Oud 27-11-2001, 12:09
Genesis
Avatar van Genesis
Genesis is offline
Ik ben vanmorgen voor het eerst sinds een lange tijd weer naar de psycholoog geweest. Ik had een intake gesprek met dezelfde psycholoog als waar ik een tijd geleden ook bij was. Ik ben er destijds zelf mee gestopt, maar ben weer begonnen want het gaat nie zo goed..

Tijdens dat gesprek wat best lang duurde bracht hij duidelijk naar voren dat hij me een programma aan wilde bieden voor Manisch Depressieven. Sommige kennen dit misschien beter als MDS (Manisch Deprepressiviteits Stoornis) of MDS-Borderline. Waarom dat Borderline er bij staat, begrijp ik niet helemaal, want volgens mij heeft dat er niet zoveel mee te maken. Ik kreeg wat foldermateriaal mee, en heb net op internet nog even gezocht. Ik vond het onderstaande. Zijn er mensen die ervaring hebben met deze 'ziekte'??

----------

MANISCH DEPRESSIEVE STOORNIS

(MDS Borderline)


Iedereen voelt zich wel eens blij, gelukkig en vol energie, maar ook wel eens lusteloos, neerslachtig of in de put. Dit zijn normale gevoelens, passend bij mee- of tegenvallers, geluk of problemen in het leven, die iedereen heeft. Vaak gaat het om gevoelens, die enkele uren of enkele dagen duren. Het zijn normale variaties van de stemming.

Indien iemand gedurende langere tijd te uitgelaten en vol energie is, of juist veel te somber is zonder zich erover heen te kunnen zetten, spreken we van een manie, respectievelijk een depressie. De manie is het tegenovergestelde van de depressie.
Als de stemming dan eens veel te opgewekt en dan weer veel te somber is, is er sprake van een manisch-depressieve ziekte (stoornis), ook wel bipolaire stoornis genoemd, hetgeen wil zeggen wisselende stemmingen aan de uiteinden (polen) van de stemmingsmogelijkheden.

Als iemand lijdt aan sterke schommelingen in de stemming, waarbij
de stemming gedurende langere
periodes of te uitgelaten of zeer somber is, spreken we
van manisch-depressieve of bipolaire stoornis

De stemmingswisselingen kunnen af en toe optreden, met periodes van een normale stemming tussendoor. Ze kunnen ook snel achter elkaar optreden. Bij sommige mensen staat de manie(en) op de voorgrond, bij anderen de depressie(s). Een manische periode kan worden gevolgd door een depressie, maar andersom is ook mogelijk. De stemmingen kunnen extreme vormen aannemen, zowel naar de depressieve als naar de manische kant.
Stemmingsstoornissen zijn psychiatrische ziekten, die veel voorkomen. Tien procent van de mannen en twintig procent van de vrouwen maakt gedurende zijn/haar leven een depressie door. Voor de manie is dat ťťn procent, zowel bij vrouwen als mannen. Een depressie kan op alle leeftijden vůůrkomen. De manisch-depressieve stoornis openbaart zich vooral rond het 20ste levensjaar.

Verschijnselen
De verschijnselen van een manie en een depressie zijn min of meer tegenovergesteld:

A l g e m e e n:

∑ Een manisch depressieve kan zichzelf vaak niet overhalen tot het doen van dingen, terwijl allang besloten is dat het moet gebeuren. Dat kan voor de buitenwereld erg onbegrijpelijk zijn, en voor de betrokken persoon erg frustrerend. Voorbeelden zijn een achterstallig huishouden en een slechte inzet voor werk/school.
∑ Een manisch depressief persoon kan vaak erg warrig over komen. Niet doordat deze laag intelligent is, in tegendeel zelfs, over het algemeen is het slachtoffer bovengemiddeld intelligent. Het gedachtenveld is echter zo breed, dat extra denkvermogen vaak uitblijft. Het aantal gedachten dat per minuut bij een manisch depressieve door het hoofd vliegen, wordt tot het hoogste van alle psychoses beschouwd. De gedachtengang is ongestructureerd, ongelofelijk uitgebreid, divers en diepgaand. Slechte resultaten op school of werk kunnen een resultaat zijn.
∑ De behoefte aan privacy is vaak onuitgesproken, maar ongetwijfeld bovengemiddeld. Tijd voor zichzelf zal gegeven moeten worden, er zal bijna nooit om gevraagd worden.
∑ Contactstoornissen kunnen in vele vormen naar voren komen. Sommigen praten niet, anderen slechts weinig. Vaak is schriftelijke communicatie de enige mogelijkheid, bij velen is een blijk van vertrouwen een overbrugging. Vaak is het moeilijk door te dringen tot de geest van de persoon. Veel dingen zal hij nooit bloot (willen) geven.
∑ Veel manisch depressieven zoeken een andere expressiemogelijkheid dan praten, doordat er veel aspecten verwerkt moeten worden zonder dat eer daarover met anderen over gepraat wordt. Contactstoornissen zijn vaak de essentie van het probleem die verminderd, maar waarschijnlijk nooit volledig overbrugd kan worden.


M a n i e :
∑ De stemming is te goed, uitgelaten en opgewekt. Wanneer men het gevoel heeft te worden tegengewerkt raakt men snel geprikkeld
∑ Men is te druk, overactief, vol levenslust en kracht. Men kan de hele wereld aan, is vol energie en heeft een grote dadendrang. Dit kan leiden tot onver-antwoord of gevaarlijk gedrag met nare gevolgen voor de patiŽnt en zijn omgeving. Bij voorbeeld onverant-woord geld uitgeven, grote risico's lopen. De over-activiteit kan omslaan in chaos.
∑ Lichamelijk voelt men zich optimaal. Aan slaap is weinig of geen behoefte meer. De eetlust is prima, al heeft men vaak geen tijd om te eten. De sexuele
behoefte is toegenomen en kan leiden tot sexueel
ontremd gedrag.
∑ Men voelt zich zekerder dan normaal. Daardoor kan iemand tot prestaties komen, of tot activiteiten die men normaal niet zou durven ondernemen. Men kan
echter ook de realiteit uit het oog verliezen,zichzelf overschatten en zich door niemand meer laten corrigeren. Verder gedraagt men zich
impulsief en is uitermate geÔnteresseerd in nieuwe mensen en nieuwe ervaringen.
∑ Naast het verlies aan realiteitszin kunnen psychotische verschijnselen optreden. Met name
grootheids- en paranoÔde wanen komen voor.
∑ Lichamelijke uitputting dreigt in vele
gevallen.

D e p r e s s i e :
∑ De stemming is somber, mat of juist prikkelbaar.
∑ Men kan geen plezier meer beleven. Er is vaak interesseverlies en lusteloosheid. Aandacht- en concentratiestoornissen kunnen tekenen van een depressie zijn.
∑ Men voelt zich vaak erg vermoeid, maar slaapt slecht of helemaal niet. Men heeft vaak geen eetlust en een moeizame ontlasting. Sexuele gevoelens en behoeften kunnen verminderen of zelfs geheel verdwenen zijn.
∑ Men voelt zich onzekerder dan normaal, men kan aan alles gaan twijfelen. Beslissingen nemen, zelfs over de kleinste dingen, wordt moeilijk. Men kan zich nergens meer toe zetten, raakt geÔsoleerd. Sommige mensen zijn ook heel angstig.
∑ Depressies kunnen gepaard gaan met psychotische kenmerken. PatiŽnten kunnen dan gaan denken dat zij de schuld zijn van alle narigheid en dat er nog veel meer narigheid te wachten staat. Ook kunnen meer of minder ernstige achterdochtige ideeŽn bestaan.
∑ Er kunnen doodsgedachten of doodswensen ontstaan. Soms worden concrete zelfmoordplannen gemaakt en uitgevoerd.

