ABBA ABBA CDC DCD

  10: Shakespeariaanse -of Shakespeare-sonnet, zoals ie in het woordenboek staat- sonnet: Drie kwatrijnen en twee slotregels, de wending zit in die laatste twee regels. Oorspronkelijke notatie was dacht ik eerst twaalf regels, regel open, laatste twee.

Laatst gewijzigd op 22-06-2005 om 16:22.
Met citaat reageren
Oud 23-12-2004, 18:28
Verwijderd
6. Figuren
 • Figuren : samenvattende benaming voor niet-letterlijke of figuurlijke uitdrukkingen en bijzondere formuleringen, die worden gebruikt om de taaluiting treffender, zwieriger, plastischer of ritmischer te maken. Men vindt ze vooral in de taal van redenaars en dichters, maar ook wel daarbuiten.
  Een stijlfiguur is een bewuste afwijking van de gewone manier van zeggen om een bepaald effect te bereiken.

  De bijzondere formuleringen, die in wezen een bijzondere wijze van taalgebruik zijn, zijn te onderscheiden in:

  1. grammatische figuren die een afwijkende zinsvorm hebben
  2. retorische woordfiguren die in een woord uitgedrukt worden
  3. retorische zinfiguren die in een woordgroep of zin uitgedrukt worden

  Alle stijlfiguren berusten op afwijkingen van normaal taalgebruik; zijn deze afwijkingen niet opzettelijk aangebracht of functioneren zij niet, dan spreekt men van stijlfouten. Tot de meest voorkomende daarvan behoren: de contaminatie (foutieve samentrekking), incongruentie (bijv. een onderwerp in het enkelvoud, een werkwoord in het meervoud) en foutieve inversie (zgn. tante Betje), bijv. je brief ontvangen en haast ik mij te antwoorden.

  Soorten stijlfiguren

  1. Archaïsme (oud woord)
  Het gebruik van een ouderwets woord in een moderne tekst. Zoals een antieke klok in een heel moderne omgeving alle aandacht krijgt, zo gaat dat ook met een archaïsme.
  Vb: Die vrouw wist haar gezin goed te bestieren .

  2. Neologisme (nieuw woord)
  Het gebruik van een nog niet bestaand woord. De betekenis van het woord moet wel duidelijk zijn. Je gebruikt een neologisme wanneer je niet voldoende hebt aan de bestaande woorden om je goed uit te kunnen drukken of als bijvoorbeeld je een nieuw product een naam wil geven. Als een neologisme ‘aanslaat’, houdt het op een neologisme te zijn.
  Vb: Flappentap, sleurhut, ecopieper, treurbuis.

  3. Anafoor (herhalen)
  Het (ongewijzigd) herhalen van een woord(groep), een zin of een zinsbouw (het op dezelfde manier beginnen en verlopen van zinnen).
  De functie hiervan is nadruk leggen, vaak op een (sterke) emotie.
  Vb: Nooit, nooit ga ik daar meer naar toe.
  Vb: Wanneer Jacqueline van der Waals weet dat ze een ongeneeslijke ziekte heeft, schrijft ze een gedicht van vijf strofen. Elke strofe begint met: Sinds ik weet.

  4. Ellips (weglating)
  Het gebruik van telegram stijl. Je schrijft dus eigenlijk onvolledige zinnen. Je laat weg wat niet strikt noodzakelijk is. Het effect is een bondige, krachtige zegging.
  Vb: Oost, west, thuis best. Dus wij meteen naar het café.

  5. Opsomming
  Een aantal zaken achter elkaar noemen, je kunt in een opsomming een oplopend tempo en hogere spanning vinden. Dat heet climax (opklimming).
  Vb: Hij riep, schreeuwde, krijste.
  Als de opsomming afneemt in kracht en spanning heeft dat anticlimax.
  Vb: Hij riep, sprak, fluisterde.

  6. Antithese (tegenstelling)
  Men gebruikt een tegenstelling om iets duidelijk te maken. Komt vrij veel voor.
  Vb: Zij was op aarde, hij in de hemel.
  Vb: Hij was geen emotionele neo-nazi die weet dat wat hij wil slecht is, maar een kille nazi die denkt dat wat hij doet goed is. (Mullish).

