Oud 07-12-2001, 18:23
Rabbi Daniel
Rabbi Daniel is offline
Oproep: tot een scholieren- en studentenstaking in de hele EU!

Vertaald uit het Duits

Studiekostenbijdragen , bezuinigingen, privatisering... geen of te
lage
studiefinanciering (In Duitsland krijgen veel studenten geen of erg
weinig -Bafög - studiefinanciering). De doelstellingen van het
onderwijs veranderen zich snel. Ze richten zich naar de wensen van de
particuliere sector. In heel Europa worden studenten en scholieren
met gelijksoortige problemen geconfronteerd. De oorzaken zijn in de
EU-politiek te vinden. Studenten uit Dortmund roepen daarom op tot
een scholieren- en studentenstaking in de hele EU van 10 t/m 14
December 2001. Tijdens de eerste dagen van de staking roepen ze op om
akties te voeren in de steden, scholen en universiteiten. Op 14
december vindt dan nog een gezamelijke demonstratie tijdens de EU-
topontmoeting in Brussel plaats. In dit artikel gaan we in op de
situatie op de duitse Hogescholen, het GATS-verdrag (General
Agreement on Trade in Services) en de geplande akties.

Woede aan de Duitse universiteiten

"We zullen erop aandringen dat nu een passende kampagne tegen de
invoering van studiekostenbijdragen en voor het terugtreden van de
Minister wordt voorbereid. Tijdens het wintersemester moeten er dan
passende protestakties tegen de invoering van studiekostenbijdragen
gevoerd worden", zegt Georgios Kaimakamis, bestuurslid van de
landelijke koalitie van linkse en radikaal-demokratische
Hogeschoolgroepen (Lira). " De regeringspartijen moeten erover
nadenken of ze vlak voor de parlements-verkiezingen een groot
konflikt in de hogescholen willen hebben. Ze moeten niet vergeten dat
ze wegens rood-groene beloftes tijdens de laatste verkiezingen veel
ondersteuning onder studenten hadden" benadrukt de spreker van de
grootste linkse studentenvakbond in de BRD. Wat de
studentenwoorvoerder zo kwaad maakt, is de opnieuw opgekomen
diskussie over studiekostenbijdragen waar ook politici van de
koalitiepartijen ijverig aan meedoen. En dat hoewel onder leiding van
bondsminister van onderwijs Edelgard Bulmahn nog tijdens de
verkiezingskampagne, en daarna ook in het regeerakkord, een verbod
van juist deze kostenbijdrage tot minstens 2002 beloofd was. De
diskussie was losgebroken na de uitspraak van de bonds-
administratieve-rechtbank dat de invoering van een
studiekostenbijdrage van 1000 DM per semester
voor "Langzeitstudenten", dat zijn studenten die de normale
studietijd met meer dan 4 Semester overschrijden, zoals in de
bondsstaat Baden Würtemberg sinds 1998 wordt verlangd voor rechtmatig
hield.

Verkiezingsbelofte gebroken? Studiekosten voor iedereen?

De minster van wetenschap van de bondsstaat Niedersachsen, Thomas
Oppermann van de sociaal-demokratische SPD, hield al een tijd geleden
een pleidooi voor het invoeren van studiekostenbijdragen. Bedragen
tot 3.000 DM per jaar worden genoemd. De bondstaten Saarland en
Bremen zijn ook van plan studiekostenbijdragen in te voeren voor
studenten. In de bondstaat Beieren wordt nu al voor iedere tweede
studie (als de eerste afgebroken of afgesloten is) betaald. Duizend
mark per semester moeten de studenten vanaf het eerste semester
betalen. In de hele bondsrepubliek bieden de wetten voor de
hogeschool meerdere bondsstaten de mogelijkheid om
studiekostenbijdragen voor bovenbouwstudies of aanvullende studies te
verlangen. Ook in de bondsstaat Rheinland-Pfalz zijn ze enthousiast
over deze mogelijkheid. De verantwoordelijke minister daar, Jürgen
Zöllner, heeft de diskussie om studiekostenbijdragen anderhalf jaar
geleden met een geheel nieuw voorstel weer laten opleven:
tegoedbonnen voor het studeren. Bondsminister Bulmahn heeft de
Würtembergischen studiekostenbijdrage openlijk verdedigd. Meerdere
studentenvakbonden beschuldigen haar ervan dat ze daarmee een
belangrijke verkiezingsbelofte uit 1998 gebroken heeft en zich ook
niet aan het regeerakkord houdt. Daar staat namelijk:" We zullen het
framewerk van de wetten voor de hogeschool met de bondsraad verder
ontwikkelen en daarbij het verlangen van studiekostenbijdragen
uitsluiten".

