Oud 05-10-2001, 21:49
Mujahidien
Mujahidien is offline
De natuurkundige aspecten van de Dag des Oordeels
Door Dr. Mohammed Huma Young Khan

ďWanneer wij gestorven zijn en stof en botten geworden, zullen wij dan opgewekt worden?Ē Koran 37, vers 16.
We hebben ons zelf niet in leven gewenst noch accepteren wij de dood vrijwillig. Het leven lijkt bijna oneindig, vooral wanneer het goed met ons gaat. Als we bezig zijn met onze dagelijkse drukke bezigheden besteden we nauwelijks aandacht aan de ironische kant van het geheel, namelijk dat alles uiteindelijk tot een einde komt.
Alle grote wereldreligies hechten geloof aan een vorm van leven na de dood. De Dag des Oordeels is ťťn van de fundamentele geloofskwesties voor moslims, christenen en joden. Bij Hindoes worden hun bijna eindeloze reÔncarnaties opgevolgd door een uiteindelijke reŁnie met het hoogste wezen.
Ook al geloven we standvastig in de Dag des Oordeels, alles wat ons geloof kan versterken is uiterst welkom. Laten we in deze context naar het verhaal van de profeet Ibrahim (Abraham, vrede zij met hem) kijken, zoals dat in de Koran wordt weergegeven (in soera 2 , vers 260).
Profeet Abraham wilde weten hoe God leven geeft aan de doden. Hij zei dat hij geloofde dat het de waarheid is, maar hij zou graag wat gerust gesteld willen worden. In antwoord hierop gaf God hem toen een wonder. Als een grote profeet als Abraham al om geruststelling verzocht dan hebben wij, simpele mensen, daar wellicht nog meer behoefte aan. Dit is tegenwoordig, daar er vele geloven door de vooruitgang van de moderne wetenschap weerlegd worden, zeer zeker het geval. Moslims mogen hier van geluk spreken want wetenschappelijke ontdekkingen hebben vele onduidelijke koranpassages uitlegbaar gemaakt en nieuwe betekenissen aan weer andere toegevoegd.
De Koran steekt, onder andere vanwege dit punt, met kop en schouders boven de rest van de religieuze boeken uit en toont zich hierbij als dť autoriteit onder de ware geopenbaarde boeken. Er is slechts ťťn versie van de Koran. Het is het enige religieuze boek waarvan zelfs degenen met kritiek op de Islam toegeven dat er niets in veranderd is sinds hij geopenbaard werd aan de profeet Mohammed, vrede zij met hem, zoín veertienhonderd jaar geleden.
Er zijn vele verzen in de Koran die wetenschappelijke feiten beschrijven die pas in de laatste honderd jaar ontdekt zijn. De verschillende fenomenen worden consistent beschreven. De verzen beschrijven bijvoorbeeld op gedetailleerde wijze ideeŽn die in overeenstemming zijn met moderne observaties van het heelal. Volgens de Koran komt het leven voort uit water en werd het geschapen in verschillende fasen. Genoemd worden de banen van de zon en de maan en de mogelijkheid van het bestaan van verscheidene andere werelden naast de aarde.
Ook is er de vermelding van hogere dimensies. Het Paradijs en de Hel schijnen buiten dit heelal te zijn gesitueerd en in een andere dimensie te liggen. In dit artikel zou ik willen stellen dat zelfs op dit moment, met onze beperkte kennis, er opmerkelijke overeenkomsten bestaan tussen sommige kosmologische theorieŽn en de Dag des Oordeels zoals deze in de Koran beschreven wordt. Ik geloof dat de wetenschap in de toekomst deze voorspellingen opnieuw zullen bekrachtigen. Dat is echter niet de enige manier waarop de Dag des Oordeels zou kunnen komen en natuurlijk is de echte waarheid bij God alleen.
ďIn de naam van God, de Erbarmer, de Barmhartige. Rekent de mens erop dat Wij zijn beenderen niet bijeen zullen brengen? Zeker , Wij zijn in staat om zijn vingertoppen te vormenĒ. Koran 75: 3,4.