Bij de manie kan lichamelijke uitputting optreden, die levensgevaarlijke vormen aan kan nemen. Een depressie is een belangrijke oorzaak van zelfmoordpogingen en zelfmoord. Herkenning en behandeling van de manisch-depressieve stoornis zijn dan van levensbelang.

De verhoogde kans op levensbedreigende complicaties maakt herkennen en behandelen van een manisch depressieve stoornis van levenbelang.

Verloop van de manisch-depressieve stoornis
Zowel een manie als een depressie kunnen geleidelijk ontstaan, maar ook min of meer acuut, soms zelfs binnen een dag. Vooral de manie kan snel ontstaan, bij voorbeeld als men een hele nacht niet geslapen heeft.
Zonder behandeling gaan beide stoornissen meestal vanzelf over, maar met name depressies kunnen vele maanden, soms zelfs jaren voortduren. Met behandeling kunnen de verschijnselen van een depressie of een manie verminderen of kan de duur worden verkort. Een depressie of een manie is soms eenmalig, maar een van de twee komt meestal terug na een langere of kortere periode. Ze kunnen elkaar afwisselen, maar een van de twee kan op de voorgrond staan.

Een depressie of een manie is soms eenmalig. Soms herhaalt de stoornis zich.

Oorzaken
In de meeste gevallen is het niet mogelijk ťťn oorzaak aan te geven van stemmingsstoornissen. Het gaat meestal om een combinatie van factoren, zoals hieronder omschreven.

Biologische oorzaken
Onder meer via onderzoek binnen families, waar de manisch-depressieve stoornis voorkomt is duidelijk geworden dat de kans om een dergelijke ziekte te krijgen voor een deel erfelijk bepaald kan zijn.
Onderzoek heeft verder uitgewezen dat er bij stemmingsstoornissen sprake is van een verstoord evenwicht tussen stoffen, die nodig zijn voor de werking van de zenuwcellen. Met medicijnen kan dit evenwicht worden hersteld.
Tot de biologische oorzaken worden ook de gevolgen van bepaalde lichamelijke ziekten gerekend, zoals een depressie bij een schildklieraandoening, of de gevolgen van onjuist of te veel medicijngebruik. Verder kan wekamine- en cocaÔne-misbruik een toestand oproepen die op manie gelijkt. Stemmingsstoornissen kunnen in het algemeen vooraf gegaan en gevolgd worden door middelenmisbruik (alcohol, drugs).

Psychische oorzaken
Tot psychische oorzaken worden oorzaken gerekend, die samenhangen met iemands psychische draagkracht. Onder andere karaktereigenschappen, vaardigheid om problemen op te lossen, hulp en steun van de naaste omgeving kunnen vragen, zijn daarbij van belang.

Sociale oorzaken
Met sociale oorzaken worden gebeurtenissen bedoeld, die, bij een bepaalde gevoeligheid, aanleiding tot een depressie of manie kunnen geven. Het gaat aan de ene kant om negatieve gebeurtenissen die spanningen veroorzaken, zoals huwelijksconflicten of een echtscheiding, ziekte of dood van de partner, spanningen op het werk, maar ook om positieve, maar soms heel ingrijpende gebeurtnissen, zoals het krijgen van een kind.

Behandeling
De manisch-depressieve stoornis behoort tot de goed behandelbare psychiatrische ziekten.
Soms is opname in een psychiatrisch ziekenhuis wenselijk; bij acuut (levens)gevaar kan een (gedwongen) opname noodzakelijk zijn.
Bij zo'n zeventig procent van de patiŽnten hebben behandelingen een gunstig effect. Een gecombineerde behandeling bestaande uit het geven van medicijnen (farmacotherapie) en praten (ondersteunende gesprekken of psychotherapie) geeft de gunstigste resultaten.
Echter, overmatig gebruik van alcohol en/of drugs kan de behandeling ernstig compliceren.

De combinatie van pillen en praten en praten geeft het beste resultaat.

Behandeling met medicijnen.
Bij de manisch-depressieve stoornis is het vaak nodig met een combinatie van medicijnen te werken, afhankelijk van de verschijnselen.
Medicijnen hebben naast de hoofdwerking, namelijk bestrijden van de verschijnselen van de stoornis, nogal eens bijwerkingen. Hoofdwerking en bijwerkingen worden hieronder per medicijn behandeld. Overigens treden de bijwerkingen lang niet bij iedere patiŽnt op en variŽren ze in ernst. Ze kunnen ook van tijdelijke aard zijn. Indien veel bijwerkingen optreden, is het belangrijk om, samen met de behandelaar, te zoeken naar manieren om de bijwerkingen te verminderen.

Lithium
Een belangrijk medicijn bij de behandeling van de manisch-depressieve stoornis is lithium. Dit middel kan de stemmingsstoornis (depressie of manie) normaliseren, maar wordt vooral toegepast om na herstel van de manie of de depressie de stemmingsschommelingen te voorkůmen. Soms kan het enige tijd duren voor het middel werkzaam is. De werking van lithium is afhankelijk van een goede hoeveelheid van het middel in het bloed. Daarom is regelmatige bloedcontrole nodig.
De meest voorkomende bijwerkingen van lithium zijn beverigheid, spierschokjes, dorst, misselijkheid, diarree en gewichtstoename.
Omdat de dosering van lithium aan nauwe grenzen is gebonden, is het belangrijk dat zowel het instellen op lithium als de verdere controle zorgvuldig medisch wordt begeleid. Lithium dient vaak jarenlang te worden gebruikt. Het is van belang om het middel niet op eigen gelegenheid te stoppen of te veranderen van dosering, maar dit slechts in overleg met de behandelend psychiater te doen.

Carbamazepine
Indien lithium onvoldoende werkt of te veel bijwerkingen veroorzaakt kan carbamazepine worden gebruikt met hetzelfde effect als lithium, namelijk tegengaan van ernstige stemmingsschommelingen.

Valproaat
Een tweede alternatief voor lithium, naast carbamazepine, is valproaat. Ook dit middel is werkzaam tegen zowel manie als depressie. De voornaamste bijwerkingen zijn misselijkheid, veranderingen van de eetlust, diarree, obstipatie en sufheid. Het instellen dient onder regelmatige medische controle te gebeuren.

Antipsychotica
Er bestaan verschillende soorten antipsychotische middelen, die als belangrijkste werking hebben het bestrijden van psychotische verschijnselen, die zowel bij de depressie als de manie kunnen optreden. Daarnaast hebben antipsychotica een kalmerende werking, die snel optreedt en bij de manie goed van pas kan komen. De werking op de psychose treedt niet direct in, maar kan een aantal dagen op zich laten wachten.
De voornaamste bijwerkingen zijn: stijfheid van de spieren, met kleine pasjes en voorovergebogen lopen, trillen, spierkrampen, lichamelijke onrust, te veel speeksel, sufheid, gevoelsvervlakking en sexuele problemen als potentiestoornissen en libidoverlies.
Een bijwerking die kan ontstaan bij langdurig gebruik van het middel is het optreden van onregelmatige, onwillekeurige bewegingen in en rond de mond.

Antidepressiva
Antidepressiva zijn de belangrijkste medicijnen ter bestrijding van een depressie. Overigens treden de effecten niet meteen op. Het duurt over het algemeen twee tot vier weken voor de depressie vermindert.
Ook antidepressiva kunnen bijwerkingen hebben, die helaas soms eerder optreden dan de hoofdwerking. De belangrijkste, die per middel en per persoon kunnen verschillen, zijn:
hartkloppingen, duizeligheid, droge mond, wazig zien, sufheid/slaperigheid, moeite met ontlasting of urineren, misselijkheid, vermindering van sexuele gevoelens.