Elite-onderwijs

Het ziet ernaar uit dat daarmee een taboe is doorbroken: Het "nee
tegen studiekostenbijdragen", dat een lange tijd heeft gezorgd voor
een verhoudingswijze hoge mate aan gelijke kansen in Duitsland is
niet meer onomstotelijk. De konsekwenties van deze kostenstijging
voor studenten, ontoereikende studiefinanciering enz. zijn nu al te
zien in een onderzoek van het "Deutsche Studentenwerk": De wil om te
gaan studeren zinkt vooral bij kinderen uit inkomenszwakkere
gezinnen, die meestal door de dwang om tegelijkertijd te moeten
werken vaak "Langzeitstudenten" worden en dus langer over hun studie
doen. Het ligt dus voor de hand dat studiekostenbijdragen in welke
vorm dan ook deze situatie alleen maar kunnen verslechteren. En
terwijl een hervorming van de studiefinanciering is mislukt
concentreerd men zich op het ministerie van onderwijs op de
financiele ondersteuning van wetenschappelijke onderzoeken.

Meer geld voor wetenschappelijke onderzoeken tegen overvolle
hoorzalen? - of waarom universiteiten en sponsor-rijp worden bezuinigt

Na de rigoreuze koersverandering van de minister wat betreft de
studiekostenbijdrage steld zich natuurlijk de vraag naar het waarom?
Het ziet ernaar uit dat de onderwijspolitiek niet meer door
bondspolitici wordt bepaald.
Waarom anders deze "Eiertanz". En als we iets beter opletten zien we
dat de oorzaak van de ministriele verkiezingsleuge daadwerkelijk in
Brussel ligt - in de handen van de EU en vooral ook de WTO (World
Trade Organisation). Met de in 1994 afgesloten internationale
handelsovereenkomst "GATS" (General Agreement on Trade in Service) is
men daar bezig om de onderwijs-sector in de handen van de
particuliere sector te leggen. Dienstverleningen waartoe ook de
gezondheitssorg en het onderwijs behoren worden in het GATS-verdrag
als handelswaar gezien. Onder de paraplu van de WTO en aan de
demokratische kontrolle van de nationale parlamenten voorbij moet
GATS voor bedrijven de mogelijkheid scheppen om grote delen van de
overheidssector, zoals openbaar verkeer, gezondheid,
telekommunikatie, waterverzorging, energie enz., over te nemen. De EU-
landen hebben zich gemeenschappelijk aan dit verdrag gebonden. Dit
verdrag voorziet handels-sankties voor die landen die hun markten, in
dit geval de dienstverleningssektor, niet in de volgens het verdrag
vastgelegde mate voor buitenlandse ondernemingen vrijgeeft.
Vrijgegeven moeten vroeger of later alle sectors die niet
monopolistisch door de staat worden bedreven. Dus ook de
onderwijssector daar in Duitsland (en ook andere EU-landen)al enige
particuliere scholen aktief zijn. Buitenlandse ondernemingen kunnen
zich met behulp van het GATS-verdrag, dat hun het recht op gelijke
behandeling geeft en met hulp van de WTO, toegang tot de
overheidssector van een land via de rechter opeisen. Op dit moment
wordt in het kader van GATS zowel over de liberaliseering van de
gezondheidssector en het onderwijs onderhandelt. Tegelijkertijd
worden voor bedrijven in Duitsland alvast alle wegen geplaveid. De
Duitse unversiteiten worden niet alleen met het voorzichtig beginnen,
van het verlangen van studiekostenbijdragen nu al voor de
konkurentiestrijdt "fit" gemaakt. Met het veranderen van
staatsscholen in stichtingen wordt het de universiteiten mogelijk
gemaakt om in een veel grotere omvang als tot nu toe geld van
sponsors in te zamelen en zelf in de partuculiere sector aktief te
worden. Niet voor niets zit sinds halverwege dit jaar met de