Introductie tot kosmologie
Om te begrijpen hoe de toekomst van het heelal in relatie staat met de Dag des Oordeels is het noodzakelijk dat we iets afweten van kosmologie. In de komende bladzijden zullen we er achter komen hoe het heelal ontstond, hoe het er nu voor staat en wat de toekomstige mogelijkheden voor ons in petto hebben. Ons zonnestelsel bestaat uit de aarde en negen (recentelijk nog een nieuwe ontdekt, zodat we op tien uitkomen) andere planeten die in een baan rondom een ster, die wij zon noemen, bewegen.
De zon vormt samen met tweehonderd biljoen andere sterren ons sterrenstelsel de Melkweg.De sterrenstelsels zijn ruwweg gevormd als een schijf, met sterren die erbinnen in rondgaande banen bewegen op verschillende afstanden rondom een grote centrale massa.
ďBij de hemel met zijn banen! Jullie zijn het in wat jullie zeggen oneens. Wie zich laat afleiden wordt door Hem afgeleidĒ . Koran 51: 7,8,9.
Lichtjaren
De grootheid van het heelal vereist dat de afstanden gemeten worden in Ďlichtjarení. Een lichtjaar is een afstand, afgelegd door het licht in ťťn jaar, bij een snelheid van driehonderd duizend kilometers per seconde. De afstand van de aarde naar de zon is acht minuten bij de snelheid van het licht. Vergelijken we dit met de meest nabijgelegen ster op de zon na, dan is dit vier lichtjaren vanaf de aarde gerekend.
Ons zonnestelsel, de Melkweg, is honderd en vijftig duizend lichtjaren breed. Dit betekent dat wanneer men zich met de snelheid van het licht verplaatst, het honderd en vijftig duizend jaren zal duren voor men van de ene naar de andere kant kan komen. De gemiddelde scheidingsruimten die tussen de verschillende zonnestelsels zitten zijn ongeveer tien miljoen lichtjaren breed. Vele honderd biljoenen van dergelijke zonnestelsels zijn onderdeel van een werkelijk gigantisch onvoorstelbaar groot heelal!
ďDe schepping van de hemelen en de aarde is groter dan de schepping van de mens, maar de meeste mensen weten het niet.Ē Koran 40: 57.
De terugwijkende zonnestelsels
Wanneer het licht afkomstig uit andere zonnestelsels dan het onze, geanalyseerd wordt, door gebruik te maken van een spectroscoop, constateren we dat het zich in gigantische snelheden van ons af beweegt. Hoe verder een zonnestelsel van ons af gelegen ligt, hoe sneller de snelheid van het zich terug trekken van het licht.
Deze beweging van de zonnestelsels wordt veroorzaakt door het uitdijen van het heelal. Het heelal vond zijn oorsprong in een gigantische explosie, de Oerknal (ďBig BangĒ) genaamd, en heeft zich vanaf dat moment onophoudelijk verder uitgebreid. Het heelal is niet slechts een sfeer van zonnestelsels die van elkaar af snellen, waarbij ze de oneindige leegte van de ruimte binnentreden. Het is te vergelijken met een ballon met een heleboel stippen erop, waarvan elke een sterrenstelsel voorstelt. Het oppervlak van deze ballon, die twee dimensionaal is, vertegenwoordigt al de drie dimensies van ons heelal en breidt zich uit in een hogere dimensie die boven ons voorstellingsvermogen uitstijgt.
De toekomst van het heelal
Het is niet bekend of het heelal zich voor eeuwig uit blijft dijen of dat het zich op een dag samen gaat trekken. In beide gevallen zou de toekomst van alle inwoners ervan ernstig in gevaar zijn. Als de uitbreiding doorzet, dan zal na biljoenen jaren de energie van de zon en de sterren uitgeput zijn en zal alles een koude dood sterven. De andere optie is, als er voldoende massa aanwezig is, dat de zwaartekracht op een dag de uitdijing zal stopzetten, waardoor er een samentrekking in gang gezet zou worden. Een samentrekking zal uiteindelijk resulteren in een zeer hete en benarde situatie, de eindimplosie (ďThe Big CrunchĒ) genoemd. Dit zal alle levensvormen die wij kennen vernietigen.
Naast de hierboven genoemde deprimerende en ogenschijnlijke doelloze scenarioís is er nog een derde mogelijkheid. Sommige natuurkundigen denken dat de tijd zal omkeren wanneer het heelal zich begint samen te trekken. Deze mogelijkheid zou een treffende gelijkenis geven met de koranische beschrijvingen over de Dag des Oordeels. Laten we ons nu richten op de evolutie van het heelal. We zullen er achter komen hoe deze leidt tot het einde, een einde dat hand in hand gaat met een nieuw begin, een begin die wij de Dag des Oordeels noemen.
Het geheimzinnige verbond tussen kosmologie en de koranische openbaring zal voor zich spreken.
De natuurkundige aspecten van de Dag des Oordeels
Voor sommigen in de twintigste en eenentwintigste eeuw heeft wetenschap de plaats van wonderen ingenomen en is religie verworden tot niets meer dan een interessante culturele bezigheid. Wat er doorgaans over het hoofd wordt gezien is het feit dat God degene is die de wetten van het heelal, waarop wetenschap en technologie op gebaseerd zijn, gecreŽerd heeft. Natuurkundigen en kosmologen van over de hele wereld werken samen toe naar een beter begrip over de structuur van het heelal. Voor wie zich laat misleiden echter leidt het heelal een doelloos bestaan. Het is een heelal dat willekeurig in elkaar lijkt te steken en nutteloze wetten lijkt te kennen. Vanuit het islamitische standpunt bezien echter is het heelal geschapen met een doel en zal het blijven bestaan totdat dit doel bereikt is; dan zal het ophouden te zijn.. Ö
Er staan veelvuldige nauwkeurige wetenschappelijke feiten in de Koran die zoín veertien honderd jaar geleden geopenbaard zijn. Voor gelovigen is dit niets meer dan een wonder. De wetenschappelijke waarheden die in de Koran beschreven staan zijn niet meer dan honderd jaar ontdekt. Maurice Bucaille, de auteur van Ď De bijbel, de koran en wetenschapí zegt: ď Het zou voor ons geen verassing moeten zijn dat men in deze tijd, waarin de wereld geobsedeerd is door de wetenschap, de waarheid over de Dag des Oordeels duidelijk wordt vanwege de wetenschappelijke kennis die de Koran verschaftĒ.
ďWij zullen hun Onze tekenen aan de horizonten en in henzelf laten zien zodat het voor hen duidelijk wordt dat het de waarheid is. Is het dan niet genoeg dat jouw Heer over alles getuige is?Ē. Koran 41: 53.
Wederopstanding is als het herleven van een verdorde streek
ďEn God is het die de winden uitzendt die dan wolken opdrijven. Dan drijven Wij ze naar een dode streek en laten de aarde ermee herleven nadat ze dood wasĒ. Koran 35:9.
Het opdrijven van wolken en het groeien van planten na het vallen van de regen zijn geen wonderen maar komen tot stand door een reeks aan natuurkundige- en biochemische wetten. De koranische verzen suggereren ook dat herleving na de dood berust op een aantal natuurkundige wetten, waar we ons nu nog niet bewust van zijn. We geloven God de schepper is van alle wetten van het heelal.
De Oerknal
Het heelal ontstond biljoenen jaren geleden met een gigantische explosie die wij de Oerknal noemen. Dit wordt in de Koran vermeld in het volgende vers:
ďHebben zij die ongelovig zijn dan niet gezien dat de hemelen en de aarde een samenhangende massa waren? Wij hebben ze toen van elkaar gescheiden en Wij hebben uit water al het levende gemaakt. Zullen zij dan niet geloven?Ē Koran 21: 30.
De ontdekking van de Oerknal en van het feit dat de oorsprong van leven uit water is werd gedaan door niet-moslims (ďzij die ongelovig zijnĒ). In het begin was alle materie en ruimte (hemelen) op ťťn plek (aan ťťn stuk). Daarna werd alles van elkaar gescheiden door wat de natuurkundigen aangeven met de Oerknal (ďThe Big BangĒ). De bewijzen voor de Oerknal zijn zo overstelpend dat het tegenwoordig voor feit wordt aangenomen en niet slechts als theorie wordt gezien.
De uitbreiding van het heelal
Sinds zijn creatie breidt het heelal zich uit. Deze grote ontdekking werd gedaan door Hubble, een astronoom, in het begin van de twintigste eeuw. Het werd bovendien voorspeld door de theorie van relativiteitsleer van Einstein. Het uitbreiden van het heelal wordt duidelijk vermeld in het volgende koranvers:
ďDe hemel hebben Wij duurzaam gebouwd en Wij breiden het uitĒ. Koran 51: 47.
Het samentrekken van het heelal en het teruglopen van de tijd
Tijd is een van de meest ongrijpbare mysteriŽn van het heelal. Niemand weet wat tijd werkelijk is. Albert Einstein zei dat tijd datgene is wat we met de klok meten. Bij hoge snelheden gaat tijd langzaam voorbij en bij de snelheid van het licht stopt het in zijn geheel. Tijd heeft een richting, het beweegt zich altijd naar de toekomst. We zien regen uit de lucht vallen, dingen kapot gaan, mensen ouder worden en mensen dood gaan. We zien nooit een glas dat weer heel wordt of iemand terugkomen van de dood. Natuurkundigen als BerTy, Thomas Gold en Steven Hawking hebben gesuggereerd dat als de tijd terug zou lopen het heelal zich samen zou beginnen te trekken.
Koranverzen suggereren dat het heelal zich op een dag samen begint te trekken en dat dan de Dag des Oordeels zal aanvangen.
ďDe dag dat Wij de hemel oprollen zoals een rol voor de boeken opgerold wordt. Zoals Wij de eerste schepping begonnen zijn zullen Wij haar herhalenĒ. Koran 21: 104.
In het bovenstaande vers wordt de samentrekking van het heelal vergeleken met het oprollen van een geschrift. Dat zal zijn wanneer de tijd terug zal lopen. Het teruglopen van de tijd zal bewerkstelligen dat men weer opstaat uit zijn graf en weer tot leven zal komen. Iedere gebeurtenis zal opnieuw geschieden omdat alles ligt opgeslagen in de tijd.
ďEn er is niets verborgens in de hemel en de aarde of het staat in een duidelijk boekĒ. Koran 27: 75.
Aangezien de geschiedenis van de aarde zich achterstevoren zal afspelen, zullen naties ťťn voor ťťn terugkomen. Alle goede en slechte daden van het individu als ook van de verschillende naties zullen volledig duidelijk worden terwijl de tijd terug loopt.
ďEn dan zie je iedere gemeenschap neergeknield. Iedere gemeenschap wordt tot haar boek geroepen: ĎVandaag wordt aan jullie vergolden wat jullie gedaan hebbeníĒ. Koran 45: 28.
Het terug lopen van de tijd laat mensen zien wat ze vroeger gedaan hebben. Ze zullen geen controle hebben over hun handen, voeten, monden en ogen. Al de goede en slechte dingen die vroeger gedaan zijn zullen opnieuw door hen gedaan worden. In dit opzicht zullen de handen, voeten enzovoort getuigen worden tegen hen ten overstaan van alle engelen en God. Ze zullen niet instaat zijn om welke slechte daad dan ook te ontkennen.
ďOp de dag dat hun tongen, hun handen en hun voeten tegen hen zullen getuigen over wat zij dedenĒ. Koran 24: 24.
ďWij hebben jullie gewaarschuwd voor een nabije bestraffing op de dag dat de mens kijkt naar wat zijn handen vroeger gedaan hebben en waarop de ongelovige zegt: O wee, was ik maar stof!Ē. Koran 78:40.
Profeten zullen in hun tijd terugkeren als de tijd teruggaat .
ĒEn wanneer voor de gezanten de tijd is bepaaldÖĒ. Koran 77: 11.