Kalmeringsmiddelen en slaapmiddelen
De werking van deze middelen begint snel. Sneller dan van antipsychotische, antidepressieve middelen of lithium. Omdat bij een manisch-depressieve stoornis vaak sprake is van angsten, spanning, onrust, ontregelde slaap, slapeloosheid, waaraan snel iets moet gebeuren, worden angstdempende - en slaapmiddelen nogal eens gebruikt ter overbrugging van de periode waarin de andere middelen nog niet werken. Ze hebben geen effect op de stemmingsschommelingen of op de psychotische verschijnselen.
De voornaamste bijwerkingen zijn sufheid en spierverslapping. Het belangrijkste nadeel van deze middelen is dat er bij langer gebruik gewenning, dat wil zeggen dat men meer nodig heeft van het middel om hetzelfde effect te bereiken, kan optreden.
De voornaamste bijwerkingen zijn: duizeligheid, sufheid, moeheid, misselijkheid.
Ook het instellen op en begeleiden van de behandeling met carbamazepine dient onder regelmatige medische controle te gebeuren.

Gesprekstherapie
In veel gevallen kunnen eenvoudige steunende gesprekken met een behandelaar een gunstige werking hebben. Soms is een meer systematische vorm van gesprekstherapie nodig: psychotherapie.
Psychotherapie is een behandeling via gesprekken met een deskundige: een psycholoog/psychotherapeut of psychiater. In deze gesprekken komen psychische en sociale oorzaken van de klachten aan bod.
Er wordt gekeken hoe een andere kijk op het leven kan leiden tot vermindering van klachten en er wordt gezocht naar (andere) manieren om met de klachten om te gaan.

Tips voor patiŽnten en hun naasten

Bij de depressie:
∑ Ga op normale tijd naar bed, maar sta ook op normale tijd op
∑ Zoek afleiding in de vorm van ontspannende activiteiten;
∑ Isoleer u niet;
∑ Blijf in beweging: wandelen, fietsen, sporten;
∑ Ga niet op vakantie, als u er niet van kunt genieten
∑ Durf de ziekte te accepteren.
Bij de manie:
∑ Leef regelmatig en gezond; vermijd uitputting;
∑ Ga op normale tijd naar bed, maar sta ook op normale tijd op;
∑ Vermijd zaken of omstandigheden waarvan bekend is dat ze veel spanning kunnen geven;
∑ op de rem door te proberen minder te doen dan waartoe u geneigd bent;
∑ verschijnselen herkennen die een manie aankondigen en trek tijdig aan de bel bij de behandelaar;

Ga de strijd niet aan met een manisch gezinslid; probeer met tact te sturen.
Met citaat reageren
Advertentie
Oud 27-11-2001, 12:35
vigor mortis
vigor mortis is offline
uhow... dat ben ik die daar beschreven word.. nouja niet helemaal maar wel voor het overgrote gedeelte

now what?
__________________
Dream Your Life And Die In Your Sleep ~*bite me*~ I Am A Razor Blade Please Cut Your Wrist With Me
Met citaat reageren
Oud 27-11-2001, 12:38
Genesis
Avatar van Genesis
Genesis is offline
Citaat:
vigor mortis schreef:
uhow... dat ben ik die daar beschreven word.. nouja niet helemaal maar wel voor het overgrote gedeelte

now what?
Ik weet het niet.. Ik word er precies in beschreven en ben nu toevallig met iemand aan het chatten die precies hetzelfde idee heeft.. Ik denk dat je het met een korreltje zout moet nemen, anders is het op veel te veel mensen toepasbaar, en dat is vast niet de bedoeling..

Genesis
Met citaat reageren
Oud 27-11-2001, 12:52
dystopia
dystopia is offline
Ehm.. sommige dingen die hierin staan zijn regelrechte onzin, in die zin, dat dat weinig/niks hoeft te zeggen wanneer je je daar in herkent. Warrig overkomen is bijv. een kenmerk van hoogbegaafde/intelligente mensen in het algemeen dus dat vind ik nogal een slap argument (hoewel het er wel bij moet, ben ik met de schrijver ook eens). Het is ook zo dat het normaal is dat je af en toe in een dip zit en wanneer je daar uit komt en je vergelijkt dat met die dip kan dat manisch lijken, hoeft echter niet een manie te zijn. Zo ook dat stukje van contactgestoord. Ik kan prima, zelfs uitstekend, met bepaalde mensen praten. Heb alleen ten eerste geen zin om met de hele tijd dezelfde te praten (tenzij diegene ontzettend boeiend is) en ten tweede praat ik liever met iemand die ik ken dat wekt gespresstof op. Dodelijke combo. Stukje van dingen laten liggen als school/werk komt me wel bekend voor maar dat noem ik zelfdiscipline dat ik mis. Tenslotte wil ik ingaan op dat stukje van geld uitgeven. Dat zou betekenen dat wanneer je uitgaat je in een manie zit omdat je dan wat meer uitgeeft dan normaal. Begrijp je wat ik bedoel? Je kunt het zo ontzettend aannemen alsof je het in het dagelijkse leven meemaakt dat het haast realistisch is.

Oh.. dat ene stukje ben ik het mee eens. 'Veel praten via bijv. internet kan helpen maar uiteindelijk is het echte leven oppakken de oplossing.'

GA NIET DENKEN DAT JE DIT NU OOK HEBT

Kun jij namelijk niet voor jezelf beoordelen. Als je zekerheid daarover wilt kun je naar een professioneel persoon raadplegen.
__________________
The surest way to corrupt a youth is to instruct him to hold in higher esteem those who think alike than those who think differently - Steve Jobs
Met citaat reageren
Oud 27-11-2001, 13:06
Genesis
Avatar van Genesis
Genesis is offline
Citaat:
dystopia schreef:
Kun jij namelijk niet voor jezelf beoordelen. Als je zekerheid daarover wilt kun je naar een professioneel persoon raadplegen.

Kijk, dat bedoel ik.. Als de fb's liever hebben dat ik het verhaal dan weghaal, dan haal ik het weg hoor, dan houden we het een open discussie over MDS.

Veel dingen staan hier dusdanig algemeen beschreven dat je je eigen interpretatie eraan vast bindt. Het is wenselijk dit verhaal niet voor jezelf te interpreteren, maar dat door een prof te laten doen.

Nogmaals: Mij is nooit letterlijk verteld dat ik dit had, heb alleen een therapie toegewezen gekregen hoofdzakelijk bedoeld voor MDS-Patienten, en heb naar aanleiding daarvan wat korte research gedaan, vandaar dit berichtje op dit forum.

Genesis
Met citaat reageren
Oud 27-11-2001, 13:30
!KiTTiE!
Avatar van !KiTTiE!
!KiTTiE! is offline
het is zo dat je het zelf niet kunt beoorldelen of je het hebt, bij mij is wel gezegd dat ik manisch-depressief ZOU KUNNEN ZIJN, of iets wat erop lijkt, volgens een dokter.
noujah ik geloof er niet echt in, je bent wie je bent dus tsjah.

maar jullie zeggen nouw wel van: jah je kunt het zelf niet vaststellen, maar je kan jezelf wel herkennen in het stukje wat er staat toch?
__________________
ik ben een muisje
Met citaat reageren
Oud 27-11-2001, 15:03
Lovely1
Avatar van Lovely1
Lovely1 is offline
Ik ben het wel met Dys eens.
Citaat:
M a n i e :
∑ De stemming is te goed, uitgelaten en opgewekt.
D e p r e s s i e :
∑ De stemming is somber, mat of juist prikkelbaar.
Je kan niet door middel van een beschrijving voor jezelf bepalen of je wel of niet Manisch Depressief bent! Iedereen heeft wel eens een super vrolijke bui/dag en daarna weer een dag waarbij je het liefst de hele dag in bed ligt omdat je je zo klote voelt.

