Oud 19-10-2003, 19:01
Sanneke1983
Sanneke1983 is offline
Hoi!

Zou iemand deze tekst voor mij kunnen nakijken en verbeteren waar nodig. Het is nogal een lap, dus als je er geen tijd voor hebt snap ik dat best. Maar ik zou het toch wel heel erg fijn vinden als er even iemand naar zou kunnen kijken.
Zoals je ziet heb ik een paar woorden niet kunnen vinden en er gewoon in het Nederlands in gezet. Misschien dat jij de vertalingen weet?
Ik heb de Nederlandse tekst eronder gezet.

Het is trouwens de bedoeling dat het een formele tekst is. Heb mijn best gedaan, maar er zullen vast nog veel informele woorden/zinnen in staan. Misschien dat jij andere suggesties hebt.

Alvast onwijs bedankt voor de moeite!


P.S. Je mag de tekst ook naar mij mailen , pam1982@lycos.nl
------------------------------------------------------------------------------------

Nowadays it is normal that people are going on a holiday 2 till 3 times a year. Not so long ago this was only <<<weggelegd>>> for those with a exceeding income. Besides in every out-of-the-way place people can <<<terecht kunnen>>> in a luxury, commodious hotel. How can the growing travelbehaviour be explained? This growing tourism has big influence on the local population and nature. Are the consequences of this growing travelbehaviour acceptable?

The Dutchman is going on a holiday frequently, this appears from publications of CBS.
This average number is different in other groups of population. A city-dweller average goes on a holiday 3 times while the non-city-dweller average goes 2,3 times.
Also the city-dweller frequently goes on a holiday much more luxurious. In a plane they go to far-away countries and they stay in a hotel while the non-city-dweller goes to camp-sides by car. Used to be people do not go on a holiday that frequently. Besides, the journeys that where made, often were of business interest. The most important explanation for the growing tourism is that journeys are very payable nowadays.
People do not have to have an exceeding income to go on a holiday 2 till 3 times.
Besides, often there are <<<tweeverdieners>>> in the families of nowaday through wat families have more to spend. Also the travel methods become more comfortable compare with the past. For far-away countries people take the plan these days. In the past you had to take the boat. <<<Alleen al>>> the travelling-time is a immense diffent.
By that the holiday supply is extremely extensive. Now people can go everywhere, because the travelling-time is at most one day. The mobility of people is increased too. These days they can move many kilometres without spending too much time, money and trouble. Besides in every out-of-the-way place in the world is a comfortable hotel, where they sell Coca-Cola, Dutch cheese and Lays chips and in all big tourist resorts you can always find a Mc Donald’s or a Burger King. The touristic places are adapt to the western wishes that much, that they almost do not have to accustom to their new environment

But why is it that people go on a holiday? These days going on a holiday belongs to the annual attainments. An important reason for going on a holiday is to break the daily round. Now we are used to it that much that the holiday itself threaten to become a routine. This should absolutely not be the meaning of it.
Stress is also an important reason. Stress at work provides that people be in urgent need of a holiday. People often attribute a holiday as the best medicine against stress.
But in stead of a couple weeks keeping quiet, people prefer to go to a sunny place where they can do all sorts of busy activities in swimsuits.
Also people go on a holiday to find what they miss in their daily life.
This can be in many ways. There are special resorts to take a rest; resorts to improve the relationship with your partner and for the adventurers there are jungletrips. They are very popular under the holiday-makers. There are also holidays for fun. Holidays where sex, beer and party’s are the real point. Especially for younger people these holidays are very popular, they are free then and often goes totally <<<losgaan>>> on holidays like this. As a last reason there are the people who goes on a holiday to see the world, but they be in the minority. By this it seems that ‘real’ tourism, that would like to discover indigenous cultures, is ‘alienated’ from us.

The tourism deffinately has benefits for the tourist attractions. Firstly the area receives more publicity. This will cause more names reputation of the area and with this more people will come. Secondly the tourism causes many regional <<werkgelegenheid = working-opportunities??>>. A lot of holiday resorts are in country’s where it is not so well-worded with the <<<werkgelegenheid>>>. Tourism is an excellent way to get more people to work and with this reducing the unemployment.
Furthermore, tourism is also a large source of income. There are many areas which are economical independent of tourism. When this source of income <<zou wegvallen = be left out??>> the area will <<<verpauperen>>>.