Geen vrije wil in het samentrekkende heelal
De mens heeft de vrije wil gekregen te kiezen tussen goed en kwaad in de periode dat het heelal zich uitbreidt. Dat is wanneer al zijn daden in de tijd zullen worden opgeslagen. In het samentrekkende heelal zal er geen vrije wil meer zijn. Niemand zal meer bij machte zijn een ander goed of kwaad te doen.
ďOp de dag waarop niemand iets voor een ander uit kan richten. Op die dag geeft God het bevelĒ. Koran 82:19.
Het omdraaien van de zwaartekracht
Zwaartekracht bestaat door minuscule verschillen in tijd, op verschillende hoogtes. De tijd gaat enigszins sneller voorbij bovenop een bergtop dan dat het voorbij gaat op zeeniveau. Dit verschil in tijd, voor ons overigens niet waarneembaar, kan gemeten worden aan de hand van atomische klokken. Als de tijd terug gaat lopen door toedoen van het samentrekken van het heelal dan zal dit tijdsverschil ook omkeren. Dit zal de zwaartekracht doen omdraaien, wat een aardbeving teweeg zal brengen zo groot als nog nooit tevorenÖ
ďWanneer de aarde volledig dooreen wordt geschudĒ Koran 99: 1
ďEn wanneer er eenmaal op de bazuin geblazen wordt en de aarde en bergen opgepakt worden en in een klap vergruisdĒ. Koran 69: 13-14
ďop de dag dat de hemel als gesmolten metaal zal zijn en de bergen als wolĒ Koran 70: 8-9
Ondanks het omdraaien van de zwaartekracht, zal de massa van de aarde niet volledig uiteen gaan, aangezien het teruglopen van de tijd al het materiaal continue terug zal brengen naar zijn voorafgaande staat.
Het omdraaien van de zwaartekracht zal veroorzaken dat de aarde alles wat erin is uit zal spuwen, waarop het als een gigantische lege bal zal worden.
ďEn wanneer de aarde uitgebreid wordt en uitwerpt wat er in haar is en zich leegt..Ē Koran 84: 3-4
Omdat het omdraaien van de zwaartekracht de aarde in een holle bol zal veranderen zullen de lucht en de hemelen ook veranderen en in de holle aarde terecht komen.
ďOp de dag dat de aarde vervangen zal worden door een andere aarde en de hemelen ook en waarop zij voorkomen bij God, de Ene, de AlbeheerderĒ. Koran 14:48
De volgende verzen beschrijven de Dag des Oordeels op een begrijpelijke manier. De Dag des Oordeels zal beginnen met de Eindkrak, vanwege het omdraaien van de zwaartekracht. Door het omdraaien van de zwaartekracht zal alles wat er in de aarde zit uit worden geworpen en zal het er binnenin compleet leeg zijn. De mensen zullen levend terugkomen -de ene natie na de andere- en deze holle aarde, in wiens centrum een hemel zit, ingaan. De geschiedenis van de verschillende naties zal opnieuw de revue passeren, maar nu achterstevoren. Zowel volkeren als mensen zullen zien wat zij eerder gedaan hebben en zullen dienovereenkomstig beoordeeld worden.
ďWanneer de aarde bevend dooreen wordt geschud en haar lasten te voorschijn brengt en de mens zegt: ĎWat heeft zij toch?í. Op die dag zal zij haar berichten meedelen die jouw Heer haar heeft geopenbaard. Op die dag zullen de mensen afzonderlijk voorkomen om hun daden getoond te krijgenĒ. Koran 99:1-6.
Het ziet er dus naar uit dat het teruglopen van de tijd zal resulteren in een herrijzenis uit het graf en dat we dan weer jonger zullen worden, onze jeugd her zullen beleven en weer in de schoten van onze moeders terug zullen keren. Dit is wat de theorie van het teruglopen van de tijd ons wil doen geloven en wat wederom een nutteloze bedoening lijkt. Maar zo zit het niet in elkaar. De grote aardbeving is niet bedoeld om ons angst in te boezemen, het is onderdeel van het fenomeen dat de hogere dimensies, die nu nog onbereikbaar zijn, voor ons toegankelijk kan maken. Daar is de hel en ook de gaarden van Eden. In de komende bladzijden zullen we zien op welk een precieze wijze God het heelal in elkaar heeft gezet. Het leven wordt niet slechts herschapen, daarnaast is er een manier geregeld om het in elkaar stortende heelal te ontlopen en werelden binnen te gaan die in de hogere dimensies bestaan.
De hogere dimensies
Wiskundig gezien zijn er oneindig veel dimensies. Maar wij leven slechts in een driedimensionale ruimte. Ieder voorwerp in ons dagelijkse leven heeft een lengte, een breedte en een hoogte. Het concept van meer dan drie dimensies gaat boven ons voorstellingsvermogen. Bij de zon is de zwaartekracht sterker en er bestaat een extra kromming in de ruimte in een hogere dimensie. Dit werd eerst aangenomen door Einstein, door heel precies uit te rekenen wat de baan is van de planeet die het dichtst bij de zon ligt, namelijk Mercurius.
Er was een tijd dat de mens geloofde dat de aarde plat was. Men was bang voor de mogelijkheid eraf te vallen als men maar ver genoeg reisde. Dit is praktisch gezien onmogelijk, omdat het aardoppervlak gekromd is en doorlopend, zoals dat van een bal. Om van de aarde te komen moeten we ons begeven naar een dimensie (richting) die loodrecht staat op het oppervlak ervan. Dat betekent recht omhoog vanwaar we ook zijn.
Wij komen voor een soortgelijk begripsprobleem te staan als bij het bevatten van de hogere dimensies. We zouden ons voor kunnen stellen het heelal te verlaten slechts door zeer ver te reizen, maar zo zit het niet in elkaar. Ook al zouden we biljoenen mijlen doorkruizen, we zouden ons nog steeds binnen de grenzen van onze drie-dimensionale ruimte begeven.
ďEn wij beseffen dat wij God niet kunnen ontvluchten op aarde, noch kunnen wij Hem door de vlucht ontlopenĒ. Koran 72: 12.
De enige manier om aan deze dimensie te ontkomen is door naar een hogere dimensie te gaan in een richting die loodrecht op onze driedimensionale ruimte staat, precies op het punt waar wij ons begeven. Maar dat is echter ook niet mogelijk omdat onze ruimte niet overloopt in de hogere dimensies. Om dit laatste te bewerkstelligen, zou onze ruimte zich eerst letterlijk open moeten scheuren om zo verbonden te kunnen worden met de hogere dimensies. Dit kan alleen geschieden in het binnenste van de zwarte gaten.
ďEn de hemel wordt geopend en zal vele poorten hebbenĒ. Koran 78:19
De zwarte gaten
Het openen van de poorten van de hemel is een concept dat overeenkomt met dat van de zwarte gaten.
Dergelijke openingen kunnen deuren zijn van het heelal waardoor men hogere dimensies binnen kan treden. Massieve sterren die bezwijken onder hun eigen gewicht en in elkaar storten kunnen zwarte gaten formeren. Zwaartekracht in dergelijke objecten is zo sterk dat zelfs licht niet kan ontsnappen, waardoor ze volledig onzichtbaar zijn. Vandaar de naam zwarte gaten. Natuurkundigen geloven dat ruimte-tijd vernietigd zal worden in de zwarte gaten, waardoor er poorten ontstaan die reiken tot voorbij dit heelal.
Echter, de massa van de zwarte gaten belemmert tevens de opening die het veronderstelt wordt te produceren.
In het samentrekkende heelal zal een dergelijk probleem niet bestaan. Het omdraaien van de zwaartekracht zal alle hemellichamen omtoveren tot massieve holle structuren, die lege hemelen naar hun binnenste leiden, waar zelfs de omgedraaide zwaartekracht van relatief lichtere objecten als de aarde en wegren-effect zullen hebben. Het materiaal van ruimte-tijd zal vernietigd worden, die portalen of poorten vormen naar hogere dimensies in de binnenste hemel van de holle aarde.
ďEn de hemelen zullen uiteen splijten, zodat deze op Die dag zwak zullen zijn.Ē Koran 69: 16
ďen de Dag waarop de hemel met de wolken zal worden gespleten en de engelen worden nedergezonden in grote aantallen.Ē Koran 25: 25
ďEn gedenk de dag, waarop Wij de bergen zullen verzetten en u de aarde zult zien oprijzen en Wij hen (de mensen) zullen verzamelen en niemand van hen zullen Wij achterlaten.Ē Koran 18: 47
Het in elkaar stortende heelal zal uiteindelijk vernietigd worden in een vuurbal die natuurkundigen aanduiden met de term de Eindkrak. Iedereen zal verzameld worden. Een ieder die achterblijft zal tot het Ďnietsí teruggaan, omdat de tijd achterstevoren loopt. De verzameling en het overbrengen van de mensen naar ďde andere zijdeĒ zal waarschijnlijk verricht worden door de engelen genoemd in Koran 25: 25