  7. Paradox (schijnbare tegenstrijdigheid)
  Er schijnt sprake te zijn van een tegenstelling, maar bij nader inzien blijkt dat niet zo te zijn. Dus op het eerste gezicht lijkt het tegenstrijdig.
  Vb: Wie zijn kinderen wil vasthouden, moet ze loslaten.
  Vb: Hij deed alles zó onmerkbaar, dat het iedereen wel moest opvallen. (Mullish)

  8. Hyperbool (overdrijving)
  Een schrijver kan opzettelijk overdrijven om nadruk te geven, om te spotten of om een komisch effect te veroorzaken.
  Vb: Een ogenblikje
  Vb: Mijn oom Frits had zúlke stómme kinderen, dat hij het zelf in de gaten had’ . (Bomans)

  9. Understatement (‘onderdrijving’)
  Je kan als schrijver ook opzettelijk afzwakken. De lezer vult dan (als het goed is) het ontbrekende aan. Een auteur als Marga Minco heeft van het understatement haar schrijfstijl gemaakt. Dat was voor haar de enige manier om over haar oorlogsherinneringen te schrijven.
  Vb: Het is wel een beetje lastig. (reactie van iemand die blind is geworden)
  Vb: Op een zomermorgen om half vijf, toen de zon prachtig opkwam, is hij van de Waalbrug gestapt. (Nescio)

  10. Eufemisme (verzachting)
  Het is een verzachtende manier van spreken, vooral bij gevoelige onderwerpen zoals ziekte, dood en taboes (seks; zaken die met stofwisseling te maken hebben). Vaak zie je ook in de loop van de tijd bepaalde namen, termen en uitdrukkingen vervangen worden door ‘zachtere’ woorden.
  Vb: Hij heeft het tijdelijke met het eeuwige verwisseld .
  Vb: Tering -> tuberculose -> tbc -> tb.
  Vb: Ministerie van Oorlog -> Ministerie van Defensie.

  11. Retorische vraag (mededeling in vraagvorm)
  In een rede of een preek wordt vaak gebruik gemaakt van retorische vragen. Het is niet de bedoeling dat er antwoord wordt gegeven maar dat men er over nadenkt. Vaak is het antwoord logisch en gelijk duidelijk.
  Vb: Zijn wij niet allen zondaars?

  12. Pleonasme (dubbelop)
  Hier wordt een bijzonderheid van een woord gegeven die het woord van zichzelf al bevat. Het is dus eigenlijk een overbodige toevoeging. Het wordt vooral gebruikt om extra nadruk te geven. Het komt voor als stijlfout in welk geval de toevoeging nutteloos is, vb: tot later uitstellen.
  Vb: Het rode bloed stak scherp af tegen de witte sneeuw.
  Vb: Een leugenachtige politicus. (??)

  13. Tautologie
  Hier wordt tweemaal hetzelfde uitgedrukt door woorden van dezelfde woordsoort. De woorden zijn synoniem.
  Vb: Enkel en alleen; wis en waarachtig; rep en roer.

  14. Woordspeling (dubbelzinnigheid)
  Bij de woordspeling wordt gebruik gemaakt van de verschillende betekenissen die een woord heeft. Je komt woordspellingen tegen in veel reclameteksten en slogans.
  Vb: Elancyl brengt lijn in uw figuur.
  Vb: Hier ligt Gijs van Amerongen
  in de grond geen kwade jongen.


  15. Ironie (zachte spot)
  Spot is een wapen, bij ironie is het niet de bedoeling iemand te kwetsen. Er is sprake van lichte ergernis, lichte emotie. Je kunt laten blijken wat je bedoelt door het tegenovergestelde zeggen van wat je eigenlijk bedoelt.
  Vb: Een leerling komt voor de 8e keer te laat in de les, de leraar zegt: Zo, je bent weer mooi op tijd.
  Vb: Reactie op voddige tekening: Familie van Rembrandt?

  De volgende twee zijn eigenlijk geen stijlfiguren in de eigenlijke betekenis van het woord omdat ze niet ‘bewust afwijken van de gewone manier van zeggen’. Maar omdat ze toch er dicht in de buurt komen en ironie er wel bij hoort noem ik ze toch. Bovendien zijn ze een erg krachtig wapen.

  16. Sarcasme (bijtende spot)
  Bij sarcasme is er spraken van sterke emotie, het woord heeft te maken met ‘afscheuren van vlees’. Iemand kan zich persoonlijk bedreigt voelen en dan sarcastisch worden. Milieuactivistes kunnen ook sarcastisch worden als ze zien hoe weinig er verandert, maar dat neigt meestal meer naar cynisme. Sarcasme kan ook erg komisch zijn en wordt ook veel gebruikt door cabaretiers.
  Vb: Hij zei dat hij ongelukkig was. Het was hem aan te zien.