But tourism does not only have it’s benefits.
The local inhabitants of the touristic areas are accustomed to rest and suddenly they will be confrontated with the bustle of tourism. Besides, the holiday-makers do not always behave very well, with can cause annoyance. Because the Dutchman do not on a holiday once, the local population will be confrontated with tourism the whole year.
Also the nature endures an enormous change-over. It is very busy in the traffic. This causes not only congestions, but also more bad gasses in the air. Also (much??) land will get lost by the building of different facilities like, swimming pools, <<<uitgaansgelegenheden>>> and all sorts of other attractive facilities. The nature frequently have to suffer for tourism. By the big hotels which were build there, the area gets an totally diffent <<gezicht = sight??>>.

Now you can look at the consequences of tourism in two diffent ways.
The increasing tourism has positive consequences for the social-economical development of the country. On the contrary, the consequences for the cultural-ecological development are less positive. On the question if the consequences are acceptable, the opinions probably will differ from each other. It is important that we can find a course in-between which will not be in the way of the development of the economy and the unfold of the local culture and nature. You have to think of ecotourism for example. Ecotourism is a shape of tourism which is less harmful for the environment and nature. By this the nature and environment will be less affect, while people can profit by economical benefits.


------------------------------------------------------------------------------------

Nederlander twee tot drie keer op vakantie per jaar

Het is tegenwoordig de normaalste zaak dat men 2 tot 3 keer op vakantie gaat in een jaar. Nog niet zo lang geleden was dit alleen weggelegd voor mensen met een bovenmodaal inkomen. Bovendien kan men in elke uithoek van de wereld terecht in een luxe, comfortabel hotelletje. Hoe is dit toenemende reisgedrag te verklaren? Dit toenemende toerisme heeft een grote invloed op de lokale bevolking en natuur. Zijn de gevolgen van dit toenemende reisgedrag acceptabel?

De Nederlander gaat erg vaak op vakantie, dit blijkt uit publicaties van het CBS. Dit gemiddelde ligt bij verschillende bevolkingsgroepen anders. Zo gaat de stedeling gemiddeld 3 keer op vakantie terwijl de niet-stedeling gemiddeld zo’n 2,3 keer op vakantie gaat. Ook gaat de stedeling vaak luxer op vakantie. Zij gaan meer met het vliegtuig naar verre bestemmingen in een hotel terwijl de niet-stedeling meer naar campings met de auto gaat. Vroeger ging men niet zo vaak op vakantie. Bovendien waren de reizen die gemaakt werden vaak van zakelijk belang. De belangrijkste verklaring voor het toenemende toerisme is dat de reizen tegenwoordig zeer betaalbaar zijn. Men hoeft geen bovenmodaal inkomen te hebben om 2 tot 3 keer op vakantie te gaan. Daarnaast bestaan de hedendaagse gezinnen vaak uit tweeverdieners waardoor gezinnen meer te besteden hebben. De reismethoden zijn ook veel comfortabeler geworden vergeleken met vroeger. Voor verre reizen wordt tegenwoordig het vliegtuig gepakt. Vroeger moest je met de boot. Alleen de reistijd al is een immens verschil. Daardoor is het vakantieaanbod enorm uitgebreid. Mensen kunnen nu overal heen omdat de reistijd hooguit een dag is. Ook de mobiliteit van mensen is sterk toegenomen. Men kan zich tegenwoordig vele kilometers verplaatsen zonder dat het al te veel tijd, geld en moeite kost. Daarnaast is in elke uithoek van de wereld een comfortabel hotel, waar ze Coca-Cola, Hollandse kaas en Lays chips verkopen. Bovendien is in alle grote toeristenoorden ook altijd wel een Mc Donald’s of een Burger King te vinden. De toeristische gebieden zijn zo aangepast aan de westerse wensen dat mensen haast niet hoeven te wennen aan hun nieuwe omgeving.