In onze laatste reis, door de poorten die zullen openen in de binnenste hemel, zullen we vele niveaus en dimensies doorkruizen. Het woord Ďrijdení wordt in de Koran gebruikt alsof deze reis voltooid zal worden, ergens op rijdende.
ďDat je zeker al rijdende van de ene toestand naar de ander overgaat.Ē Koran 84: 19
Wanneer zal de Dag des Oordeels komen?
ďDe mensen vragen jou over het Uur. Zeg: ĎDe kennis ervan is slechts bij God, jij weet het niet; het kan zijn dat het Uur nabij is.íĒ Koran 33: 63
ďZij vragen jou de straf te verhaasten; en indien er geen termijn was genoemd zou de straf reeds over hen zijn gekomen; toch zal deze hen zeker onverwachts overvallen terwijl zij het niet voorzien.Ē Koran 29: 53
Oppervlakkig bezien zou men ervan uitgaan dat als men de graad wist van het vaart minderen van het uitbreiden van het heelal, dat we dan in staat zijn om te voorspellen wanneer de Dag des Oordeels zal aanvangen. Als echter de tijd in verband staat met het uitbreiden van de ruimte, dan kunnen we het vaart minderen van de uitbreiding niet observeren. Dit zou zijn alsof men de snelheid van een auto wil meten met een klok die met de banden van die auto in verband staat Als de auto vaart mindert gaat de klok ook minder snel lopen en de snelheid zal altijd even groot lijken.
ďHet Uur nadert, niemand behalve God kan het ontsluieren. Verwondert je je dan over deze aankondiging?Ē Koran 53: 57-59
Zelfs de meest geavanceerde beschaving in het heelal zal ten alle tijden observeren dat het heelal met dezelfde graad uitbreidt als bij zijn eerste observaties. Dit betekent natuurlijk dat de Dag des Oordeels door niemand voorspeld kan worden en dat het ook op ieder moment kan komen. Alleen God of de engelen die onafhankelijk zijn van onze tijd zullen het vertragen van de tijd in het heelal opmerken wanneer de Dag des Oordeels nadert. Het concept van het vertragen van de tijd en hogere niveauís wordt geÔmpliceerd in volgende verzen:
ďIemand vraagt naar een aanstaande bestraffing. De ongelovigen hebben daartegen geen afweer. Zij komt van God die de trappen beheert waarlangs de engelen en de geest tot Hem opstijgen, op een dag die vijftigduizend jaren lang is.Ē Koran 70: 1-4
De afdalende trappen (dimensies)
De afdalende trappen impliceren vele niveauís of dimensies en God is de Schepper van al deze dimensies. Wanneer de Dag des Oordeels nadert, zal een observatie gedaan van buiten ons heelal doen vermoeden dat onze tijd is vertraagd vergeleken met de standaardtijd die bestaat voorbij ons heelal. De bovenstaande verzen zeggen niet dat menselijke wezens deze observatie zullen doen. De observatie dat een dag op aarde is geworden als vijftigduizend jaar lijkt door God gedaan te worden wanneer de engelen tot Hem terugkeren.
Wachten in het graf totdat de Dag des Oordeels aanbreekt:
In de Koran wordt de ziel vergeleken met bewustzijn en dood met slaap. Als de dood ons eenmaal overkomt dan merken we niet dat de tijd voorbij gaat en het volgende wat wij zullen zien is de Dag des Oordeels.
ďEn de roes van de dood brengt de waarheid; dat is het wat jullie ontweken.Ē Koran 50: 19-20
ďEn op de dag dat het Uur aanbreekt zullen de boosdoeners zweren dat het niet langer dan een uur geduurd heeft. Zo afgeleidt waren zij aan wie de kennis en het geloof gegeven is zeggen: Het heeft voor jullie volgens Godís boek tot de dag van opwekking geduurd. Dit is dus de dag van de opwekking! Maar jullie wisten het niet.Ē Koran 30: 55-56
Op die dag wanneer de echte waarheid voor iedereen tevoorschijn zal komen, zullen zij die ongelovig waren spijt hebben en vol van berouw zijn. Ze zouden wensen dat ze nooit hebben bestaan; maar dan zal er geen ruimte zijn voor een tweede kans op de Dag des Oordeels.
ďGod heeft de heerschappij over de hemelen en de aarde en op de dag dat het Uur aanbreekt, op die dag zullen zij die zeggen dat het niet waar is verloren zijn.Ē Koran 45: 27
Opsomming
Met de gigantische wetenschappelijke vooruitgangen van de twintigste eeuw hebben wij ons vertrouwen in de wetenschap en technologie gesteld om al onze problemen mee op te lossen. Omdat de technologie ons zulke snelle resultaten kan geven is ons geloof in God afgezwakt. Wij richten ons op wereldlijke doelen alhoewel een sterk geloof in God en verantwoordelijkheid met het oog op het Hiernamaals betere mensen van ons gemaakt zou hebben. We zien het resultaat hiervan in het morele verval dat vele maatschappijen van over de hele wereld teistert.
God heeft leiding naar de mensen gestuurd overeenkomstig de omstandigheden die er op dat moment van de geschiedenis speelden. Toen de faraoís heersten was magie een zeer populair tijdverdrijf. Toen kwam Mozes -vrede zij met hem- met wonderen van God en versloeg de tovenaars aan het hof van de faraoís. De mensen van de tijd van Jezus -vrede zij met hem- hielden zich erg bezig met wonderen en we zien dat het leven van Jezus -vrede zij met hem- vol was van wonderen. Toen Mohammed -vrede zij met hem- leefde, waren de Arabische taal en poŽzie in volle bloei. De Koran met zijn duidelijk boodschap werd geopenbaard in de meest eloquente ĎpoŽzieí met een unieke onvergelijkbare stijl. De Koran is een wonder en een leidraad voor alle tijden, daarom is het alleen maar toepasselijk om te geloven dat het tevens de bron is voor de meest indrukwekkende ontdekking in het tijdperk van de wetenschap.
Wetenschap zou met behulp van de Koran kunnen ontdekken -wat de religie altijd al verdedigd heeft- dat het opstaan uit het graf echt plaats zal kunnen vinden. Er bestaan vele theorieŽn over de toekomst van het heelal. Ondanks een heleboel kennis zijn wetenschappers niet in staat te bepalen welke ervan werkelijk klopt. Het geloof dat het heelal een doel heeft en de kennis weergegeven in de Koran zou de beste gids kunnen zijn bij het zoeken naar de waarheid. Hopelijk zullen moslims een belangrijke rol zijn toebedeeld in de verdere toekomstige ontdekkingen. Vele koranische verzen omschrijven de Dag des Oordeels.
We leven in een heelal dat zich aan het uitbreiden is vanaf het moment van zijn schepping, biljoenen jaren geleden. Zowel de geboorte van het heelal met de Oerknal als de uitbreiding ervan worden omschreven in de Koran. Wetenschappers weten niet of de uitbreiding van het heelal zich eeuwig door blijft zetten of dat het zich op een dag weer samen gaat trekken. Koranische verzen suggereren dat het heelal niet eeuwig door blijft gaan met uitbreiden en dat de Dag des Oordeels zal beginnen met het samentrekken van het heelal. Overeenkomstig bepaalde kosmologische theorieŽn lijkt het erop dat tijd en zwaartekracht om zullen keren als het heelal zich eenmaal samen gaat trekken. Het omkeren van de tijd zal resulteren in het opstaan uit de graven. In deze tijd zullen we in de teruglopende wereld al het goede en het slechte dat we verricht hebben in ons leven zien.
Het omdraaien van zwaartekracht zal de structuur van de aarde veranderen, zodat het binnenste buiten zal worden gekeerd en het zal transformeren in een gigantische holle bal. Deze gebeurtenis wordt zeer helder in verschillende verzen van de Koran omschreven. Het omdraaien van de zwaartekracht zal de laatste aardbeving bewerkstelligen, vermeld in de Koran.
De omgedraaide zwaartekracht gericht naar het middelste punt van de holle aarde zal een wegsnel-effect hebben op de ruimte. De ruimte in het binnenste van de holle aarde zal letterlijk uiteen worden gereten om openingen of poorten voort te brengen naar hogere dimensies die voorbij ons heelal zijn. Door deze openingen zullen we in staat zijn te onsnappen aan het in elkaar stortende heelal.
Een ieder zal weggenomen worden om te ontkomen aan het onverbiddelijke effect van het teruglopen van de tijd die ons terug zou kunnen voeren naar het niets, naar de schoten van onze moeders. In de hogere dimensies zullen we oog in oog staan met het oordeel over onze daden en hemel en hel. Uit de Koran komt naar voren dat de timing van de Dag des Oordeels nooit van te voren bekend zal zijn en dat het ieder moment kan komen.
Wat ik echter wil benadrukken is dat de echte kennis aangaande de Dag des Oordeels bij God alleen is.