Universiteit Witten/Herdecke voor de eerste keer een in de
wetenschapsmarketing en het inzamelen van geld ervaren privé-
universiteit in de Duitse hogeschoolrectorenraad. Staatshogescholen
worden door financiele steun gemotiveerd om eigen patenten
professioneel te verkopen. Een wet over de autonomie van de hoge
scholen moet het de Universiteiten mogelijk maken om in een veel
grotere omvang als dat tot nu toe mogelijk was om zelf - naar
vermoedelijk economische kriteria - studenten uit te zoeken en
studiezwaartepunten te bepalen. Met algemene studiekostenbijdragen
moet bij zulke op de markt georienteerde stichtingen natuurlijk
worden gerekend. Het openen van de onderwijssector zoals het in het
GATS-verdrag wordt voorzien loopt op niets anders uit als een
privatiesering en de grote lijnen daarvan zijn door de EU allang
besloten en moeten op nationaal niveau alleen nog worden omgezet.
Een terugkeer van de school- en heogeschoolbedrijven in staatshanden
zijn volgens het GATS-verdrag na de privatiesering bijna onmogelijk.
Gezien de harde concurrentie om sponsorgeld en samenwerkingsverbande
met grote bedrijven is het in de logica van de minister zinvol om
meer geld in wetenschappelijke onderzoeken te steken en het onderwijs
nog verder sonsor-rijp te bezuinigen. Dus ook in de toekomst
overvolle klaslokalen.

Human Resources - Hoe van de mens een grondstof wordt gemaakt


In officiele dokumenten en internationale verdragen binnen de EU
worden werknemers, scholieren en studenten al lang als menselijke
grondstof omschreven. Human Resources worden we genoemd. Het
taalgebruik spreekt voor zich: Daar de belangrijkste taak van het
onderwijs steeds meer bestaat uit het opleiden van Human Resources in
dienst van de bedrijven, is het geen wonder dat het privé-kapitaal -
volgens hun logika - probeert z`n eigen prioriteiten en
doelstellingen in het onderwijs probeert af te dwingen.
Onderwijs wordt steeds meer als een handelsprodukt gezien. Politici
accepteren bereidwillig dat de markt de doelstellingen en organisatie
van het onderwijs bepaald. Ook de grootendeels nog in overheidshanden
zijnde onderwijssector ziet zich steeds meer als leverancier van op
maat gemaakte Human Resources. Onnodige ballast zoals bijvoorbeeld
soziale vaardigheden en algemene ontwikkeling worden konsekwent uit
de leerstof weg bezuinigd. Zo wordt het onderwijs steeds meer tot een
plaats met ellebogenmentaliteit. De grens tussen winaars en
verliezers loopt tussen de voor veel geld gekochte bezitters van
geleerde kennis en ongeleerde Human Resources. Ondanks de inzet van
vele jongerenwerkers en leraren wordt de selektie van de "besten"
steeds belangrijker, het steunen van de ontwikkeling van persoonlijke
kwaliteiten raken op de achtergrond. Het oprichten van "elitescholen"
is al lang maatschappelijk geaccepteerd. De kennis is de
belangrijkste grondstof voor de "new economy" geworden en dit feit
wordt als rechtvaardiging voor de liberalisering van het onderwijs
gebruikt. Daardoor worden de grote bedrijven en niet meer de scholen
de belangrijkste akteuren voor menselijke ontwikkeling, de economie
en niet meer de maatschappelijke consensus beslist over gewenste
vaardigheden. Onderwijs wordt ondergeschikt aan de technologie
gemaakt. In toenemende mate laat de politiek zich bij onderricht en
wetenschappelijke onderzoeken zich voor het karretje van
ondernemerschap en van wat economisch nuttig is spannen.