Maar waarom gaan mensen nu op vakantie? Tegenwoordig hoort op vakantie gaan gewoon bij de jaarlijkse verworvenheden. Een belangrijke reden van het op vakantie gaan is om de sleur van het dagelijks leven te doorbreken. Nu zijn we zo aan de vakantie gewend geraakt dat de vakantie zelf een sleur dreigt te worden. Dit zou absoluut niet de bedoeling moeten zijn.
Daarnaast is stress een belangrijke reden. Stress op het werk zorgt ervoor dat mensen behoefte hebben aan een vakantie. Vakantie wordt vaak toegeschreven als het beste middel tegen stress. Maar in plaats van een paar weken rustig aan te doen wil men het liefst naar een zonnig oord waar men de hele dag in badkleding allerlei drukke activiteiten kan meedoen. Ook gaan mensen op vakantie om te vinden wat ze in het dagelijks leven missen. Dit kan op allerlei manieren. Zo zijn er speciale oorden om tot rust te komen; oorden om met je partner je relatie te verbeteren en zijn er voor de avonturiers jungletrips. Deze zijn erg populair onder de vakantiegangers. Ook heb je nog de lang-leve-de-lol vakanties. Vakanties waarin het aankomt op seks, bier en feesten. Deze vakanties zijn vooral bij jongere mensen erg populair, zij zijn dan vrij en gaan vaak helemaal los op zo’n vakantie. Als laatste reden zijn er natuurlijk de mensen die op vakantie gaan om de wereld te zien, maar deze mensen vormen een grote minderheid. Hierdoor lijkt het of het ‘echte’ toerisme, dat inheemse culturen wil ontdekken, van ons ‘vervreemd’ is.

Het toerisme heeft zeker voordelen voor de trekgebieden. Ten eerste ontvangt het gebied meer publiciteit. Dit zorgt voor meer naamsbekendheid van het gebied en zo komen er meer mensen naar het gebied. Ten tweede zorgt het toerisme voor veel regionale werkgelegenheid. Veel vakantieoorden bevinden zich in landen waar het niet zo goed gesteld is met de werkgelegenheid. Toerisme is dan een uitstekend middel om meer mensen aan het werk te krijgen en zo de werkloosheid te verkleinen. Daarnaast is het toerisme ook een grote inkomstenbron. Er zijn veel gebieden die economisch afhankelijk zijn van het toerisme. Wanneer deze inkomstenbron weg zou vallen zou het gebied verpauperen.
Maar het toerisme heeft niet alleen zijn voordelen. De lokale bewoners van het trekgebied zijn rust gewend en ineens worden zij geconfronteerd met de drukte van het toerisme. Bovendien gedragen de vakantiegangers zich niet altijd even voorbeeldig, waardoor er overlast kan ontstaan. Doordat de Nederlander niet maar een keer per jaar op vakantie gaat, wordt de lokale bevolking ook nog eens het hele jaar door geconfronteerd met het toerisme. Ook de natuur krijgt een enorme omschakeling te verduren. Het is erg druk in het verkeer. Waardoor er niet alleen meer opstoppingen zijn maar ook meer slechte gassen in de lucht komen. Ook gaat er veel grond verloren aan de bouw van allerlei faciliteiten zoals zwembaden, uitgaansgelegenheden en allerlei andere attractieve faciliteiten. De natuur wordt vaak de dupe van het toerisme. Door de grote hotels die er gebouwd worden, krijgt het gebied een heel ander gezicht.