Oorspronkelijke titel: Ē The Physics of Judgement DayĒ.
Auteur: Dr. Mohammed Huma Youn Khan


Wat vinden jullie hiervan????
Met citaat reageren
Advertentie
Oud 05-10-2001, 21:57
waaromniet?
waaromniet? is offline
Ik vind dat je even kort moet zeggen wat je hier nou mee wil zeggen, hier kan niemand wat mee.
__________________
A friend in need's a friend indeed, a friend with weed is better
Met citaat reageren
Oud 06-10-2001, 06:18
Regalk
Regalk is offline
Citaat:
waaromniet? schreef:
Ik vind dat je even kort moet zeggen wat je hier nou mee wil zeggen, hier kan niemand wat mee.

Ik heb het "ff" gelezen en waarschijnlijk gaat het erom dat bepaalde wetenschappelijke dingen die pas aangetoond zijn, al in de Koran stonden. Oftwel, de Koran liep voor op de mens, de Koran kan dus niet door mensen zelf verzonnen zijn
Met citaat reageren
Oud 06-10-2001, 12:16
Mujahideen
Mujahideen is offline
Citaat:
waaromniet? schreef:
Ik vind dat je even kort moet zeggen wat je hier nou mee wil zeggen, hier kan niemand wat mee.

De Koran is ongeveer 1400 jaar oud. De wetenschappelijke feiten die erin beschreven worden kunnen onmogelijk het werk van een mens zijn. Gewoonweg omdat de kennis er toen nog niet was. Het is dus gewoon overduidelijk dat de Koran het Letterlijke Woord van Allah is.

Of zijn er nog mensen die dit ontkennen????

Met citaat reageren
Oud 06-10-2001, 13:08
waaromniet?
waaromniet? is offline
Citaat:
Mujahideen schreef:
De Koran is ongeveer 1400 jaar oud. De wetenschappelijke feiten die erin beschreven worden kunnen onmogelijk het werk van een mens zijn. Gewoonweg omdat de kennis er toen nog niet was. Het is dus gewoon overduidelijk dat de Koran het Letterlijke Woord van Allah is.

Of zijn er nog mensen die dit ontkennen????

*hand opsteek*
Dit zou kunnen, maar waarom zou het moeten? Die mensen hadden kennelijk op dat moment wel die kennis, anders zouden ze het nooit op kunnen schrijven...
__________________
A friend in need's a friend indeed, a friend with weed is better
Met citaat reageren
Oud 06-10-2001, 16:14
McCaine
Avatar van McCaine
McCaine is offline
Citaat:
Mujahideen schreef:
De Koran is ongeveer 1400 jaar oud. De wetenschappelijke feiten die erin beschreven worden kunnen onmogelijk het werk van een mens zijn. Gewoonweg omdat de kennis er toen nog niet was. Het is dus gewoon overduidelijk dat de Koran het Letterlijke Woord van Allah is.

Of zijn er nog mensen die dit ontkennen????

Jep, hiero. Ik wil veel meer bewijs en veel meer betrouwbare bronnen zien voordat ik ook maar in de bķķrt kom van dit geloven.
__________________
In Memoriam: Matthew Shepard(1976-1998)-Wake up, meet reality! mccaine.blogspot.com|geengodengeenmeesters.blogspot.com
Met citaat reageren
Oud 06-10-2001, 19:13
rozijntje
rozijntje is offline
Citaat:
Mujahideen schreef:
Het is dus gewoon overduidelijk dat de Koran het Letterlijke Woord van Allah is.

Of zijn er nog mensen die dit ontkennen????

jep, zoals ongeveer alle christenen, boeddhisten, hindoes enzovoort... en dat zijn er alle tesamen wel wat meer dan de islamieten btw, maar dat doet niet ter zake

__________________
** Rather my own lies than somebody elses truth** Immerse your soul in love**
Met citaat reageren
Oud 06-10-2001, 19:50
GeritoDM
Avatar van GeritoDM
GeritoDM is offline
Citaat:
Mujahideen schreef:
De Koran is ongeveer 1400 jaar oud. De wetenschappelijke feiten die erin beschreven worden kunnen onmogelijk het werk van een mens zijn. Gewoonweg omdat de kennis er toen nog niet was. Het is dus gewoon overduidelijk dat de Koran het Letterlijke Woord van Allah is.

Of zijn er nog mensen die dit ontkennen????

ooit gehoord van egyptenaren en pyramides?
Die pyramides zijn volgens sterrenbeelden "neergezet", van bovenaf dan hŤ?
Alleen de afwijking van die pyramides ten opzichte van die sterrenbeelden is maar paar decimeter, of nog minder. De egyptenaren hebben ook metalen staven gemaakt, die zů recht waren dat dat eigenlijk niet kon worden gemaakt zonder behulp van machines.

Dus is dat een bewijs dat de religie van de Egyptenaren de juiste was?
Nee lijkt me niet.

__________________
...
Met citaat reageren
Oud 06-10-2001, 20:08
JoŽl
Avatar van JoŽl
JoŽl is offline
Citaat:
Mujahidien schreef:
ďBij de hemel met zijn banen! Jullie zijn het in wat jullie zeggen oneens. Wie zich laat afleiden wordt door Hem afgeleidĒ . Koran 51: 7,8,9.
Wetenschappers in die tijd waren echt geen domme mensen, hoor. Die wisten heus wel dat hemellichamen in een baan om de aarde bewogen (eigenlijk andersom, maargoed, het gaat om de banen).

Citaat:
Mujahidien schreef:
Ons zonnestelsel, de Melkweg,


Citaat:
Mujahidien schreef:
ďDe schepping van de hemelen en de aarde is groter dan de schepping van de mens, maar de meeste mensen weten het niet.Ē Koran 40: 57.
Is dat nou een gedetailleerde, consistent eschrijving van een wetenschappelijk fenomeen?
__________________
There are only 10 kind of people in the world: those who understand binary and those who don't.
Met citaat reageren
Oud 08-10-2001, 17:35
Mirage2000
Mirage2000 is offline
Citaat:
waaromniet? schreef:
*hand opsteek*
Dit zou kunnen, maar waarom zou het moeten? Die mensen hadden kennelijk op dat moment wel die kennis, anders zouden ze het nooit op kunnen schrijven...

Welke mensen zouden volgens jou deze kennis bezitten?

Zou trouwens niet kunnen, deze en vele andere wetenschappelijke feiten zijn PAS ontdekt.
__________________
=zwart wit= tief jij toch op naar je eigen land gepost op 05-03-2005 @ 19:23
Met citaat reageren
Oud 08-10-2001, 17:43
Mirage2000
Mirage2000 is offline
Citaat:
rozijntje schreef:
Citaat:
Mujahideen schreef:
Het is dus gewoon overduidelijk dat de Koran het Letterlijke Woord van Allah is.

Of zijn er nog mensen die dit ontkennen????

jep, zoals ongeveer alle christenen, boeddhisten, hindoes enzovoort... en dat zijn er alle tesamen wel wat meer dan de islamieten btw, maar dat doet niet ter zake

Probleem met gelovigen van andere godsdiensten is dat ze erg ongeloofwaardig overkomen.Bijvoorbeeld bij de Joden en Christenen. De vele tegenstrijdigheden in hun Geschriften verraden dat de Koran het onveranderde Woord van Allah is. In de Koran staan immers geen tegenstrijdigheden/fouten. Sterker nog, de Koran daagt je uit om fouten/tegenstrijdigheden te vinden.


__________________
=zwart wit= tief jij toch op naar je eigen land gepost op 05-03-2005 @ 19:23
Met citaat reageren
Oud 08-10-2001, 17:44
Mirage2000
Mirage2000 is offline
Citaat:
Gerito_Di_Mare schreef:
ooit gehoord van egyptenaren en pyramides?
Die pyramides zijn volgens sterrenbeelden "neergezet", van bovenaf dan hŤ?
Alleen de afwijking van die pyramides ten opzichte van die sterrenbeelden is maar paar decimeter, of nog minder. De egyptenaren hebben ook metalen staven gemaakt, die zů recht waren dat dat eigenlijk niet kon worden gemaakt zonder behulp van machines.

Dus is dat een bewijs dat de religie van de Egyptenaren de juiste was?
Nee lijkt me niet.

Wat hebben de Egyptenaren en hun bouwkunsten hiermee te maken???
__________________
=zwart wit= tief jij toch op naar je eigen land gepost op 05-03-2005 @ 19:23
Met citaat reageren
Oud 08-10-2001, 17:45
Mirage2000
Mirage2000 is offline
Citaat:
JoŽl schreef:
Is dat nou een gedetailleerde, consistent eschrijving van een wetenschappelijk fenomeen?
Lees het hele stuk dan.
Zeker te moeilijk voor jou.

Citaat:
JoŽl schreef:
Wetenschappers in die tijd waren echt geen domme mensen, hoor. Die wisten heus wel dat hemellichamen in een baan om de aarde bewogen (eigenlijk andersom, maargoed, het gaat om de banen).
Deze ontdekkingen zijn vele eeuwen later opgedaan. Maar dat wist jij natuurlijk niet.