Dus ik zou dit wel met een grote korrel zout nemen ja..
__________________
Dare to be different || I love my attitude problem! || Nothing more beautiful, than being me!
Met citaat reageren
Oud 27-11-2001, 15:14
Marc S
Marc S is offline
Citaat:
dystopia schreef:
*stukje*
Daar ben ik het grotendeels mee eens. Het is voorbarig om te denken dat je dit nu ook hebt

Ik herken veel van de symptomen, maar Dystopia wist er gelijk weer een paar te verklaren

Dus neem het in ieder geval met een korreltje zout
Met citaat reageren
Oud 27-11-2001, 18:56
dystopia
dystopia is offline
Citaat:
Genesis schreef:
Kijk, dat bedoel ik.. Als de fb's liever hebben dat ik het verhaal dan weghaal, dan haal ik het weg hoor, dan houden we het een open discussie over MDS.
Hmm.. ik schat dat 99% van mijn posts zijn gepost als 'lid'. Als ik een opmerking plaats als FB is dat meestal duidelijk dat dat zo is bedoeld. Deze opmerking was dus als 'lid' gepost. Ik bedoel er niks mee, ik post gewoon m'n mening. Heb dat erbij gezet voor jou en andere, die zich er misschien deels in herkende en dan voor zichzelf bepalen van: dit heb ik. Dat is fout. Zoiets kun je niet voor jezelf bepalen, dat moet iemand doen die daarvoor heeft gestudeerd. Dat wilde ik duidelijk maken, vandaar dat ik het erbij zette.

Citaat:
Veel dingen staan hier dusdanig algemeen beschreven dat je je eigen interpretatie eraan vast bindt. Het is wenselijk dit verhaal niet voor jezelf te interpreteren, maar dat door een prof te laten doen.
Idd, dat bedoelde ik

Citaat:
Nogmaals: Mij is nooit letterlijk verteld dat ik dit had, heb alleen een therapie toegewezen gekregen hoofdzakelijk bedoeld voor MDS-Patienten, en heb naar aanleiding daarvan wat korte research gedaan, vandaar dit berichtje op dit forum.
Mijn post was ook zeer zeker geen aanval op jou hoor, gewoon een kanttekening met m'n mening. Dat ik toevallig FB+ ben, nogmaals, doet in die post en in m'n meeste posts, niet terzake.

Ik kan nu ook niet oordelen dmv. je verhaal of je dat wel hebt. Ik vind dat zoiets getest moet worden en zwart op wit moet staan. Dat is bij jou, zoals ik het las, niet het geval.
__________________
The surest way to corrupt a youth is to instruct him to hold in higher esteem those who think alike than those who think differently - Steve Jobs
Met citaat reageren
Oud 28-11-2001, 18:29
ratsja
Avatar van ratsja
ratsja is offline
Citaat:
Genesis schreef:
Ik ben vanmorgen voor het eerst sinds een lange tijd weer naar de psycholoog geweest. Ik had een intake gesprek met dezelfde psycholoog als waar ik een tijd geleden ook bij was. Ik ben er destijds zelf mee gestopt, maar ben weer begonnen want het gaat nie zo goed..

Tijdens dat gesprek wat best lang duurde bracht hij duidelijk naar voren dat hij me een programma aan wilde bieden voor Manisch Depressieven. Sommige kennen dit misschien beter als MDS (Manisch Deprepressiviteits Stoornis) of MDS-Borderline. Waarom dat Borderline er bij staat, begrijp ik niet helemaal, want volgens mij heeft dat er niet zoveel mee te maken. Ik kreeg wat foldermateriaal mee, en heb net op internet nog even gezocht. Ik vond het onderstaande. Zijn er mensen die ervaring hebben met deze 'ziekte'??

----------

MANISCH DEPRESSIEVE STOORNIS

(MDS Borderline)


Iedereen voelt zich wel eens blij, gelukkig en vol energie, maar ook wel eens lusteloos, neerslachtig of in de put. Dit zijn normale gevoelens, passend bij mee- of tegenvallers, geluk of problemen in het leven, die iedereen heeft. Vaak gaat het om gevoelens, die enkele uren of enkele dagen duren. Het zijn normale variaties van de stemming.

Indien iemand gedurende langere tijd te uitgelaten en vol energie is, of juist veel te somber is zonder zich erover heen te kunnen zetten, spreken we van een manie, respectievelijk een depressie. De manie is het tegenovergestelde van de depressie.
Als de stemming dan eens veel te opgewekt en dan weer veel te somber is, is er sprake van een manisch-depressieve ziekte (stoornis), ook wel bipolaire stoornis genoemd, hetgeen wil zeggen wisselende stemmingen aan de uiteinden (polen) van de stemmingsmogelijkheden.

Als iemand lijdt aan sterke schommelingen in de stemming, waarbij
de stemming gedurende langere
periodes of te uitgelaten of zeer somber is, spreken we
van manisch-depressieve of bipolaire stoornis

De stemmingswisselingen kunnen af en toe optreden, met periodes van een normale stemming tussendoor. Ze kunnen ook snel achter elkaar optreden. Bij sommige mensen staat de manie(en) op de voorgrond, bij anderen de depressie(s). Een manische periode kan worden gevolgd door een depressie, maar andersom is ook mogelijk. De stemmingen kunnen extreme vormen aannemen, zowel naar de depressieve als naar de manische kant.
Stemmingsstoornissen zijn psychiatrische ziekten, die veel voorkomen. Tien procent van de mannen en twintig procent van de vrouwen maakt gedurende zijn/haar leven een depressie door. Voor de manie is dat ťťn procent, zowel bij vrouwen als mannen. Een depressie kan op alle leeftijden vůůrkomen. De manisch-depressieve stoornis openbaart zich vooral rond het 20ste levensjaar.

Verschijnselen
De verschijnselen van een manie en een depressie zijn min of meer tegenovergesteld:

A l g e m e e n:

∑ Een manisch depressieve kan zichzelf vaak niet overhalen tot het doen van dingen, terwijl allang besloten is dat het moet gebeuren. Dat kan voor de buitenwereld erg onbegrijpelijk zijn, en voor de betrokken persoon erg frustrerend. Voorbeelden zijn een achterstallig huishouden en een slechte inzet voor werk/school.
∑ Een manisch depressief persoon kan vaak erg warrig over komen. Niet doordat deze laag intelligent is, in tegendeel zelfs, over het algemeen is het slachtoffer bovengemiddeld intelligent. Het gedachtenveld is echter zo breed, dat extra denkvermogen vaak uitblijft. Het aantal gedachten dat per minuut bij een manisch depressieve door het hoofd vliegen, wordt tot het hoogste van alle psychoses beschouwd. De gedachtengang is ongestructureerd, ongelofelijk uitgebreid, divers en diepgaand. Slechte resultaten op school of werk kunnen een resultaat zijn.
∑ De behoefte aan privacy is vaak onuitgesproken, maar ongetwijfeld bovengemiddeld. Tijd voor zichzelf zal gegeven moeten worden, er zal bijna nooit om gevraagd worden.
∑ Contactstoornissen kunnen in vele vormen naar voren komen. Sommigen praten niet, anderen slechts weinig. Vaak is schriftelijke communicatie de enige mogelijkheid, bij velen is een blijk van vertrouwen een overbrugging. Vaak is het moeilijk door te dringen tot de geest van de persoon. Veel dingen zal hij nooit bloot (willen) geven.
∑ Veel manisch depressieven zoeken een andere expressiemogelijkheid dan praten, doordat er veel aspecten verwerkt moeten worden zonder dat eer daarover met anderen over gepraat wordt. Contactstoornissen zijn vaak de essentie van het probleem die verminderd, maar waarschijnlijk nooit volledig overbrugd kan worden.


