Oud 14-05-2010, 16:37
bosvriend
bosvriend is offline
Natuurmonumenten wil 200 tot 300 hectare bos kappen ten zuiden van Nijmegen. Dat is vergelijkbaar met 400 tot 600 voetbalvelden. 85 hectare bos is al gekapt. De rest is misschien nog te redden.

Natuurmonumenten wil daar heide van maken. Hiermee verdwijnt een van de fraaiste en grootste bossen van Nederland. En wat zijn de gevolgen voor het klimaat?

Wil je meehelpen het bos en de dieren in het bos te redden? Kijk dan op www.redonsbos.nl
Daar vind je ook meer informatie en artikelen die in de krant zijn verschenen.

De dieren in het bos zullen je dankbaar zijn.
Met citaat reageren
Advertentie
Oud 15-05-2010, 02:18
Verwijderd
Citaat:

De dieren in het bos zullen je dankbaar zijn.
Wat voor een wit en kaal geval met kleine kraaloogjes drukt op de knopjes in dat hoofd van je?
Met citaat reageren
Oud 17-05-2010, 13:43
Kitten
Avatar van Kitten
Kitten is offline
De gevolgen van een paar hectare bos op het klimaat zijn te verwaarlozen. Als je echte klimatologisch impact wil hebben, dan moet je kijken in Nederland naar veengebieden, niet een paar hectaren laag-trofisch bos op de Nijmeegse zanden.

Wat dieren betreft is het een beetje jammer dat je ze er bij betrekt. Het blijft natuurlijk zo dat de biodiversiteitswaarde van heide erg groot is in verhouding tot veel bosgebieden, en zeker in de buurt van Nijmegen moet het toch nog wel mogelijk zijn voor die paar dassen, eekhoorns, etc om te verhuizen.

Waarom zeg je niet gewoon dat je het jammer vindt dat er een klein stukje bos bij jou in de buurt verdwijnt en dat je om je EIGEN belang het bos wil behouden. Niet omdat je er zulke nobele ideeen op nahoudt.
__________________
Altijd nuchter
Met citaat reageren
Oud 19-05-2010, 02:30
bosvriend
bosvriend is offline
Beste Kitten,

Dan moet je even het verslag lezen van de Stichting Kritisch Bosbeheer. Te vinden op www.redonsbos.nl

Deze stichting heeft het plan Heiderijk uitgebreid bestudeerd en daar een uiterst negatief rapport over opgesteld.

Een fragment:
Er zijn tal van ecosystemen in ons land die nog zeldzamer zijn dan droge heide. Bijvoorbeeld levende rivierduinen die normaal een natuurlijk onderdeel zijn van ons land, want deze zijn nog slechts in vastgelegde relicten zeldzaam aanwezig. Levende rivierduinen zijn zelfs nergens meer aan in Nederland aan te treffen. Bos, ongestoord bos, zelfs natuurbos, behoort in ons land tot een uiterst zeldzaam verschijnsel. Hoogveen in functioneel arealen, Nederland was er ooit voor tweederde mee bedekt, is eveneens uitzonderlijk zeldzaam. Alleen enkele zeer kleine en onvolledige relicten zijn nog aanwezig. Kortom, de verdediging voor het aanleggen van droge heide is in deze studie in relatie tot andere nog slechts beperkt of niet meer aanwezige ecosystemen op geen enkele manier onderwerp van discussie. Dat is des te bevreemdender omdat `droge heide` in Nederland een niet van nature voorkomend vegetatietype is. Heide in deze vorm is een cultuurlandschap. Door die te verwijderen, daarom dus de kap en afvoer van bomen, struiken en andere gewassen en soms ook een deel van de bodem, verschraalt men het gebied. Maar met die afvoer verdwijnen ook belangrijke levensnoodzakelijke mineralen als calcium en fosfor, die van nature nooit uit dergelijke systemen weglekken, waardoor op termijn verzuring en andere onbalans-effecten optreden. Die verschraling heeft weliswaar op andere schaal en wijze geleid tot het ontstaan van heidegebieden in ons land, maar om heide te onderhouden was het ooit voldoende om het verschralingsbeheer ééns in de 25 tot 50 jaar door te voeren. Door de huidige enorme toevloed aan natuurvreemde stoffen is nu al een periode van vijf jaar soms al niet meer toereikend. Dergelijke korte perioden betekent dat veel soorten planten en dieren dergelijke ingrepen nog slechts met grote moeite of niet kunnen volgen. Dergelijke ingrepen gebeuren heden te dage bovendien vrijwel uitsluitend machinaal waardoor letterijk planten en dieren met het badwater worden weggegooid,

M.a.w. verdiep je eerst in de materie voordat je er zomaar wat uitflapt. Als je het hele rapport gelezen hebt, praten we verder.
Met citaat reageren
Oud 19-05-2010, 09:07
Kitten
Avatar van Kitten
Kitten is offline
Laat ik dan nogmaals fileren wat je zegt:

- Stichting Kritisch Bosbeheer is een gecharcheerde partij. Ze zijn tegen ingrijpen in de natuur, wat betekent dat hun commentaar daar ook van uit gaat.