[Dit bericht is aangepast door Mirage2000 (08-10-2001).]
__________________
=zwart wit= tief jij toch op naar je eigen land gepost op 05-03-2005 @ 19:23
Met citaat reageren
Oud 08-10-2001, 18:12
waaromniet?
waaromniet? is offline
Citaat:
Mirage2000 schreef:
Welke mensen zouden volgens jou deze kennis bezitten?

Zou trouwens niet kunnen, deze en vele andere wetenschappelijke feiten zijn PAS ontdekt.
Dat maakt me nix uit dat het nu ontdekt is, asfalt is ook pas kort geleden ontdekt, en was duizenden jaren geleden ook al eens ontdekt...
__________________
A friend in need's a friend indeed, a friend with weed is better
Met citaat reageren
Oud 08-10-2001, 19:51
JoŽl
Avatar van JoŽl
JoŽl is offline
Citaat:
Mirage2000 schreef:
Deze ontdekkingen zijn vele eeuwen later opgedaan. Maar dat wist jij natuurlijk niet.
Egyptenaren hielden zich in de tijd van de pyramides ook al met de banen van sterren bezig (en berekeningen daaraan). Maar dat wist jij natuurlijk niet.
__________________
There are only 10 kind of people in the world: those who understand binary and those who don't.
Met citaat reageren
Oud 08-10-2001, 21:45
Strange Dude
Strange Dude is offline
Citaat:
JoŽl schreef:
Egyptenaren hielden zich in de tijd van de pyramides ook al met de banen van sterren bezig (en berekeningen daaraan). Maar dat wist jij natuurlijk niet.
'K vind het een vreemde gedachte, aangezien dit eigenlijk over religie gaat, maar dit keer ben ik het toch echt met JoŽl eens...

Met citaat reageren
Oud 09-10-2001, 15:19
Mirage2000
Mirage2000 is offline
Citaat:
waaromniet? schreef:
Dat maakt me nix uit dat het nu ontdekt is, asfalt is ook pas kort geleden ontdekt, en was duizenden jaren geleden ook al eens ontdekt...

Staat er in een Heilig Geopenbaard Boek beschreven dat er in de toekomst asfalt ontdekt zou worden???? De relevantie met wetenschappelijke feiten ontbreekt mij geheel in jouw voorbeeld.

__________________
=zwart wit= tief jij toch op naar je eigen land gepost op 05-03-2005 @ 19:23
Met citaat reageren
Oud 09-10-2001, 15:21
Mirage2000
Mirage2000 is offline
Citaat:
JoŽl schreef:
Egyptenaren hielden zich in de tijd van de pyramides ook al met de banen van sterren bezig (en berekeningen daaraan). Maar dat wist jij natuurlijk niet.
Joel, een scholier, probeert het op te nemen tegen de woorden van wetenschappers. Lachen joh.

Maarre vertel eens meer over die berekeningen van die Egyptenaren.

[Dit bericht is aangepast door Mirage2000 (09-10-2001).]
__________________
=zwart wit= tief jij toch op naar je eigen land gepost op 05-03-2005 @ 19:23
Met citaat reageren
Ads door Google
Oud 09-10-2001, 20:50
Strange Dude
Strange Dude is offline
Citaat:
Mirage2000 schreef:
Joel, een scholier, probeert het op te nemen tegen de woorden van wetenschappers. Lachen joh.
Goh, da's nieuw. Jij hebt het creationisme-onderwerp toch gelezen? Hij probeert een hele eeuw aan natuurkundeonderzoek tegen te spreken :/

Maare, voor de verandering (wat ben ik weer aardig) heeft hij gelijk - vroegere beschavingen hadden zulke kennis soms ook al.
Met citaat reageren
Oud 09-10-2001, 21:03
JoŽl
Avatar van JoŽl
JoŽl is offline
Citaat:
Mirage2000 schreef:
Joel, een scholier, probeert het op te nemen tegen de woorden van wetenschappers. Lachen joh.

Maarre vertel eens meer over die berekeningen van die Egyptenaren.
En dan zeggen ze dat ik mijn kop in het zand steek omdat ik de harde waarheid niet aankan. Ofzo.'t Is toch algemeen bekend?! Moet een deel van je algemene ontwikkeling zijn.
__________________
There are only 10 kind of people in the world: those who understand binary and those who don't.
Met citaat reageren
Oud 09-10-2001, 21:04
JoŽl
Avatar van JoŽl
JoŽl is offline
Citaat:
Strange Dude schreef:
Jij hebt het creationisme-onderwerp toch gelezen? Hij probeert een hele eeuw aan natuurkundeonderzoek tegen te spreken :/
Nou, ik zou dat met mijn kennis niet durven doen, hoor. 't Waren een Australische en een ťťn of andere Rusissche wetenschapper.
__________________
There are only 10 kind of people in the world: those who understand binary and those who don't.
Met citaat reageren
Oud 09-10-2001, 21:05
Strange Dude
Strange Dude is offline
Citaat:
JoŽl schreef:
Nou, ik zou dat met mijn kennis niet durven doen, hoor. 't Waren een Australische en een ťťn of andere Rusissche wetenschapper.
Errr... Houd die discussie daar plz

Met citaat reageren
Oud 10-10-2001, 01:14
waaromniet?
waaromniet? is offline
Citaat:
Mirage2000 schreef:
Staat er in een Heilig Geopenbaard Boek beschreven dat er in de toekomst asfalt ontdekt zou worden???? De relevantie met wetenschappelijke feiten ontbreekt mij geheel in jouw voorbeeld.


Dit was een voorbeeld....

Jij zegt dat er toen iets geschreven is, men heeft er kennelijk niet over nagedacht, of had op dat moment de kennis niet om het te bewijzen.

Zo is het dus met asfalt ook gegaan, er waren nog wel beschrijvingen van, maar men wist niet meer hoe het te maken, en later werd het opnieuw uitgevonden, wie zegt dat het niet zo is gegaan met jou zogenaamde bewijs?
__________________
A friend in need's a friend indeed, a friend with weed is better
Met citaat reageren
Oud 10-10-2001, 08:36
JoŽl
Avatar van JoŽl
JoŽl is offline
Citaat:
Mirage2000 schreef:
Joel, een scholier, probeert het op te nemen tegen de woorden van wetenschappers. Lachen joh.
Jij doet dat natuurlijk nooit, hŤ, Mirage?

Citaat:
Mirage2000 schreef:
Evolutietheorie is een van de grootste onzin, die ooit door de mens bedacht is...

[..]

De wetenschap verandert elke dag haar mening: wat vandaag een feit is, wordt morgen alweer verworpen en uitgelachen.
Maar goed, als je maar genoeg wetenschappers raadpleegt, kun je iedere mening bevestigd krijgen, zullen we maar zeggen.

__________________
There are only 10 kind of people in the world: those who understand binary and those who don't.
Met citaat reageren
Oud 10-10-2001, 12:53
Mirage2000
Mirage2000 is offline
Citaat:
waaromniet? schreef:

Dit was een voorbeeld....

Jij zegt dat er toen iets geschreven is, men heeft er kennelijk niet over nagedacht, of had op dat moment de kennis niet om het te bewijzen.


Natuurlijk is er wel over nagedacht door Korancommentatoren. Wat zouden deze passages zeggen? Maar de bewijzen zouden zich later aandienen, toen de wetenschap ver gevorderd was, laat twintigste eeuw.
Datgene dat opgeschreven werd was van God zelf afkomstig.

__________________
=zwart wit= tief jij toch op naar je eigen land gepost op 05-03-2005 @ 19:23
Met citaat reageren
Advertentie
Oud 10-10-2001, 21:41
Strange Dude
Strange Dude is offline
Citaat:
JoŽl schreef:
Maar goed, als je maar genoeg wetenschappers raadpleegt, kun je iedere mening bevestigd krijgen, zullen we maar zeggen.
Err... zit jij nu evolutietheorie te verdedigen?

Nouja. JoŽl heeft weer gelijk hier hoor


[Dit bericht is aangepast door Strange Dude (10-10-2001).]
Met citaat reageren
Oud 11-10-2001, 06:57
Regalk
Regalk is offline
Citaat:
JoŽl schreef:
Egyptenaren hielden zich in de tijd van de pyramides ook al met de banen van sterren bezig (en berekeningen daaraan). Maar dat wist jij natuurlijk niet.
Wisten Egyptenaren ook hoe ingewikkeld het in elkaar zat met uitdijen en inkrimpen, tijd die dan achterstevoren loopt en hoe het heelal is ontstaan?
Met citaat reageren
Oud 11-10-2001, 10:05
JoŽl
Avatar van JoŽl
JoŽl is offline
Citaat:
Strange Dude schreef:
Err... zit jij nu evolutietheorie te verdedigen?
Nee.

Maar hij's wel dubbelzinnig.