M a n i e :
∑ De stemming is te goed, uitgelaten en opgewekt. Wanneer men het gevoel heeft te worden tegengewerkt raakt men snel geprikkeld
∑ Men is te druk, overactief, vol levenslust en kracht. Men kan de hele wereld aan, is vol energie en heeft een grote dadendrang. Dit kan leiden tot onver-antwoord of gevaarlijk gedrag met nare gevolgen voor de patiŽnt en zijn omgeving. Bij voorbeeld onverant-woord geld uitgeven, grote risico's lopen. De over-activiteit kan omslaan in chaos.
∑ Lichamelijk voelt men zich optimaal. Aan slaap is weinig of geen behoefte meer. De eetlust is prima, al heeft men vaak geen tijd om te eten. De sexuele
behoefte is toegenomen en kan leiden tot sexueel
ontremd gedrag.
∑ Men voelt zich zekerder dan normaal. Daardoor kan iemand tot prestaties komen, of tot activiteiten die men normaal niet zou durven ondernemen. Men kan
echter ook de realiteit uit het oog verliezen,zichzelf overschatten en zich door niemand meer laten corrigeren. Verder gedraagt men zich
impulsief en is uitermate geÔnteresseerd in nieuwe mensen en nieuwe ervaringen.
∑ Naast het verlies aan realiteitszin kunnen psychotische verschijnselen optreden. Met name
grootheids- en paranoÔde wanen komen voor.
∑ Lichamelijke uitputting dreigt in vele
gevallen.

D e p r e s s i e :
∑ De stemming is somber, mat of juist prikkelbaar.
∑ Men kan geen plezier meer beleven. Er is vaak interesseverlies en lusteloosheid. Aandacht- en concentratiestoornissen kunnen tekenen van een depressie zijn.
∑ Men voelt zich vaak erg vermoeid, maar slaapt slecht of helemaal niet. Men heeft vaak geen eetlust en een moeizame ontlasting. Sexuele gevoelens en behoeften kunnen verminderen of zelfs geheel verdwenen zijn.
∑ Men voelt zich onzekerder dan normaal, men kan aan alles gaan twijfelen. Beslissingen nemen, zelfs over de kleinste dingen, wordt moeilijk. Men kan zich nergens meer toe zetten, raakt geÔsoleerd. Sommige mensen zijn ook heel angstig.
∑ Depressies kunnen gepaard gaan met psychotische kenmerken. PatiŽnten kunnen dan gaan denken dat zij de schuld zijn van alle narigheid en dat er nog veel meer narigheid te wachten staat. Ook kunnen meer of minder ernstige achterdochtige ideeŽn bestaan.
∑ Er kunnen doodsgedachten of doodswensen ontstaan. Soms worden concrete zelfmoordplannen gemaakt en uitgevoerd.

Bij de manie kan lichamelijke uitputting optreden, die levensgevaarlijke vormen aan kan nemen. Een depressie is een belangrijke oorzaak van zelfmoordpogingen en zelfmoord. Herkenning en behandeling van de manisch-depressieve stoornis zijn dan van levensbelang.

De verhoogde kans op levensbedreigende complicaties maakt herkennen en behandelen van een manisch depressieve stoornis van levenbelang.

Verloop van de manisch-depressieve stoornis
Zowel een manie als een depressie kunnen geleidelijk ontstaan, maar ook min of meer acuut, soms zelfs binnen een dag. Vooral de manie kan snel ontstaan, bij voorbeeld als men een hele nacht niet geslapen heeft.
Zonder behandeling gaan beide stoornissen meestal vanzelf over, maar met name depressies kunnen vele maanden, soms zelfs jaren voortduren. Met behandeling kunnen de verschijnselen van een depressie of een manie verminderen of kan de duur worden verkort. Een depressie of een manie is soms eenmalig, maar een van de twee komt meestal terug na een langere of kortere periode. Ze kunnen elkaar afwisselen, maar een van de twee kan op de voorgrond staan.

Een depressie of een manie is soms eenmalig. Soms herhaalt de stoornis zich.

Oorzaken
In de meeste gevallen is het niet mogelijk ťťn oorzaak aan te geven van stemmingsstoornissen. Het gaat meestal om een combinatie van factoren, zoals hieronder omschreven.

Biologische oorzaken
Onder meer via onderzoek binnen families, waar de manisch-depressieve stoornis voorkomt is duidelijk geworden dat de kans om een dergelijke ziekte te krijgen voor een deel erfelijk bepaald kan zijn.
Onderzoek heeft verder uitgewezen dat er bij stemmingsstoornissen sprake is van een verstoord evenwicht tussen stoffen, die nodig zijn voor de werking van de zenuwcellen. Met medicijnen kan dit evenwicht worden hersteld.
Tot de biologische oorzaken worden ook de gevolgen van bepaalde lichamelijke ziekten gerekend, zoals een depressie bij een schildklieraandoening, of de gevolgen van onjuist of te veel medicijngebruik. Verder kan wekamine- en cocaÔne-misbruik een toestand oproepen die op manie gelijkt. Stemmingsstoornissen kunnen in het algemeen vooraf gegaan en gevolgd worden door middelenmisbruik (alcohol, drugs).

Psychische oorzaken
Tot psychische oorzaken worden oorzaken gerekend, die samenhangen met iemands psychische draagkracht. Onder andere karaktereigenschappen, vaardigheid om problemen op te lossen, hulp en steun van de naaste omgeving kunnen vragen, zijn daarbij van belang.

Sociale oorzaken
Met sociale oorzaken worden gebeurtenissen bedoeld, die, bij een bepaalde gevoeligheid, aanleiding tot een depressie of manie kunnen geven. Het gaat aan de ene kant om negatieve gebeurtenissen die spanningen veroorzaken, zoals huwelijksconflicten of een echtscheiding, ziekte of dood van de partner, spanningen op het werk, maar ook om positieve, maar soms heel ingrijpende gebeurtnissen, zoals het krijgen van een kind.

Behandeling
De manisch-depressieve stoornis behoort tot de goed behandelbare psychiatrische ziekten.
Soms is opname in een psychiatrisch ziekenhuis wenselijk; bij acuut (levens)gevaar kan een (gedwongen) opname noodzakelijk zijn.
Bij zo'n zeventig procent van de patiŽnten hebben behandelingen een gunstig effect. Een gecombineerde behandeling bestaande uit het geven van medicijnen (farmacotherapie) en praten (ondersteunende gesprekken of psychotherapie) geeft de gunstigste resultaten.
Echter, overmatig gebruik van alcohol en/of drugs kan de behandeling ernstig compliceren.

De combinatie van pillen en praten en praten geeft het beste resultaat.

Behandeling met medicijnen.
Bij de manisch-depressieve stoornis is het vaak nodig met een combinatie van medicijnen te werken, afhankelijk van de verschijnselen.
Medicijnen hebben naast de hoofdwerking, namelijk bestrijden van de verschijnselen van de stoornis, nogal eens bijwerkingen. Hoofdwerking en bijwerkingen worden hieronder per medicijn behandeld. Overigens treden de bijwerkingen lang niet bij iedere patiŽnt op en variŽren ze in ernst. Ze kunnen ook van tijdelijke aard zijn. Indien veel bijwerkingen optreden, is het belangrijk om, samen met de behandelaar, te zoeken naar manieren om de bijwerkingen te verminderen.