- Ze spreken in hun rapport van de zeldzaamheid van het systeem wat 'vernietigd' wordt. Dat is iets waar ik niet direct op kan ingaan, maar het lijkt me stug dat we hier praten over een dermate belangrijk systeem dat hier specifieke bescherming naar toe gaat.

Maar laten ik wat technischer in gaan op dit rapport (waar trouwens geen auteur bij staat, noch bronnen genoemd worden voor hun beweringen):
- Natuur in Nederland: Het commentaar gaat in op de wenselijkheid van het behoudt van een natuurlijke situatie in het systeem en de natuurlijke balans die het systeem zou hebben. Op z'n minst zit je met deze bewering al in controverse, want Nederland heeft unieke problemen met zijn ecosystemen. Door versnippering en verlies van habitat, zijn de meeste ecosystemen al lang niet meer 'echt natuurlijk' te noemen. Dit is zeker van toepassing rondom Nijmegen. De mogelijkheid tot recreatie die in de meeste Nederlandse ecosystemen gewenst is, is daarnaast van belang in de overwegingen die worden gemaakt door Nederlandse natuurbeheer organisaties. Als laatste wil ik aanstippen dat natuurlijk bos niet meer echt bestaat in Nederland.

Als je deze (algemeen toepasbare) analyse volgt, valt het commentaar al ongeveer uit een. De argumentatie voor het behoud van natuurlijke balans is niet toepasbaar. Er zal zeker een bepaalde balans in een semi-natuurlijk bos zijn ontstaan, maar deze niet houdbaar. De nadruk op natuurlijke processen is daarom een nadruk die, mocht hij werkelijk worden toegepast, niet gewenst zou zijn door dezelfde groep. Je kan dan bijvoorbeeld denken aan overwoekering door exotische soorten. Een bepaalde hoeveelheid beheer zal altijd gewenst zijn.

- Verschraling: Verschraling is in Nederland een veel toegepaste vorm van natuurbeheer. Niet zonder reden. Er wordt nog steeds jaarlijks grote hoeveelheden stikstof afgezet vanuit de lucht. Deze afzetting zorgt voor verrijking van ecosystemen. Dit is, op zijn beurt, slecht voor de biodiversiteit. Doorlopende verrijking zal ook bij bos op den duur leiden tot overwoekering en ontoegankelijkheid.

- Heide: Heide gebieden zijn in Nederland niet zeer zeldzaam, maar heide is wel een uniek biodivers ecosysteem, vooral op het gebied van insecten, planten en korstmossen. Dit maakt heide bij uitstek geschikt voor natuurbeheer. Ondanks deze positieve kwaliteiten heeft heide de natuurlijke successie richting de formatie van een bosrijke omgeving. Dit wordt in de hand gewerkt door de stikstof depositie die we in Nederland aantreffen. Heide is daarom een ecosysteem dat met grote regelmaat moet worden verschraalt om zijn kwaliteit te behouden.

Stichting Kritisch Bosbeheer is een partij die zich vanuit zijn grondvesten niet kan vinden in deze kwaliteiten van heide. Hierbij laat ik nog even buiten beschouwing dat heide door mensen mooi wordt gevonden en over het algemeen zeer goed geschikt is voor recreatie. Dit wordt nog beter door de aanwezigheid van andere grote bossen in de buurt (oost en noord van Nijmegen).

- Algemene politiek: Natuurbeheer is naast een biologisch, ook een politiek verschijnsel. Het is ook niet de biologische analyse die de meeste partijen naar de tafel brengt, het is politiek.

Misschien is het verbazend, maar ik ben het wel eens met het commentaar dat de aanleg van heide in deze situatie niet wenselijk is. De kwaliteit van rapporten zal ook zeker tekort hebben geschoten. Wat echter wel van belang is, is dat er duidelijk wordt gesproken over de belangen van mensen. Dat is waar ik het in eerste instantie over had.

Beide visies op de natuur zijn politieke standpunten. Misschien is het een slecht uitgedacht plan, maar het project zal zijn weg naar aanpassing wel vinden. De dynamiek van de ecosystemen zal uiteindelijk er ook voor zorgen dat op dit soort slecht beheerde plaatsen, toch unieke en mooie gebieden ontstaan. Je kan dan bijvoorbeeld denken aan natuurlijke plasjes met grote soortenrijkdom, of kleine bosjes die opspringen. Ik kan niet precies voorspellen wat het wordt, maar uiteindelijk over 20 jaar zal een groot deel van de mensen zich afvragen waar ze zich indertijd zo druk om hebben gemaakt.

Waar het hier om gaat is niet het slecht/goed van de visies, maar de politieke belangen. Het initiatief is duidelijk een burger initiatief van mensen die van bos houden. Ze rammelen hard aan de deur voor het behoud van hun bos, want dat willen ze graag behouden.