Je kunt nu vanuit twee verschillende visies tegen de gevolgen van het toerisme aankijken. Het toenemende toerisme heeft erg positieve gevolgen voor de sociaal-economische ontwikkeling van het land. Daarentegen zijn de gevolgen voor de cultureel-ecologische ontwikkeling minder positief. Op de vraag of de gevolgen acceptabel zijn, verschillen zeer waarschijnlijk de meningen. Het is belangrijk dat men een tussenweg zien te vinden die de ontwikkeling van de economie en de ontplooiing van de lokale cultuur en natuur niet in de weg staat. Men moet dan denken aan bijvoorbeeld ecotoerisme. Ecotoerisme is een vorm van toerisme die minder schadelijk is voor het milieu en natuur. Hierdoor wordt de natuur en het milieu minder aangetast terwijl men kan blijven profiteren van de economische voordelen. Ook het stimuleren van duurzaam toerisme en duurzaam reizen zorgt voor minder schade aan het milieu. Misschien is het een goed idee om benzineprijzen duurder te maken. Voor de minder verre vakanties wordt dan in plaats van de auto, de trein of bus gepakt. Hierdoor is er minder verkeer op de weg en komen er minder schadelijke stoffen in de lucht.
Met citaat reageren
Advertentie
Oud 19-10-2003, 19:32
Verwijderd
't Is idd erg lang, en sommige woorden die je niet hebt kunnen vinden staan gewoon in een woordenboek. Pak er eerst zelf eens een woordenboek bij en maakt de tekst daarmee 'af', dan wil ik er nog wel eens naar kijken.
Met citaat reageren
Oud 19-10-2003, 20:22
tacidvs
tacidvs is offline
Wat geef je dervoor?
Met citaat reageren
Oud 19-10-2003, 20:28
Swidge
Avatar van Swidge
Swidge is offline
mm
Met citaat reageren
Oud 19-10-2003, 20:41
Sanneke1983
Sanneke1983 is offline
Ik heb in een woordenboek gekeken, maar bij mij staan die woorden er echt niet in of er staan er juist zoveel in dat ik niet weet welke vertaling de beste is.
Heb echt m'n best gedaan op deze tekst. Ben erg slecht in engels en vind zelf dat ik het er toch nog wel aardig goed vanaf heb gebracht. Maar misschien dat jullie daar anders over denken...
Als iemand mij toch nog wil helpen, GRAAG!!!
Met citaat reageren
Oud 19-10-2003, 21:26
Verwijderd
Ok, ik zal m'n best doen

---------------------------------------------

Nowadays it is normal that people are going on a holiday 2 till 3 times a year. Not so long ago this was only ( wegleggen heeft in deze context niet echt een vertaling in het Engels, in dit geval kan je hem gewoon weglaten; de zin klopt nog steeds gewoon. ) for those with a exceeding income. Besides in every out-of-the-way place people can get ( terecht kunnen bestaat weer niet op die manier in het Engels ) in a luxury, commodious hotel. How can the growing travelbehaviour be explained? This growing tourism has big influence on the local population and nature. Are the consequences of this growing travelbehaviour acceptable?

The Dutchman is going on a holiday frequently, this appears from publications of CBS.
This average number is different in other groups of population. A city-dweller average goes on a holiday 3 times while the non-city-dweller average goes 2,3 times.
Also the city-dweller frequently goes on a holiday much more luxurious. In a plane they go to far-away countries and they stay in a hotel while the non-city-dweller goes to camp-sides by car. Used to be people do not go on a holiday that frequently. Besides, the journeys that where made, often were of business interest. The most important explanation for the growing tourism is that journeys are very payable nowadays.
People do not have to have an exceeding income to go on a holiday 2 till 3 times.
Besides, often there are couples in which both partners work (weer niet 1 woord voor) in the families of nowaday through wat families have more to spend. Also the travel methods become more comfortable compare with the past. For far-away countries people take the plan these days. In the past you had to take the boat. Even ( lijkt mij het beste hier) the travelling-time is a immense diffent.
By that the holiday supply is extremely extensive. Now people can go everywhere, because the travelling-time is at most one day. The mobility of people is increased too. These days they can move many kilometres without spending too much time, money and trouble. Besides in every out-of-the-way place in the world is a comfortable hotel, where they sell Coca-Cola, Dutch cheese and Lays chips and in all big tourist resorts you can always find a Mc Donald’s or a Burger King. The touristic places are adapt to the western wishes that much, that they almost do not have to accustom to their new environment

But why is it that people go on a holiday? These days going on a holiday belongs to the annual attainments. An important reason for going on a holiday is to break the daily round. Now we are used to it that much that the holiday itself threaten to become a routine. This should absolutely not be the meaning of it.
Stress is also an important reason. Stress at work provides that people be in urgent need of a holiday. People often attribute a holiday as the best medicine against stress.
But in stead of a couple weeks keeping quiet, people prefer to go to a sunny place where they can do all sorts of busy activities in swimsuits.
Also people go on a holiday to find what they miss in their daily life.
This can be in many ways. There are special resorts to take a rest; resorts to improve the relationship with your partner and for the adventurers there are jungletrips. They are very popular under the holiday-makers. There are also holidays for fun. Holidays where sex, beer and party’s are the real point. Especially for younger people these holidays are very popular, they are free then and often goes totally loose/wild (zoiets zou ik er van maken) on holidays like this. As a last reason there are the people who goes on a holiday to see the world, but they be in the minority. By this it seems that ‘real’ tourism, that would like to discover indigenous cultures, is ‘alienated’ from us.