Nee tegen de EU-onderwijsplannen!

Als de Europeanen deze ontwikkeling willen stoppen, ... mogen ze
zeker niet de richtlijnen van de staatshoofden en regeringsleiders
van de 15 EU-landen volgen, die in Maart 2000 tijdens de buitengewone
vergadering van de Europese raad werden besloten en in Juni 2000 door
de Europese raad in een aktieplan concreet werden vastgelegd,
waarschuwt Riccardo Petrella, raadgever van de Europese Commissie,
Professor aan de Université Catholique in Leuven (Belgie). Bij deze
richtlijnen gaat het er in de komende 15 jaar allereerst om het
opbouwen van "e-Europe", zodat Europa in het jaar 2015 de sterkste "e-
economy" ter wereld wordt, verteld Petrella verder. Een belangrijke
doelstelling van de onderwijspolitiek is dat alle Europeanen vanaf
het eerste schooljaar de toegang tot de digitale alfabetisering
mogelijk wordt gemaakt, zodat op deze wijze concurerende "Human
Ressources" opgeleid worden - Deze zullen vooral in staat moeten zijn
om met de Noord-Amerikaanse "Human Resources" te concureren die op
dit moment nog een voorsprong van ongeveer 10 jaar hebben, verteld
Petrella.

Neo-Liberalisme - een oplossing voor de "chosen few"

Verkocht wordt deze logika van het neo-liberalisme als weg naar meer
werkgelegenheit en rechtvaardigheit. Een waanidee, laat toch juist
het voorbeeld Verenigde Staten zien waar deze weg heengaat: hoewel de
economie in de Verenigde Staten in de 90-er jaren een ongeloofelijke
boom kende, hoewel er weinig werkloosheid was, hoewel de VS. de
hoogste ontikkelingsstand in de informatica- en
kommunikatietechnologie en topuniversiteiten had en heeft blijft het
onderwijsniveau miserabel.
De maatschapij wordt door de neo-liberale politik verdeeld in
productieve en onbruikbare "Human Ressources". Er ontstaat een neo-
liberaal kastensysteem waaraan het nieuwe proletariaat van de "niet
wetenden" niet uit kan ontsnappen.
Daar in de Kasten der wetenden slechts een bepaald aantal "Human
Ressources" nodig zijn, moet de toegang hiertoe elitair
zijn. "Moderne" buitenlanderpolitiek laat zien waar de weg naartoe
gaat: In vele EU-landen krijgen de kasten der wetenden Greencards en
onbruikbare Human Ressources worden het land uitgezet.

Internationale Akties zijn zinvoller

Totnutoe hebben Studenten en scholieren altijd op lokaal- en
nationaal niveau geprotesteerd. De steeds verder afnemende
belsissingsbevoegdheden van de nationale overheden maken het
noodzakelijk om tegen het "dictaat vn de internationale
handelsovereenkomsten" ook internationaal aktie te voeren. En wel nu
direkt daar de WTO na het mislukken van de onderhandelingen in
Seattle op dit moment een nieuwe onderhandelingsronde zijn begonnen
over het GATS-verdrag. De onderdelen gezondheidszorg en onderwijs
staan nu op de agenda. Daar leden van de de Europese Unie, die
officieel worden bijgestaan door een Europese Lobbygroep van
dienstverleningsbedrijven waarin bijvoorbeeld de privé-universiteit
voorstanders van de Bertelsmannstichting zitten, gezamelijk als EU
aan de GATS onderhandelingen deelnemen, is het absoluut noodzakelijk
dat Europese studenten en scholieren gezamelijk tegen de
liberalisering van het onderwijs oppositie voeren. Niet alleen in
Duitsland, in vele EU-landen worden voorbereidingen getroffen om het
onderwijs voor de "markt" te openen.