Lithium
Een belangrijk medicijn bij de behandeling van de manisch-depressieve stoornis is lithium. Dit middel kan de stemmingsstoornis (depressie of manie) normaliseren, maar wordt vooral toegepast om na herstel van de manie of de depressie de stemmingsschommelingen te voorkůmen. Soms kan het enige tijd duren voor het middel werkzaam is. De werking van lithium is afhankelijk van een goede hoeveelheid van het middel in het bloed. Daarom is regelmatige bloedcontrole nodig.
De meest voorkomende bijwerkingen van lithium zijn beverigheid, spierschokjes, dorst, misselijkheid, diarree en gewichtstoename.
Omdat de dosering van lithium aan nauwe grenzen is gebonden, is het belangrijk dat zowel het instellen op lithium als de verdere controle zorgvuldig medisch wordt begeleid. Lithium dient vaak jarenlang te worden gebruikt. Het is van belang om het middel niet op eigen gelegenheid te stoppen of te veranderen van dosering, maar dit slechts in overleg met de behandelend psychiater te doen.

Carbamazepine
Indien lithium onvoldoende werkt of te veel bijwerkingen veroorzaakt kan carbamazepine worden gebruikt met hetzelfde effect als lithium, namelijk tegengaan van ernstige stemmingsschommelingen.

Valproaat
Een tweede alternatief voor lithium, naast carbamazepine, is valproaat. Ook dit middel is werkzaam tegen zowel manie als depressie. De voornaamste bijwerkingen zijn misselijkheid, veranderingen van de eetlust, diarree, obstipatie en sufheid. Het instellen dient onder regelmatige medische controle te gebeuren.

Antipsychotica
Er bestaan verschillende soorten antipsychotische middelen, die als belangrijkste werking hebben het bestrijden van psychotische verschijnselen, die zowel bij de depressie als de manie kunnen optreden. Daarnaast hebben antipsychotica een kalmerende werking, die snel optreedt en bij de manie goed van pas kan komen. De werking op de psychose treedt niet direct in, maar kan een aantal dagen op zich laten wachten.
De voornaamste bijwerkingen zijn: stijfheid van de spieren, met kleine pasjes en voorovergebogen lopen, trillen, spierkrampen, lichamelijke onrust, te veel speeksel, sufheid, gevoelsvervlakking en sexuele problemen als potentiestoornissen en libidoverlies.
Een bijwerking die kan ontstaan bij langdurig gebruik van het middel is het optreden van onregelmatige, onwillekeurige bewegingen in en rond de mond.

Antidepressiva
Antidepressiva zijn de belangrijkste medicijnen ter bestrijding van een depressie. Overigens treden de effecten niet meteen op. Het duurt over het algemeen twee tot vier weken voor de depressie vermindert.
Ook antidepressiva kunnen bijwerkingen hebben, die helaas soms eerder optreden dan de hoofdwerking. De belangrijkste, die per middel en per persoon kunnen verschillen, zijn:
hartkloppingen, duizeligheid, droge mond, wazig zien, sufheid/slaperigheid, moeite met ontlasting of urineren, misselijkheid, vermindering van sexuele gevoelens.

Kalmeringsmiddelen en slaapmiddelen
De werking van deze middelen begint snel. Sneller dan van antipsychotische, antidepressieve middelen of lithium. Omdat bij een manisch-depressieve stoornis vaak sprake is van angsten, spanning, onrust, ontregelde slaap, slapeloosheid, waaraan snel iets moet gebeuren, worden angstdempende - en slaapmiddelen nogal eens gebruikt ter overbrugging van de periode waarin de andere middelen nog niet werken. Ze hebben geen effect op de stemmingsschommelingen of op de psychotische verschijnselen.
De voornaamste bijwerkingen zijn sufheid en spierverslapping. Het belangrijkste nadeel van deze middelen is dat er bij langer gebruik gewenning, dat wil zeggen dat men meer nodig heeft van het middel om hetzelfde effect te bereiken, kan optreden.
De voornaamste bijwerkingen zijn: duizeligheid, sufheid, moeheid, misselijkheid.
Ook het instellen op en begeleiden van de behandeling met carbamazepine dient onder regelmatige medische controle te gebeuren.

Gesprekstherapie
In veel gevallen kunnen eenvoudige steunende gesprekken met een behandelaar een gunstige werking hebben. Soms is een meer systematische vorm van gesprekstherapie nodig: psychotherapie.
Psychotherapie is een behandeling via gesprekken met een deskundige: een psycholoog/psychotherapeut of psychiater. In deze gesprekken komen psychische en sociale oorzaken van de klachten aan bod.
Er wordt gekeken hoe een andere kijk op het leven kan leiden tot vermindering van klachten en er wordt gezocht naar (andere) manieren om met de klachten om te gaan.

Tips voor patiŽnten en hun naasten

Bij de depressie:
∑ Ga op normale tijd naar bed, maar sta ook op normale tijd op
∑ Zoek afleiding in de vorm van ontspannende activiteiten;
∑ Isoleer u niet;
∑ Blijf in beweging: wandelen, fietsen, sporten;
∑ Ga niet op vakantie, als u er niet van kunt genieten
∑ Durf de ziekte te accepteren.
Bij de manie:
∑ Leef regelmatig en gezond; vermijd uitputting;
∑ Ga op normale tijd naar bed, maar sta ook op normale tijd op;
∑ Vermijd zaken of omstandigheden waarvan bekend is dat ze veel spanning kunnen geven;
∑ op de rem door te proberen minder te doen dan waartoe u geneigd bent;
∑ verschijnselen herkennen die een manie aankondigen en trek tijdig aan de bel bij de behandelaar;

Ga de strijd niet aan met een manisch gezinslid; probeer met tact te sturen.


wat hier staat is ook van mij op toepassing, alleen dan niet het manische gedeelte....en wat anderen hier zeggen.....hmmmm weet het niet, ze vergelijken het te veel met een dip.

eerst ervaren dan begrijpen

sterkte
__________________
vows are spoken to be broken, feelings are intense, words are trivial, pleasures remain, so does the pain, words are meaningless and forgettable
Met citaat reageren
Oud 28-11-2001, 19:44
dystopia
dystopia is offline
Citaat:
ratsja schreef:
eerst ervaren dan begrijpen
Denk jij nou werkelijk dat elke psycholoog of ander professioneel iemand dit allemaal en andere vormen van depressies heeft meegemaakt
__________________
The surest way to corrupt a youth is to instruct him to hold in higher esteem those who think alike than those who think differently - Steve Jobs
Met citaat reageren
Oud 04-12-2001, 19:49
ratsja
Avatar van ratsja
ratsja is offline
zeg jeroen,
ik heb het hier over patienten, zoals Edwin en ik, niet over mensen die een dip hebben, maar waar dit al maanden hetzij jaren loopt, ik heb nooit het woord arts oid genoemd.
Ik dacht dat ik duidelijk was
__________________
vows are spoken to be broken, feelings are intense, words are trivial, pleasures remain, so does the pain, words are meaningless and forgettable
Met citaat reageren
Oud 24-02-2002, 13:55
Alicia Silverstone
Avatar van Alicia Silverstone
Alicia Silverstone is offline
bovenstaand verhaal van Dark Voice komt me heel bekend voor. Heel nuttig om te lezen voor sommige mensen, echt alles wat er staat klopt gewoon en de adviezen zijn de beste die je kunt krijgen hierover
__________________
Anything is possible, if you believe in the magic of your dreams
Met citaat reageren
Oud 24-02-2002, 16:54
X-je
X-je is offline

M a n i e :
∑ De stemming is te goed, uitgelaten en opgewekt.
-> dit heet gelukkig zijn

D e p r e s s i e :
∑ De stemming is somber, mat of juist prikkelbaar
-> dit heet een dipje

Niet? Zo zie ik het. Wie heeft al eens geen slechte dag

X-je
__________________
mijn kipje, mijn leven...
Met citaat reageren
Oud 24-02-2002, 21:33
Genesis
Avatar van Genesis
Genesis is offline
Citaat:
X-je schreef:

Niet? Zo zie ik het. Wie heeft al eens geen slechte dag

X-je
Nee, het is veel dieper en extremer dan dat. Als je wilt weten hoe het echt zit, raad ik je aan er eens een boek ofzo over te lezen, misschien dat je het dan begrijpt. Het verhaal wat hierboven staat is een beetje te kort om het te leren begrijpen.