The tourism deffinately has benefits for the tourist attractions. Firstly the area receives more publicity. This will cause more names reputation of the area and with this more people will come. Secondly the tourism causes many regional working opportunities. (dat lijkt me gewoon in orde hoor ) A lot of holiday resorts are in country’s where it is not so well-worded with the working oppotunities. Tourism is an excellent way to get more people to work and with this reducing the unemployment.
Furthermore, tourism is also a large source of income. There are many areas which are economical independent of tourism. When this source of income would be ommited (lijkt me beter) the area will go down hill. ( lijkt me het meest aansluiten )

But tourism does not only have it’s benefits.
The local inhabitants of the touristic areas are accustomed to rest and suddenly they will be confrontated with the bustle of tourism. Besides, the holiday-makers do not always behave very well, with can cause annoyance. Because the Dutchman do not on a holiday once, the local population will be confrontated with tourism the whole year.
Also the nature endures an enormous change-over. It is very busy in the traffic. This causes not only congestions, but also more bad gasses in the air. Also a lot of ( beter dan 'much') land will get lost by the building of different facilities like, swimming pools, places to go out to (Mja, kan me niets beters bedenken..) and all sorts of other attractive facilities. The nature frequently have to suffer for tourism. By the big hotels which were build there, the area gets an totally diffent sight ( jep, is correct.)

Now you can look at the consequences of tourism in two diffent ways.
The increasing tourism has positive consequences for the social-economical development of the country. On the contrary, the consequences for the cultural-ecological development are less positive. On the question if the consequences are acceptable, the opinions probably will differ from each other. It is important that we can find a course in-between which will not be in the way of the development of the economy and the unfold of the local culture and nature. You have to think of ecotourism for example. Ecotourism is a shape of tourism which is less harmful for the environment and nature. By this the nature and environment will be less affect, while people can profit by economical benefits.

----------------------------------------

Volgens mij is de tekst helemaal goed hoor, afgezien van die woordjes die je niet wist dan.
Met citaat reageren
Oud 20-10-2003, 08:51
tacidvs
tacidvs is offline
Waar is dit voor? Het is erg Nederlands-Engels nu... tot HAVO/VWO 3 moet dit kunnen lijkt me, maar verder...
Met citaat reageren
Oud 20-10-2003, 10:26
Sanneke1983
Sanneke1983 is offline
Heel erg bedankt voor de moeit Andijvie.
Hier heb ik zeker wat aan!

Groetjes!
Met citaat reageren
Oud 20-10-2003, 12:56
Verwijderd
Citaat:
tacidvs schreef op 20-10-2003 @ 09:51:
Waar is dit voor? Het is erg Nederlands-Engels nu... tot HAVO/VWO 3 moet dit kunnen lijkt me, maar verder...
Als ik dit op de HAVO in zou hebben geleverd, zou ik zéker een voldoende hebben gehaald (en dan bedoel ik dus bovenbouw he). Ze zijn niet zo streng hoor.. Op 't VWO had ik dit zelfs in kunnen leveren, had ik zeker wel een 7 gehaald.

Dussuhm, je lult
Met citaat reageren
Oud 20-10-2003, 14:11
martijn1985
Avatar van martijn1985
martijn1985 is offline
Heb je eerst de nederlandse tekst geschreven en daarna vertaalt in het engels?

Zo ja: doe dat niet. Het engels dat je dan krijgt doet erg nederlands aan. Voorbeeld: Als jij wilt schrijven dat iemand op zijn ouders lijkt en je gebruikt daarvoor de uitdrukking 'de appel valt niet ver van de boom' en vertaalt dat als 'the apple doesn't fall far from the tree' dan is er geen engelsman die begrijpt wat je bedoelt. De correcte vertaling is: 'like father, like son'.

Dit is natuurlijk een erg extreem voorbeeld, maar het geeft wel aan wat de valkuil(en) is/zijn bij deze manier van werken.