__________________
There are only 10 kind of people in the world: those who understand binary and those who don't.
Met citaat reageren
Oud 11-10-2001, 12:25
waaromniet?
waaromniet? is offline
Citaat:
Mirage2000 schreef:
Natuurlijk is er wel over nagedacht door Korancommentatoren. Wat zouden deze passages zeggen? Maar de bewijzen zouden zich later aandienen, toen de wetenschap ver gevorderd was, laat twintigste eeuw.
Datgene dat opgeschreven werd was van God zelf afkomstig.

Ik begin het idee te krijgen dat een voorbeeld snappen wat te hoog gegrepen is voor je...

Hoe weet je dat dat van god kwam? Hoe weet je dat het niet ooit vůůrdat het op geschreven werd al een keer bewezen was. En wat zou het als ze dat zonder bewijs opschrijven. Er zijn zoveel natuurkundigen die dat de afgelopen eeuwen hebben gedaan (dingen schrijven waar pas veeeel later bewijs van kwam) zijn dat dan allemaal mensen die het woord van god opschrijven?
__________________
A friend in need's a friend indeed, a friend with weed is better
Met citaat reageren
Oud 11-10-2001, 14:36
Strange Dude
Strange Dude is offline
Citaat:
Regalk schreef:
Wisten Egyptenaren ook hoe ingewikkeld het in elkaar zat met uitdijen en inkrimpen, tijd die dan achterstevoren loopt en hoe het heelal is ontstaan?
Iemand moet me toch eens uitleggen waarom tijd dan achteruit gaat, want dat slaat nergenst op. Als je een kogel de lucht in schiet die dan naar beneden komt loopt de tijd toch ook niet terug? Precies hetzelfde.
Met citaat reageren
Oud 11-10-2001, 16:42
Mujahideen
Mujahideen is offline
Citaat:
Strange Dude schreef:
Iemand moet me toch eens uitleggen waarom tijd dan achteruit gaat, want dat slaat nergenst op. Als je een kogel de lucht in schiet die dan naar beneden komt loopt de tijd toch ook niet terug? Precies hetzelfde.
Heb je wel de hele topic gelezen???

Natuurkundigen als BerTy, Thomas Gold en Steven Hawking hebben gesuggereerd dat als de tijd terug zou lopen het heelal zich samen zou beginnen te trekken.
Koranverzen suggereren dat het heelal zich op een dag samen begint te trekken en dat dan de Dag des Oordeels zal aanvangen.


Met citaat reageren
Oud 11-10-2001, 18:55
JoŽl
Avatar van JoŽl
JoŽl is offline
Citaat:
Strange Dude schreef:
Iemand moet me toch eens uitleggen waarom tijd dan achteruit gaat, want dat slaat nergenst op. Als je een kogel de lucht in schiet die dan naar beneden komt loopt de tijd toch ook niet terug? Precies hetzelfde.
Nou, dat bij de big crunch de tijd terug zou gaan, kan ik me nog wel wat bij voorstellen. Ik heb het wel eens ergens anders gelezen...
__________________
There are only 10 kind of people in the world: those who understand binary and those who don't.
Met citaat reageren
Oud 12-10-2001, 06:13
Regalk
Regalk is offline
Citaat:
Strange Dude schreef:
Iemand moet me toch eens uitleggen waarom tijd dan achteruit gaat, want dat slaat nergenst op. Als je een kogel de lucht in schiet die dan naar beneden komt loopt de tijd toch ook niet terug? Precies hetzelfde.
Als het heelal inkrimpt, dan gebeurd het tegenovergetselde van wat daarvoor gebeurde: uitdijen. De tijd begint achteruit te gaan. Als je nou ff dt bovenste stukje leest (van topictstarter), want ik heb er zelf ook niet veel verstand van (ik heb me er niet in verdiept). Maar wetenschappers van nu tonen het aan, de Koran zei het vroeger al. …en van de teken van het laatste uur luidt ook wel: "de zon zal vanuit het westen opkomen" (sorry, kheb geen versnummers)
Met citaat reageren
Oud 12-10-2001, 12:44
Strange Dude
Strange Dude is offline
Citaat:
Mujahideen schreef:
Heb je wel de hele topic gelezen???

Natuurkundigen als BerTy, Thomas Gold en Steven Hawking hebben gesuggereerd dat als de tijd terug zou lopen het heelal zich samen zou beginnen te trekken.
Koranverzen suggereren dat het heelal zich op een dag samen begint te trekken en dat dan de Dag des Oordeels zal aanvangen.
Gesuggereerd ja. Ze hebben volgens mij niet gezegt dŠt dat gebeurt.

En het lijkt mij ook idioot. Samenkrimpen van het heelal ligt gewoon aan zwaartekracht - vandaar de vergelijking met de kogel. Zowel sterren als de kogel zijn 'weggeschoten', en worden door de zwaartekracht weer 'teruggetrokken' (Šls dat met sterren gebeurt, dat hangt nl af van de dichtheid van het heelal - misschien is die niet groot genoeg). Wat heeft dat met tijd te maken?
Met citaat reageren
Oud 12-10-2001, 15:48
FV
FV is offline
Volgens mij waren er vroeger best wel beschavingen die dingen ontdekt hebben die wij nog maar pas weten.Wie zegt dat ze dat soort dingen als in de Koran beschreven waren, in de Oudheid nog niet wisten? Ik weet wel dat er een heleboel dingen, onder andere natuurkundige verschijnselen , in de Oudheid al onderzocht zijn,en toen in het Arabisch vertaald zijn, + commentaar gekregen hebben. Zouden ze dan de andere dingen zoals die banen, ook al niet geweten hebben? Ik vraag het maar...
Met citaat reageren
Oud 12-10-2001, 17:25
Mujahideen
Mujahideen is offline
Citaat:
FV schreef:
Ik weet wel dat er een heleboel dingen, onder andere natuurkundige verschijnselen , in de Oudheid al onderzocht zijn,en toen in het Arabisch vertaald zijn, + commentaar gekregen hebben.
Geef dan een paar voorbeelden. Je weet er toch een heleboel.

Met citaat reageren
Ads door Google
Oud 23-10-2001, 12:20
Mujahideen
Mujahideen is offline
Citaat:
Mujahideen schreef:
Geef dan een paar voorbeelden. Je weet er toch een heleboel.
Je weet er blijkbaar toch geen!!![Dit bericht is aangepast door Mujahideen (23-10-2001).]
Met citaat reageren
Oud 23-10-2001, 12:47
Demon of Fire
Demon of Fire is offline
Ik wil eerst de letterlijke teksten zien, want ik denk dat jij of iemand anders ze ZO vertaald heeft dat het je het beste uit komt.

Want er komen begrippen in voor die destijds 1400 jaar nog niet eens bestonden.

Dit soort verhalen zijn ALTIJD te onderwerpen aan verschillende interpretaties.(je geeft ook zomaar een vertaling zonder een onderbouwing waarom het dat moet zijn :-)
Nostradamus zou de gehele toekomst voorspeld hebben, dat is ook maar net HOE je het leest. Je leest wat je wil zien.

'Wishfull thinking'.

Groetjes
Ben(die er geen donder van gelooft dat het de LETTERLIJKE vertalingen zijn :-))
__________________
Is there Intelligent Life on Planet Earth?....Yes, but I am only visiting. :)
Met citaat reageren
Oud 23-10-2001, 12:56
OriginalMisfit
Avatar van OriginalMisfit
OriginalMisfit is offline
Citaat:
Mujahidien schreef:
lap tekst
wat zit je nou je eigen geloof aan mensen op te dringen? verder zie ik het nut van deze tekst niet.
__________________
010101000110100001101001011100110010000001101001011100110010000001001110011011110111010001101000011010010110111001100111
Met citaat reageren
Oud 23-10-2001, 14:19
Mujahideen
Mujahideen is offline
Citaat:
Demon of Fire schreef:
Ik wil eerst de letterlijke teksten zien, want ik denk dat jij of iemand anders ze ZO vertaald heeft dat het je het beste uit komt.

Want er komen begrippen in voor die destijds 1400 jaar nog niet eens bestonden.

Dit soort verhalen zijn ALTIJD te onderwerpen aan verschillende interpretaties.(je geeft ook zomaar een vertaling zonder een onderbouwing waarom het dat moet zijn :-)
Nostradamus zou de gehele toekomst voorspeld hebben, dat is ook maar net HOE je het leest. Je leest wat je wil zien.

'Wishfull thinking'.

Groetjes
Ben(die er geen donder van gelooft dat het de LETTERLIJKE vertalingen zijn :-))
Als je nou je ogen opendoet, dan zie je dat de bronnen erbij vermeld zijn.