Genesis
Met citaat reageren
Oud 25-02-2002, 08:58
ratsja
Avatar van ratsja
ratsja is offline
Citaat:
Alicia Silverstone schreef:
bovenstaand verhaal van Dark Voice komt me heel bekend voor. Heel nuttig om te lezen voor sommige mensen, echt alles wat er staat klopt gewoon en de adviezen zijn de beste die je kunt krijgen hierover

http://forum.scholieren.com/Forum43/HTML/003656.html

lees reply van leonoor
__________________
vows are spoken to be broken, feelings are intense, words are trivial, pleasures remain, so does the pain, words are meaningless and forgettable
Met citaat reageren
Oud 25-02-2002, 09:52
Marc S
Marc S is offline
Citaat:
ratsja schreef:
http://forum.scholieren.com/Forum43/HTML/003656.html

lees reply van leonoor
Jullie hebben het beiden mis, of niet helemaal goed

Ik zie het als volgt: bij 90% van de jongeren kan men depressiviteit inderdaad verhalen op het "zichzelf aanpraten", maar bij een minderheid ervan is het fysiologisch / genetisch bepaald.

Oftewel: jullie hebben allemaal gelijk, maar ook weer niet, omdat beide conclusies niet voor iedereen gelden
Met citaat reageren
Oud 25-02-2002, 11:28
Genesis
Avatar van Genesis
Genesis is offline
Citaat:
Marc S schreef:
Ik zie het als volgt: bij 90% van de jongeren kan men depressiviteit inderdaad verhalen op het "zichzelf aanpraten", maar bij een minderheid ervan is het fysiologisch / genetisch bepaald.
eens. Maar kijk daarom uit met opmerkingen waaruit blijkt dat je iedereen over een kam wilt scheren. Dat kan gewoonweg niet..

Kan je je voorstellen hoe ongelofelijk alleen iemand zich moet voelen die lichamelijk depressief is? Zo ongelofelijk godvergeten alleen omdat niemand hem lijkt te begrijpen? Denk daar voor de grap nog eens over na, en lees de hele topic dan nog eens door, met dat in je achterhoofd..
Hoe verhelderend blijkt het soms, als je je in anderen kunt verplaatsen..

Genesis
Met citaat reageren
Ads door Google
Oud 25-02-2002, 11:34
Genesis
Avatar van Genesis
Genesis is offline
Waar ik graag nog aan toe wens te voegen dat het gegeven dat je depressiviteit aangepraat zou zijn, niet inherent is aan de betekenis van het woord 'aanstellerij'.

ik vergelijk het met het volgende: Wanneer jou vaak genoeg verteld wordt dat spruitjes vies zijn, ga je ze vanzelf vies vinden. Dat wil niet zeggen dat dat aanstellerij is; je vindt ze waarschijnlijk ECHT vies!

Voel je dus niet op je teentjes getrapt wanneer gesteld wordt dat jou depressiviteit aangepraat zou zijn. Veel depressies zijn daar nu eenmaal op terug te voeren. En hoe je het ook wendt of keert, dat is een uiterst complex en interessant geheel

Genesis
Met citaat reageren
Oud 25-02-2002, 11:35
Verwijderd
Citaat:
~Dark Voice~ schreef:
Met hulp van Dys kwam ik er eigenlijk achter dat ik Borderline had.

Met behulp van dys of ben je 'met behulp van dys' naar een arts toegegaan die het vastgesteld heeft? Dys is nl geen dokter (duh) en je kunt zo iets niet zelf even vaststellen. En dan is het dus zelf aangepraat. Dan kan het wel zijn dat je het hebt, maar 't kan net zo goed van niet. Als het is vastgesteld door een arts, dan heb ik niks gezegd.
Met citaat reageren
Oud 25-02-2002, 11:59
Solo
Solo is offline
Een tijd terug was ik ontzettend depressief. Niet een dagje, ook geen weekje, maar al ruim 9 jaar. Mezelf altijd voorgehouden dat het Ďde puberteití was, tot dat ik bang werd dat ik mezelf echt voor een trein zou gooien, terwijl ik nog steeds hoopte dat het wel goed zou komen. Toen ben ik heel voorzichtig toch maar eens naar de dokter gegaan. Een paar maanden daarvoor had ik gelezen over Borderline, daar werd precies mijn persoonlijkheid en alles beschreven, maar ik heb niet het lef gehad daarover te beginnen. Op het moment gaat het (gelukkig) een stuk beter met me. Ik denk niet dat ik Borderline heb, een echte Borderline patient kan niet zonder medicijnen (Ook al zeggen mensen hier boven dat wel. Maar hebben die dan wel echt Borderline? Ik denk van niet, maar goed, wie ben ik? Net als al die mensen geen arts.
Ik heb nog steeds een hele zooi kenmerken die in dat stukje staan, bv.:
- af en toe de depressies (maar dus wel minder dan eerst)
- af en toe een manie
- deze wisselen elkaar soms heel snel af (lachen/huilen/enz)
- ik kan mezelf vaak niet overhalen tot het doen van dingen, terwijl allang besloten is dat het moet gebeuren
- ik kan erg warrig over komen (en ben bovengemiddeld intelligent) om de reden die daar bij genoemd staat
- ik wil altijd privacy hebben, maar zal er zelden om vragen
- als ik een manie heb en iemand zegt er iets van dan reageer ik pissig en voel ik me aangevallen (en val ik terug aan)
- als ik een manie heb ben ik ontiegelijk druk en heel erg aanwezig en wil ik alles op dat moment doen (logisch)
- eten vergeet ik dan zo nu en danÖ
- ik denk dan alles te kunnen en alles te Ďmogení, ik houd dan van situaties met Ďnieuweí mensen (leraren, leerlingen, bv.) en probeer me dan zo opvallend mogelijk te gedragen
- maar het merendeel van de tijd ben ik heel mat, somber of prikkelbaar
- ik weet niet meer wat plezier is, heb nergens zijn in, kan niks, durf niks, wil niks
- ik wil dan slapen, maar dat kan ik dan niet
- ik denk dat ik alles doe, dat mín vriend een ongeluk gehad heeft of me niet meer moet, dat mín ouders me niet meer moeten, dat iedereen me tegen werkt en dat iedereen me dom en achterlijk vind, me haat en achter mín rug om lult
- verder heb ik in die ernstig depressieve periode idd zelfmoordplannen, afscheidsbrieven, ed tot in de puntjes uitgewerkt en opgeschreven
Verder heb ik een heel aantal van de kenmerken van een Borderline stoornis. Maar wat doet het er toe of ik het heb of niet? Ik blijf Kristine, en Kristine zal altijd het zelfde meisje/vrouw blijven, of ze nou Borderline heeft of niet, dat veranderd daar niks aan. Kristine zal dus gewoon moeten leren leven met zichzelf, met haar plus- en met haar minpunten. En als mensen Kristine niet mogen? Dan gaan ze maar niet met haar om. Er zijn gelukkig ook nog mensen die Kristine wel mogen zoals ze is, die haar lach-/huilbuien wel verwarrend vinden, maar die ze voor lief nemen. Die haar soms niet snappen, maar dan om uitleg vragen en die haar humor grappig vinden. En voor dat soort mensen ga ik. Zoals ik al zei: ik ben Kristine en ik blijf Kristine. Of ze het nou willen of niet.