Direct in de vreemde taal schrijven scheelt je werk, en het doet een stuk 'echter' aan.
__________________
I hope to see my friend, and shake his hand. I hope the Pacific is as blue as it has been in my dreams. I hope.
Met citaat reageren
Oud 21-10-2003, 14:15
tacidvs
tacidvs is offline
Citaat:
Andijvie schreef op 20-10-2003 @ 13:56:
Als ik dit op de HAVO in zou hebben geleverd, zou ik zéker een voldoende hebben gehaald (en dan bedoel ik dus bovenbouw he). Ze zijn niet zo streng hoor.. Op 't VWO had ik dit zelfs in kunnen leveren, had ik zeker wel een 7 gehaald.

Dussuhm, je lult
Dussuhm, ik heb op een goede school gezeten en jij niet?
Met citaat reageren
Oud 21-10-2003, 14:24
Verwijderd
Citaat:
tacidvs schreef op 21-10-2003 @ 15:15:
Dussuhm, ik heb op een goede school gezeten en jij niet?
Als ik kijk naar het niveau van Engels op HBO en universiteit... dan wordt er niet veel meer van me verwacht dat op 't VWO. Dus als jou middelbare school beter was als de mijne... dan waren ze te streng bij jou.
Met citaat reageren
Oud 21-10-2003, 20:10
mathfreak
Avatar van mathfreak
mathfreak is offline
Citaat:
Andijvie schreef op 19-10-2003 @ 22:26:
wegleggen heeft in deze context niet echt een vertaling in het Engels.
Toch wel. Je kunt namelijk voor "weggelegd zijn voor" de vertaling "to be reserved for" gebruiken, dus dat betekent dat de tweede zin er uit komt te zien als "Not so long ago this was only reserved for those with an exceeding income."
Wat de vertaling van terecht kunnen hier betreft zou je de vertaling "to find accommodation" kunnen gebruiken.
Voor "tweeverdieners" bestaan de vertalingen "double-income family" en "household with two wage earners". Omdat de eerste vertaling het kortste is zou ik die zelf als vertaling kiezen.
__________________
"Mathematics is a gigantic intellectual construction, very difficult, if not impossible, to view in its entirety." Armand Borel
Met citaat reageren
Oud 22-10-2003, 17:57
Gatara
Avatar van Gatara
Gatara is offline
Nowadays it is common that people are going on a holiday twice or thrice a year. Not so long ago this was only reserved for those with an exceeding income. Moreover (vind ik mooier), in every out-of-the-way place people can find accomodation in a luxury, commodious hotel. How can the growing travel behaviour be explained? This growing tourism has big influence on the local population and nature. Are the consequences of this growing travel behaviour acceptable?

Publications of CBS show that the Dutchman is frequently going on a holidays. This average of the frequency differs among the different sections of population. The average of a city-dweller is thrice a year while the average of a non-city-dweller is 2,3 times a year.
The city-dweller goes also on a more luxurious holiday. By plane they go to far-away countries and stay in a hotel while the non-city-dweller goes to camp-sides by car. In the past people did not go on holiday that frequently. Besides, when they went on a journey, it was usually of business interest. The most important explanation for the growing tourism is that journeys are very payable nowadays.
People do not need an exceeding income to go on a holiday 2 or 3 times a year.
Moreover (afwisselen met besides), due to double-income families people have more to spend nowadays Also the travel methods became more comfortable compared to the past. For far-away countries people go by plane these days. In the past they went by boat. The travelling-time is already an immense diffent. (wat is diffent? bedoel je different? Zoja, dan moet die hele zin anders

ZO...........
1 en ander veranderd.
Even pauze nemen. Krijg pijn in mijn nek
__________________
Bureaucracy is the death of any achievement.