  17. Cynisme
  Een cynicus heeft zijn geloof in de goede bedoelingen van de mens verloren, hij heeft geen hoop meer. Zijn reactie lijkt kil en onbewogen, hard, maar is ten diepste heel erg emotioneel. Je kunt zeggen dat een cynische opmerking een gevolg is van een schipbreuk van idealen. Het is een verdedigingswapen. Een cynicus verbergt zijn gevoeligheid achter een masker van hardheid. Het woord ‘cynisme’ hangt samen met het Griekse woord voor ‘hond’, vandaar ook: hondse spot.
  Vb: 'Shell heeft mooie jaarverslagen, maar voor de inwoners van Nigeria is er niets veranderd' (Eveline Lubbers)

Laatst gewijzigd op 22-06-2005 om 16:22.
Met citaat reageren
Oud 23-12-2004, 18:34
Verwijderd
7. Beeldspraak
 • Beeldspraak is een taalmiddel waarbij iets of iemand (het verbeeldde) wordt vergeleken met iets of iemand anders (het beeld); beeldspraak berust altijd op een bepaalde overeenkomst tussen twee zaken: 'Die kerel is als een boom' vergelijking tussen 'kerel' (verbeelde) en 'boom' (beeld); de overeenkomst is dat beide groot zijn.

  1. Metonymia
  Bij deze vorm van beeldspraak is geen sprake van een vergelijking en van een overeenkomst; veelal is er wel een bepaalde betrekking tussen het beeld en het verbeelde:

  ... Wil je nog een kopje? (bedoeld is de inhoud van het kopje)

  ... Nederland won gisteren met 3-0! (bedoeld is het team van Nederlandse spelers).

  Er zijn zes soorten metonymia:
  1. Producent i.p.v. product;
  2. Deel i.p.v. geheel;
  3. Geheel i.p.v. deel;
  4. Verpakking i.p.v. inhoud;
  5. Plaats van herkomst i.p.v. product;
  6. Materiaal i.p.v. voorwerp.


  2. Personificatie
  Bijzonder metafoor. Je geeft iets levenloos eigenschappen of karaktertrekken van een levend wezen.

  ... Zij lijken op elkaar als twee druppels water.

  ... Die mening is zo oud als de weg naar Rome.  3. Metafoor
  Je geeft iets rechtstreeks de naam van iets anders, omdat er overeenkomst is. In de zin staat nu alleen het beeld.

  ... De beesten richtten grote schade aan. (metafoor).

  Uitdrukkingen en scheldwoorden zijn vaak een metafoor:

  - Na die mislukking zat hij met de handen in het haar.

  - Smeerlap !  3. Vergelijking met als:
  'Hij voelde zich als een vis in het water'
  (schematisch weergegeven: V - als - B) i.p.v. als gebruikt men ook vaak synoniemen: zoals, evenals, gelijk. Voorbeeld:

  'Zoals de ouden zongen, piepen de jongen'

  De zon gaat onder als een gouden bal  4. Vergelijking zonder als:
  Bij deze vergelijking worden beeld en verbeelde niet met elkaar verbonden door als

  ... Johan, een angstige wezel, ....

  ... Tibet, het dak van de wereld, ......  5. Van vergelijking:
  Een boom van een kerel
  (van achteren naar voren lezen: die kerel is een boom).


  6. Homerische vergelijking
  Een lang uitgesponnen vergelijking. Voorbeeld:

  zoals de zon in mei,
  de warme zomerdag in juni,
  en de stranddag in juli,
  zo heb ik graag een vrije dag.  7. Allegorie
  Is een lange metafoor / personificatie, de hele tekst volgehouden.

  (N.B.: Het verschil tussen een homerische vergelijking en allegorie is dus: de homerische vergelijking is een vergelijking, de allegorie een metafoor in engere zin; de homerische vergelijking is een deel van het kunstwerk, de allegorie is het gehele kunstwerk.)


  8. Synesthesie
  Synesthesie berust op het verbonden zijn van de indruk van een bepaald zintuig met die van een ander zintuig, b.v. gehoor met zicht, gevoel met gehoor. In de plaats van een woord dat b.v. een gezichtsindruk moet weergeven, wordt een woord gebruikt dat een gehoorindruk weergeeft.

  - Knalrood (zo rood, de rode kleur maakt zo'n indruk alsof je een knal hoort). (gehoor - visueel)
  - bittere woorden (smaak - gehoor)
  - schreeuwende kleuren (gehoor - visueel)

Laatst gewijzigd op 22-06-2005 om 16:22.
Met citaat reageren
Oud 21-06-2005, 15:49
Verwijderd
Toevoeging op 21 juni: Soorten stijlfiguren in het hoofdstuk Figuren. Met dank aan Diary Of Dreams.
Met citaat reageren
Oud 21-06-2005, 17:18
Diary of Dreams
Avatar van Diary of Dreams
Diary of Dreams is offline
Ah, eindelijk toegevoegt dank.
Over dat stukje wat er al stond over (stijl)figuren, retorische woord/zinfiguren staar eronder ook al, en stukken duidelijker (vind ik dan ^^), misschien een goed plan om dat stuk in mijn toegevoegde stuk te verwerken?