Stakingsbereidheid dwars door Europa?


Terwijl in Oostenrijk dit semester voor de eerste keer
studiekostenbijdragen betaald moeten worden en in Duitsland deze
ontwikkeling ook op gang is gekomen, is de privatisering van het
onderwijs in Engeland zo goed als doorgevoerd. In Oostenrijk wordt
daarom het idee van een scholieren- en studentenstaking in alle EU-
landen goed ontvangen. GRAS ("Grüne und Alternatieve
StudentInnen"),die op dit moment de grootste fraktie in het
Oostenrijkse Studentenparlament vormen, zijn erg enthousiast over het
idee en ook de AKS ("Aktion Kritischer SchülerInnen") heeft
geinterreseerd gereageerd. In Duitsland heeft de grootste
scholierenvakbond positief gereageerd en ondanks het feit dat de
universiteiten nog steeds zomervakantie hebben zijn ook uit
studentenkringen steeds meer positieve reakties binnengekomen. Het
heeft steeds minder zin om alleen op nationaal niveau te protesteren
daar de belangrijke beslissingen wat betreft de Onderwijspolitiek in
Brussel door de EU worden genomen. Op dit moment wordt daarom kontakt
met alle Europese scholieren- en studentenorganisaties opgenomen.

Een speciale website is in het web gezet: http://int-protest-
action.tripod.com .

Diskussies en koordinatie worden in meerdere talen via Mailing listen
georganiseerd: http://groups.yahoo.com/group/int-scholieren-en-
studentenakties

Kontakt: eu-studentenprotest@firemail.de

Om een zo breed- en goed mogelijkst beeld te krijgen over de situatie
in alle EU-landen wat betreft het onderwijs zijn alle bijdragen en
ideeen darover welkom. Ook vertalers in alle eu-talen zijn van harte
welkom.

Niet sluiten vanwege dat andere topic, dat is iets anders.
Met citaat reageren
Advertentie
Oud 08-12-2001, 15:42
Rabbi Daniel
Rabbi Daniel is offline
Up...
Met citaat reageren
Oud 08-12-2001, 15:57
AviBoY
AviBoY is offline
Ik snap het niet helemaal....
Met citaat reageren
Oud 08-12-2001, 15:59
autodropje
Avatar van autodropje
autodropje is offline
heb je niet een samenvatting?

Ja, ik weet het, ik ben lui
__________________
Praat niet over jezelf, dat doen wij wel als je weg bent|Ban de zuurkool uit de supermarkt!|waaromniet? *kusje*| Boomknuffelaar
Met citaat reageren
Oud 08-12-2001, 22:36
Verwijderd
Ja, alsjeblieft, vat het ff samen ofzo, want ik denk dat niemand zin heeft om die hele lap tekst te lezen (waaronder ik).
Met citaat reageren
Oud 09-12-2001, 11:46
Verwijderd
Ik lees de woorden staken, elitair, studiefinanciering en te weinig. Dan krijg ik al geen zin meer om door te lezen.
Met citaat reageren
Oud 09-12-2001, 14:37
Joanne
Joanne is offline
Ehm, is t niet een beetje laat om daar nu pas over te beginnen?
10 december is morgen al...
__________________
.....
Met citaat reageren
Advertentie
Reageren

Topictools Zoek in deze topic
Zoek in deze topic:

Geavanceerd zoeken

Regels voor berichten
Je mag geen nieuwe topics starten
Je mag niet reageren op berichten
Je mag geen bijlagen versturen
Je mag niet je berichten bewerken

BB code is Aan
Smileys zijn Aan
[IMG]-code is Aan
HTML-code is Uit

Spring naar


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 21:33.