Citaat:
OriginalMisfit schreef:
wat zit je nou je eigen geloof aan mensen op te dringen? verder zie ik het nut van deze tekst niet.
Enne OriginalMisfit, ik zit jullie helemaal niks op te dringen. Ik zou het niet eens willen.
Misschien zie je het nut van deze tekst niet in omdat je hersentjes een beetje te klein zijn!!!!!

[Dit bericht is aangepast door Mujahideen (23-10-2001).]
Met citaat reageren
Oud 23-10-2001, 14:36
OriginalMisfit
Avatar van OriginalMisfit
OriginalMisfit is offline
Citaat:
Mujahideen schreef:
Enne OriginalMisfit, ik zit jullie helemaal niks op te dringen. Ik zou het niet eens willen.
Misschien zie je het nut van deze tekst niet in omdat je hersentjes een beetje te klein zijn!!!!!

[Dit bericht is aangepast door Mujahideen (23-10-2001).]
aggressief kereltje ben jij zeg omdat ik het niet eens met je ben heb ik op eens geen hersens? jammer dat zogoed als mn gymnasium diploma heb Door mensen zo intolerant als jij ontstaan ruzies/oorlogen over godsdienst ga lekker neuken ofzo

__________________
010101000110100001101001011100110010000001101001011100110010000001001110011011110111010001101000011010010110111001100111
Met citaat reageren
Oud 23-10-2001, 15:48
Mujahideen
Mujahideen is offline
Citaat:
OriginalMisfit schreef:
ga lekker neuken ofzo
Intelligente opmerking zeg.

Met citaat reageren
Oud 06-11-2001, 11:44
Mujahideen
Mujahideen is offline
Citaat:
JoŽl schreef:
Wetenschappers in die tijd waren echt geen domme mensen, hoor. Die wisten heus wel dat hemellichamen in een baan om de aarde bewogen (eigenlijk andersom, maargoed, het gaat om de banen).
De mensen in die tijd dachten dat de aarde plat was, je zou ervanaf kunnen vallen als je bij de rand kwam. Dus ze kenden de zwaartekracht ook niet. Die is pas later door Newton bevestigd. Banen van hemellichamen hebben alles met zwaartekracht te maken.
Met citaat reageren
Oud 06-11-2001, 15:25
JoŽl
Avatar van JoŽl
JoŽl is offline
Citaat:
Mujahideen schreef:
De mensen in die tijd dachten dat de aarde plat was, je zou ervanaf kunnen vallen als je bij de rand kwam. Dus ze kenden de zwaartekracht ook niet. Die is pas later door Newton bevestigd. Banen van hemellichamen hebben alles met zwaartekracht te maken.
Ja... Grieken (in de oudheid) berekende de omtrek van de aarde. Volgens mij hebben mensen sowieso nooit gedacht dat de aarde plat was. Misschien (als je in evolutie gelooft) dat een een of andere aapmens dat gedacht heeft, maar iedere volwaardige homo sapiens wist echt wel beter. Dus toen de Koran geschreven was wisten ze heus wel dat de aarde niet plat was. En om te constateren dat hemellichamen in banen bewegen hoef je echt geen ene f van gravitatie af te weten.


[Dit bericht is aangepast door JoŽl (06-11-2001).]
__________________
There are only 10 kind of people in the world: those who understand binary and those who don't.
Met citaat reageren
Oud 06-11-2001, 18:35
Mujahideen
Mujahideen is offline
Citaat:
JoŽl schreef:
Ja... Grieken (in de oudheid) berekende de omtrek van de aarde. Volgens mij hebben mensen sowieso nooit gedacht dat de aarde plat was.
Als je de omtrek berekent dan blijft de aarde plat hoor. Je telt de zijdes (het kan ook doorlopen bv een cirkel) van een bepaalde oppervlakte op, dat is alles.
Met citaat reageren
Oud 07-11-2001, 10:51
JoŽl
Avatar van JoŽl
JoŽl is offline
Citaat:
Mujahideen schreef:
Als je de omtrek berekent dan blijft de aarde plat hoor. Je telt de zijdes (het kan ook doorlopen bv een cirkel) van een bepaalde oppervlakte op, dat is alles.
Haha. En hoe kwamen ze dan aan de lengte van die... eh... "zijdes"?

En dan nog. Als je toch 50 km reist, en op een berg gaat staan, dan zie je toch dat stad waar je 50 km geleden was niet meer? Vraag het aan een historicus ofzo... Mensen hebben nooit gedacht dat de aarde plat was. Dat verhaaltje van dat ze dachten dat je van de aarde af kon vallen is echt zo'n mythe waarvan ik niet begrijp hoe die in vredesnaam de wereld ingeslopen is. Oh ja, dat was in de basisschool .

[Dit bericht is aangepast door JoŽl (07-11-2001).]
__________________
There are only 10 kind of people in the world: those who understand binary and those who don't.
Met citaat reageren
Oud 07-11-2001, 12:12
Sithan
Sithan is offline
Citaat:
Mujahideen schreef:
De Koran is ongeveer 1400 jaar oud. De wetenschappelijke feiten die erin beschreven worden kunnen onmogelijk het werk van een mens zijn. Gewoonweg omdat de kennis er toen nog niet was. Het is dus gewoon overduidelijk dat de Koran het Letterlijke Woord van Allah is.
Er was gewoon een beschaving die is vertrokken naar een ander sterrenstelsel, omdat ze ontdekten hoe dat moesten die hebben alles genoteerd en zijn ook ff de egyptenaren wezen helpen bij de bouw van de pyramides...als startbaan i.p.v. een landingsbaan voor spaceships
__________________
Twee gekken die zeiden: "Wij 3-en, zijn alle 4 een soort van genieŽn"- spreek wartaal, doe raar - Iets geks geen bezwaar - Geniale fantasmagorieŽn -
Met citaat reageren
Oud 07-11-2001, 12:34
Mujahideen
Mujahideen is offline
Citaat:
JoŽl schreef:
Haha. En hoe kwamen ze dan aan de lengte van die... eh... "zijdes"?
De omtrek bereken je met 2 maal pi maal r
(r is de straal en pi=3.14)
Met citaat reageren
Oud 07-11-2001, 13:46
JoŽl
Avatar van JoŽl
JoŽl is offline
Citaat:
Mujahideen schreef:
De omtrek bereken je met 2 maal pi maal r
(r is de straal en pi=3.14)
En hoe komen ze aan r? Oh ja, ze zijn naar de rand van de aarde gevaren, natuurlijk. Stom van me.

__________________
There are only 10 kind of people in the world: those who understand binary and those who don't.
Met citaat reageren
Oud 07-11-2001, 14:41
Mujahideen
Mujahideen is offline
Citaat:
JoŽl schreef:
Ja... Grieken (in de oudheid) berekende de omtrek van de aarde. Volgens mij hebben mensen sowieso nooit gedacht dat de aarde plat was.
Kennelijk weet jij helemaal niks van wiskunde. Als je de omtrek berekent betekent dat niet dat je daarmee bevestigt dat iets bol is.

Citaat:
JoŽl schreef:
En hoe komen ze aan r? Oh ja, ze zijn naar de rand van de aarde gevaren, natuurlijk. Stom van me.

Jij kwam aanzetten met dat de Grieken al wisten hoe ze de omtrek van de aarde kunnen berekenen.

[Dit bericht is aangepast door Mujahideen (07-11-2001).]
Met citaat reageren
Advertentie
Reageren

Topictools Zoek in deze topic
Zoek in deze topic:

Geavanceerd zoeken

Regels voor berichten
Je mag geen nieuwe topics starten
Je mag niet reageren op berichten
Je mag geen bijlagen versturen
Je mag niet je berichten bewerken

BB code is Aan
Smileys zijn Aan
[IMG]-code is Aan
HTML-code is Uit

Spring naar

Soortgelijke topics
Forum Topic Reacties Laatste bericht
Nieuws, Achtergronden & Wetenschap Sinterklaas+dag des oordeels?
Afwezignummer2
3 21-05-2011 13:48
Levensbeschouwing & Filosofie Zie jij God als:
Verwijderd
86 24-01-2011 18:01
Levensbeschouwing & Filosofie De hemel als 'eindstation'?
wondersbestaan
151 23-03-2004 09:35
Levensbeschouwing & Filosofie dag des oordeels
metallica
83 29-02-2004 23:01
Levensbeschouwing & Filosofie ander geloof
Wendy Lynn
59 23-12-2003 14:26
Levensbeschouwing & Filosofie Christendom; dag des oordeels...
Yule
20 30-06-2002 15:30


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 03:23.