Ow, en is het de bedoeling dat het niet op slot staat?
__________________
Zeker weten een betweter.
Toch?
Met citaat reageren
Oud 21-06-2005, 18:15
Verwijderd
Dat is het, dan kunnen mensen hier nog toevoegingen doen. Maar ik moet het sowieso weer eens bijwerken. Die list-dingen schijnen het niet meer te doen.
Met citaat reageren
Oud 21-06-2005, 18:37
Diary of Dreams
Avatar van Diary of Dreams
Diary of Dreams is offline
De code voor een list is (volgens mij) ook verandert, het staat nu iig niet goed nee.
Je kan niet een list over meerdere post maken, dat is misschien fout gegaan. Je moet bij elke post weer dit verhaal maken:

[list]
[*]bla
[*]bladibla
[/list]
__________________
Zeker weten een betweter.
Toch?
Met citaat reageren
Oud 22-06-2005, 13:41
Verwijderd
Schat, daar ging het niet om Ik had dit van Alluman ofzo gepikt, het was een manier om in te springen, niet om opsommingen te maken. Helaas werkt dat niet meer en haal ik ze maar gewoon weg.
Met citaat reageren
Oud 22-06-2005, 15:56
Diary of Dreams
Avatar van Diary of Dreams
Diary of Dreams is offline
Dat kan nog steeds gewoon hoor, gewoon de bladibla weghalen en bla veranderen in het stukje wat je in wil laten springen.
__________________
Zeker weten een betweter.
Toch?
Met citaat reageren
Oud 22-06-2005, 16:20
Verwijderd
Je hebt gelijk.
Met citaat reageren
Oud 22-06-2005, 16:42
Diary of Dreams
Avatar van Diary of Dreams
Diary of Dreams is offline
Citaat:
Mutant schreef op 22-06-2005 @ 16:20 :
Je hebt gelijk.
Geen dank, staat die '+' er al lang trouwens? Ik wist dat je fb+ was maar ik heb het nog nooit zien staan.
__________________
Zeker weten een betweter.
Toch?
Met citaat reageren
Oud 22-06-2005, 18:44
Verwijderd
Al sinds ik het ben
Met citaat reageren
Oud 22-06-2005, 18:54
Sketch
Avatar van Sketch
Sketch is offline
Citaat:
27 april 2005: Tampert stopt met forumbaas+en, maar blijft wel aan als forumbaas. Mutant vervangt hem op Huiswerk en heeft dus ook een + gekregen.
Met citaat reageren
Ads door Google
Oud 22-06-2005, 19:56
Diary of Dreams
Avatar van Diary of Dreams
Diary of Dreams is offline
Citaat:
Mutant schreef op 22-06-2005 @ 18:44 :
Al sinds ik het ben
Ow vreemd, nooit gezien

en sketch, ik zei dus dat ik het al dus al wel wist.
__________________
Zeker weten een betweter.
Toch?
Met citaat reageren
Oud 22-06-2005, 20:00
Sketch
Avatar van Sketch
Sketch is offline
Citaat:
Diary of Dreams schreef op 22-06-2005 @ 19:56 :
Ow vreemd, nooit gezien

en sketch, ik zei dus dat ik het al dus al wel wist.
Je vroeg toch sinds wanneer? Kijk naar de datum die ik quote
Met citaat reageren
Oud 22-06-2005, 20:04
Diary of Dreams
Avatar van Diary of Dreams
Diary of Dreams is offline
Citaat:
Sketch schreef op 22-06-2005 @ 20:00 :
Je vroeg toch sinds wanneer? Kijk naar de datum die ik quote
Dat was dus zo'n vraag van 'staat 'ie er net of al langer?', een preciese datum is dan niet nodig ^^
__________________
Zeker weten een betweter.
Toch?
Met citaat reageren
Oud 23-11-2007, 23:21
elysea
Avatar van elysea
elysea is offline
spam spam spam verwijderen aub
Met citaat reageren
Advertentie
Reageren

Topictools Zoek in deze topic
Zoek in deze topic:

Geavanceerd zoeken

Regels voor berichten
Je mag geen nieuwe topics starten
Je mag niet reageren op berichten
Je mag geen bijlagen versturen
Je mag niet je berichten bewerken

BB code is Aan
Smileys zijn Aan
[IMG]-code is Aan
HTML-code is Uit

Spring naar


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 15:00.