Laatst gewijzigd op 22-10-2003 om 17:59.
Met citaat reageren
Oud 23-10-2003, 23:12
Sanneke1983
Sanneke1983 is offline
Héél erg bedankt Mathfreak en Gatara.
Met citaat reageren
Oud 10-11-2003, 23:11
Gatara
Avatar van Gatara
Gatara is offline
op verzoek

Citaat:
Pam schreef op 19-10-2003 @ 20:01:

Because of this (ik weet niet wat vakantieaanbod is) has been extremely extended. Nowadays people can go everywhere, because the travelling-time is at maximum just one day. The mobility of people has increased too. These days they can travel many kilometres without spending too much time, money and trouble (hmm, je spend geen trouble...). Besides, in every out-of-the-way place in the world is a comfortable hotel, where they sell Coca-Cola, Dutch cheese and Lays chips and in all big tourist resorts you can always find a Mc Donald's or a Burger King. The tourist places adapted themselves so much to the western wishes. that western tourists almost do not have to accustom themselves to their new environment

But why is it that people go on a holiday? These days going on a holiday belongs to the annual achievements. An important reason for going on a holiday is to break the daily round. Now we are used to it that much that the holiday itself threatens to become a routine. This should absolutely not be the meaning of it.
Stress is also an important reason. Stress at work causes the urgent need of a holiday by people. They often attribute a holiday as the best medicine against stress.
But instead of a couple of weeks taking rest, people prefer to go to a sunny place where they can do all sorts of busy activities in swimsuits.
Also people go on a holiday to find what they miss in their daily life.
This can be in many ways. There are special resorts to take a rest; resorts to improve the relationship with your partner and for the adventurers there are jungle trips. They are very popular among the holiday-makers. There are also holidays for fun. Holidays where it comes to sex, beer and parties. Especially for younger people these holidays are very popular as these make them feel free. They often go completely crazy (of: get wasted on) holidays like these. The last reason is that there are people who go on a holiday to see the world, but they are in the minority. By this it seems that real tourism, which would like to discover indigenous cultures, has been alienated from us.

Tourism definitely has its advantages for the tourist attractions. Firstly, the area receives more publicity and people will get more familiar with the name of the area, which will result in more people coming to the place. Secondly, tourism causes many regional job opportunities. A lot of holiday resorts are in countries where it is not so well-endowed (? niet geheel zeker of je dat hier kunt gebruiken) with employment. Tourism is an excellent way to get more people to work and this will reduce the unemployment.
Furthermore, tourism is also a large source of income. There are many areas that are economically independent of tourism. When this source of income be left out the area will be reduced to pauperism.

But tourism also encounters disadvantages. Local inhabitants of the tourist areas are accustomed to (rest?) and suddenly they will be confronted with the bustle of tourism. Besides, the holiday-makers do not always behave very well, which can cause annoyance. Because the Dutchman does not go on a holiday just once a year, but more often, the local population will be confronted with tourism the whole year through.
Also nature endures an enormous change-over. It is very busy in the traffic. This causes not only more congestion of traffic, but also more bad gasses in the air. Also much land will be lost by the building of different facilities like swimming pools, entertainment centres and all sorts of other attractive facilities. Nature frequently has to suffer due to tourism. Because big hotels are being built, the area gets a totally different look.

Now you can look at the consequences of tourism in two different ways.
First of all, the increasing tourism has positive consequences for the social-economical development of the country. Yet, on the contrary, the consequences for the cultural-ecological development are less positive. To the question if the consequences are acceptable, opinions will probably differ from each other. It is important that we can find a middle course which will not stay in the way of economic development and the unfold of the local culture and nature. Think of ecotourism for example. Ecotourism is a way of tourism that is less harmful for the environment and nature. Because nature and environment will both be less affected, while people can still profit by economical benefits.
__________________
Bureaucracy is the death of any achievement.
Met citaat reageren
Oud 11-11-2003, 12:54
Gatara
Avatar van Gatara
Gatara is offline
damn dr staan nog steeds wat foutjes in

laatste zin:

can still profit economically
of
can still benefit economically

beetje dubbelop om daar nog eens benefits bij te zetten.


eerste zin: just for one day
__________________
Bureaucracy is the death of any achievement.
Met citaat reageren
Oud 13-11-2003, 12:35
Francesco
Francesco is offline
Gatara's tekst is goed.
Met citaat reageren
Advertentie
Reageren

Topictools Zoek in deze topic
Zoek in deze topic:

Geavanceerd zoeken

Regels voor berichten
Je mag geen nieuwe topics starten
Je mag niet reageren op berichten
Je mag geen bijlagen versturen
Je mag niet je berichten bewerken

BB code is Aan
Smileys zijn Aan
[IMG]-code is Aan
HTML-code is Uit

Spring naar


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 07:55.