Met citaat reageren
Oud 25-02-2002, 17:37
ratsja
Avatar van ratsja
ratsja is offline
Citaat:
Kristine schreef:
Een tijd terug was ik ontzettend depressief. Niet een dagje, ook geen weekje, maar al ruim 9 jaar. Mezelf altijd voorgehouden dat het Ďde puberteití was, tot dat ik bang werd dat ik mezelf echt voor een trein zou gooien, terwijl ik nog steeds hoopte dat het wel goed zou komen. Toen ben ik heel voorzichtig toch maar eens naar de dokter gegaan. Een paar maanden daarvoor had ik gelezen over Borderline, daar werd precies mijn persoonlijkheid en alles beschreven, maar ik heb niet het lef gehad daarover te beginnen. Op het moment gaat het (gelukkig) een stuk beter met me. Ik denk niet dat ik Borderline heb, een echte Borderline patient kan niet zonder medicijnen (Ook al zeggen mensen hier boven dat wel. Maar hebben die dan wel echt Borderline? Ik denk van niet, maar goed, wie ben ik? Net als al die mensen geen arts.
Ik heb nog steeds een hele zooi kenmerken die in dat stukje staan, bv.:
- af en toe de depressies (maar dus wel minder dan eerst)
- af en toe een manie
- deze wisselen elkaar soms heel snel af (lachen/huilen/enz)
- ik kan mezelf vaak niet overhalen tot het doen van dingen, terwijl allang besloten is dat het moet gebeuren
- ik kan erg warrig over komen (en ben bovengemiddeld intelligent) om de reden die daar bij genoemd staat
- ik wil altijd privacy hebben, maar zal er zelden om vragen
- als ik een manie heb en iemand zegt er iets van dan reageer ik pissig en voel ik me aangevallen (en val ik terug aan)
- als ik een manie heb ben ik ontiegelijk druk en heel erg aanwezig en wil ik alles op dat moment doen (logisch)
- eten vergeet ik dan zo nu en danÖ
- ik denk dan alles te kunnen en alles te Ďmogení, ik houd dan van situaties met Ďnieuweí mensen (leraren, leerlingen, bv.) en probeer me dan zo opvallend mogelijk te gedragen
- maar het merendeel van de tijd ben ik heel mat, somber of prikkelbaar
- ik weet niet meer wat plezier is, heb nergens zijn in, kan niks, durf niks, wil niks
- ik wil dan slapen, maar dat kan ik dan niet
- ik denk dat ik alles doe, dat mín vriend een ongeluk gehad heeft of me niet meer moet, dat mín ouders me niet meer moeten, dat iedereen me tegen werkt en dat iedereen me dom en achterlijk vind, me haat en achter mín rug om lult
- verder heb ik in die ernstig depressieve periode idd zelfmoordplannen, afscheidsbrieven, ed tot in de puntjes uitgewerkt en opgeschreven
Verder heb ik een heel aantal van de kenmerken van een Borderline stoornis. Maar wat doet het er toe of ik het heb of niet? Ik blijf Kristine, en Kristine zal altijd het zelfde meisje/vrouw blijven, of ze nou Borderline heeft of niet, dat veranderd daar niks aan. Kristine zal dus gewoon moeten leren leven met zichzelf, met haar plus- en met haar minpunten. En als mensen Kristine niet mogen? Dan gaan ze maar niet met haar om. Er zijn gelukkig ook nog mensen die Kristine wel mogen zoals ze is, die haar lach-/huilbuien wel verwarrend vinden, maar die ze voor lief nemen. Die haar soms niet snappen, maar dan om uitleg vragen en die haar humor grappig vinden. En voor dat soort mensen ga ik. Zoals ik al zei: ik ben Kristine en ik blijf Kristine. Of ze het nou willen of niet.

sterk geschreven meis
iemand die er wel ervaring mee heeft...
DIE kunnen oordelen
knuff
__________________
vows are spoken to be broken, feelings are intense, words are trivial, pleasures remain, so does the pain, words are meaningless and forgettable
Met citaat reageren
Oud 25-02-2002, 20:04
Chloe Siere
Chloe Siere is offline
tja, bijna iedereen blijkt tegenwoordig depressief... k bedoel, k neem mezelf al niet eens meer serieus als toch iedereen het is?!?!
Met citaat reageren
Oud 23-03-2002, 19:31
legatus
Avatar van legatus
legatus is offline
Een toevoeging, geen kritiek:

DEPRESSIE

Een ziekte die gekenmerkt wordt door een sombere stemming (zie Depressieve stoornis). Soms wordt met het begrip depressie een ernstiger ziektebeeld bedoeld, namelijk de ziekelijke depressie, waarbij de depressieve stemming ernstig is en bovendien sprake is van lichamelijke verschijnselen (zie Depressie in engere zin). Het woord depressie wordt ten onrechte ook wel gebruikt om aan te geven dat iemand somber, verdrietig, depri, terneergeslagen of gedeprimeerd is.


(bron: http://www.spreekuurthuis.nl/trefwoo...orden&expand=D )

[Dit bericht is aangepast door legatus (23-03-2002).]
__________________
"The schizophrenic is drowning in the same waters in which the mystic swims with delight" -- Joseph Campbell (Mintz, 1983)
Met citaat reageren
Oud 23-03-2002, 19:54
klootzak2001
Avatar van klootzak2001
klootzak2001 is offline
Citaat:
dystopia schreef:
Geknipt
Ben ik het ook grotendeels mee eens..
denk niet dat je het zelf goed kan zien en een ander niet getraint persoon ook niet..

daarbij is dit niet alleen een beschrijving van mds zijn veel meer "ziektes" waar je dit beeld min of meer in herkent..

__________________
een goede klootzak, is een echte man .... alle liefde voor mijn jessiej
Met citaat reageren
Advertentie
Oud 25-03-2002, 18:08
Nighttime Bird
Avatar van Nighttime Bird
Nighttime Bird is offline
Eigelijk zowat alles onder 'algemeen' en 'depressie' geeft me akelig veel herkenning....

[Dit bericht is aangepast door Nighttime Bird (25-03-2002).]
__________________
groovie ghoulies are go!
Met citaat reageren
Advertentie
Reageren

Topictools Zoek in deze topic
Zoek in deze topic:

Geavanceerd zoeken

Regels voor berichten
Je mag geen nieuwe topics starten
Je mag niet reageren op berichten
Je mag geen bijlagen versturen
Je mag niet je berichten bewerken

BB code is Aan
Smileys zijn Aan
[IMG]-code is Aan
HTML-code is Uit

Spring naar

Soortgelijke topics
Forum Topic Reacties Laatste bericht
Psychologie Help mee aan het psychologische ABC!!!
Miracle
143 23-08-2004 10:00
Psychologie borderline, helder uitgelegd
MazeMouse
28 07-01-2004 14:37
Psychologie stemmingswisselingen?
knak
46 05-04-2003 13:43


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 01:46.