Het gaat niet primair om de natuurwaarden, want daar zijn de meeste mensen gewoon slecht van op de hoogte. Ik zeg zelf wel eens: "In Nederland is er veel liefde voor de natuur, maar weinig kennis." Dit zie je bijvoorbeeld ook in de PvdD die over het algemeen slechte tot zeer slecht onderbouwde standpunten hebben. Het echte punt is dat mensen passie hebben voor de 'natuur' bij hen om de hoek en zich verzetten tegen veranderingen. Ik zag net nog even de plaatjes van hoe de verandering gepland is, en ik denk dat je aan het einde een prachtig, divers landschap gaat krijgen, waarbij het overgebleven bos zal dienen als buffer tegen alle slechte effecten die het 'commentaar' benoemen.

Mijn commentaar blijft uiteindelijk wel hetzelfde: 'Red het bos!' is een burger belangenorganisatie die opkomt voor de sociale belangen die geschaad worden door dit project, NIET de natuurlijke impact.
__________________
Altijd nuchter
Met citaat reageren
Oud 20-05-2010, 13:15
bosvriend
bosvriend is offline
Helaas ontbreekt het mij aan tijd om op alle punten in te gaan. Excuus.

Een paar punten:

Je zegt dat heide door mensen mooi wordt gevonden. Blijkbaar is dus het criterium wat mensen mooi vinden. Volgens een enquete van de Gelderlander echter wil 79% van de bevolking het bos behouden.

Wat de wenselijkheid betreft voor de natuur:
Alleen al vorig jaar zijn door LNV 5 vergunningen afgegeven om bos tot heide om te vormen. Heide is een modeverschijnsel geworden. Daardoor ontstaan er overal in Nederland uniforme gebieden: een stukje hei, een stukje bos en een hek er omheen. Dat lijkt het beleid te zijn van Natuurmonumenten.

Het bos ten zuiden van Nijmegen behoort tot de grootste aaneengesloten bossen van Nederland. Dat is uniek. Ook daar moet plaats voor zijn.
Met citaat reageren
Oud 20-05-2010, 15:11
Kitten
Avatar van Kitten
Kitten is offline
Citaat:
Helaas ontbreekt het mij aan tijd om op alle punten in te gaan. Excuus.

Een paar punten:

Je zegt dat heide door mensen mooi wordt gevonden. Blijkbaar is dus het criterium wat mensen mooi vinden. Volgens een enquete van de Gelderlander echter wil 79% van de bevolking het bos behouden.
In Nederland is er veel liefde, maar weinig kennis en inzicht in natuurbeheer. Dit is een van de redenen waarom de publieke opinie niet altijd wordt gevolgd op dit soort punten. 79% van de ondervraagden is tegen, maar hoe veel mensen zullen uiteindelijk blij zijn met de verandering als deze goed en wel voltooid is? Waarschijnlijk ruim meer dan de helft.

Citaat:
Wat de wenselijkheid betreft voor de natuur:
Alleen al vorig jaar zijn door LNV 5 vergunningen afgegeven om bos tot heide om te vormen. Heide is een modeverschijnsel geworden. Daardoor ontstaan er overal in Nederland uniforme gebieden: een stukje hei, een stukje bos en een hek er omheen. Dat lijkt het beleid te zijn van Natuurmonumenten.

Het bos ten zuiden van Nijmegen behoort tot de grootste aaneengesloten bossen van Nederland. Dat is uniek. Ook daar moet plaats voor zijn.
Natuurmonumenten is een organisatie die zich richt op het behoud van Natuurmonumenten. Het is geen organisatie die zich tot doel stelt de publieke opinie te dienen, specifieke natuur te behouden of zich te richten op het niet-ingrijpend beheren van natuur. Staatsbosbeheer is meer geneigd om dit soort beleid uit te voeren, net als de landschapsdiensten (Geldersch Landschap). Ik weet niet zo veel van de DLG.

Dat land is uiteindelijk van hen, en ze kunnen er mee doen waar ze toestemming voor krijgen. Dat jullie het niet zien zitten is niet persé een argument, of een reden. Daarnaast is de aanwezigheid van heide in hun perseel wel Europees vastgelegd, of onderdeel van de Ecologische HoofdStructuur, het grootste Europese project ter bevordering van natuurstabiliteit en behoud.

Het punt blijft eigenlijk gewoon hetzelfde: Je vindt het jammer, je wil het niet, want je vindt het mooi, je recreeert er graag, je bent conservatief, je weet niet zo veel van natuurbeheer, je weet dat het altijd zo is geweest. Wat ook je redenen zijn, het is politiek en egoïstisch gemotiveerd, NIET natuurgericht.
__________________
Altijd nuchter
Met citaat reageren
Advertentie
Reageren

Topictools Zoek in deze topic
Zoek in deze topic:

Geavanceerd zoeken

Regels voor berichten
Je mag geen nieuwe topics starten
Je mag niet reageren op berichten
Je mag geen bijlagen versturen
Je mag niet je berichten bewerken

BB code is Aan
Smileys zijn Aan
[IMG]-code is Aan
HTML-code is Uit

Spring naar


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 15:02.